Thiên nhai minh nguyệt đạo - tập 9

Chia sẻ: minhthanh

Tham khảo tài liệu 'thiên nhai minh nguyệt đạo - tập 9', khoa học xã hội phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Bạn đang xem 7 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: Thiên nhai minh nguyệt đạo - tập 9

Nguyeân taùc: Coå Long Thieân Nhai Minh Nguyeät Ñao Dòch vaø caõi nhau: Caàm Thanh & hophiHoài thöù chín
Moät Ñao Laáy maïng
( Nhaát ñao ñoå meänh )C aây mô vaøng trong vöôøn rì raøo theo gioù. Tö̀ baøn côø vang leân nhöõng
tieáng thanh nheï nhö tieáng ñaøn. Teân thieáu nieân trong boä ñoà traéng ngoài
söûa moùng tay, khuoân maët haến hoaøn toaøn voâ caûm. Hai ngöôøi ñang ñaùnh côø thì
ñeán ñaàu cuõng khoâng ngaång leân.
Minh Nguyeät Taâm nhòn khoâng noẩi nö̃a , noùi: “Chuùng toâi khoâng phaûi tôùi
ñaây ñeå coi ngöôøi ta ñaùnh côø.”
Coâng Toân Ñoà ñáp: “Ta bieát caùc ngöôøi tôùi laø ñeå tìm ta. Ta chính laø ngöôøi
ñaõ maùu nhuoäm Khoång Töôùc sôn trang, caùc ngöôøi ñaõ khoâng heà tìm sai”
Tay Minh Nguyeät Taâm sieát chaët, moùng tay ñaâm caû vaøo da thòt, hoûi: “Coøn
ba vò naøy?”
Coâng Toân Ñoà khoâng tröïc tieáp traû lôøi, nhöng laïi giôùi thieäu teân thieáu nieân
aùo traéng ñang söûa moùng tay tröôùc.
“Vò naøy chính laø Töù Voâ coâng töû cuûa Tieâu gia ôû thaønh Laïc Döông” Haén toû
ra gioáng nhö laø ñang thò uy: “YÙ nghóa cuûa Töù Voâ, chính laø phi ñao voâ ñòch,
gieát ngöôøi voâ soá, trôû maët voâ tình.”
“Vaãn coøn moät caùi voâ nöõa?”
“Chính laø khoâng trôû maët cuõng voâ tình.” Coâng Toân Ñoà noùi tieấp : “Haén coøn
coù moät danh hieäu raát daøi vaø raát kì laï, goïi laø: “Thöôïng thieân nhaäp ñòa taàm Tieåu
Lyù, nhaát taâm nhaát yù saùt Dieäp Khai”.
Naêm xöa Tieåu Lyù phi ñao oai chaán thieân haï, moät khi phi ñao xuaát thuû,
chaéc chaén laø phaûi truùng, söï quang minh cuõng nhö söï vó ñaïi cuûa con ngöôøi ñoù
cho ñeán taän ngaøy hoâm nay cuõng khoâng coù ngöôøi naøo saùnh ñöôïc.
Dieäp Khai ñöôïc Lyù Taầm Hoan chaân truyeàn, tuy chöa töøng gieát qua moät
ngöôøi naøo, nhöng cuõng khoâng moät ai daùm coi thöôøng haén.
Minh Nguyeät Taâm hoûi: “Vò Töù Voâ coâng töû naøy chaúng nhöõng coù chaéc
chaén laø coù theå gieát Dieäp Khai, laïi coøn muoán tìm Tieåu Lyù Thaùm Hoa so taøi cao
thaáp?”
Coâng Toân Ñoà ñaùp: “Coù veû laø theá.”
Minh Nguyeät Taâm cuõng ñaõ cöôøi: “Khaåu khí cuûa haén lôùn thaät.”-106-
NXB Ñaïi Sôn Vöông Converted to pdf by BacQuai http://vietkiem.com
Nguyeân taùc: Coå Long Thieân Nhai Minh Nguyeät Ñao Dòch vaø caõi nhau: Caàm Thanh & hophiCoâng Toân Ñoà noùi: “Ngöôøi coù khaåu khí lôùn, baûn lónh thöôøng cuõng khoâng
nhoû.”
Minh Nguyeät Taâm noùi: “Coù veû laø theá.”
Coâng Toân Ñoà cöôøi mæm hoûi lại : “Kì thöïc thì khoâng ñuùng theấ?”
Minh Nguyeät Taâm noùi: “Khaåu khí caøng lôùn, baûn lónh caøng nhoû, trong
giang hoà chaúng phaûi coù raát nhieàu ngöôøi cuõng gioáng nhö theá sao?”
Neấu nuï cöôøi cuûa Coâng Toân Ñoà gioáng nhö laø ñang khieâu khích, thì nuï cöôøi
cuûa naøng laïi hoaøn toaøn nhö laø ñang khieâu chieán. Caâu noùi naøy naøng voán chính
laø ñeẩ noùi vôùi Tieâu Töù Voâ.
Nhöng teân treû tuoåi ngaïo maïn naøy döôøng nhö thöïc chaát laïi chaúng heà nghe
thaáy naøng ñang noùi caùi gì, treân maët haến vaãn hoaøn toaøn voâ caûm. Con dao treân
tay haén cuõng di chuyeån raát chaäm, moãi moät ñoäng taùc ñeàu raát caån thaän, coù veû
nhö sôï laøm toån haïi ñeán tay mình.
Tay haén gaày guoäc cöùng caùp, ngoùn tay daøi và maïnh meõ.
Phoù Hoàng Tuyeát tröôùc giôø chöa heà chuù yù tay cuûa ngöôøi khaùc, nhöng baây
giôø laïi chuù yù tay cuûa haén, quan sát tỉ mỉ ñeấn tö̀ng ñoậng tác moật.
Söûa moùng tay chaúng phaûi laø moät vieäc thuù vò gì, laïi caøng khoâng ñaùng ñeå
xem.
Nhöng Tieâu Töù Voâ hình nhö bò soi ñeán möùc thaáy khoù chòu, boãng nhieân
laïnh luøng noùi: “Xem ngöôøi ta söûa moùng tay, khoâng baèng xem ngöôøi ta ñaùnh
côø.”
Coâng Toân Ñoà cöôøi noùi: “Ñaëc bieät hai vò ñang ñaùnh côø, ñeàu laø ñöông kim
thieân haï ñaïi quoác thuû.”
Minh Nguyeät Taâm chôùp chôùp maét, hoûi: “Vò ñaïo tröôûng naøy chính laø ñaïi
laõo baûn cuûa Töû Vaân quaùn?”
Coâng Toân Ñoà coù veû nhö laïi muoán khích, coá yù hoûi: “Ñaïo quaùn naøo mà lại
coù ñaïi laõo baûn?”
Minh Nguyeät Taâm cöôøi noùi: “Trong ñaïo quaùn quaùn chuû chính laø ñaïi laõo
baûn, trong kó vieän muï chuû nhaø chöùa chính laø ñaïi laõo baûn, ñaïi laõo baûn caùi danh
xöng naøy voán duøng cho loaïi ngöôøi naøo chaúng ñöôïc.”
Vò ñaàu baïc vöøa nhaác moät quaân côø leân, boãng nhieân ngaång ñaàu leân höôùng
veà phía naøng cöôøi cöôøi, noùi: “Khoâng sai, ta chính laø ñaïi laõo baûn ôû ñaây.”
Minh Nguyeät Taâm nònh noït hoûi: “Daïo naøy vieäc buoân baùn ôû ñaây theá naøo?”
-107-
NXB Ñaïi Sôn Vöông Converted to pdf by BacQuai http://vietkiem.com
Nguyeân taùc: Coå Long Thieân Nhai Minh Nguyeät Ñao Dòch vaø caõi nhau: Caàm Thanh & hophiÑaïo nhaân ñaàu baïc ñaùp: “Vaãn raát toát, baát keå laø luùc naøo, vaãn luoân coù vaøi
caëp phu phuï thöôïng höông tieán du, huoáng hoà nhöõng ngaøy toát vaøo tieát xuaân thu,
ñeàu chính laø dòp ôû ñaây chuùng toâi haønh leã raát raàm roä.”
Khaåu khí trong lôøi noùi cuûa laõo laïi cuõng coù veû thöïc söï laø moät ñaïi laõo baûn.
Minh Nguyeät Taâm cöôøi caøng thích chí, noùi: “Ñaïi laõo baûn voán phaàn nhieàu
laø voâ vò, khoâng ngôø vò ñaïi laõo baûn nhö ngaøi ñaây xem ra laïi raát thuù vò.”
Ñaïo nhaân ñaàu baïc noùi: “Ta voán chính laø moät ngöôøi baùch voâ caám kò.”
Laõo cuõng cöôøi raát thích chí, nhöng nuï cöôøi cuûa Minh Nguyeät Taâm boãng
nhieân laïi coù chuùt göôïng gaïo: “Baùch voâ caám kò? Ñaïi laõo baûn quyù taùnh cuûa
ngaøi?”
Ñaïo nhaân ñaàu baïc ñaùp: “Ta hoï Döông.”
Minh Nguyeät Taâm hoûi: “Döông Voâ Kò?”
Ñaïo nhaân ñaàu baïc ñaùp: “Coù veû laø theá.”
Minh Nguyeät Taâm ñoät nhieân cöôøi khoâng noåi nöõa.
Naøng bieát ngöôøi naøy – ba möôi naêm tröôùc ñaõ cuøng Voõ Ñang tröôûng moân,
Ba Sôn ñaïo só noåi tieáng ngang nhau và cuøng ñö́ng trong “Phöông Ngoaïi Thaát
Ñaïi Kieám Khaùch”.
Naøng còn bieát caû boán caâu noùi maø trong giang hoà duøng ñeå hình dung ñaïo
nhaân naøy – caâu thöù nhaát laø “Baùch voâ caám kò”, caâu cuoái cuõng nhö vaäy.
Nhöõng ngöôøi bieát boán caâu noùi naøy thaät khoâng ít.
“Baùch voâ caám kò, nhaát tieáu saùt nhaân, nhöôïc yeáu saùt nhaân, baùch voâ caám
kò.”
Nghe ñoàn: Ñaïo nhaân naøy neáu ñoái vôùi ai laïnh luøng, ngöïôïc laïi laø muoán laøm
baïn vôùi ngöồi ñaấy, neáu nhö cöôøi vôùi ai thaät thaân thieän, thoâng thöôøng thì laø chæ
coù moät yù duy nhaát – Laõo muoán gieát ngöồi ñaấy!
Nghe noùi khi laõo muoán gieát ngöôøi, chaúng nhöõng baát chaáp taát caû, thaân
nhaân khoâng maøng, maø dù coù phaûi leân treân trôøi, chui xuoáng ñaát , lão cuõng phaûi
gieát cho kì ñöôïc.
Vöøa roài laõo ñaõ cöôøi, baây giôø vaãn coøn cöôøi, laõo ñònh khi naøo thì xuaát thuû?
Minh Nguyeät Taâm chaêm chuù nhìn laõo, ñeán moät caùi chôùp maét cuõng khoâng
daùm lôi loûng.
Nhöng ai ngôø Döông Voâ Kò laïi quay ñaàu qua, “haø” moät tieáng, quaân côø
keïp treân ngoùn tay ñaõ haï xuoáng baøn côø.
Quaân côø vöøa haï xuoáng,boẫng laõo phaất oáng tay aùo haát tung baøn côø, than :
“Quaû nhieân laø moät quoác thuû, baàn ñaïo chòu thua roài.”


-108-
NXB Ñaïi Sôn Vöông Converted to pdf by BacQuai http://vietkiem.com
Nguyeân taùc: Coå Long Thieân Nhai Minh Nguyeät Ñao Dòch vaø caõi nhau: Caàm Thanh & hophiVò ñöùng tuoåi trong boä aùo xanh, taát traéng ñáp : “Vaùn naøy chaúng qua chæ taïi
ngaøi bò ngöôøi khaùc laøm phaân taâm maø thoâi, sao coù theå tính laø thua ñöôïc?”
Döông Voâ Kò noùi : “Ñi sai moät nöôùc laø thua caû vaùn côø, laøm sao khoâng
tính laø thua? Huoáng hoà chôi côø cuõng nhö hoïc kieám, voán taâm khoâng ñöôïc hai
höôùng, neáu nhö bò ngöôøi khaùc laøm phaân taâm thì sao coù theå laø moät cao thuû.”
Coâng Toân Ñoà cöôøi noùi : “May maén laø ñaïo tröôûng tuy deã bò phaân taâm khi
ñaùnh côø, nhöng khi xuaát kieám thì luoân luoân taâm yù nhaát ñònh.”
Döông Voâ Kò cöôøi cöôøi noùi : “May laø nhö vaäy, vì theá neân baàn ñaïo môùi
soáng soùt treân theá gian naøy cho ñeán ngaøy hoâm nay.”
Nhöng vò ñöùng tuoåi maëc aùo xanh, taát traéng laïi thôû haét ra, noùi : “Khoâng
may ôû choã, ta khi ñaùnh côø coù theå taâm yù nhaát ñònh, nhöng ñoái vôùi kieám thì loøng
laïi dao ñoäng nhö caùnh hoa xuaân.”
Minh Nguyeät Taâm hoûi : “Quyù taùnh cuûa ngaøi?”
Thanh Y laõo nhaân ñaùp : “Khoâng noùi ñöôïc, khoâng noùi ñöôïc.”
Minh Nguyeät Taâm hoûi tieấp : “Taïi sao khoâng theå noùi?”
Thanh Y laõo nhaân ñaùp : “Bôûi vì ta voán thuoäc haøng nhöõng ngöôøi voâ danh,
ta chaúng qua chæ laø moät teân haàu côø maø thoâi.”
Minh Nguyeät Taâm hoûi : “Teân haàu côø! Teân haàu côø cuûa ai?”
Yeán Nam Phi ñoät nhieân cöôøi cöôøi, noùi : “Chuû nhaân cuûa teân haàu côø, ñöông
nhieân laø Coâng töû.”
Thanh Y laõo nhaân hình nhö môùi vöøa nhìn thaáy haén, laäp töùc cuõng cöôøi
cöôøi, chaép tay noùi : “Hoaù ra laø Yeán coâng töû.”
Yeán Nam Phi noùi : “Chæ tieác ta khoâng phaûi laø coâng töû cuûa oâng.”
Thanh Y laõo nhaân mæm cöôøi hoûi : “Coâng töû daïo naøy vaãn chôi côø chöù?”
Yeán Nam Phi ñaùp : “Giöõ maïng coøn khoâng kòp, laáy ñaâu thôøi gian maø chôi
côø?”
Thanh Y laõo nhaân cöôøi noùi : “Taïi haï ngöôïc laïi vì chôi côø maø ñeán maïng
soáng cuõng khoâng maøng, vaäy caàn gì phaûi lo ñi giöõ caùi maïng?”
Yeán Nam Phi cöôøi lôùn, Thanh Y laõo nhaân thì cöôøi mæm, hoaù ra hai ngöôøi
naøy voán dó ñaõ quen bieát töø tröôùc.
Teân haàu côø maø ñaõ nhö vaäy, vaäy coâng töû cuûa haén laø ngöôøi nhö theá naøo?
Yeán Nam Phi laïi hoûi : “Coâng töû cuûa oâng daïo naøy vaãn chôi côø chöù?”
Thanh Y laõo nhaân ñaùp : “Khoâng thöôøng laém.”
Yeán Nam Phi cöôøi nhaït noùi : “Haén khoâng thöôøng chôi côø, chaéc chaén
khoâng phaûi vì lo giöõ maïng, haén chæ ñang muoán laáy maïng cuûa keû khaùc.”

-109-
NXB Ñaïi Sôn Vöông Converted to pdf by BacQuai http://vietkiem.com
Nguyeân taùc: Coå Long Thieân Nhai Minh Nguyeät Ñao Dòch vaø caõi nhau: Caàm Thanh & hophiThanh Y laõo nhaân cöôøi lôùn, Yeán Nam Phi cöôøi mæm, ngöôøi maø boïn hoï
ñang noùi tôùi phaûi chaêng laø Coâng Töû Vuõ?
Yeán Nam Phi vaø Coâng Töû Vuõ voán cuõng laø baèng höõu chaêng?
Thanh Y laõo nhaân chaép chaép tay, noùi : “Coâng töû ngoài laïi chôi, taïi haï caùo
töø.”
Yeán Nam Phi hoûi : “OÂng sao khoâng ngoài laïi chuùt nöõa?”
Thanh Y laõo nhaân ñaùp : “Toâi tôùi ñaây laø ñeå ñaùnh côø, khoâng coøn côø ñeå
ñaùnh nöõa, thì coøn ngoài laïi ñaây laøm gì?”
Yeán Nam Phi ñaùp : “Ñeå gieát ngöôøi!”
Thanh Y laõo nhaân hoûi ngöộc lại : “Gieát ngöôøi? Keû naøo muoán gieát
ngöôøi?”
Yeán Nam Phi ñaùp : “Ta!”
Haén boãng saàm neùt maët, laïnh laïnh nhìn Coâng Toân Ñoà noùi : “Ngöôøi maø ta
muoán gieát chính laø ngöôi”
Coâng Toân Ñoà moät chuùt kinh ngaïc cuõng khoâng nhöng laïi thôû daøi, hoûi :
“Taïi sao moïi ngöôøi ñeàu muoán gieát ta?”
Yeán Nam Phi ñaùp : “Vì ngöôi ñaõ gieát quaù nhieàu ngöôøi roài.”
Coâng Toân Ñoà bình thaûn noùi : “Nhöõng keû muoán gieát ta cuõng khoâng ít,
nhöng ta laïi vaãn ñang soáng.”
Yeán Nam Phi : “Ngöôi ñaõ ñöôïc soáng quaù laâu roài, hoâm nay chæ sôï ñaõ ñeán
giôø cheát.”
Coâng Toân Ñoà nhôûn nhô cöồi noùi : “Hoâm nay voán chính laø giôø cheát, nhöng
khoâng bieát laø giôø cheát cuûa keû naøo thoâi?”
Yeán Nam Phi cöôøi laïnh, ñoàng thôøi cuõng ñaõ ruùt thanh kieám döôùi aùo ra,
Töôøng Vi kieám!
Thanh kieám meàm deûo naøy bình thöôøng laïi coù theå gioáng nhö chieác daây
löng aån giaáu döôùi aùo, bao kieấm cũng meàm maïi và khoâng bieát laø ñã ñöộc duøng
thöù gì ñeå nhuoäm ñoû, ñoû tôùi möùc gioáng nhö ñoaù töôøng vi trong tieát xuaân.
Nhìn thaáy thanh kieám naøy, aùnh maét cuûa Coâng Toân Ñoà khoâng neùn ñöôïc ñaõ
ñeå loä ra moät veû kính neå : “Ta coù bieát thanh kieám naøy ñöôïc luyeän reøn caû traêm
caû ngaøn naêm, vöøa cöùng vöøa deûo, quaû nhieân laø lôïi khí hieám coù trong thieân haï!”
Yeán Nam Phi noùi : “Ta cuõng coù bieát moùc caâu cuûa ngöôi, moùc caâu cuûa
ngöôi thì sao?”
Coâng Toân Ñoà cöôøi cöôøi, hoûi : “Ngöôi maáy laàn thaáy qua duøng moùc caâu haùi
hoa roài?”


-110-
NXB Ñaïi Sôn Vöông Converted to pdf by BacQuai http://vietkiem.com
Nguyeân taùc: Coå Long Thieân Nhai Minh Nguyeät Ñao Dòch vaø caõi nhau: Caàm Thanh & hophiYeán Nam Phi hoûi : “Haùi hoa ö?”
Coâng Toân Ñoà noùi : “Töôøng vi leõ naøo khoâng phaûi laø hoa?”
Thanh Y laõo nhaân ñoät nhieân noùi : “Ngöôi neáu muoán haùi töôøng vi, thì
khoâng neân queân raèng töôøng vi coù gai, khoâng nhöõng chỉ bieát gai töôøng vi laøm
toån thöông tay ngöôøi, mà cuõng phaûi bieát gai ñoù laøm toån thöông caû loøng ngöôøi.”
Coâng Toân Ñoà noùi : “Ta ñaõ chaúng coøn taâm ñeå maø bò thöông.”
Thanh Y laõo nhaân noùi : “Nhöng ngöôi vaãn coøn tay ñeå maø bò thöông.”
Coâng Toân Ñoà laïi cöôøi, nhaên nhôû noùi : “Haén laøm tay ta bò thöông, thì ta seõ
laøm toån thöông tim haén.”
Thanh Y laõo nhaân hoûi : “Duøng caùi gì ñeå khieán tim haén bò toån thöông?”
Coâng Toân Ñoà ñaùp : “Duøng ngöôøi.”
Thanh Y laõo nhaân hoûi : “Ngöôøi naøo?”
Coâng Toân Ñoà ñaùp : “Traùc Ngoïc Trinh.”
Thanh Y laõo nhaân hoûi : “Haén laøm ngöôi bò thöông, thì ngöôi seõ gieát Traùc
Ngoïc Trinh?”
Coâng Toân Ñoà gaät gaät ñaàu, noùi : “Traùc Ngoïc Trinh khoâng theå cheát, vì theá
ta cuõng khoâng theå cheåt, ngöôøi coù theå cheát chæ coù haén!”
Thanh Y laõo nhaân noùi : “Vaäy traän ñaáu naøy ngöôi chaúng phaûi ñaõ ñang ôû
theá thaéng roài sao?”
Coâng Toân Ñoà ñaùp : “Voán dó ñã laø theå”
Haén mæm cöôøi, nhìn Yeán Nam Phi nói tieấp : “Vì theá cho ñeán luùc naøy
ngöôi ñaõ coù theå hoaøn toaøn bieát roõ là hoâm nay roát cuoäc laø giôø cheát cuûa keû naøo”
Yeán Nam Phi ñaùp : “Cuûa ngöôi!”
Haén laïnh luøng noùi tieáp : “Ngöôøi cheất môùi khoâng theå gieát ngöôøi, ta muoán
ñeå Traùc Ngoïc Trinh soáng thì caøng khoâng theå khoâng gieát ngöôi!”
Coâng Toân Ñoà thôû haét ra, noùi : “Xem ra ngöôi vaãn chöa hieåu ñöôïc roõ, chæ
vì caâu ta vöøa noùi ngöôi khoâng nghe thaáy.”
Thanh Y laõo nhaân noùi : “Nhöng ta nghe thaáy roài.”
Coâng Toân Ñoà hoûi : “Ta ñaõ noùi gì?”
Thanh Y laõo nhaân ñaùp : “Ngöôi noùi chæ caàn ngöôi ñoå maùu, thì laäp töùc sai
ngöồi gieát Traùc Ngoïc Trinh.”
Coâng Toân Ñoà hoûi : “Ta noùi laø ngöôøi naøo?”
Thanh Y laõo nhaân ñaùp : “Ta khoâng bieát teân ñoù, chæ bieát ngöôi goïi haén laø
Ngoùn Troû !”


-111-
NXB Ñaïi Sôn Vöông Converted to pdf by BacQuai http://vietkiem.com
Nguyeân taùc: Coå Long Thieân Nhai Minh Nguyeät Ñao Dòch vaø caõi nhau: Caàm Thanh & hophiCoâng Toân Ñoà hoûi : “Baây giôø haén sao roài?”
Thanh Y laõo nhaân ñaùp : “Mang Traùc Ngoïc Trinh ñi roài.”
Coâng Toân Ñoà hoûi : “Ñi ñeán ñaâu?”
Thanh Y laõo nhaân ñaùp : “Ta khoâng bieát.”
Coâng Toân Ñoà hoûi : “Theá ai bieát?”
Thanh Y laõo nhaân ñaùp : “Coù veû nhö laø chaúng ai bieát.”
Coâng Toân Ñoà mæm cöôøi, nhìn nhìn Yeán Nam Phi : “Baây giôø thì ngöôi ñaõ
hoaøn toaøn hieẩu roõ chöa?”
Yeán Nam Phi gaät gaät ñaàu, nhöng vaãn khoâng heà thay ñoåi saéc maët.
Coâng Toân Ñoà hoûi : “Vaäy hoâm nay laø giôø cheát cuûa keû naøo?”
Yeán Nam Phi giö̃ nguyeân giọng ñaùp : “Cuûa ngöôi!”
Coâng Toân Ñoà ngöûa maët leân trồi maø cöôøi noùi : “Xem ra teân naøy khoâng
nhöõng ngang böôùng, maø coøn thaät ñaàn, ñeán giôø naøy vaãn chöa hieåu ra.”
Yeán Nam Phi noùi : “Keû khoâng hieåu laø ngöôi, vì ngöôi tính toaùn traêm laàn
ngaøn laàn nhöng laïi coøn boû soùt moät ñieåm.”
Coâng Toân Ñoà bieán gioïng hoûi : “Haû?”
Yeán Nam Phi ñaùp : “Ngöôi queân maát raèng ta khoâng theå cheát, caøng khoâng
muoán cheát, huoáng hoà neấu nhö ta cheát ñi thì Traùc Ngoïc Trinh vaãn khoâng ñöôïc
cöùu veà, vì theá ta sao coù theå ñeå ngöôi gieát ta? Sao ta laïi khoâng gieát ngöôi
tröốc?”
Coâng Toân Ñoà söõng ngöôøi hoûi : “Moïi ngöôøi ñeàu ñaõ khoâng theå cheát, ngöôi
noùi phaûi neân laøm sao ñaây?”
Yeán Nam Phi ñaùp : “Ruùt moùc caâu cuûa ngöôi ra ñaáu vôùi kieám cuûa ta, noäi
trong möôøi chieâu neáu ta khoâng theå thaéng ngöôi ta seõ noäp cho ngöôi moät caùi
maïng!”
Coâng Toân Ñoà hoûi : “Maïng cuûa ai?”
Yeán Nam Phi ñaùp : “Cuûa ta.”
Coâng Toân Ñoà hoûi : “Neáu nhö ngöôi thaéng ta, thì ta cuõng phaûi noäp cho
ngöôi moät caùi maïng?”
Yeán Nam Phi ñaùp : “Ñöông nhieân.”
Coâng Toân Ñoà hoûi : “Ngöôi muoán maïng cuûa ai? Cuûa Traùc Ngoïc Trinh
chaêng?”
Yeán Nam Phi ñaùp : “Ta muoán ngöôi cung kính ñöa naøng ta ñeán tröôùc maët
ta.”


-112-
NXB Ñaïi Sôn Vöông Converted to pdf by BacQuai http://vietkiem.com
Nguyeân taùc: Coå Long Thieân Nhai Minh Nguyeät Ñao Dòch vaø caõi nhau: Caàm Thanh & hophiCoâng Toân Ñoà ñang traàm laëng boẫng quay laïi hoûi Thanh Y laõo nhaân kia :
“Caâu noùi naøy coù phaûi do chính mieäng Yeán Nam Phi noùi khoâng?”
Thanh Y laõo nhaân ñaùp : “Phaûi.”
Coâng Toân Ñoà hoûi : “Yeán Nam Phi coù phaûi loaïi ngöôøi troïng chöõ tín
khoâng?”
Thanh Y laõo nhaân ñaùp : “Moät lôøi ñaùng ngaøn vaøng, cheát cũng khoâng hoái
haän.”
Coâng Toân Ñoà boãng cöôøi, cöôøi lôùn noùi : “Kì thöïc ta noùi tôùi noùi lui, cuõng laø
vì muoán ñôïi haén noùi ra caâu naøy.”
Tieáng cöôøi cuûa haén vöøa döùt, moùc caâu ñaõ ôû trong tay.


Moùc caâu saùng nhö tuyeát, ánh laấp lánh nhö maét chim öng, saéc nhö moû
chim öng. Troïng löôïng tuy raát naëng, nhöng laïi bieán hoaù voâ cùng linh hoaït.
Coâng Toân Ñoà cöôøi mæa hoûi : “Ngöôi coù bieát caùi moùc caâu naøy lôïi haïi ôû choã
naøo khoâng?”
Yeán Nam Phi noùi : “Ngöôi noùi ñi.”
Coâng Toân Ñoà vuoát nheï muõi caâu, noùi : “Moùc caâu naøy tuy naëng, nhöng
trong caên phoøng chaät choäi naøy cuõng vaãn coù theå vaän duïng thoaûi maùi, coøn khoâng
bieát kieám cuûa ngöôi theá naøo?”
Yeán Nam Phi ñaùp : “Ta neáu nhö bò ngöôi ñaùnh baät ra khoûi caên phoøng
naøy, cuõng keå nhö ñaõ thua.”
Coâng Toân Ñoà cöôøi lôùn, hoûi : “Toát. Nhöng ngöôi vaãn chöa ruùt kieám?”
Yeán Nam Phi ñaùp : “Khoâng caàn ruùt kieám.”
Coâng Toân Ñoà hoûi lại: “Khoâng caàn?”
Yeán Nam Phi ñaùp : “Kieám ôû trong voû cuõng vaãn coù theå gieát ngöôøi, sao laïi
phaûi ruùt kieám? Kieám ruùt ra roài ngöôïc laïi chöa chaéc ñaõ coù theå gieát ngöôøi.”
Coâng Toân Ñoà hoûi : “Taïi sao?”
Yeán Nam Phi ñaùp : “Bôûi vì ñieåm ñaùng sôï nhaát cuûa thanh kieám naøy voán
khoâng phaûi ôû löôõi kieám maø laø ôû voû kieám.”
Coâng Toân Ñoà khoâng hieåu : “Leõ naøo voû kieám laïi saéc hôn löôõi kieám?”
Yeán Nam Phi nheï vuoát cái bao kieám maøu ñoû töôi, ñáp : “Ngöôi coù bieát
noù ñöôïc nhuoäm ñoû baèng gì khoâng?”
Coâng Toân Ñoà laếc ñaầu khoâng bieát.
Yeán Nam Phi ñaùp : “Laø duøng nöôùc cuûa hoa Huyeát Töôøng Vi”


-113-
NXB Ñaïi Sôn Vöông Converted to pdf by BacQuai http://vietkiem.com
Nguyeân taùc: Coå Long Thieân Nhai Minh Nguyeät Ñao Dòch vaø caõi nhau: Caàm Thanh & hophiCoâng Toân Ñoà dó nhieân cuõng khoâng bieát caùi gì goïi laø Huyeát Töôøng Vi, haén
voãn dó tröôùc nay cuõng chöa heà nghe qua tö̀ này.
Yeán Nam Phi noùi : “Huyeát Töôøng Vi chính laø loaïi taàm xuaân ñöôïc töôùi
baèng maùu cuûa naêm loaïi ñoäc.”
Coâng Toân Ñoà hoûi lại : “Maùu cuûa naêm loaïi ñoäc? Naêm loaïi naøo?”
Yeán Nam Phi ñaùp : “Thaát taác döông xaø , Baùch tieát ngoâ coâng ,Thieân nieân
haøn manh , Xích hoûa ñoäc quyeát” -Raén ñoäc baûy taác, reát traêm ñoaïn, ruoài ngaøn
naêm,thaèn laèn löûa.
Coâng Toân Ñoà hoûi : “Coøn moät loaïi nöõa thì sao?”
Yeán Nam Phi laïnh luøng ñaùp : “Coøn moät loaïi nöõa chính maùu cuûa nhöõng
teân phaûn boäi baát trung baát nghóa!”
Coâng Toân Ñoà luùc naøy dó nhieân laø cöôøi khoâng noåi nöõa.Yeán Nam Phi noùi : “Thöù maø Töôøng Vi kieám muoán gieát chính laø naêm loaïi
“ñoäc” naøy, neáu nhö thaáy hieáu töû ,trung thaàn, nam nhi nghóa khí, thì uy löïc cuûa
thanh kieám naøy voán dó khoâng phaùt huy ñöôïc.”
Coâng Toân Ñoà cöôøi laïnh hoûi lại : “Uy löïc cuûa voû kieám ö?”
Yeán Nam Phi khoâng phuû nhaän, noùi : “Neáu nhö thaáy naêm loaïi ñoäc naøy,
hoàn cuûa hoa Huyeát Töôøng Vi seõ soáng daäy treân thanh kieám naøy.”
Haén nhìn chaêm chuù Coâng Toân Ñoà nói tieấp : “Ngöôi neáu nhö thuoäc moät
trong naêm loaïi ñoäc ñoù, thì luùc naøy ñaây ngöôi seõ ngöûi thaáy moät muøi höông thaàn
bí vaø kì dò, sau ñoù hoàn hoa Huyeát Töôøng Vi seõ khoâng hay khoâng bieát voâ hình
khoáng cheá hoàn phaùch cuûa ngöôi.”
Coâng Toân Ñoà cöôøi lôùn, cöôøi ñeán noãi caùc veát ñao cheùm treân maët nhaên heát
laïi ngoaèn ngheøo gioáng nhö là raén ñoäc bò ngoẩn ngang.
Yeán Nam Phi hoûi tieấp: “Ngöôi khoâng tin ö?”
Coâng Toân Ñoà vaẫn cöồi ñaùp : “Treân kieám cuûa ngöôi coù hoàn hoa, moùc caâu
cuûa ta cuõng coù.”
Yeán Nam Phi hoûi : “Coù caùi gì?”
Coâng Toân Ñoà ñaùp : “Oan hoàn cuûa aùc quyû.”
Tieáng cöôøi cuûa haén khaûn ñaëc laïi, nuï cöôøi càng hung tôïn hôn: “Cuõng
khoâng bieát coù bao nhieâu oan hoàn cheát bôûi moùc caâu naøy, taất cả ñeàu ñang ñôïi ta
tìm cho chuùng moät hoàn ma thay theá ñeå boïn chuùng sôùm ñöôïc sieâu sinh.”-114-
NXB Ñaïi Sôn Vöông Converted to pdf by BacQuai http://vietkiem.com
Nguyeân taùc: Coå Long Thieân Nhai Minh Nguyeät Ñao Dòch vaø caõi nhau: Caàm Thanh & hophiYeán Nam Phi noùi : “Ta tin, ta cuõng coù theå nghó ñöôïc raèng ngöồi mà boïn
họ muoán tìm nhaát chính laø ngöôi.”
Coâng Toân Ñoà hoûi : “Sao ngöôi vaãn coøn chöa xuaát thuû?”
Yeán Nam Phi ñaùp : “Ta ñaõ xuaát thuû!”
Nuï cöôøi cuûa Coâng Toân Ñoà taét daàn, ñàn raén ñoäc treân maët ñoät nhieân gioáng
nhö bò ngöôi ta ñoàng thôøi vaën thaønh baûy tám khuùc, laäp töùc cheát cöùng.
Kieám cuûa Yeán Nam Phi quaû nhieân laø ñang ñoäng. Haén muùa kieám raát
nhanh, nhöng kieấm pháp raát kì dò, tọ̈a nhö caùnh hoa taàm xuaân ñang nôû trong
gioù xuaân, hoaøn toaøn khoâng thaáy moät chuùt naøo uy löïc coù theå laáy maïng ngöôøi.
Coâng Toân Ñoà cöôøi laïnh, moùc caâu ñaõ xuaát kích. Haén ra tay nhanh gọn vaø
chính xaùc Nhöõng traän aùc chieán sinh töû khoâng ñeám xueå trong nhieàu naêm lieàn
ñaõ khieán haén hoaøn toaøn boû ñi nhöõng chieâu thöùc hoa mó phöùc taïp. Moãi moät
chieâu haén xuaát ra ñeàu tuyeät ñoái höõu hieäu.
Nhöng nhöõng chieâu thöùc cuûa haén ñoät nhieân bò cuoán vaøo kieấm pháp kì
dieäu cuûa Töôøng Vi kieám, gioáng nhö voû soø bò cuoán vaêng vaøo soùng bieån.
Sau khi leân ñeán cöïc ñieåm, taát caû nhöõng ñôït taán coâng cuûa haén ñeàu maát daàn
uy löïc.
Sau ñoù haén lieàn ngöûi thaáy moät muøi höông raát thaàn bí, ñoät nhieân tröôùc maét
haến taất cả bieán thaønh moät maøu ñoû thaãm, ngoaøi maøu ñoû thaãm ñaáy ra, thì chaúng
coøn thaáy gì khaùc nöõa, gioáng nhö laø boãng nhieân coù moät taám maøn ñoû phuû xuoáng
tröôùc maệt.
Coâng Toân Ñoà taâm thaàn baán loaïn, muoán duøng caùi moùc caâu trong tay ñeå
giaät tung caùi taám maøn ñoû kia, muoán ñaâm thuûng phá tan nó nhöng phaûn öùng
cuûa haén ñaõ trổ neân vuïng veà, ñoäng taùc ñaõ trổ neân chaäm chaïp và ñeán khi taám
maøn ñoû bieán maát, Töôøng Vi kieám ñaõ ôû ngay yeát haàu .
Coâng Toân Ñoà boãng nhieân caûm thaáy coå hoïng khoâ khoác, caû mieäng ñaéng
ngaét, hôn nöõa raát meät moûi, meät ñeán noãi muoán buoàn noân.
“AÙ” moät tieáng, moùc caâu cuûa haén ñaõ rôi xuoáng ñaát.


Döông Voâ Kò thôû daøi, hieån nhieân vöøa roài laõo ñoàng thôøi cuõng coù theå caûm
nhaän ñöôïc söùc eùp kì laï cuûa thanh kieám.
Haén luyeän kieám boán möôi naêm mà cuõng khoâng sao nhìn ra kieám phaùp
maø Yeán Nam Phi söû duïng laø thöù kieám phaùp gì.
Thanh Y laõo nhaân cuõng thôû haét ra, laẩm baẩm hoûi : “Ñaây chính laø taâm
kieám? Treân kieám thöïc söï laø coù hoàn hoa phuïc sinh?”


-115-
NXB Ñaïi Sôn Vöông Converted to pdf by BacQuai http://vietkiem.com
Nguyeân taùc: Coå Long Thieân Nhai Minh Nguyeät Ñao Dòch vaø caõi nhau: Caàm Thanh & hophiYeán Nam Phi ñaùp : “Vaẫn chöa phuïc sinh, chæ ngaãu nhieân tænh daäy moät
laàn maø thoâi.”
Thanh Y laõo nhaân hoûi : “Neáu nhö thöïc söï phục sinh thì sao?”
Yeán Nam Phi thaùi ñoä trổ neân raát nghieâm tuùc, chaàm chaäm noùi : “Hoàn hoa
soáng daäy, taâm nguyeän toaïi thành, thì ta coù cheát cuõng khoâng hoái tieác.”
Thanh Y laõo nhaân hoûi : “Khi hoàn hoa soáng daäy, nhaát ñònh coù ngöôøi
cheát?”
Yeán Nam Phi ñaùp : “Khoâng nghi ngôø gì, chaéc chaén coù ngöôøi cheát.”
Thanh Y laõo nhaân hoûi : “Ngöôøi naøo cheát?”
Yeán Nam Phi ñaùp : “Chí ít laø coù hai ngöôøi, moät ngöôøi laø ta, coøn coù moät
ngöôøi laø …”
Haén khoâng noùi tieáp, Thanh Y laõo nhaân cuõng khoâng giuïc haén noùi tieáp.
Treân khuoân maët hai ngöôøi cuøng luùc boậc loä ra moät caûm xuùc raát kì laï, ñoät
nhieân cả hai cùng cöôøi.
Yeán Nam Phi cöôøi khoaùi chí.
Töôøng Vi kieám ñã ôû ngay yeát haàu cuûa Coâng Toân Ñoà, haén bieát nhaát ñònh
seõ gaëp ñöôïc Traùc Ngoïc Trinh raát nhanh.
“Thaéng ngöïa, ñaùnh xe, keâu ngöôøi ñöa Traùc coâ nöông leân xe tröôùc, sau ñoù
ñöa boïn ta tôùi ñoù.”
Ñieàu kieän cuûa boïn hoï ñöôïc Coâng Toân Ñoà hoaøn toaøn ñaùp öùng.
Minh Nguyeät Taâm mæm cöôøi ñöùng daäy, trong loøng khoâng kìm ñöïôc nàng
khẽ nhẹ nhàng thôû phaøo . Laàn naøy boïn hoï nhaát ñònh seõ khoâng thaát baïi.
Tieâu Töù Voâ vaãn ñang ngoài söûa moùng tay. Tay haén vaãn nhö theá ,raát oån
ñònh, nhöng trong aùnh maét laïnh luøng ñã thoáng loä ra veû noân noùng.
Bôûi vì Phoù Hoàng Tuyeát vaãn ñang chaêm chuù nhìn haén, thaäm chí khi Yeán
Nam Phi ra tay aùnh maét haén cuõng khoâng lieác qua.
Ngoaøi ñoâi tay cuûa teân thieáu nieân naøy, theá gian döôøng nhö chaúng coøn
chuyeän gì khaùc khieán haén phaûi ñeå maét tôùi.
Mu baøn tay cuûa Tieâu Töù Voâ ñaõ hieän leân môø môø nhöõng ñöôøng gaân xanh,
coù veû nhö laø haến ñaõ duøng moät löïc raát lôùn, môùi coù theå giöõ ñoâi tay ôû theá oån ñònh.
Ñoäng taùc cuûa haén vaãn raát chaäm chaïp nheï nhaøng, thaäm chí ñeán tö theá cuõng
khoâng thay ñoåi, coù theå ñaït ñeán ñoä chính xaùc nhö theá thì thaät khoâng deã.
Phoù Hoàng Tuyeát ñoät nhieân noùi : “Tay cuûa ngöôi raát vöõng.”
Tieâu Töù Voâ hôø höõng ñaùp : “Taát caû ñeàu raát vöõng.”-116-
NXB Ñaïi Sôn Vöông Converted to pdf by BacQuai http://vietkiem.com
Nguyeân taùc: Coå Long Thieân Nhai Minh Nguyeät Ñao Dòch vaø caõi nhau: Caàm Thanh & hophiPhoù Hoàng Tuyeát noùi : “Ngöôi ra tay chaéc chaén cuõng raát nhanh, hôn nöõa
sau khi ñao rôøi tay vaãn coøn coù theå bieán hoaù ñöôïc.”
Tieâu Töù Voâ hoûi : “Ngöôi thaáy ñöôïc aø?”
Phoù Hoàng Tuyeát gaät gaät ñaàu, noùi : “Ta thaáy ñöôïc laø ngöôi duøng ba ngoùn
tay ñeẩ phoùng ñao, vì theá neân coù theå ñeå laïi treân muõi ñao moät löïc xoaùy. Ta cuõng
thaáy ñöôïc laø ngöôi duøng tay traùi ñeå phi ñao, ñaàu tieân laø cheách muõi ñao sang,
sau ñoù môùi phoùng ñao.”
Tieâu Töù Voâ hoûi : “Ngöôi sao coù theå nhìn ra ñöôïc?”
Phoù Hoàng Tuyeát ñaùp : “Tay traùi cuûa ngöôi, ngoùn caùi, ngoùn troû vaø ngoùn
giöõa ñaëc bieät coù löïc.”
Tieâu Töù Voâ nổ nụcöồi bí hieåm, haến laïnh luøng noùi : “Haûo nhaõn löïc.”
Phoù Hoàng Tuyeát noùi : “Haûo ñao!”
Tieâu Töù Voâ ngaïo ngheã noùi : “Ñao voán ñaõ toát roài!”
Phoù Hoàng Tuyeát noùi : “Tuy laø haûo ñao nhöng vaãn khoâng bì ñöôïc vôùi
Dieäp Khai.”
Taất caû caùc cöû chæ cuûa Tieâu Töù Voâ boãng döøng laïi.
Phoù Hoàng Tuyeát cuoái cuøng cuõng ñaõ ñöùng daäy noùi tieấp : “Phi ñao cuûa
Dieäp Khai khi xuaát thuû thì ñöông kim thieân haï nhieàu nhaát cuõng chæ coù moät
ngöôøi coù theå phaù giaûi.”
Gaân xanh treân mu baøn tay cuûa Tieâu Töù Voâ caøng noåi roõ, hoûi : “Coøn ñao
cuûa ta thì sao?”
Phoù Hoàng Tuyeát thaûn nhieân ñaùp : “Hieän taïi trong phoøng naøy ít nhaát ñaõ coù
ba ngöôøi coù theå phaù ñao cuûa ngöôi!”
Tieâu Töù Voâ hoûi : “Ngöôi laø moät trong soá ñoù?”
Phoù Hoàng Tuyeát ñaùp : “Ñöông nhieân laø theá.”
Nói roầi Phoù Hoàng Tuyeát chaàm chaäm xoay ngöôøi, ñaàu cuõng khoâng quay
laïi mà cö́ theấ böôùc ñi ra.
Tieâu Töù Voâ laệng nhìn Phoù Hoàng Tuyeát ñi ra, haến chaúng heà ñoäng ñaäy,
cuõng chaúng noùi theâm moät chöõ.
Ñao coøn! Tay vaãn coøn! Nhöng ñao cuûa haén laïi tuyeät khoâng tuyø tieän xuaát
thuû!
Haén nhìn daáu chaân treân maët ñaát cöôøi laïnh.
Daáu chaân raát ñaäm, laø daấu cuûa Phoù Hoàng Tuyeát ñeå laïi. Haển khi böôùc ra
khoûi caùnh cöûa, söùc löïc toaøn thaân ñeàu ñaõ ñöộc taäp trung laïi toấi ña .-117-
NXB Ñaïi Sôn Vöông Converted to pdf by BacQuai http://vietkiem.com
Nguyeân taùc: Coå Long Thieân Nhai Minh Nguyeät Ñao Dòch vaø caõi nhau: Caàm Thanh & hophiBôûi vì haén nhaát thieát phaûi taäp trung toaøn boä söùc löïc ñeå phoøng thuû ñao cuûa
Tieâu Töù Voâ.
Nhöng ñao cuûa Tieâu Töù Voâ laïi vaãn chöa xuaát thuû.
Phoù Hoàng Tuyeát böôùc ra khoûi cöûa, ngaång maët nhìn trôøi, thôû ra moät hôi daøi
gioáng nhö caûm thaáy raát thaát voïng.
Khoâng nhöõng thaát voïng, maø coøn öu phieàn.
Haén ñoät nhieân phaùt hieän teân thieáu nieân naøy so vôùi baát kì ai haén ñaõ gaëp
trong nhöõng naêm gaàn ñaây caøng ñaùng sôï hôn raát nhieàu!
Haén voán ñaõ thaáy roõ nghieäp ñao cuûa teân thieáu nieân naøy, và haến voán raát
muoán teân thieáu nieân naøy xuaát thuû.
Baây giôø neấu Tieâu Töù Voâ xuaát thuû, haén coøn coù khaû naêng chaën laïi ñöôïc,
haén chaéc chaén.
Ai ngôø ñöôïc söï laïnh luøng cuûa teân thieáu nieân naøy so vôùi thanh ñao trong
chính tay haén coøn laïnh hôn, ñaùng sôï hôn.
“Neấu haén ba möôi naêm nöõa xuaát thuû, lieäu mình coøn chaéc chaén laø coù theå
chaën laïi khoâng?”
Phía tröôùc boẫng coù tieáng ngöïa hí truyeàn tôùi, trong saân khoâng khí vaãn coøn
raát aâm u, Phoù Hoàng Tuyeát ñoät nhieân coù caûm giaùc raát böùc xuùc muoán quay laïi
gieát teân thieáu nieân naøy. Nhöng haén laïi khoâng quay laïi.
Haén chaàm chaäm böôùc ñi ra.
Ñi tröôùc laø Yeán Nam Phi vaø Coâng Toân Ñoà.
Töôøng Vi kieám vaãn ngay yeát haàu cuûa Coâng Toân Ñoà, Yeán Nam Phi ñoái
maët vôùi haén, töøng töøng böôùc ñi giaät luøi.
Nhöng Coâng Toân Ñoà laïi khoâng muoán ñoái maët vôùi haén, maét ñaõ nhaém laïi.
Cảnh töộng gioáng nhö moật ngöồi duøng gaäy truùc daét theo moät teân muø.
Nhöng teân muø naøy laïi quaù nguy hieåm, Yeán Nam Phi tuyeät khoâng theå lôi
loûng dù là chỉ moật khoảnh khaếc.
Minh Nguyeät Taâm laø ngöôøi sau cuøng böôùc ra khoûi thieàn phoøng. Nàng
ñang ñònh saûi daøi böôùc chaân, ñuoåi kòp Phoù Hoàng Tuyeát thì ngay luùc ñó Döông
Voâ Kò laïi xuaát hieän ngay beân caïnh naøng, hoûi khẽ: “Coâ coù bieát sau böùc töôøng
naøy laø gì khoâng?”
Minh Nguyeät Taâm laéc laéc ñaàu.
Döông Voâ Kò cöôøi cöôøi noùi : “Coâ seõ bieát ngay thoâi.”
Nhìn thaáy nuï cöôøi cuûa ngöôøi naøy, loøng baøn tay cuûa Minh Nguyeät Taâm
toaùt moà hoâi laïnh.

-118-
NXB Ñaïi Sôn Vöông Converted to pdf by BacQuai http://vietkiem.com
Nguyeân taùc: Coå Long Thieân Nhai Minh Nguyeät Ñao Dòch vaø caõi nhau: Caàm Thanh & hophiNhöng Döông Voâ Kò laïi böôùc thuït luøi hai böôùc mæm cöôøi gaät ñaàu, chính
ngay trong luùc ñoù phía sau ñaàu töôøng ñoät nhieân xuaát hieän chín ngöôøi.
Chín teân möôøi ba loaïi aùm khí, moãi loaïi chí ít coù ba moùn, tieáng daây cung
vaø tieáng cô quan phoùng tieâu ñoàng thôøi cuøng vang leân, ba möôi maáy tia sáng
laïnh nhö möa xoái xaû bay tôùi.
Boẫng moät phaùt ñao quang nhö aùnh chôùp phi tôùi, giuùp naøng chaët rôi hôn
nöûa soá aùm khí ñó.
Naøng chuyeån ñoäng thaân aûnh luøi veà phía beân traùi. Soá aùm khí coøn laïi khoâng
coù caùi naøo coù theå chaïm tôùi naøng.
Naøng ñang ôû trong boùng toái thôû doác thì moät thanh kieám ñaõ ñaâm vaøo söôøn
beân phaûi cuûa naøng, naøng döôøng nhö chaúng heà caûm thaáy ñau ñôùn.
Muõi kieám laïnh maø saéc, naøng chæ caûm thaáy ñoät nhieân laïnh toaùt, chæ nhìn
thaáy khuoân maët traéng nhôït cuûa Phoù Hoàng Tuyeát ñoät nhieân loä ra moät thöù tình
caûm raát kì laï,haến ñoät nhieân ñöa tay ra keùo naøng laïi.
Sau ñoù thì naøng ñaõ naèm troïn trong loøng Phoù Hoàng Tuyeát.
Döông Voâ Kò söû duïng laø moät thanh kieám coẩ, luùc naøy kieám ñaõ rôøi bao,
muõi kieám vaãn coøn nhoû maùu.
Laõo chaêm chuù nhìn maùu treân muõi kieám, khuoân maët boãng nhieân trôû neân
hoaøn toaøn voâ caûm.
Ñaõ ra tay thì phaûi truùng!
Laõo ñaõ sôùm tính ñöôïc Phoù Hoàng Tuyeát seõ phaùt ñao, ñaõ sôùm tính ñöôïc
Minh Nguyeät Taâm seõ naáp vaøo choã naøo.
Kieám cuûa laõo ñaõ ôû ngay ñoù ñôïi.
Chuyeän naøy moãi moät chi tieát sôùm ñeàu ñaõ naèm trong tính toaùn cuûa haén,
haén ñaõ sôùm tính ñöôïc laàn taán coâng naøy nhaát ñònh phaûi thaønh coâng!
Chín teân ôû phía ngoaøi ñaàu töôøng ñaõ khoâng thaáy ñaâu nöõa, Phoù Hoàng Tuyeát
cuõng khoâng ñuoåi theo, chæ laïnh luøng chaèm chaèm nhìn Döông Voâ Kò.
Yeán Nam Phi cuõng ñaõ döøng laïi, thanh kieám caàm trong tay döôøng nhö
ñang rung leân.
Döông Voâ Kò boãng nhieân noùi : “Ngöôi toát nhaát laø neân caån thaän moät chuùt,
chôù coù laøm haén bò thöông, neáu haén maø cheát thì Traùc Ngoïc Trinh cuõng cheát
luoân ñaáy.”
Yeán Nam Phi nghieán raêng noùi : “Ngöôi thaân laø moät kieám khaùch coi troïng
danh tieáng, nôi naøy laø ñaïo quaùn cuûa ngöôi, ngöôi laïi ôû chính nôi naøy duøng thuû
ñoaïn heøn haï nhö theá ñeå aùm saùt moät coâ gaùi, ngöôi roát cuoäc laø caùi thöù gì?”


-119-
NXB Ñaïi Sôn Vöông Converted to pdf by BacQuai http://vietkiem.com
Nguyeân taùc: Coå Long Thieân Nhai Minh Nguyeät Ñao Dòch vaø caõi nhau: Caàm Thanh & hophiDöông Voâ Kò thaûn nhieân ñaùp : “Ta laø Döông Voâ Kò, ta muoán gieát coâ ta!”
Thanh Y laõo nhaân ñöùng xa xa ôû meùp cöûa thieàn phoøng, thôû daøi noùi : “Neáu
ñã muoán gieát ngöôøi thì baát chaáp moïi thöù, Döông Voâ Kò quaû nhieân laø Döông
Voâ Kò!”
Döông Voâ Kò noùi : “Ta luùc naøy neáu nhö khoâng gieát coâ ta, dòp may ñeå lôõ,
chæ sôï sau naøy seõ chaúng bao giôø coù laàn thöù hai.”
Phoù Hoàng Tuyeát chaèm chaèm nhìn haén. Moät tay haến caàm ñao, moät tay oâm
Minh Nguyeät Taâm ñang meâ man.
Haén coù theå caûm nhaän ñöôïc thaân theå Minh Nguyeät Taâm ñang laïnh daàn.
Döông Voâ Kò hoûi : “Caùc ngöôøi muoán thay coâ ta traû thuø aø?”
Phoù Hoàng Tuyeát khoâng noùi moät töø, chæ baét ñaàu luøi laïi phía sau.
Yeán Nam Phi nhìn Minh Nguyeät Taâm trong loøng haén, laïi nhìn Coâng Toân
Ñoà ñang döôùi kieám cuûa mình.
Coâng Toân Ñoà vaãn ñang nhaém maét, moät göông maët ngang doïc veát ñao
cheùm, troâng gioáng nhö laø moät chieác maët naï.
Yeán Nam Phi ñoät nhieân cuõng baét ñaàu luøi laïi phía sau.
Döông Voâ Kò cuõng chaúng baát ngôø, thaûn nhieân noùi : “Xe ngöïa ñaõ chuaån bò
xong, Traùc Ngoïc Trinh cuõng ñaõ ñang ñôïi treân xe, chuùc caùc ngöôøi moät chuyeán
ñi thuaän lôïi.”
Yeán Nam Phi nhòn khoâng noåi, hoûi lại: “Ngöôi khoâng sôï ta sau khi leân xe
seõ gieát Coâng Toân Ñoà sao?”
Döông Voâ Kò ñaùp : “Ta taïi sao phaûi sôï? Vieäc soáng cheát cuûa Coâng Toân Ñoà
coù lieân can gì ñeán ta?”
Haén boãng nhieân quay ngöôøi höôùng veà phía thieàn phoøng, luùc ñeán cöûa lieàn
keùo áo Thanh Y laõo nhaân : “Ñi, chuùng ta ñi chôi côø.”
Thanh Y laõo nhaân laäp töùc gaät gaät ñaàu, mæm cöôøi noùi : “Ta voán tôùi ñaây chæ
laø ñeå chôi côø.”
Xe ngöïa quaû nhieân ñaõ chuaån bò xong, moät thieáu phuï mang baàu ñang cúi
ñaầu ngoài khoùc ôû moät goùc.
Phoù Hoàng Tuyeát beá Minh Nguyeät Taâm leân xe, coøn Töôøng Vi kieám vaãn ôû
ngay yeát haàu cuûa Coâng Toân Ñoà.
Yeán Nam Phi lôùn tieáng quaùt : “Môû maét ra nhìn ta!”
Coâng Toân Ñoà laäp töùc môû maét.
Yeán Nam Phi chaèm chaèm nhìn haén, giaän döõ noùi : “Ta voán ñaõ muoán gieát
ngöôi.”

-120-
NXB Ñaïi Sôn Vöông Converted to pdf by BacQuai http://vietkiem.com
Nguyeân taùc: Coå Long Thieân Nhai Minh Nguyeät Ñao Dòch vaø caõi nhau: Caàm Thanh & hophiCoâng Toân Ñoà noùi : “Nhöng seõ khoâng ra tay vì ngöôi laø moät Yeán Nam Phi
cao quyù.”
Yeán Nam Phi laïi haèn hoïc nhìn haén chaèm chaèm moät hoài raát laâu boãng co
chaân ñaïp vaøo buïng haén.
Ngöôøi Coâng Toân Ñoà töùc khaéc gioáng nhö con toâm gaäp laïi, nöôùc muõi, moà
hoâi laïnh cuøng moät luùc traøo ra.
Yeán Nam Phi ñeán nhìn cuõng khoâng thèm nhìn haén laáy moät caùi, quay
ngöôøi höôùng veà phía teân phu xe noùi : “Ñaùnh xe tieán veà phía tröôùc, lieân tuïc
chạy khoâng ñöôïc nghæ, neáu ngöôi muoán nghỉ thì toát nhaát ñöøng queân laø kieám
cuûa ta ñang ôû sau löng ngöôi ñaáy.”


O0o


Thuøng xe roäng raõi, choã ngoài cuõng eâm, kó thuaät ñaùnh xe raát toát.
Ñaây voán laø chieác xe ngöïa khieán cho ngöôøi ngoài trong ñoù caûm thaáy raát
thích thuù, nhöng nhöõng ngöôøi ñang ngoài trong xe chaúng coù laáy moät ngöôøi caûm
thaáy thích thuù.
Phoù Hoàng Tuyeát boãng nhieân noùi : “Ta voán ñaõ neân gieát Tieâu Töù Voâ.”
Yeán Nam Phi noùi : “Nhöng ngöôi ñaõ khoâng ra tay.”
Phoù Hoàng Tuyeát ñaùp : “Bôûi vì ta coù ñieàu lo laéng, vì theá…”
Yeán Nam Phi noùi : “Vì theá neân ngöôi ñaõ chaäm maát roài.”
Phoù Hoàng Tuyeát chaàm chaäm gaät gaät ñaàu, noùi : “Muoán gieát ngöôøi thì caần
baát chaáp moïi thöù. Dòp may ñeå lôõ thì maõi khoâng bao giôø coù laïi nöõa.”
Haén noùi raát chaäm, moãi moät töø ñeàu nhö ñaõ ñöôïc nghieàn ngaãm raát caån thaän.
Yeán Nam Phi traàm ngaâm moät luùc raát laâu, môùi than thôû : “Cô hoäi ñeå ta
gieát Coâng Toân Ñoà sôï laø cuõng khoâng coøn nhieàu nöõa.”
Phoù Hoàng Tuyeát noùi : “Cuõng may laø Minh Nguyeät Taâm chöa cheát, Traùc
coâ nöông cuõng bình an voâ söï.”
Traùc Ngoïc Trinh ñang ngoài ôû trong goùc cuõng ñaõ thoâi khoâng khoùc nöõa,
ngaẩng ñaầu nhìn haén, boãng noùi : “Ngaøi chính laø Phoù Hoàng Tuyeát?”
Phoù Hoàng Tuyeát gaät gaät ñaàu.
Traùc Ngoïc Trinh noùi : “Toâi chöa töøng gaëp ngaøi, nhöng toâi thöôøng nghe
Thu… Thu ñaïi ca noùi veà ngaøi, huynh aáy thöôøng noùi ngaøi laø vò baèng höõu duy
nhaát maø huynh aáy coù theå tin töôûng, huynh aáy coøn noùi…”
Phoù Hoàng Tuyeát hoûi : “Noùi caùi gì?”

-121-
NXB Ñaïi Sôn Vöông Converted to pdf by BacQuai http://vietkiem.com
Nguyeân taùc: Coå Long Thieân Nhai Minh Nguyeät Ñao Dòch vaø caõi nhau: Caàm Thanh & hophiTraùc Ngoïc Trinh uû ruõ ñaùp : “Huynh aáy raát lo laéng cho toâi, ngoä nhôõ xaûy ra
chuyeän gì maø huynh aáy khoâng theå chaêm soùc toâi nöõa thì bảo toâi phaûi ñi tìm
ngaøi, vì theá huynh aáy ñaõ taû raát tæ mæ dung maïo cuûa ngaøi cho toâi nghe.”
Naøng ta laïi cuùi ñaàu, rôi leä : “Ñieàu khoâng theå ngôø, baây giôø toâi vaãn coøn
ñang soáng,coøn huynh aáy thì ñaõ…”
Noùi ñeán ñaây naøng noùi khoâng thaønh lôøi, guïc xuoáng gheá ngoài, thoáng thieát
oaø leân khoùc.
Naøng ta laø moät coâ gaùi ñeïp, neùt ñeïp thuoäc neùt ñoan trang dòu daøng cuûa
naøng, voán raát deã khieán ngöôøi khaùc caûm thoâng ñoàng tình.
Minh Nguyeät Taâm tuy laø thoâng minh maïnh meõ, nhöng neáu khoâng ñöôïc
Phoù Hoàng Tuyeát kòp thôøi caàm maùu thì baây giôø chæ sôï höông ñaõ taøn, ngoïc ñaõ
naùt.
Yeán Nam Phi nhìn hai ngöôøi con gaùi, khoâng caàm noåi tieáng than : “Khoâng
caàn bieát laø theá naøo, chuùng ta nhaát ñònh laøm troøn nhöõng vieäc maø Thu trang chuû
giao phoù.”
Phoù Hoàng Tuyeát noùi : “Khoâng giao phoù!”
Yeán Nam Phi raát baát ngôø : “Khoâng ö?”
AÙnh maét Phoù Hoàng Tuyeát saùng nhö muõi ñao nhìn coâ gaùi beân caïnh mình,
laïnh luøng noùi : “Vò coâ nöông naøy khoâng phaûi làf Traùc Ngoïc Trinh, tuyeät ñoái
khoâng phaûi.”

Viiettkiiem..com
V e k em com
-122-
NXB Ñaïi Sôn Vöông Converted to pdf by BacQuai http://vietkiem.com

Top Download

Xem thêm »

Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản