Thẻ tiền mặt

Chia sẻ: Vuong Trung Dinh | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
161
lượt xem
94
download

Thẻ tiền mặt

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thẻ tiền mặt là cái tên được đặt cho tất cả các loại thẻ nhựa chúng được sử dụng thay cho tiền mặt. Có nhiều loại tên khác nhau của các loại thẻ này nhưng nhìn chung chúng có 2 chức năng chính là: cho phép người dùng rút tiền mặt; hoặc thực hiện các khoản thanh toán không dùng tiền mặt hoặc Séc. Các ngân hàng ngày nay cho phép các khách hàng của họ một thẻ đơn nó có 3 chức năng chính: nó bảo đảm các tờ Séc (giống như một tấm thẻ ngân hàng hoặc thẻ đảm bảo Séc); nó rút tiền mặt từ các...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thẻ tiền mặt

  1. B. Reading 1 (Pages 46) Plastic Money Thẻ tiền mặt (Note: This is simply an introduction. More details (Ghi chú: Đây là một lời giới thiệu đơn giản. Thông tin about the different kinds of card will follow.) thêm về các loại thẻ sẽ được đề cập sau) Plastic money is the name given to all types of Thẻ tiền mặt là cái tên được đặt cho tất cả các loại thẻ plastic card which are used in place of cash. There nhựa chúng được sử dụng thay cho tiền mặt. Có nhiều are different names for these cards but in general loại tên khác nhau của các loại thẻ này nhưng nhìn they have two main purpose: to enable people to chung chúng có 2 chức năng chính là: cho phép obtain cash; or to make payments without người dùng rút tiền mặt; hoặc thực hiện các using cash or cheques. khoản thanh toán không dùng tiền mặt hoặc Séc. Banks now make available to their customers a Các ngân hàng ngày nay cho phép các khách hàng single card which does three things: it guarantees của họ một thẻ đơn nó có 3 chức năng chính: nó bảo cheques (like a bank card or cheque guaranteed đảm các tờ Séc (giống như một tấm thẻ ngân hàng card); it obtains cash from automatic teller hoặc thẻ đảm bảo Séc); nó rút tiền mặt từ các máy machines (ATMs); and it pays for goods by đọc thẻ tự động (ATMs); và chi trả tiền khi mua electric funds transfer at point of sale các hàng hoá tại các điểm bán hàng chuyển tiền (EFTPOS). điện tử. A fourth use for plastic cards is to give customers Ưu điểm thứ 4 của thẻ nhựa là nó cho khách hàng credit when they purchse goods or services. Credit ghi có vào tài khoản khi họ mua hàng hoá hoặc sử cards are issued by credit card companies such as dụng dịch vụ. Thẻ tín dụng được phát hành bởi các Access, Mastercard, Visa, American Express. công ty phát hành thẻ tín dụng như Access, Some of these are owned by banks. Charge cards Mastercard, Visa, American Express. Một trong số đó (American Express, Diner’s club) are similar to trực thuộc các ngân hàng. Thẻ phí (thẻ American credit cards except that the holder has to pay the Express, Diner’s club) giống với thẻ tín dụng tuy nhiên a/c in full each month and these is also an annual chủ Tài khoản phải thanh toán toàn bộ các khoản membership to fee. hằng tháng và nó còn được gọi là phí thành viên hằng năm Debit cards are like credit cards except that they Thẻ ghi nợ giống thẻ tín dụng nhưng chúng được sử are used to debit (subtract) money to the dụng để ghi nợ (trừ) tiền vào tài khoản ngân hàng của customer’s bank a/c when a purchase is made. An khách hàng khi một giao dịch được thực hiện. Số dư existing credit balance is reduced. But when a có sẽ bị giảm xuống. Nhưng khi sử dụng một thẻ tín credit card is used, a debit balance is increased. dụng, số dư nợ lại tăng lên (Addition Question: Why: when we used a Debit card, (Câu hỏi phụ: Tại sao khi dùng thẻ ghi Nợ thì số dư Có a credit balance is reduced ? And when we used a giảm ? Và khi dùng thẻ tín dụng thì số dư Nợ lại tăng ?) Credit card then a debit balance is increased ?) The latest development in plastic money is the Bước phát triển cuối cùng của thẻ nhựa là Thẻ Smart Card. This carries a microchip on it with a/c thông minh. Nó mang trong mình một con chíp điện tử information on the holder. It can also carry với thông tin tài khoản của chủ tài khoản. Nó cũng có information about previous transactions, which can thể chứa các thông tin về các giao dịch trước đó, nó có be viewed at enquiry terminals. Clearly, such a thể được đọc tại các máy có đầu đọc thẻ chíp. Rõ cash card can also be used to carry non-banking ràng, với những tấm thẻ như vậy ta có thể mang theo information, such as medical and other personal cả những thông tin phi ngân hàng, ví dụ như thông tin details. về sức khoẻ hoặc các thông tin cá nhân khác.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản