Theo dõi con

Chia sẻ: Nguyenhoang Phuonguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
60
lượt xem
8
download

Theo dõi con

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Đập vào mắt mấy tấm hình diễn viên Hàn Quốc khi vừa bước vào phòng cô con gái 13 tuổi, chị Lưu nhíu mày: “Học không học toàn để ý những cái vớ vẩn. Hay hớm gì mấy thằng trai không ra trai, gái không ra gái mà giăng khắp nơi thế kia”. Nghe thế, cô con gái sa sầm mặt, và chỉ đợi chị Lưu ra khỏi phòng, cô bé đóng sầm cửa lại. Trò chuyện với một chuyên gia giáo dục, chị Lưu (Thanh Trì, Hà Nội) than thở: “Bọn trẻ càng ngày càng khó hiểu. Con bé nhà em...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Theo dõi con

  1. Theo dõi con p vào m t m y t m hình di n viên Hàn Qu c khi v a bư c vào phòng cô con gái 13 tu i, ch Lưu nhíu mày: “H c không h c toàn ý nh ng cái v v n. Hay h m gì m y th ng trai không ra trai, gái không ra gái mà giăng kh p nơi th kia”. Nghe th , cô con gái sa s m m t, và ch i ch Lưu ra kh i phòng, cô bé óng s m c a l i. Trò chuy n v i m t chuyên gia giáo d c, ch Lưu (Thanh Trì, Hà N i) than th : “B n tr càng ngày càng khó hi u. Con bé nhà em h i nh lúc nào cũng tíu tít v i m , th mà càng l n càng lỳ, i h c v là vào phòng, có g ng th nào nó cũng ch ng thèm m m m nói v i m m t câu. Nó quan tâm n m y anh di n viên, ca sĩ còn hơn c gia ình”. Nhà giáo ng Th L Th y, giám c Trung tâm b i dư ng k năng s ng Smile’s House (Láng H , Hà N i), cho bi t, r t nhi u ph huynh than phi n vì con cái b ng tr nên khép kín trư c b m và chúng như c t gi r t nhi u bí m t mà h không th nào bi t ư c.
  2. Bà L Th y cho r ng, th t ra, m t trong nh ng lý do khi n b n tr khó m lòng v i ngư i l n chính là b i chúng c m th y không ư c “an toàn”, khi các ph huynh không bi t tôn tr ng nh ng s thích và s riêng tư c a con. Khi ư c khơi g i và c m th y ‘an toàn’, tr s d dàng b c l b n thân. Theo nhà giáo d c, chính b m nên xây d ng ý th c v s riêng tư cho tr t khi còn nh . Ch ng h n, tr 2-3 tu i thư ng r t quan tâm n chơi, khi mua chơi cho con, hãy nói rõ cái này là c a con, t o m t góc nh cho bé, hư ng d n bé cách chơi và ý th c t c t g n gàng khi chơi xong. N u b m mu n mư n c a con, cũng hãy ng ý: “M mư n em g u c a con m t chút nhé”.
  3. Cách này v a t o s t tôn cho tr v a khi n bé bi t tôn tr ng s thích, s riêng tư c a b m cũng như nh ng ngư i xung quanh. Ch ng h n, n u bé òi chơi c a b n, hãy nh nhàng: “Cái ô tô này là c a con, còn xe y là c a b n mà“. Khi l n hơn, t m 9-10 tu i, tr thư ng thích sưu nh ng th ph c v cho s thích cá nhân, ch ng h n, các b n trai hay mua tranh nh sticker (lo i nh , có th dán b tc âu), ng xu, tem thư… còn các bé gái l i thích các lo i túi ng, ví xinh… Và ngư i l n c n tôn tr ng tr , coi ó là th gi i riêng c a con b i m i v t u ch a ng r t nhi u tư ng tư ng c a tr . Tr l n, nh t là tu i 13-14 thư ng b t u ý th c r t rõ v s riêng tư c a mình. Bên c nh s thích riêng tr còn b t u mu n gi nh ng “bí m t” c a chúng như b n bè, b n trai, nhóm b n… Tr b t u hình thành lòng t tôn, d ph n ng n u ngư i l n xâm ph m n “vùng c m a” c a chúng. tu i này, các b n gái ph c t p hơn, hay tâm s v i b n bè, vi t nh t ký ch ít khi k v i b m v nh ng c m xúc hay s vi c di n ra v i mình. Có nhi u em gái ngư ng m các chàng di n viên và thư ng sưu t m nh c a h c t trong ngăn kéo hay dán y phòng. Nhi u em còn th n tư ng hóa các nhân v t trong các ban nh c.
  4. Nh ng b n nam tu i này l i thích nh ng ban nh c hip hop, th n tư ng bóng á… B i th , n u b m xâm ph m vào s riêng tư này như c tr m nh t ký, nghe tr m i n tho i, hay l c ngăn kéo c a con, g ng h i, tra v n qua b n bè c a tr … s khi n các em c m th y b t n thương, xúc ph m, m t lòng tin b m và càng tr nên khép mình hơn. Trư ng h p c a bé Nhi, con gái ch Luy n M c, Hà N i là m t i n hình. Th y cô con gái l p 10 d o này hay ý làm dáng hơn, l i thư ng xuyên c t dán nh ng t m bưu thi p nhi u màu, ch Luy n lo lo. M t t i, khi Nhi i d sinh nh t m t cô b n hàng xóm, ch Luy n vào bàn h c c a con ki m tra. Ch tìm ư c m t cu n nh t ký dư i ngăn kéo, trong ó, có r t nhi u trang k v tình c m c bi t Nhi dành cho c u b n l p trư ng h c gi i, p trai. Trong cu n s có bìa màu h ng y, ch còn th y vài t m bưu thi p cô bé t làm nhưng không g i. “Con li u h n y, tí tu i mà ã bày t yêu ương, h c hành không lo, su t ngày c chúi mũi vào m y th v va v v n”, ch Luy n v a ch vào m y t m bưu thi p v a m ng té tát con khi cô bé i d sinh nh t v . Nhi ng s ng r i lao vào góc h c t p, ôm khư khư cu n nh t ký và m y t m thi p, khóc n c n : “M , sao m l i làm th . Con ghét m !”. Sau s vi c này,
  5. cô bé tr nên l m lì, ch ng nói năng gì v i m n a. S c h c c a em cũng sút h n i. “ i u t i k c a ph huynh là l c l i c a con, c tr m nh t ký, xem tr m i n tho i… và sau ó l i ngang nhiên em nh ng i u này ra làm b ng ch ng quát n t hay ch gi u tr . “, chuyên gia giáo d c chia s . Bà Th y cho bi t, b m bao gi cũng lo l ng cho con, s con sa ngã, phát tri n l ch hư ng hay có nh ng m i quan h , quan tâm nh hư ng n vi c h c hành. Trong xã h i ngày nay, vi c này không th a, nhưng c n ph i th hi n làm sao th t khéo léo, t nh không làm t n thương tr . B n có th quan sát, l ng nghe tìm hi u xem th gi i n i tâm c a con có tích c c không. Ch ng h n, n u cháu khóa ngăn kéo, vi t nh t ký là i u bình thư ng, c n tôn tr ng, nhưng s d ng ti n sai m c ích hay l m d ng i n tho i thì l i c n nh c nh . Ngoài ra, hãy ý n trang ph c, k t qu h c t p, thói quen sinh ho t c a con phát hi n ngay nh ng d u hi u c a s tiêu c c và k p th i giúp tr . “Cách t t nh t v n là g n gũi, chuy n trò v i con, làm sao tr th y b m là ngư i b n l n thân thi n, áng tin c y. B n cũng luôn t o d ng b u không khí trong gia ình vui tươi, c i m , dân ch , tr t nguy n b c b ch”, bà nói. “Và khi tr ã tin c y th l , b m hãy t ra c m thông, chia
  6. s và tìm cách con t nh n th c và thay i n u th y tr ang làm sai, ch ng t thái khó ch u hay c m oán. Ch ng h n, các cháu tu i teen thích i chơi v i m t nhóm b n và th nh tho ng m c l i v mu n. N u ph huynh tra h i: “ i v i ai, i âu, vi c gì…”, tr s l ng tránh, nói d i th m chí t ra b t h p tác. Hãy nh nhàng nhưng cương quy t góp ý: “M bi t con có chuy n riêng, nhưng theo m chuy n riêng cũng c n có k ho ch và gi gi c và ph i tôn tr ng cái chung c a gia ình. B và m cũng v y. Con hãy cho m bi t con i âu b m yên tâm”. Hay trư ng h p khác, m t ngư i cha phát hi n c u con trai l p 10 c a mình có b n gái. Dù th c s r t lo l ng và hơi s c khi nghe con tuyên b : “Con không th s ng thi u b n y ư c và con nghĩ vi c ó ch ng có gì là x u” nhưng anh c gi bình tĩnh và nói: “B th y con trai cũng gi i y, có b n gái tu i này âu ơn gi n, mà có khi con s cư i v trư c khi t t nghi p c p 3 cũng nên. B nói trư c là b ch lo t ch c ám cư i cho con thôi, còn sau ó con ph i t lo cho cu c s ng gia ình nh c a mình y nhé”. C u con trai lúc này b ng giãy n y: “Ơ, con có iên âu mà i cư i v v i, ó ch là tình c m h c trò thôi mà b , còn bao nhiêu vi c khác…”.
  7. “Ki m soát th nào tr c m th y v n ư c tôn tr ng không ơn gi n, nhưng n u th c s quan tâm n con, b m v n có th làm ư c”, nhà giáo d c chia s .
Đồng bộ tài khoản