THÍ NGHIỆM MÁY BIẾN ÁP BA PHA

Chia sẻ: nguoivt21

Tìm hiểu cấu tạo và nguyên lý làm việc của máy biến áp 3 pha.(tổ mba 3 pha). - Xác định các thông số của máy biến áp 3 pha. - Xác định một vài đường đặc tính của máy biến áp. 2. Yêu cầu : - Xem kỹ phần phụ lục để biết được các thiết bị, cách ghép nối, các từ và thuật ngữ mới cần thiết cho bài thí nghiệm. - Xem lại các đặc điểm chính của mạch điện 3pha.

Bạn đang xem 7 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: THÍ NGHIỆM MÁY BIẾN ÁP BA PHA

Thê nghiãûm Maïy âiãûn Trang 9
BAÌI THÊ NGHIÃÛM SÄÚ 1
MAÏY BIÃÚN AÏP BA PHA


I. MUÛC ÂÊCH VAÌ YÃU CÁÖU THÊ NGHIÃÛM:
1. Muûc âêch:
- Tçm hiãøu cáúu taûo vaì nguyãn lyï laìm viãûc cuía maïy biãún aïp 3 pha.(täø mba 3 pha).
- Xaïc âënh caïc thäng säú cuía maïy biãún aïp 3 pha.
- Xaïc âënh mäüt vaìi âæåìng âàûc tênh cuía maïy biãún aïp.
2. Yãu cáöu :
- Xem kyî pháön phuû luûc âãø biãút âæåüc caïc thiãút bë, caïch gheïp näúi, caïc tæì vaì thuáût ngæî
måïi cáön thiãút cho baìi thê nghiãûm.
- Xem laûi caïc âàûc âiãøm chênh cuía maûch âiãûn 3pha.
II. TOÏM TÀÕT LYÏ THUYÃÚT
1. Nguyãn lyï laìm viãûc cå baín MBA
Hçnh 1.1 veî så âäö nguyãn lyï cuía mba mäüt pha hai dáy quáún. Dáy quáún 1 coï W1 voìng
dáy âæåüc näúi våïi nguäön âiãûn aïp xoay chiãöu u1, goüi laì dáy quáún så cáúp. Dáy quáún 2 coï W2 voìng
dáy cung cáúp âiãûn cho phuû taíi Zt, goüi laì dáy quáún thæï cáúp.
Âàût âiãûn aïp xoay chiãöu u1 vaìo dáy quáún så, trong dáy quáún så seî coï doìng i1. Trong loîi
theïp seî coï tæì thäng Φ moïc voìng våïi caí hai dáy quáún goüi laì tæì thäng chênh, tæì thäng chênh caím
æïng trong dáy quáún så sââ e1 vaì trong dáy quáún thæï sââ e2. Khi mba coï taíi, trong dáy quáún
thæï seî coï doìng âiãûn i2 âæa ra taíi våïi âiãûn aïp laì u2.
Giaí thæí âiãûn aïp u1 sin nãn tæì thäng Φ cuîng biãún thiãn sin vaì coï daûng:
Φ = Φ m sin ωt
Sââ caím æïng e1, e2 sinh ra trong dáy quáún så cáúp vaì thæï cáúp mba laì:

e1 = − W1 = ωN 1Φ m sin( ωt − 90 0 ) = 2E 1 sin( ωt − 90 0 )
dt

e 2 = − W2 = ωN 2 Φ m sin(ωt − 90 0 ) = 2E 2 sin( ωt − 90 0 )
dt
trong âoï, E1, E2 laì trë säú hiãûu duûng cuía sââ så cáúp vaì thæï cáúp, cho båíi:
ωN 1 Φ m
E1 = = π 2fN1Φ m = 4,44fN1Φ m Φ
2 i1 i2
ωN 2 Φ m
E2 = = π 2fN 2 Φ m = 4,44fN 2 Φ m
2 ∼ u1 u2 Zt
E N
Tè säú biãún aïp k cuía mba: k = 1 = 1
E2 N2
Nãúu boí qua suût aïp gáy ra do âiãûn tråí vaì tæì Hçnh 1-1. Så âäö nguyãn lyï cuía
thäng taín cuía dáy quáún thç E1 ≈ U1 vaì E2 ≈ U2 mba mäüt pha hai dáy quáún

U1 E1 N1
≈ = =k
U2 E2 N2
Thê nghiãûm Maïy âiãûn Trang 10
2. Phæång trçnh cán bàòng
Ngoaìi tæì thäng chênh Φ chaûy trong loîi theïp, trong mba caïc stâ i1N1 vaì i2N2 coìn sinh ra tæì
thäng taín Φt1 vaì Φt2. Tæì thäng taín khäng chaûy trong loîi theïp maì moïc voìng våïi khäng gian
khäng phaíi váût liãûu sàõt tæì nhæ dáöu biãún aïp, váût liãûu caïch âiãûn ... Váût liãûu náöy coï âäü tæì tháøm beï,
do âoï tæì thäng taín nhoí hån ráút nhiãöu so våïi tæì thäng chênh vaì tæì thäng taín moïc voìng våïi dáy
quáún sinh ra noï. Caïc tæì thäng taín Φt1 vaì Φt2 biãún thiãn theo thåìi gian nãn cuîng caím æïng trong
dáy quáún så cáúp sââ taín et1 vaì thæï cáúp sââ taín et2, maì trë säú tæïc thåìi laì:
dΦ t1 dΨ dΦ t 2 dΨ
e t1 = − N1 = − t1 ; e t2 = −N 2 = − t2 .
dt dt dt dt
Trong âoï: Ψt1 = N1Φ t1 laì tæì thäng taín moïc voìng våïi dáy quáún så cáúp;
Ψt 2 = N 2 Φ t 2 laì tæì thäng taín moïc voìng våïi dáy quáún thæï cáúp.
Do tæì thäng taín moïc voìng thç tè lãû våïi doìng âiãûn sinh ra noï :
Ψt1 = L t1i1 ; Ψt 2 = L t 2 i 2
Trong âoï: Lt1 vaì Lt2 laì âiãûn caím taín cuía dáy quáún så cáúp vaì thæï cáúp.
Ta coï sââ taín sau khi thãú tæì thäng moïc voìng vaìo:
di1 di 2
e t1 = − L t1 ; e t 2 = −L t 2
dt dt
Biãùu diãùn sââ taín dæåïi daûng phæïc säú :
E t1 = − jωL t1&1 = − jx1&1 ;
& I I
E t 2 = − jωL t 2 & 2 = − jx 2 & 2
& I I
trong âoï: x1 = ωLt1 laì âiãûn khaïng taín cuía dáy quáún så cáúp,
x2 = ωLt2 laì âiãûn khaïng taín cuía dáy quáún thæï cáúp.
Phæång trçnh cán bàòng âiãûn aïp dáy quáún så cáúp vaì thæï cáúp:
Xeït maûch âiãûn så cáúp gäöm nguäön âiãûn aïp u1, sââ e1, âiãûn tråí dáy quáún så cáúp r1, sââ taín
så cáúp et1. Maûch âiãûn thæï cáúp gäöm sââ e2, âiãûn tråí dáy quáún thæï cáúp r2, sââ taín thæï cáúp et2, âiãûn
aïp åí hai âáöu cuía dáy quáún thæï cáúp laì u2. AÏp duûng âënh luáût Kirchhoff 2 ta coï phæång trçnh âiãûn
aïp så cáúp vaì thæï cáúp viãút dæåïi daûng trë säú tæïc thåìi laì:
u1 + e1 + et1 = r1i1; e2 + et2 = u2 + r2i2.
hoàûc u1 = - e1 - et1 + r1i1: u2 = e2 + et2 - r2i2.
Biãøu diãùn dæåïi daûng säú phæïc vaì thay sââ taín vaìo caïc phæång trçnh, ta coï:
U1 = − E 1 − E t1 + r1&1 = −E1 + jx 1&1 + r1&1
& & & I & I I
U = E + E − r & = E − jx & − r &
&
2
&
2
&
t2 I2 2
& 2 I 2 2 I 2 2
Váûy phæång trçnh âiãûn aïp så cáúp vaì thæï cáúp viãút dæåïi daûng phæïc laì:
U1 = −E1 + (r1 + jx 1 )&1 = − E1 + Z1&1
& & I & I (1-1)
& = E − (r + jx )& = E − Z &
U2 & &
2 2 2 I2 2 2I2
trong âoï: Z1 = r1 + jx1 laì täøng tråí phæïc cuía dáy quáún så cáúp.
Z2 = r2 + jx2 laì täøng tråí phæïc cuía dáy quáún thæï cáúp.
Thê nghiãûm Maïy âiãûn Trang 11
Z1&1 laì âiãûn aïp råi trãn dáy quáún så cáúp.
I
Z & laì âiãûn aïp råi trãn dáy quáún thæï cáúp.
I
2 2

Phæång trçnh cán bàòng std
Âënh luáût Ohm tæì aïp duûng vaìo maûch tæì (hçnh 1.1) cho ta:
W1i1 + W2i2 = Rμ Φ (1-2)
Thæåìng Z1&1
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản