Thiết bị lạnh ô tô P14

Chia sẻ: Nguyen Hoang | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:9

0
58
lượt xem
23
download

Thiết bị lạnh ô tô P14

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ
Lưu

Nội dung Text: Thiết bị lạnh ô tô P14

  1. Giáo trình Thi t b l nh ôtô 3.8. 3.8. H TH NG I U KHI N KHÔNG KHÍ B NG TAY 3.8 C a h n h p nhi t thư ng ư c i u ch nh b ng c n i u khi n b ng i u khi n dùng dây cáp cơ khí. m t s xe hi n i ngư i ta s d ng m t ng cơ tr l c ch y b ng i n i u khi n v trí c a c a h n h p nhi t . Khi c n i u khi n nhi t ư c thi t l p ch l nh nh t, c a h n h p nhi t s ngăn dòng không khí không cho qua lõi c a b sư i m, không khí vào trong cabin ôtô s l nh nh t vì dòng không khí n th ng t b b c hơi. Khi c n i u khi n ư c thi t t ch nóng nh t, c a h n h p nhi t s cho toàn b không khí i qua lõi c a b sư i m, dòng không khí ư c nung nóng i vào khoang hành khách. Khi thi t t c n i u khi n m t ch gi a nóng và l nh, dòng không khí n p vào s tr n l n không khí nóng và l nh, cho phép ngư i tài x i u ch nh n m t nhi t thích h p. Nhi u ôtô s d ng cơ c u d n ng b ng chân không, v n hành c ng n p không khí vào và các c a ch . Nh ng cơ c u này ư c v n hành b ng các van chân không, các van này ho t ng ư c nh các u i u khi n. S i u khi n b ng chân không v n hành d giàng hơn khi i u khi n b ng dây cáp Bowden, và các ng d n chân không d giàng xuyên qua không gian ch t h p trong ôtô hơn các dây cáp. Tuy nhiên, dây cáp Bowden ư c s d ng i u khi n c a h n h p nhi t trong h u h t các h th ng này, b i vì nó có kh năng i u ch nh chính xác v trí c a c a theo yêu c u. M ch i u khi n chân không b t u ng cơ, i qua các ng nh ưc iu khi n b ng m t hay nhi u van, và k t thúc t i m t trong nhi u ng cơ chân không. Ngu n chân không l y t i ư ng ng n p c a ng cơ, ư c t o ra do cánh bư m ga óng l i m t ph n khi ng cơ xăng làm vi c. H u h t các h th ng u s d ng van ki m tra m t chi u và bình ch a chân không trên ư ng ng t ng cơ n duy trì ngu n cung c p chân không, trong lúc cánh bư m ga m r ng hoàn toàn (hình 3.25).
  2. Giáo trình Thi t b l nh ôtô H.3.25. Sơ m ch i u khi n b ng chân không i n hình Các ng nh a d o v i ư ng kính trong 1/8 inch (3.1 mm) dùng truy n d n lu ng chân không trong h th ng, lo i ng này có b n cao hơn so v i các ng b ng cao su trư c ây. Trên h th ng i u hòa không khí nhi u ôtô, các ng chân không ư c g n u n i nhi u c ng t i van i u khi n và t i m i liên k t vách ngăn. Nh ng ng này u có các ký hi u mã v i nh ng s c màu trên ng khi k t h p v i nh ng sơ c a h th ng ng d n chân không, chúng có th ư c nh n bi t m t cách d giàng (hình 3.26).
  3. Giáo trình Thi t b l nh ôtô H.3.26. H p ch a các ng d n chân không trong b i u khi n c a h th ng Trong ó, các van i u khi n thư ng có hai v trí ch y u. M t v trí thông thư ng t ng d n c a chân không n áp su t khí quy n và cho phép lò xo d ch chuy n n v trí t t (OFF); m t v trí khác s n i ngu n chân không n. Nhi u h th ng i u khi n t t c các chân không v i m t van ơn, van này có t ng v trí cho m i ch c năng i u khi n. M t s h th ng khác s d ng kh i van, v i t ng van tách bi t cho m i m ch chân không (hình 3.27). H.3.27. B ph n i u khi n s d ng cơ c u cơ khí i u ch nh các van chân không
  4. Giáo trình Thi t b l nh ôtô M t cơ c u v n hành chân không g m có m t màn m m n m trong m t h p ch a b ng kim lo i. M t phía c a h p ch a ư c b t kín l i và n i v i ngu n chân không, phía bu ng ch a này thư ng g m có m t lò x c kh năng y màng v phía i di n bu ng bên kia. M t c n y n i màng s i ngang qua bu ng ư c thông v i áp su t khí tr i (hình 2.28). Khi van i u khi n n i bu ng b t kín v i ngu n chân không, bu ng này ư c ch a y chân không. Áp su t khí quy n phía thông v i không khí s y màng di chuy n cơ c u n v trí ON. Khi bu ng kín ư c thông v i áp su t khí tr i nh m t van thông hơi, lò xo s d ch chuy n cơ c u n v trí OFF. Không khí ph i vào thông v i bu ng kín này thì lò xo m i y màng tr v (hình 3.29). Khi không có tín hi u chân không, lò xo s du i tr c c a cơ c u d n ng ra, và i u này s tc a m t v trí n nh (a), khi có chân không s kéo tr c vào trong và d ch chuy n c a n m t v trí khác (b). Hình 3.28. Cơ c u d n ng chân không. Có m t s cơ c u chân không s d ng bu ng kín c hai phía, b t kín c phía cn y. Cơ c u chân không có hai bu ng kín này có th i u khi n ư c c hai hư ng: Khi không có tín hi u chân không s d ch chuy n c a n v trí làm tan băng, khi có tín hi u chân không n s d ch chuy n n v trí h n h p, và khi có hai tín hi u chân không n s d ch chuy n c a n v trí nung nóng (hình 3.29).
  5. Giáo trình Thi t b l nh ôtô H.3.29. Ho t ng c a cơ c u d n ng ki u màng ơn H.3.30. Ho t ng c a cơ c u d n ng ki u màng ôi M ch chân không có th g m thêm m t b x và b gi i h n. B x g n vào m ch dùng ng t cơ c u tc ch m. B gi i h n là nh ng l nh c r t nh ưc s d ng làm ch m t c c a cơ c u d n ng.
  6. Giáo trình Thi t b l nh ôtô Ngoài ra, trên m t s ôtô hi n i s d ng các công t c ho t ng b ng i n t i u i u khi n thay vì dùng công t c b ng chân không. Nh ng công t c này s làm ho t ng m t nhóm các van i n t (solenoid), các van này s i u khi n dòng chân không n các ng cơ v n hành b ng chân không t i các c a d n khí. Các cơ c u d n ng b ng chân không này cũng như lo i v a trình bày trên, ch khác nơi công t c i u khi n cơ c u d n ng ( i n – cơ khí). H 3.31. H th ng i u khi n cơ c u d n ng chân không b ng công t c i n Nhi u ôtô hi n i s d ng ng cơ i n v n hành các c a phân ph i không khí và các c a h n h p nhi t . C n i u khi n nhi t u i u khi n c a nh ng h th ng này là m t chi t áp i n. Chi t áp này là m t lo i i n tr bi n i, ng cơ i n s áp ng i v i tín hi u này b ng cách quay i m t o n. ng cơ này tương t ng cơ dùng chuy n hư ng c n ăngten h th ng thu và phát tín hi u vô tuy n trên ôtô (hình 3.31).
  7. Giáo trình Thi t b l nh ôtô Trong h th ng i u hòa không khí trên ôtô, nh ng cơ c u d n ng th c hi n trong h th ng có th là van solenoid, ng cơ qu t gió, ng cơ tr l c ho c là ly h p c a máy nén. h u h t các h th ng, m ch i n c a h th ng i u hòa không khí s b t u t i c c dương c a bình cqui v i m t c u chì ho c là m t b ng t m ch, i qua công t c chính ON-OFF t i u i u khi n, và sau ó chia nhánh r n các m ch song song khác nhau. Công t c chính trong nhi u h th ng ư c v n hành nh c n g t i u khi n (hình 3.32). Khi thay i v trí c a công t c qu t gió thì t c c a qu t gió cũng thay i, nh vào các i n tr ph ư c l p trong công t c i u khi n qu t gió. Các i n tr h i n áp qu t gió xu ng thì s làm gi m t c c a qu t. H3.32. H th ng s d ng ng cơ i n ho t ng các van i u khi n
  8. Giáo trình Thi t b l nh ôtô H.3.33. H th ng s d ng ng cơ i n ho t ng các van i u khi n Thông thư ng, giá tr c a i n áp i u khi n t c quay c a qu t: tc th p nh t i n tr là 1,5÷2 (Ω) và i n áp qu t gió vào kho ng 4 (V); tc th p - v a i n tr kho ng 1(Ω) và i n áp vào kho ng 6 (V); tc cao - v a i n tr 0,3 (Ω) và i n áp qu t gió vào kho ng 8÷9 (V). tc cao không có i n tr và i n áp qu t gió t 12÷14 (V) (hình 3.34).
  9. Giáo trình Thi t b l nh ôtô H.3.34. M ch i u khi n t c quay c a qu t gió t ng v trí c a công t c i u khi n
Đồng bộ tài khoản