Thí nghiệm cao áp

Chia sẻ: mquanik

I-Muc đich va y nghia công ̣ ́ ̀ ́ ̃ tác thí nghiệm điện - Muc̣ đić h cuả công tác thí nghiêṃ là đánh giá chất lượng của các thiết bị điện trong công trình và phát hiện các sai sót trước khi đưa các thiết bị này vào sử dụng . - Ý nghiã công tać thí nghiêṃ : là cơ sở có tiń h phaṕ ly ́ khăn̉ g điṇ h công triǹ h đã săñ saǹ g cho viêc̣ sư ̉ duṇ g vâṇ haǹ h

Bạn đang xem 10 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: Thí nghiệm cao áp

mquanik@yahoo.com


̣̣
Muc luc :
Trang
Chương 1 : Cac phep đo cơ ban ́ ́ ̉
-Muc đich và ý nghia công tác thí nghiệm điện
̣ ́ ̃ 1
-Khai niêm thừơng dung trong công tac thí nghiêm
́ ̣ ̀ ́ ̣ 1
-Phep đo điên trở cach điên
́ ̣ ́ ̣ 1
-Phep đo điên trở môt chiêu
́ ̣ ̣ ̀ 5
-Phep đo tỉ số biên
́ ́ 7
-Phep xac đinh cực tinh và tổ đâu dây
́ ́ ̣ ́ ́ 8
-Phep đo hệ số tôn hao điên môi cach điên
́ ̉ ̣ ́ ̣ 11
́ ̉
-Phep đo không tai 14
́ ́ ̣
-Phep đo ngăn mach 15
-Phep thử cao thế băng điên ap chinh lưu (môt chiêu) và đo dong rò
́ ̀ ̣́ ̉ ̣ ̀ ̀ 17
-Phep thử cao thế băng điên ap có tân số 50Hz
́ ̀ ̣́ ̀ 17
Chương :2 Thí nghiêm cac thiêt bị điên ̣ ́ ́ ̣
-Thí nghiêm lăp mới may biên ap lực câp điên ap từ 110KV trở lên
̣ ́ ́ ́́ ́ ̣́ 19
-Thí nghiêm lăp mới biên ap lực câp điên ap ≤35KV
̣ ́ ́́ ́ ̣́ 27
-Thí nghiêm đinh kỳ may biên ap ̣ ̣ ́ ́́ 28
-Thí nghiêm May biên điên ap ̣ ́ ́ ̣́ 29
-Thí nghiêm May biên dong điên ̣ ́ ́ ̀ ̣ 30
-Thí nghiêm dao cach ly ̣ ́ 31
- Thí nghiêm may căt ̣ ́ ́ 31
-Thí nghiêm chông set ̣ ́ ́ 33
-Thí nghiêm cap lực cao thế ̣ ́ 34
-Thí nghiêm cap lực hạ thế ̣ ́ 35
- Thí nghiêm Câu chì cao thế ̣ ̀ 35
-Thí nghiêm Tụ điên cao thế và hạ thế ̣ ̣ 36
-Thí nghiêm may phat điên đông bộ ̣ ́ ́ ̣ ̀ 37
-Thí nghiêm đo điên trở nôi đât (tiêp đia) ̣ ̣ ́ ́ ́ ̣ 40
-Thí nghiêm sứ cach điên ,thanh cai ̣ ́ ̣ ́ 41
-Thí nghiêm Cac Dung cụ an toan ̣ ́ ̣ ̀ 42
-Cac bước thí nghiêm môt môt thiêt bị
́ ̣ ̣ ̣ ́
Trang1/ 44
mquanik@yahoo.com

cuoi
I-Muc đich và ý nghia công tác thí nghiệm điện
̣ ́ ̃
- Muc đich cua công tác thí nghiêm là đánh giá chất lượng của các thiết bị điện trong
̣ ́ ̉ ̣
công trình và phát hiện các sai sót trước khi đưa các thiết bị này vào sử dụng .
- Ý nghia công tac thí nghiêm : là cơ sở có tinh phap lý khăng đinh công trinh đã săn sang
̃ ́ ̣ ́ ́ ̉ ̣ ̀ ̃ ̀
cho viêc sử dung vân hanh
̣ ̣ ̣ ̀
- Công tác thí nghiệm điện là gì ?là công việc đánh giá và đưa ra kêt luân cuối cùng c ủa ́ ̣
một công trình về mặt điện . Công tác thí nghiệm Điện bao gồm các công tác sau :
- Đanh giá thiêt bị
́ ́
- Kiểm tra sự hoạt động của thiết bị trong tổng thể công trình
- Đưa ra những kêt luân cuôi cung cua công trinh về măt điên ́ ̣ ́̀ ̉ ̀ ̣ ̣
II- Công tac đanh giá chât lượng : ́ ́ ́
1/ Đanh giá thiêt bị :
́ ́
- sử dung cac thiêt bị kiêm tra tiên hanh đo đac lây số liêu cua từng thiêt bị
̣ ́ ́ ̉ ́ ̀ ̣́ ̣ ̉ ́
- sử dung cac thiêt bị thử nghiêm thử khả năng chiu đựng cua thiêt bị
̣ ́ ́ ̣ ̣ ̉ ́
- so sanh cac số liêu đo được và phep thử nghiêm với cac tiêu chuân có tinh phap lý
́ ́ ̣ ́ ̣ ́ ̉ ́ ́
để đanh giá thiêt bị ́ ́
2/ Kiêm tra sự hoat đông cua thiêt bị :
̉ ̣ ̣ ̉ ́
- dựa vao cac thiêt kế có tinh phap lý để kiêm tra sự hoat đông cua từng thiêt bị có
̀ ́ ́ ́ ́ ̉ ̣ ̣ ̉ ́
đung với thiêt kế
́ ́
- trên cơ sở kiêm tra nay phat hiên những điêm sai trong quá trinh thi công cung như ̉ ̀ ́ ̣ ̉ ̀ ̃
điêu bât hợp lý trong thiêt kế
̀ ́ ́
́ ̣ ́̀
3 /Kêt luân cuôi cung :
- Dựa vao công tac đanh giá chât lượng thiêt bị và kiêm tra hoat đông cua từng thiêt
̀ ́ ́ ́ ́ ̉ ̣ ̣ ̉ ́
bị đưa ra kêt luân chung về công trinh ́ ̣ ̀
Bai 1 : Cac khai niêm thừơng dung trong công tac thí nghiêm cao ap
̀ ́ ́ ̣ ̀ ́ ̣ ́
- Đôi tượng thí nghiêm :là thiêt bị điên hoăc tâp hợp cac thiêt bị điên liên kêt với
́ ̣ ́ ̣ ̣̣ ́ ́ ̣ ́
nhau sẽ được kiêm tra ̉
- Thiêt bị thí nghiêm : là thiêt bị dung để kiêm tra môt hang muc hay nhiêu hang muc
́ ̣ ́ ̀ ̉ ̣̣ ̣ ̀ ̣ ̣
cua thiêt bị ví dụ megaômet
̉ ́
- Hang muc thí nghiêm : là môt phep đo lây số liêu hay phep thử nghiêm thiêt bị ví dụ
̣ ̣ ̣ ̣ ́ ́ ̣ ́ ̣ ́
hang muc tỉ số biên
̣ ̣ ́
- Tiêu chuân thí nghiêm :là tâp hợp cac số liêu chuân do nhà nước hay nhà san xuât
̉ ̣ ̣ ́ ̣ ̉ ̉ ́
thiêt bị quy đinh lam cơ sở so sanh ví dụ Tiêu chuân nghanh điên ,IEC ..
́ ̣ ̀ ́ ̉ ̀ ̣
- Phương phap thí nghiêm : phương phap thực hiên kiêm tra ví dụ xac đinh tỉ số biên ́ ̣ ́ ̣ ̉ ̣́ ́
may biên ap có thể dung nguôn 3 pha hay nguôn môt pha …
́ ́́ ̀ ̀ ̀ ̣
- Người thí nghiêm : là nhân viên thực hiên cac phep đo lường , thử nghiêm ̣ ̣ ́ ́ ̣
- Thiết bị nhất thứ: là các thiết bị điện lực gồm các nhóm máy điện tĩnh (máy biến
áp, máy biến điện áp, máy biến dòng điện), máy điện quay (máy phát điện, động
cơ điện), máy cắt và dao cách ly (máy cắt, dao cách ly, dao cắt phụ tải, cầu chì
cao thế), thiết bị điện khác trong Trạm biến áp (thanh cái, chống sét, tụ điện,
kháng điện, sứ cách điện)
- Thí nghiệm mới (TNM): là thí nghiệm đánh giá chất lượng thiết bị điện lần đ ầu
trước khi đóng điện nghiệm thu đưa vào sử dụng.
Trang2/ 44
mquanik@yahoo.com

Thí nghiệm định kỳ (TNĐK): là thí nghiệm chẩn đoán, phòng ngừa sự cố đ ối với
-
thiết bị điện sau một khoảng thời gian làm việc theo qui định.
Bai 2 :Phep đo điên trở cach điên
̀ ́ ̣ ́ ̣
̣́ ̃
1/Cac đinh nghia :
- Điện trở cách điện: là điện trở của cách điện khi đặt một điện áp một chi ều vào
cách điện của thiết bị điện.
- Hệ số hấp thụ: là tỷ số giữa điện trở cách điện đo được sau 60 giây (R60”) kể t ừ
lúc đặt điện áp và điện trở cách điện đo sau 15 giây (R15”).
- Hệ số phân cực: là tỷ số giữa điện trở cách điện đo được sau 10 phút kể từ lúc đặt
điện áp và điện trở cách điện đo sau 1 phút.
2/Ý nghĩa của phep đo : ́
- Điện trở cach điện là hạng mục kiểm tra đầu tiên để đanh giá sơ bộ về tinh trạng
́ ́ ̀
cach điện của cac thiết bị điện
́ ́
- Để đánh giá sự biển đổi của dòng điện rò qua cách điện theo thời gian, khi đo
điện trở cách điện xác định thêm hệ số hấp thụ và hệ số phân cực
3/Phương phap đo điên trở cach điên:
́ ̣ ́ ̣
́ ́
- Gian tiêp :
Dung vônmet và ampemet môt chiêu đo dong điên rò ở cac điên ap tiêu chuân
̀ ́ ́ ̣ ̀ ̀ ̣ ́ ̣́ ̉
500V,1000V,2500V,5000V
Rcđ = Uđ/Irò (MΩ)
̣́ ̣ ̀ ̣̀ ́ ̣
Uđ : Điên ap môt chiêu đăt vao cach điên
Irò :Dong điên rò đo được
̀ ̣
- Phương phap trực tiêp : ́ ́
Dung Mêgaômet chuyên dung có điên ap trên cac cực đo :
̀ ́ ̀ ̣́ ́
500V,1000V,2500V,5000V
Luc nay trị số trên mêgôm là trị số thực cua Rcđ
́ ̀ ̉
4/Cach đo cơ ban:
́ ̉
Môt cực điên ap đo đăt vao phân dân điên cua thiêt bị ,cực điên ap con lai đăt vao phân
̣ ̣́ ̣ ̀ ̀ ̃ ̣ ̉ ́ ̣́ ̀ ̣ ̣ ̀ ̀
cach điên cua thiêt bị
́ ̣ ̉ ́
̀ ̃ ̣
Ph ân dân điên

A
V
Uđo
̀ ́ ̣
Phân cach điên


5/Sử dung mêgômmet:
̣ ́
Đo Rcđ giữa phân dân và vỏ không loai trừ dong rò từ mach khac
̀ ̃ ̣ ̀ ̣ ́

+
́
M êgaômmet E
-


Đo Rcđ giữa phân dân và vỏ có loai trừ dong rò từ mach khac
̀ ̃ ̣ ̀ ̣ ́


Trang3/ 44
mquanik@yahoo.com
+
́
M êgaômmet E
-

Đo Rcđ giữa hai phân dân có loai trừ dong rò từ mach khac
̀ ̃ ̣ ̀ ̣ ́

+
́
M êgaômmet E
-
6/ Công tác chuẩn bị :
- Kiểm tra đối tượng được thí nghiệm đã được cắt điện, cách ly hoàn toàn với các
nguồn điện áp, vỏ thiết bị phải được nối đất.
- Nối đất tạm thời các đầu cực của đối tượng được thí nghiệm, sau đó tách các đầu
cực của đối tượng đang nối vào hệ thống.
- Đối với các loại máy điện: thực hiện thêm việc nối tắt các đầu dây ra của mỗi
cuộn dây được đo.
- Vệ sinh các bề mặt cách điện bên ngoài của đối tượng được thí nghiệm để loại trừ
sai số đo do dòng rò bề mặt.
- Lựa chọn điện áp thí nghiệm, số phép đo phù hợp với quy định của ngành điện đối
với từng đối tượng thiết bị được thí nghiệm.
- Kiểm tra nguồn, các đầu nối và dây đo của Mê-gôm-met phải đảm bảo yêu cầu kỹ
thuật.
- Đấu nối sơ đồ đo phù hợp quy trình sử dụng thiết bị đo.
- Làm hàng rào an toàn bảo vệ, treo biển báo và cử người canh an toàn.
- Ghi nhận các giá trị nhiệt độ môi trường từ nhiệt kế .
- Khi thí nghiệm máy điện : ghi thêm nhiệt độ dầu, nhiệt độ cuộn dây từ các đồng
hồ nhiệt lắp trong đối tượng đo.
- Tháo các nối đất tạm thời đang nối trên các đầu cực của đối tượng đ ược thí
nghiệm.
7/ Tiến hành đo và lấy số liệu :
- Chọn điện áp thí nghiệm trên thiết bị đo về vị trí điện áp thích hợp.
- Cấp nguồn thí nghiệm trên thiết bị đo về vị trí ON đồng thời theo dõi đồng hồ thời
gian.
- Ghi nhận lại các giá trị điện trở cách điện ở cac :thời điêm 15 giây và thời điểm 60
́ ̉
giây hoăc cac thời điêm khac sau khi đặt điện áp đo theo yêu cầu của phép đo.
̣ ́ ̉ ́
- Đo cach điên cua đôi tượng thí nghiêm cua may điên theo quy đinh :
́ ̣ ̉ ́ ̣ ̉ ́ ̣ ̣
cach điên cua cac phân dân điên so với vỏ
́ ̣ ̉ ́ ̀ ̃ ̣
cach điên giữa cac phân dân điên so với nhau
́ ̣ ́ ̀ ̃ ̣
- Đối với các máy biến áp lực ≥ 110kV khi có yêu cầu thì lấy thêm các giá trị điện
trở cách điện tại các thời điểm 1, 2, 3, 4, 5, 5, 7, 8, 9, 10 phút để vẽ đ ặc tuy ến điện
trở cách điện theo thời gian và xác định hệ số phân cực.
- Đối với các, tụ điện, kháng điện : ghi nhận lại các giá trị điện trở cách điện ở các
thời điểm 15 giây, 60 giây sau khi đặt điện áp đo theo yêu cầu của phép đo để xác
định hệ số hấp thụ.


Trang4/ 44
mquanik@yahoo.com

- Đối với các máy điện tĩnh, máy điện quay: khi giá trị đo không ổn định thì tạm thời
ngừng đo, đấu tắt các đầu cực cuộn dây và đấu đất ít nhất trong 5 phút đ ể x ả hoàn
toàn các điện tích dư.
- Sau khi đo xong thì tắt nguồn thí nghiệm, dùng sào tiếp địa để nối đất các đầu cực
đối tượng cần thí nghiệm nhằm xả điện tích dư.
- Đấu nối sơ đồ đo thích hợp với phép đo kế tiếp và tiến hành các bước tương tự để
đo và lấy số liệu.
- Sau khi thực hiện xong tất cả các phép đo trên một đối tượng thiết bị, c ần phải
vệ sinh thiết bị đo, dọn dẹp và hoàn trả sơ đồ về trạng thái ban đầu
8/Xử lý số liêu :
̣
- Khi nhiêt độ đo khac với nhiêt độ tiêu chuân hoăc nhiêt độ ghi trong lý lich thiêt bị
̣ ́ ̣ ̉ ̣ ̣ ̣ ́
thì phai hiêu chinh Rcđ theo nhiêt độ băng môt hệ số K2
̉ ̣ ̉ ̣ ̀ ̣


Δt=t2-t1 K2 Δt=t2-t1 K2
1 1.04 10 1.5
2 1.08 15 1.84
3 1.13 20 2.25
4 1.17 25 2.75
5 1.22 30 3.4
t1 :nhiêt độ đo trước đó hay cho trong lí lich
̣ ̣
t2 :nhiêt độ đo đo sau
̣
- Δt> 0 khi quy đôi về t1 phai nhân với K2
̉ ̉
- Δt< 0 khi quy đôi về t1 phai chia với K2
̉ ̉
Ví dụ : Rcđ =1000MΩ ở t1=25 cho trong lí lich ,Rcđ =600MΩ ở t2=350c quy đôi về t1
̣ ̉
0c

̉
Δt=10>0 , K2=1.5, : Rcđ quy đôi = 600 x 1.5 = 900MΩ
- Tinh hệ số hâp thụ Kht=R60”/R15”
́ ́
K≥1.3 cach điên khô ,K
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản