Thì hiện tại hoàn thành và hiện tại hoàn thành tiếp diễn

Chia sẻ: bunrieu

1) Thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn được dùng để diễn tả hành động bắt đầu từ quá khứ và kéo dài đến thời điểm hiện tại. 2) Thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn có thể được dùng khi diễn tả quá trình diễn ra hành động, mà hành động đó bắt đầu trong quá khứ và kéo dài tới thời điểm hiện tại. Người ta thường dùng thì hiện tại tiếp diễn để miêu tả khoảng thời gian mà hành động hiện tại đang diễn ra tại thời điểm hiện tại. ...

Nội dung Text: Thì hiện tại hoàn thành và hiện tại hoàn thành tiếp diễn

Thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn

Định nghĩa và cách dùng

1) Thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn được dùng để diễn tả hành động bắt đầu từ quá
khứ và kéo dài đến thời điểm hiện tại

Ví dụ: My parents have been travelling since early this morning.

2) Thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn có thể được dùng khi diễn tả quá trình diễn ra
hành động, mà hành động đó bắt đầu trong quá khứ và kéo dài tới thời điểm hiện tại.
Người ta thường dùng thì hiện tại tiếp diễn để miêu tả khoảng thời gian mà hành
động hiện tại đang diễn ra tại thời điểm hiện tại.

Ví dụ: I've been reading this book since 10 this morning.

Từ thường đi kèm :

for (with a period of time), since (with an exact point in time), ever, never, yet, already,
this week (month, year)

Cấu trúc

Khẳng định

Chủ ngữ + have/has + been + verb + ing

I, You, He, She, We, They have/has been working for this company for 5 years

Phủ định

Chủ ngữ + have/has + not (haven't/hasn’t) + been + verb + ing

I, You, He, She, We, They haven't/hasn’t (have not/ has not) been studying for
long.

Nghi vấn

Từ để hỏi (thường là 'How long') + have/has + been + subject + verb + ing?

How long -> has/have he, she, you, we, they been working here?
Thì hiện tại hoàn thành

Định nghĩa:

Thì hiện tại hoàn thành diễn tả hành động bắt đầu trong quá khứ và tiếp diễn tới hiện
tại.

Cách dùng:

Hỏi về một sự kiện/thông tin gần đây

Fred Meyers has had excellent profits this quarter.
The class's understanding has increased greatly this semester.
Have they finished the report yet?

Hành động trong quá khứ để lại kết quả ở hiện tại

The study of irregular verbs has improved test scores.
They have bought a new car.
I've already eaten lunch.


Trường hợp đặc biệt: Trong tiếng Anh Mỹ, có thể chấp nhận khi hỏi "Did you phone her
yet?" thay vì dạng phổ biến hơn "Have you phoned her yet?"

Trải nghiệm cuộc sống

She's traveled in many parts of the world.
Have you ever been to France?
They've never seen a mountain.

Những hành động chưa kết thúc(hành động vẫn đang diễn ra).

He's lived in San Francisco for 10 years.
How long have you worked for this company?
They've studied English for 3 years. I don't want to live in Texas

Cụm từ thường đi kèm:

for (với khoảng thời gian), since (mốc thời gian), ever, never, yet, already, this week
(month, year)

Cấu trúc

Khẳng định:

Chia từ 'have' (have hoặc has) ở quá khứ phân từ. Động từ thường thêm -ed. Nếu động
từ kết thúc -y trước đó là phụ âm thì đổi -y thành -ied. Các động từ bất qui tắc học
thuộc
I, you, we, they + have lived in Seattle since 1978.

She, he, it + has worked for many years

Phủ định :

Chia động từ ‘have' (have hoặc has) not ở quá khứ phân từ. Động từ thường kết thúc
bằng -ed. Nếu động từ kết thúc bằng -y trước đó là phụ âm thì biến -y thành -ied..

I, you, we, they + haven’t seen Tom

He, she, it + hasn’t left yet

Nghi vấn

Have + I, you, we, they + been to Paris?

Has + He, she, it + finished yet?
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản