The Purpose of Encapsulation

Chia sẻ: Nghia Tuan | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
48
lượt xem
4
download

The Purpose of Encapsulation

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mục đích của Tóm lược Tóm lược là một nguyên tắc quan trọng khi xác định các lớp học. Ý tưởng là một chương trình sử dụng một lớp học không nên phải lo lắng làm thế nào lớp mà thực sự hoạt động nội bộ; chương trình chỉ đơn giản là tạo ra một thể hiện của một lớp, và gọi các phương thức của lớp đó.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: The Purpose of Encapsulation

  1. The Purpose of Encapsulation Encapsulation is an important principle when defining classes. The idea is that a program that uses a class should not have to worry how that class actually works internally; the program simply creates an instance of a class, and calls the methods of that class. As long as those methods do what they say they will do, the program does not care how they are implemented. For example, when you call the Console.WriteLine method, you don't want to be bothered with all the intricate details of how the Console class physically arranges for data to be output to the screen. A class might need to maintain all sorts of internal state information in order to perform its various methods. This additional state information and activity is hidden from the program that is using the class. Therefore, encapsulation is sometimes referred to as information-hiding. Encapsulation actually has two purposes: 1. To combine methods and data inside a class; in other words, to support classification. 2. To control the accessibility of the methods and data; in other words, to control the use of the class.  
Đồng bộ tài khoản