Thí nghiệm và kiểm định ô tô P2

Chia sẻ: Phong Phu | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:10

0
252
lượt xem
145
download

Thí nghiệm và kiểm định ô tô P2

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Đo các thông số kỹ thuật của ô tô - Các thông số kích thước - Các thông số trọng lượng - Các thông số năng lượng

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thí nghiệm và kiểm định ô tô P2

  1. Ño caùc thoâng soá kyõ thuaät cuûa OÂTOÂ  Caùc thoâng soá kích thöôùc  Caùc thoâng soá troïng löôïng.  Caùc thoâng soá naêng löôïng. www.oto-hui.com
  2. BAÊNG THÖÛ ÑOÄNG LÖÏC HOÏC OÂTOÂ  Xaùc ñònh söùc keùo, coâng suaát, tính naêng ñoäng löïc hoïc, xaùc ñònh vaän toác cöïc ñaïi cuûa oâ toâ. Töø keát quaû nhaän ñöôïc trong khaâu naøy nhaø thieát keá cheá taïo coù theå hieäu chænh, thieát keá laïi tyû soá truyeàn cuûa hoäp soá, tyû soá truyeàn cuûa truyeàn löïc chính, choïn laïi ñoäng cô coù caùc ñaëc tính gioáng vôùi ñaëc tính oâ toâ thöû hôn . . .  Ño suaát tieâu hao nhieân lieäu, xaùc ñònh cheá ñoä laøm vieäc thöôøng xuyeân cuûa oâ toâ, thieát keá heä thoáng truyeàn löïc toái öu nhaát cho moät cheá ñoä naøo ñoù (theo yeâu caàu).  Ño khí thaûi oâ toâ, ñeå xöû lyù, hieäu chænh laïi ñoäng cô phuø hôïp vôùi caùc cheá ñoä laøm vieäc cuûa oâ toâ sao cho thoaû maõn caùc yeâu caàu veà oâ nhieãm moâi tröôøng cuûa töøng quoác gia quy ñònh. www.oto-hui.com
  3. CÔ SÔÛ LYÙ THUYEÁT MOÂ PHOÛNG ÑOÄNG LÖÏC HOÏC TRUYEÀN COÂNG SUAÁT F LOAD-CELL F XE toån hao r R www.oto-hui.com
  4. FXE – FCAÛN DYNO = mDYNO * a Vôùi : FCAÛN DYNO = FLOAD-CELL * (r/R) + FTOÅN HAO FTOÅN HAO = FL0 + FL1 * V + FL2 * V2 + FL3 * V3 (Loss Compensation Coast Down) FXE = FLOAD-CELL * (r/R) + FTOÅN HAO + mDYNO * a Ñieåm caàn chuù yù: FLOAD-CELL*(r/R) goïi laø FDYNO khoâng buø (uncompensated). FLOAD-CELL*(r/R) + FTOÅN HAO laø löïc caûn cuûa dyno, coøn goïi laø FDYNO coù buø (compensated), goïi taét laø FCAÛN DYNO hay FDYNO. Maøn hình hieån thò cuûa chöông trình MMI chæ hieån thò F = . . ., do ñoù, chöông trình MMI cho pheùp löïa choïn löïc hieån thò: FDYNO khoâng buø, FDYNO coù buø hay FXE. AVL choïn hieån thò löïc FXE cho beä thöû CD 48” ñaõ laép ñaët. Baèng caùch ñieàu khieån löïc caûn ñieän töø (FDYNO khoâng buø), beä thöû taïo ra 3 cheá ñoä vaän haønh khaùc nhau. Chöông trình seõ töï theâm vaøo thaønh phaàn FTOÅN HAO vaø löïc quaùn tính ñeå bieát ñöôïc chính xaùc FDYNO, FXE.  FTOÅNHAO : toån hao ma saùt cuûa oå bi rotor, ma saùt giöõa beà maët rotor, beà maët 2 con laên vôùi khoâng khí www.oto-hui.com
  5. PUMA-PC HEÄ THOÁNG PUMA SOFTWARE HEÄ THOÁNG BEÄ THÖÛ OÂTOÂ PUMA PC-Systemboard Connection MMI-PC RS442 Box Zöllner Software FEM-D RS442 Boä hoã trôï ngöôøi Remote Control Unit laùi & Interface Box FEM-Cnt RS442 RS232 RS232 RS232 4 CB FEM- Digital giaùm saùt RS442 DAC Analog (Speed, Force, Power) vò trí xe Cabin ñieàu khieån RS232 FEM-A RS485 (ZSS) Boä ñieàu khieån trung taâm (RRR) FEM-P Analog Digital RS232 Digital Analog Cabin quaït laøm maùt Cabin khí neùn Opacimeter 439 26.000m3/h Cabin coâng suaát Boä bieán taàn (LRS) Boä bieán taàn Coriolis Fuel Meter 735 & Fuel Conditioning Unit 753C Quaït laøm maùt 4 taám che Dynamometer Phanh khí Digas 4000 26.000m3/h 2 con laêên & 2 con laên neùn Speed Encode r Force Load-cell www.oto-hui.com & Amplifier
  6. SÔ ÑOÀ KHOÁI BAÊNG THÖÛ OÂTOÂ Maùy tính ñieàu khieån MMI Boä ñieàu khieån töø xa (Man-Machine-Interface) (Remote Control) RS232 RS232 RS232 Boä ñieàu khieån trung taâm Chuoãi xung (RRR) vuoâng RS232 Digital Caûm bieán löïc Caûm bieán toác ñoä (Load-cell) Boä bieán taàn Phanh khí neùn (Encoder) & Maïch khueách ñaïi Maùy ñieän AC Löïc ñieän töø Toác ñoä (Dynamometer) www.oto-hui.com
  7. CÔ SÔÛ LYÙ THUYEÁT ÑO TOÁC ÑOÄ CAÁU TAÏO CUÛA ENCODER Toác ñoä ñöôïc ño bôûi encoder gaén ñoàng truïc vôùi con laên. Encoder phaùt ra 10000 xung/voøng quay cuûa con laên, nhôø ñoù bieát ñöôïc vaän toác cuûa con laên (cuõng laø vaän toác cuûa xe). Encoder phaùt ra ñoàng thôøi 2 chuoãi xung leäch nhau 900 , nhôø ñoù, coù theå bieát ñöôïc chieàu quay cuûa con laên (baùnh xe) döïa treân caïnh leân cuûa caùc xung cuûa 2 chuoãi xung. www.oto-hui.com
  8. BAÕI THÖÛ NGHIEÄM OÂTOÂ Chuù thích: 1.Ñöôøng voøng cao toác 2.Ñöôøng thöû tính naêng toång hôïp 3.Ñöôøng thöû phaùnh nhieàu heä soá baùm 4.Ñöôøng thöû nghieäm ñoä oàn taêng toác 5.Baõi roäng thöû ñaëc tính quay voøng 6.caùc loaïi ñöôøng gôïn soùng hình sin bieân ñoä khaùc nhau 7.Ñöôøng maáp moâ coù nhieàu ñoaïn noái, vaù (goàm 7a, 7b) 8.Ñöôøng ñaát 9.Ñöôøng raûi ñaù granite (ñöôøng Bæ) 10.Ñöôøng soûi cuoäi 11.Ñöôøng ñaù hoäc 12.Ñöôøng teù nöôùc 13.Ñöôøng raûi soûi 14.Ñöôøng buøn laày 15.Ñöôøng veát baùnh xe 16.Ñöôøng doác chuyeân duøng 17.Phoøng ñieàu haønh 18.Khu thöû nghieäm oâtoâ trong phoøng 19.Khu thöû nghieäm oâtoâ xe maùy trong phoøng 20. Nhaø ñeå xe thöû nghieäm 21.Traïm cung caáp nhieân lieäu www.oto-hui.com 22.Traïm bieán theá
  9. BAÕI THÖÛ NGHIEÄM OÂTOÂ www.oto-hui.com
  10. Thöû toác ñoä treân ñöôøng voøng cao toác www.oto-hui.com
Đồng bộ tài khoản