Thiết bị báo cháy và điều khiển tự động, chương 5

Chia sẻ: Nguyen Van Dau | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
111
lượt xem
55
download

Thiết bị báo cháy và điều khiển tự động, chương 5

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Một định nghĩa đơn giản của time là một chuỗi các fliplòp chia đôi tần sồ nối tiếp với nhau, chúng nhận tín hiệu vào làm nguồn xung nhịp. Ngõ ra của tầng cuối làm xung nhịp cho flip - flop báo tràn của timẻ (flip - flop cờ). Giá trị nhị phân trong các flip - flop của timẻ có tể xem như đếm số xung nhịp (hoặc các sự kiện) từ khởi động timẻ. Ví dụ timẻ 16 bit sẽ đếm từ 0000H đến FFFFH. Cờ báo tràn sẽ lên 1 khi số đếm tràn từ FFFFH đến...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thiết bị báo cháy và điều khiển tự động, chương 5

  1. Chương 5: HOAÏT ÑOÄNG CUÛA BOÄ ÑÒNH THÌ TIMER I. GIÔÙI THIEÄU: Moät ñònh nghóa ñôn giaûn cuûa timer laø moät chuoãi caùc flip- flop chia ñoâi taàn soà noái tieáp vôùi nhau, chuùng nhaän tín hieäu vaøo laøm nguoàn xung nhòp. Ngoõ ra cuûa taàng cuoái laøm xung nhòp cho flip - flop baùo traøn cuûa timer (flip - flop côø). Giaù trò nhò phaân trong caùc flip - flop cuûa timer coù teå xem nhö ñeám soá xung nhòp (hoaëc caùc söï kieän) töø khôûi ñoäng timer. Ví duï timer 16 bit seõ ñeám töø 0000H ñeán FFFFH. Côø baùo traøn seõ leân 1 khi soá ñeám traøn töø FFFFH ñeán 0000H. C8031/8051 coù hai timer 16 bit, moãi timer coù 4 caùch laøm vieäc. Ngöôøi ta söû duïng caùc timer ñeå: a. Ñònh khoaûng thôøi gian. b. Ñeám söï kieän. c. Taïo toác ñoä baud cho port noái tieáp trong C8051/8031. Trong caùc öùng duïng ñònh nghóa khoaûng thôøi gian, ngöôøi ta söû duïng laäp trình timer ôû moät khoaûng ñeàu ñaën vaø ñaët côø traøn timer. Côø ñöôïc söû duïng ñeå ñoàng boä hoùa chöông trình ñeå thöïc hieän moät taùc ñoäng nhö kieåm tra traïng thaùi cuûa caùc ngoõ vaøo hoaëc gôûi söï kieän ra caùc ngoõ ra. Caùc öùng duïng khaùc coù theå söû duïng vieäc taïo xung nhòp ñeàu ñaën cuûa timer ñeå ño thôøi gian troâi qua giöõa hai söï kieän (Ví duï: ño ñoä roäng xung). Ñeám söï kieän duøng ñeå xaùc ñònh soá laàn xaûy ra cuûa moät soá söï kieän. Moät “söï kieän” laø baát cöù taùc ñoäng ngoaøi naøo coù theå cung caáp moät chuyeån traïng thaùi treân moät chaân cuûa 8051/8031. Truy xuaát caùc timer cuûa 8051/8031 duøng 6 thanh ghi chöùc naêng ñaëc bieät trong baûng sau:
  2. SFR MUÏC ÑÍCH Ñòa Ñòa chæ hoùa töøng chæ bit TCO Ñieàu khieån timer 88H Coù N TMO Cheá ñoä timer 89H Khoâng D TLO Byte thaáp cuûa 8AH Khoâng timer 0 TL1 Byte thaáp cuûa 8BH Khoâng timer 1 TH0 Byte cao cuûa 8CH Khoâng timer 0 TH1 Byte cao cuûa 8DH Khoâng timer 1 II. THANH GHI CHEÁ ÑOÄ TIMER (TMOD): Thanh ghi TMOD chöùa hai nhoùm 4 bit duøng ñeå ñaët cheá ñoä laøm vieäc cho timer 0 vaø timer1. Bi Teân Time Moâ taû t r 7 GAT 1 Bit (môû coång), khi leân, timer chæ E chaïy khi INT1 ôû möùc cao 6 C/ T 1 Bit choïn cheá ñoä counter/ timer 1 = Boä ñeám söï kieän 0 = Boä ñònh khoaûng thôøi gian 5 M1 1 Bit1 cuûa cheá ñoä ( mode)
  3. 4 M0 1 Bit 0 cuûa cheá ñoä 00: Cheá ñoä 0: timer 13 bit 01: Cheá ñoä 1: timer 16 bit 10: Cheá ñoä 2: töï ñoäng naïp laïi 8 bit 11: Cheá ñoä 3: taùch timer 3 GAT 0 Bit (môû) coång E 2 C/ T 0 Bit choïn counter/ timer 1 M1 0 Bit 1 cuûa cheá ñoä 0 M0 0 Bit 0 cuûa cheá ñoä Toùm taét thanh ghi TMOD. III. THANH GHI ÑIEÀU KHIEÅN TIMER (TCON) Thanh ghi TCON chöùa caùc bit traïng thaùi vaø caùc bit ñieàu khieån cho timer0 vaø timer1. Bit Kyù hieäu Ñòa Moâ taû chæ TCON TF1 8FH Côø baùo traøn timer. Ñaët bôûi phaàn .7 cöùng khi traøn, ñöôïc xoùa bôûi phaàn meàm hoaëc phaàn cöùng khi boä xöû lí chæ ñeán chöông trình phuïc vuï ngaét. TCON TR1 8EH Bit ñieàu khieån timer1 chaïy. Ñaët/ .6 xoùa baèng timer ñeå cho phaàn meàm chaïy/ ngöng. TCON TF0 8DH Côø baùo traøn timer 0. .5 TCON TR0 8CH Bit ñieàu khieån timer chaïy. .4 TCON IE1 8BH Côø caïnh ngaét caïnh beân ngoaøi. Ñaët .3 bôûi phaàn cöùng khi phaùt hieän moät
  4. caïnh xuoáng ôû INT1:xoùa baèng phaàn meàm hoaëc phaàn cöùng khi CPU chæ ñeán chöông trình phuïc vuï ngaét. TCON IT1 8AH Côø kieåu ngaét moät beân ngoaøi. .2 Ñaët/xoùa baèng phaàn meàm ñeå ngaét ngoaøi tích cöïc caïnh xuoáng/möùc thaáp. TCON IE0 89H Côø caïnh ngaét 0 beân ngoaøi .1 TCON ITO 88H Côø kieåu ngaét 0 beân ngoaøi .0 Toùm taét thanh ghi TCON. IV. CHEÁ ÑOÄ TIMER: 1. Cheá ñoä 0 – Cheá ñoä TIMER 13 BIT: - Ñeå töông thích vôùi 804 (coù tröôùc 8051). - 3 bit cao cuûa TLx (TL0 vaø hoaëc TL1) khoâng duøng. Xung nhòp timer TFx TLx THx (5 bit) (8 bit) Côø baùo traøn 2. Cheá ñoä 1 – Cheá ñoä TIMER 16 BIT: - Hoaït ñoäng nhö timer 16 bit ñaày ñuû. - Côø baùo traøn laø bit TFx trong TCON coù theå ñoïc hoaëc ghi baèng phaàn meàm. - MSB cuûa giaù trò trong thanh ghi timer laø bit 7 cuûa THx vaø LSB laø bit 0 cuûa TLx. Caùc thanh ghi timer (TLx/THx) coù theå ñoïc hoaëc ghi baát cöù luùc naøo baèng phaàn meàm.
  5. Xung nhòp timer TFx TLx THx (8 bit) (8 bit) Côø baùo traøn 3. Cheá ñoä 2 – Cheá ñoä töï ñoäng naïp laïi 8 bit: TLx hoaït ñoäng nhö 1 timer 8 bit, trong ñoù THx vaãn giöõ nguyeân giaù trò khi naïp. Khi soá ñeám traøn töø FFH ñeán 00H, khoâng nhöõng côø timer ñöôïc xeùt maø giaù trò trong THx ñoàng thôøi ñöôïc naïp vaøo TLx, vieäc ñeám tieáp tuïc töø giaù trò naøy leân ñeán FFH xuoáng 00H vaø naïp laïi .v.v…Cheá ñoä naøy raát thoâng duïng vì söï traøn timer xaûy ra trong nhöõng khoaûng thôøi gian nhaát ñònh vaø tuaàn hoaøn moät khi khôûi ñoäng TMOD vaø THx.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản