Thiết bi lạnh ô tô P1

Chia sẻ: Nguyen Hoang | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
143
lượt xem
90
download

Thiết bi lạnh ô tô P1

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Kỹ thuật điều hòa không khí là ngành khoa học nghiên cứu các phương pháp công nghệ và thiết bị

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thiết bi lạnh ô tô P1

  1. Giáo trình Thi t b l nh ôtô 1.1. 1.1. GI I THI U CHUNG K thu t i u hòa không khí là ngành khoa h c nghiên c u các phương pháp, công ngh và thi t b t o ra và duy trì m t môi trư ng không khí phù h p v i công ngh s n xu t, ch bi n ho c thu n ti n cho sinh ho t c a con ngư i. Các i lư ng c n t o ra, duy trì và kh ng ch trong h th ng i u hòa không khí bao g m: nhi t , m, s lưu thông và tu n hoàn c a không khí, kh b i, ti ng n, khí c h i và vi khu n… M t h th ng i u không khí úng nghĩa là h th ng có th duy trì tr ng thái c a không khí trong không gian c n i u hòa – trong vùng quy nh nào ó. Nó không ch u nh hư ng b i s thay i c a i u khí h u bên ngoài ho c s thay i c a ph t i bên trong. T ó ta th y r ng, có m t m i liên h m t thi t gi a i u ki n th i ti t bên ngoài không gian c n i u hòa v i ch ho t ng và các c i mc u t o c a h th ng i u hòa không khí. Khi xét ns nh hư ng c a môi trư ng không khí tác ng n con ngư i, thì qua th c nghi m cho th y: con ngư i s có c m giác d ch u, tho i mái trong vùng kho ng t 220C ÷ 270C, 270C tương ng v i nhi t m tương i c a không khí xung quanh – thông s này quy t nh nm c bay hơi nư c t cơ th ra ngoài môi trư ng là 50% và t c chuy n ng c a dòng không khí xung quanh - n lư ng hơi m thoát ra t cơ th s nhi u hay ít là 0,25m/s . Tuy v y, nh hư ng khi ch n t c dòng không khí ph i lưu ý n s tương thích v i nhi t , m, khi nhi t tăng thì t c dòng không khí cũng tăng, i u này s nh hư ng ns tho i mái và c m giác d ch u c a con ngư i. V m t thi t b h th ng i u hòa không khí là m t t h p bao g m các thành ph n sau: Máy Máy l nh: Là b ph n cơ b n c a h th ng, óng vai trò ch y u trong vi c kh ng ch tr ng thái c a không khí trong không gian c n i u hòa vùng quy nh. B ph n gia nhi t và hâm nóng: Là b ph n h tr v i máy l nh trong vi c và i u ch nh các thông s c a không khí. B ph n này không nh t thi t ph i có m t trong t t c các h th ng i u hòa không khí - nh ng vùng thư ng xuyên nóng b c,
  2. Giáo trình Thi t b l nh ôtô s bi n ng c a ph t i không nhi u và các yêu c u k thu t không quá cao thì có th không c n dùng n. H th ng v n chuy n ch t t i l nh: Là h th ng dùng v n chuy n ch t t i l nh t ngu n sinh l nh n không gian c n th c hi n k thu t l nh. ây ch t t i l nh có th là nư c, không khí ho c k t h p gi a nư c và không khí - các h th ng nh , ch t t i l nh thư ng chính là tác nhân l nh. H th ng phun m: Thư ng ư c dùng cho nh ng nơi có nhu c u gia tăng ch a hơi không khí trong không gian i u hòa. H th ng th i không khí trong không gian c n i u hòa ra ngoài tr i ho c tu n hoàn tr l i vào h th ng. B i u ch nh và kh ng ch t ng: theo dõi, duy trì và n nh t ng các thông s chính c a h th ng. H th ng gi m n, ch ng cháy, l c b i, kh mùi. H th ng phân ph i không khí. Tuy nhiên, không ph i b t kỳ h th ng i u hòa không khí nào cũng ph i có y các thi t b nêu trên. m t s trư ng h p có th có thêm các b ph n ph khác giúp cho h th ng làm vi c n nh và thích ng hơn. H th ng i u hòa không khí có th ng d ng cho các không gian ng yên: nhà , h i trư ng, phòng làm vi c… ngoài ra còn ư c ng d ng cho các không gian di ng như: ôtô, xe l a, máy bay…
Đồng bộ tài khoản