thiết bị báo cháy tự động, chương i

Chia sẻ: Nguyen Van Dau | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
176
lượt xem
96
download

thiết bị báo cháy tự động, chương i

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Ngành công nghệ thông tin liên lạc đã phát triển nhanh chóng cùng với các ngành công nghệ khác, nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của xã hội. Công nghệ thông tin đóng vai trò cốt lõi trong việc cập nhật thông tin cho mọi người. Với những nhu cầu về thông tin liên lạc qua máy điện thoại ngày càng cao người ta còn sử dụng điện thoại trong việc điều khiển tư động chẳng hạn như: tự động báo cháy qua điện thoại, điều khiển thiết bị qua điện thoại vv…...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: thiết bị báo cháy tự động, chương i

  1. CHÖÔNG DAÃN NHAÄP I. Ñaët Vaán Ñeà: Ngaøfh coâng ngheä thoâng tin lieân laïc ñaõ phaùt trieån nhanh choùng cuøng vôùi caùc ngaønh coâng ngheä khaùc, nhaèm ñaùp öùng nhu caàu ngaøy caøng cao cuûa xaõ hoäi. Coâng ngheä thoâng tin ñoùng vai troø coát loõi trong vieäc caäp nhaät thoâng tin cho moïi ngöôøi. Vôùi nhöõng nhu caàu veà thoâng tin lieân laïc qua maùy ñieän thoaïi ngaøy caøng cao ngöôøi ta coøn söû duïng ñieän thoïai trong vieäc ñieàu khieån tö ïñoäng chaúng haïn nhö: töï ñoäng baùo chaùy qua ñieän thoaïi, ñieàu khieån thieát bò qua ñieän thoaïi vv… Vôùi suy nghó laø öùng duïng kieán thöùc ñaõ hoïc ôû tröôøng vaø tìm hieåu theâm ôû saùch vôû, em quyeát ñònh choïn ñeà taøi “Thieát bò baùo chaùy töï ñoäng qua ñieän thoaïi” vôùi mong muoán sau khi thöïc hieän xong ñeà taøi coù theå ñem ra öùng duïng trong thöïc teá. II. Muïc Ñích Yeâu Caàu Cuaû Ñeà Taøi: Nhaèm phuïc vuï cho vieäc baùo chaùy töï ñoäng qua ñieän thoaïi ñaët taïi caùc nhaø cao taàng, caùc coâng ty xí nghieäp, nhöõng nôi caàn thieát khaùc vv… Töø muïc ñích treân neân thieát bò baùo chaùy phaûi ñaûm baûo caùc yeâu caàu: - Söû duïng tieän lôïi vaø söû duïng treân khaép caû nöôùc maø khoâng caàn thay ñoåi phaàn cöùng. - Baùo ñoäng kòp thôøi caùc vuï chaùy nhaèm giaûm nheï thieät haïi do chaùy gaây ra. - Coù theå baùo ñoäng ñeán nhieàu soá ñieän thoaïi khaùc nhau. III. Giôùi Haïn Ñeà Taøi:
  2. Ñieän thoaïi noùi chung thuoäc phaïm vi chuyeân moân vieãn thoâng hieän ñaïi, cho neân ñoøi hoûi phaûi coù moät khoaûng thôøi gian daøi tìm hieåu. Coù raát nhieàu khoù khaên trong luùc thöïc hieän ñeà taøi. Vôùi thôøi gian ngaén (7 tuaàn) nhöng laïi coù nhieàu vaán ñeà caàn giaûi quyeát, hôn nöõa kieán thöùc ngöôøi tìm hieåu ñeà taøi coù haïn, sinh vieân thöïc hieän ñeà taøi chæ taäp trung giaûi quyeát vaán ñeà sau: -Baùo ñoäng taïi choã baèng tieáng coøi -Baùo ñoäâng ñeán 2 soá ñieän thoaïi khaùc nhau baèng tieáng noùi. IV. Choïn Phöông Aùn Thöïc Hieän Ñeà Taøi: Vôùi nhöõng yeâu caàu ñaët ra ôû treân, em ñaõ xem xeùt vaø ñöa ra 3 phöông aùn nhö sau: - Söû duïng kyõ thuaät soá. - Söû duïng kyõ thuaät vi xöû lyù. - Söû duïng kyõ thuaät vi ñieàu khieån. Vôùi nhöõng ñoøi hoûi cuûa maùy ta coù theå ñôn giaûn nhöõng hoaït ñoäng baèng kyõ thuaät soá. Nhöng toán keùm linh kieän vaø kích thöôùc coàng keành, hôn nöõa khoù thay ñoåi phaàn meàm vaø khoâng coù khaû naêng môû roäng cho caùc hoaït ñoäng khaùc. Vôùi kyõ thuaät vi xöû lyù, coù theå khaéc phuïc nhöõng yeáu ñieåm cuûa maïch soá nhöng laïi phöùc taïp trong vieäc thieát keá phaàn cöùng. Neáu söû duïng kyõ thuaät vi ñieàu khieån, coù theå khaéc phuïc nhöõng yeáu ñieåm cuûa kyõ thuaät soá vaø vi xöû lyù vì boä nhôù coù theå ñöôïc môû roäng vaø phaàn meàm linh hoaït hôn. Hôn nöõa laïi raát phoå bieán treân thò tröôøng hieän nay, giaù caû chaáp nhaän ñöôïc thieát keá phaàn cöùng ñôn giaûn coäng vôùi toác ñoä xöû lyù cao. Coù raát nhieàu hoï vi ñieàu khieån, nhöng ñeå ñaùp öùng ñöôïc veà giaù caû hôïp lyù vaø tính phoå bieán, em quyeát ñònh choïn vi maïch vi ñieàu khieån 8031 cuûa haõng Intel cuøng vôùi caùc IC chuyeân duøng ñeå thöïc hieän nhaèm ñaùp öùng ñaày ñuû caùc yeâu caàu cuûa ñeà taøi ñaët ra.
  3. PHAÀN I: GIÔÙI THIEÄU CHUNG CHÖÔNG I: SÔ LÖÔÏC VEÀ HEÄ THOÁNG BAÙO CHAÙY VAØ ÑIEÀU KHIEÅN A. HEÄ THOÁNG BAÙO CHAÙY: I. Caùch nhaän bieát vaø baùo chaùy: Khi moät ñaùm chaùy xaûy ra, ôû nhöõng vuøng chaùy thöôøng coù nhöõng daáu hieäu sau:  Löûa, khoùi, vaät lieäu choã chaùy bò phaù huûy.  Nhieät ñoä vuøng chaùy taêng leân cao.  Khoâng khí bò Oxy hoùa maïnh.  Coù muøi chaùy, muøi kheùt. Ñeå ñeà phoøng chaùy chuùng ta coù theå döïa vaøo nhöõng daáu hieäu treân ñeå ñaët caùc heä thoáng caûm bieán laøm caùc thieát bò baùo chaùy. Kòp thôøi khoáng cheá ñaùm chaùy ôû giai ñoaïn ñaàu. Thieát bò baùo chaùy ñieän töû giuùp chuùng ta lieân tuïc theo doõi ñeå haïn cheá caùc vuï chaùy tai haïi, taêng cöôøng ñoä an toaøn, bình yeân cho moïi ngöôøi. II. Caùc boä phaän chính: 1. Caûm bieán: Caûm bieán laø boä phaän heát söùc quan troïng, noù quyeát ñònh ñoä nhaïy vaø söï chính xaùc cuûa heä thoáng. Caûm bieán hoaït ñoäng döïa vaøo caùc ñaët tính vaät lyù cuûa vaät lieäu caáu taïo neân chuùng. Caûm bieán ñöôïc duøng ñeå chuyeån ñoåi caùc tín hieäu vaät lyù sang tín hieäu ñieän. Caùc ñaëc tính cuûa caûm bieán: ñoä nhaïy, ñoä oån ñònh, ñoä tuyeán tính.
  4. a. Caûm bieán nhieät: Laø loaïi caûm bieán duøng ñeå chuyeån tín hieäu vaät lyù (nhieät ñoä) thaønh tín hieäu ñieän, ñaây laø loaïi caûm bieán coù ñoä nhaïy töông ñoái cao vaø tuyeán tính. Nguyeân taéc laøm vieäc cuûa noù laø doøng ñieän hay ñieän aùp thay ñoåi khi nhieät ñoä taïi nôi ñaët noù thay ñoåi. Tuy nhieân noñ cuõng deã baùo ñoäng nhaàm khi nguoàn ñieän beân ngoaøi taùc ñoäng khoâng theo yù muoán. Caùc loaïi caûm bieán nhieät: IC caûm bieán: Laø loaïi caûm bieán baùn daãn ñöôïc cheá taïo thaønh caùc IC chuyeân duïng vôùi ñoä nhaïy cao, ñieän aùp ra thay ñoåi tæ leä thuaän vôùi nhieät ñoä, moät soá loaïi IC ñöôïc baùn beân ngoaøi thò tröôøng laø: LM355, LM334, … Thermistor: Thermistor laø loaïi ñieän trôû coù ñoä nhaïy nhieät raát cao nhöng khoâng tuyeán tính vaø vôùi heä soá nhieät aâm. Ñieän trôû giaûm phi tuyeán vôùi söï taêng cuûa nhieät ñoä. Vì baûn thaân laø ñieän trôû neân trong quaù trình hoaït ñoäng Thermistor taïo ra nhieät ñoä vì vaäy gaây sai soá lôùn. Thermo Couples: Thermo Couple bieán ñoåi ñaïi löôïng nhieät ñoä thaønh doøng ñieän hay ñieän aùp DC nhoû. Noù goàm hai daây kim loaïi khaùc nhau noái vôùi nhau taïi hai moái noái. Khi caùc daây noái ñaëc ôû caùc vò trí khaùc nhau, trong daây xuaát hieän suaát ñieän ñoäng. Suaát ñieän ñoäng tæ leä thuaän vôùi söï cheânh leäch nhieät ñoä giöõa hai moái noái. Thermo couple coù heä soá nhieät döông. b. Caûm bieán löûa: Khi löûa chaùy thì phaùt ra aùnh saùng hoàng ngoaïi, do ñoù ta söû duïng caùc linh kieän phaùt hieän tia hoàng ngoaïi ñeå phaùt hieän löûa.
  5. Nguyeân lyù hoaït ñoäng laø ñieän trôû cuûa caùc linh kieän thu soùng hoàng ngoaïi taêng, noù chuyeån tín hieäu aùnh saùng thu ñöôïc thaønh tín hieäu ñieän ñeå baùo ñoäng. Loaïi naøy raát nhaïy ñoái vôùi löûa. Tuy nhieân cuõng deã baùo ñoäng nhaàm neáu ta ñeå caûm bieán ngoaøi trôøi hoaëc gaàn aùnh saùng boùng ñeøn troøn. c. Caûm bieán khoùi: Thöôøng caûm bieán khoùi laø boä phaân rieâng bieät chaïy baèng PIN ñöôïc thieát keá ñeå laép ñaët treân traàn nhaø, treân töôøng. Ngoaøi yeâu caàu kyõ thuaät (chính xaùc, an toaøn) coøn ñoøi hoûi phaûi ñaûm baûo veà maët thaåm myõ. Coù hai caùch cô baûn ñeå thieát keá boä caûm bieán khoùi. Caùch thöù nhaát söû duïng nguyeân taéc Ion hoùa. Ngöôøi ta söû duïng moät löôïng nhoû chaát phoùng xaï ñeå Ion hoùa trong boä caûm bieán. Khoâng khí bò Ion hoùa seõ daãn ñieän vaø taïo thaønh moät doøng ñieän chaïy giöõa chaïy giöõa hai cöïc ñaõ ñôïc naïp ñieään. Khi caùc phaàn töû khoùi loït vaøo khu vöïc caûm nhaän ñöôïc Ion hoùa seõ laøm taêng ñieän trôû trong buoàng caûm nhaän vaø laøm giaûm luoàng ñieän giöõa hai cöïc. Khi luoàng ñieän giaûm xuoáng tôùi moät giaù trò naøo ñoù thì boä caûm bieán seõ phaùt hieän vaø phaùt tín hieäu baùo ñoäng. Caùch thöù hai söû duïng caùc linh kieän thu phaùt quang. Ngöôøi ta duøng linh kieän phaùt quang (Led, Led hoàng ngoaïi…) chieáu moät tia aùnh saùng qua vuøng baûo veä vaøo moät linh kieän thu quang (photo diode, photo transistor, quang trôû…). Khi coù chaùy, khoùi ñi ngang qua vuøng baûo veä seõ che chaén hoaëc laøm giaûm cöôøng ñoä aùnh saùng chieáu vaøo linh kieän thu. Khi cöôøng ñoä giaûm xuoáng tôùi moät giaù trò naøo ñoù thì boä caûm bieán seõ phaùt hieän vaø phaùt tín hieäu baùo ñoäng. Trong hai caùch naøy thì phöông phaùp thöù nhaát nhaïy hôn vaø hieäu quaû hôn phöông phaùp thöù hai, nhöng khoù thöïc thi, khoù laép
  6. ñaët. Coøn caùch thöù hai tuy ít nhaïy hôn nhöng linh kieän deã kieám vaø deã thöïc thi cuõng nhö deã laép ñaët. Moät nhöôïc ñieåm cuûa caùc loaïi caûm bieán naøy laø: maïch baùo ñoäng coù theå sai neáu vuøng baûo veä bò xaâm nhaäp bôûi caùc lôùp buïi… Thieát bò baùo ñoäng Thieát bò baùo ñoäng goàm coù hai loaïi:  Baùo ñoäng taïi choã.  Baùo ñoäng qua ñieän thoaïi. Baùo ñoäng taïi choã ta coù theå söû duïng caùc chuoâng ñieän, maïch taïo coøi huï hay phaùt ra tieáng noùi ñeå caûnh baùo. Trong caùc heä thoáng baùo chaùy, boä caûm bieán thöôøng ñaët ôû nhöõng nôi deã chaùy vaø noái vôùi caùc thieát bò baùo ñoäng baèng daây daãn ñieän, do ñoù trong moät soá tröôøng hôïp coù theå laøm daây bò ñöùt. Vì vaäy moät heä thoáng baùo chaùy seõ trôû neân hieäu quaû khi söû duïng caùc boä phaùt voâ tuyeán. Trong ñoù boä phaän thu gaén vôùi maïch baùo ñoäng, coøn maïch phaùt gaén vôùi boä caûm bieán. Tuy nhieân vieäc laép ñaët gaëp nhieàu khoù khaên vaø giaù thaønh cao. Baùo ñoäng qua ñieän thoaïi giuùp ta ñaùp öùng nhanh caùc thoâng tin veà söï coá ñeán caùc cô quan chöùc naêng. Khi coù tín hieäu baùo ñoäng seõ töï ñoäng quay soá ñeán caùc cô quan nhö: nhaø rieâng, coâng an, phoøng chaùy chöõa chaùy…
Đồng bộ tài khoản