THẾ VẬN HỘI TÂY TẠNG VÀ TRUNG HOA

Chia sẻ: Minh Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
138
lượt xem
13
download

THẾ VẬN HỘI TÂY TẠNG VÀ TRUNG HOA

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Làn sóng bài Trung HOa càng ngày càng tăng cao vì những đàn áp của xứ này với các nhà sư tây tạng và dân chúng biểu tình đòi quyền tự trị. tại các thủ đo london, paris vàt tại san Francisco, phản đối trung hoa đã diễn ra dưới hình thức ngăn chặn cuộc chạy rước ngọn đuốc thế vận hội lưu diễn khắp năm châu

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: THẾ VẬN HỘI TÂY TẠNG VÀ TRUNG HOA

  1. Th V n H i, Tây T ng và năm nay. chính quy n m nh, dân chúng l i Trung Hoa sùng o Ph t, m t ph n tư dân Th c s Tây T ng là m t x Tây T ng u là các nhà sư tu Khu t Phong Nguy n ình c l p v i dân chúng khác h n hành, hi n hòa, b t b o ng, không Phùng giòng gi ng Hán, v i m t n n văn dám ph n kháng gì nhi u nên d b hóa riêng và ti ng nói riêng bi t. Trung Hoa nu t ch ng. Làn sóng bài Trung Hoa càng Trong th k 13 khi nhà Nguyên c a i u làm cho dư lu n th gi i ngày càng tăng cao vì nh ng àn Mông C xâm chi m Trung Hoa, Tây càng lên án Trung Hoa hơn n a là áp c a x này v i các nhà sư Tây T ng cũng b ô h theo, nhưng khi c t Lai L t Ma, ngu i ã o t T ng và dân chúng bi u tình òi nhà Minh lên c m quy n t năm gi i Nobel v hòa bình, không òi quy n t tr . T i các th ô London, 1368 n năm 1644, Tây T ng là h i c l p, ch trương b t b o Paris và t i San Francisco, ph n i m t x c l p, không l thu c ng, nhưng ch òi nhân quy n Trung Hoa ã di n ra du i hình Trung Hoa. i nhà Thanh khi dân ư c tôn tr ng t i Tây T ng. Tuy th c ngăn ch n cu c ch y rư c Mãn Châu chi m Trung Hoa và cai th chính quy n H C m ào ti p ng n u c Th V n H i lưu di n tr t th k 18 n u th k 20, t c t i cho "băng ng" L t Ma kh p năm châu trư c khi n B c Tây T ng b ô h tr l i. Nhưng khi ã khích ng dân chúng Tây T ng Kinh cho kỳ t ch c Th V n H i nhà Thanh b Tây Phương xâm n i d y ch ng i chính quy n và mùa hè năm 2008. ây có th coi chi m và t tô gi i, Tây T ng gia tăng àn áp. Hơn th n a còn như m t cái tát vào m t chính quy n ư c khôi ph c n n c l p. Năm c m các phóng viên báo chí và c ng s n Trung Hoa vì qu c gia này 1951, Mao Tr ch ông cho quân truy n hình ngo i qu c không ư c ã s a so n vi c t ch c Th xâm lăng x này và sáp nh p Tây vào Tây T ng r nh tay tr ng tr V n H i như m t ra m t khoe T ng vào Trung Hoa. M t cu c n i dân chúng bi u tình. M t s nhà sư khoang là Trung Hoa ã ti n b và d y năm 1959 b d p t t m t cách ã b gi t ch t hay b giam c m tr thành cư ng qu c. dã man và c t Lai L t Ma ph i t i cho b o ng khu y phá tr an. M t s các nguyên th qu c gia ch y sang t n n t i n . Trung Nh ng hành ng này cho th y ã t ch i không sang tham d bu i Hoa hi n nay cai tr x này v i dã chính quy n Trung Hoa ã không l m u Th V n H i vì nh ng vi tâm ng hóa dân Tây T ng, cho c n n dư lu n th gi i n a và ph m nhân quy n n ng n c a dân Tàu giòng giõi Hán sang ây không n nang gì vi c ph i hòa chính quy n Trung Hoa trong vi c l p nghi p và n m h t nhưng v trí hoãn b o v cho s thành công àn áp dân Tây T ng. Th tư ng tr ng y u v kinh t cũng như hành c a Th V n H i B c Kinh. Có Anh, c và có th T ng Th ng chánh. Văn hóa c thù c a Tây nghĩa chính quy n Trung Hoa thà Pháp s không n. George Bush T ng b phá h y và thay th b ng b m t m t và b lên án kh p nơi u b c ba ng c viên khuy n văn hóa Trung Hoa. Ch trương hơn là nh mi ng m i Tây T ng ã cáo là không nên sang tham d . c a chính quy n Trung Hoa là d p nu t ch ng t hơn 50 năm nay. Nhi u t ch c b o v nhân quy n t t t t c nh ng ch ng i và òi S c ng r n c a chính quy n và m t s cơ quan truy n thông t i c l p t tr c a dân Tây T ng, Trung Hoa này ch ng t là Hoa Kỳ Tây Âu và Hoa Kỳ kêu g i t y chay ng th i tìm cách ng hóa dân và Tây Âu, Nh t B n ã sai l m không tham d Th V n H i B c này như ã ng hóa dân Mãn Châu n ng n khi m c a giao thương Kinh 2008 như Hoa Kỳ và 60 qu c th i trư c. và u tư quá tr n vào Trung Hoa, gia khác ã t y chay trư c kia Th i u này cho th y dã tâm tham t o cho x này cơ h i tr thành V n H i Moscow năm 1980 khi Sô tàn c a Trung Hoa như ã ch ng t cư ng qu c như hi n t i. V i s l n Vi t xâm lăng Afghanistan. hàng m y ngàn năm nay trong l ch k ngh s n xu t các nghành hi n Lý do t i sao dư lu n th gi i ã s . Các qu c gia nh bé lân c n b do Trung Hoa n m gi vì có s tr thành bài Trung Hoa n ng n xâm lăng và tìm cách ng hóa thành quá r , không có qu c gia như hi n t i? Trư c h t i u ph i m mang thêm b cõi cho Trung nào khác c nh tranh l i ư c, các nói là các nhà sư Tây T ng ã dùng Hoa. Hi n nay ngoài Tây T ng, x tân ti n trên ã b Trung Hoa qua vi c Th V n H i s p ư c khai vùng Tân Cương v i gi ng dân m t v kinh t . V quân s , m c gia m c t i B c Kinh mùa hè năm nay Uighurs thu c H i giáo cũng b àn tăng ngân sách v qu c phòng c a tranh u úng lúc và có hi u áp và b ng hóa như trư ng h p Trung Hoa ã làm cho Hoa Kỳ và qu cho vi c òi quy n t tr và t c a Tây T ng. Th c s x Tây Nh t B n lo ng i vì kh năng quân cáo nh ng xâm ph m nhân quy n T ng nh bé, n m áp gi a Trung s c a Trung Hoa ã phát tri n gia c a chính quy n Trung Hoa. H Hoa, Nepal và dãy núi Hi Mã L p t c và có cơ tr n áp c vùng ông C m ào và các viên ch c trong Sơn, không có tài nguyên gì, dân s Á, m t khi Hoa Kỳ b bó tay t i chính quy n c ng s n ti p t c che ch kho ng 4 hay 5 tri u dân, không Trung ông và s c m nh quân s y cho ây là vi c n i b c a c n gì cho Trung Hoa ph i xâm lăng b xu ng c p do cu c chi n Iraq và Trung Hoa và Tây T ng thu c ch và tìm cách ng hóa. Nhưng vì kinh t i vào suy thoái. quy n c a Trung Hoa t m y trăm Tây T ng không có m t cơ c u Tự Do Bi-Weekly – Trang 3
  2. Nh ng lo ng i này ã d n d t Tóm l i ph n ng hung hăng, n phong trào bài Trung Hoa v i b t ch p dư lu n th gi i c a Trung i n hình là vi c dùng Th V n H i Hoa trong vi c àn áp Tây T ng ã B c Kinh 2008 tranh u cho Tây m m t cho Hoa Kỳ và Tây Phuơng T ng và m u cho m t s th y rõ. Là Trung Hoa ã tr thành ki m t a nh hư ng c a Trung m t th quái v t kh ng l e d a Hoa trên nhi u phương di n. Trư c cho n n hoà bình toàn c u cũng h t, nh ng t cáo g n ây v nh ng như s an bình c a các qu c gia gian manh c a nhi u công ty Trung lân c n trong vùng ông Á. Vi c Hoa v chơi có chì, kem ánh ki m t a Trung Hoa b lơ là vì s răng có ch t c hay dư c ph m thi u quan tâm và sa chân vào vũng thi u tiêu chu n gây ch t ngư i... là l y Iraq c a chính quy n Bush, ã nh ng c g ng th c t nh gi i tiêu mang l i m t h u qu quá tai h i là th t i Hoa Kỳ và phương Tây v s bi n Trung Hoa thành m t ch th nguy hi m c a hàng hóa Trung Hoa. áng ng i cho Hoa Kỳ trong tương S n lúc Hoa Kỳ và Tây Âu ngăn lai. V i cu c b u c s p n, chính ch n vi c nh p c ng s n ph m t quy n m i lên thay th Bush s m t Trung Hoa m t khi cán cân m u nhi u năng l c i phó v i e d ch quá chênh l ch. Nh ng òi h i d a n t Trung Hoa và ph i s a th n i ng quan c a Trung ch a l i nh ng thi n c n và sai l m Hoa làm giá thành c a hàng c a George W Bush b ng m t chính Trung Hoa m c hơn và khó c nh sách tr n áp và ki m t a Trung Hoa tranh hơn là m t phương cách t i a có ư c s h u hi u và khác. i u này s là kinh t Trung thành công hơn trên a bàn chính tr Hoa ch m l i và không phát tri n a dư toàn c u. quá nhanh như hi n t i. Th c s n n kinh t Trung Hoa Khu t Phong Nguy n ình có th coi như m t s gi t o vì tính Phùng cách ch huy c a nó, nh ng kh ng http://www.nguyendinhphung.co ho ng v l m phát, nh ng qu bóng m/ v a c, v ch ng khoán ch ch ngày n tung nhưng v n b chính quy n c ng s n è ép và tìm cách ng y trang, che d u. Nhi u ph n sau kỳ Th V n H i mùa hè 2008 này, nh ng khó khăn kinh t c a Trung Hoa s có d p b c l hay v tan tành. Lý do là chính quy n Trung Hoa c ù gi Th V n H i thành công và ch ng t s c m nh c a Trung Hoa. Khi xong r i, m i s x u xa s ư c d p ra m t không c n d u di m n a! Hơn n a v i kh ng ho ng kinh t ang x y ra t i Hoa Kỳ và s lan tràn trên toàn c u, kinh t Trung Hoa s b nh hu ng n ng hơn c vì Trung Hoa s ng nh xu t c ng. Khi kinh t các nư c trên th gi i u i xu ng, nhu c u gi m i, không ai mu n tiêu th như trư c và không c n n hàng hoá s n xu t t Trung Hoa n a. Khi ó n n kinh t Trung Hoa m i th c s di vào thê th m và gây ra nhi u bi n lo n khác trên qu c gia này. Tự Do Bi-Weekly – Trang 4
Đồng bộ tài khoản