Thiết bị lạnh ô tô P9

Chia sẻ: Nguyen Hoang | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
62
lượt xem
36
download

Thiết bị lạnh ô tô P9

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ
Lưu

Nội dung Text: Thiết bị lạnh ô tô P9

  1. Giáo trình Thi t b l nh ôtô 3.3. 3.3. CÔNG T C ÁP SU T 3.3 H th ng i u hòa không khí trên ôtô luôn làm vi c tr ng thái t c ca ngu n truy n ng thay i liên t c, c th là t c quay c a ng cơ luôn bi n i do i u ki n s d ng ôtô. Do v y, trong h th ng i u hòa không khí c a xe ôtô có thêm các thi t b i u khi n nhi t , áp su t c a h th ng trong quá trình làm vi c. nh m b o v các thi t b ; ngăn ng a nh ng bi n c t c th i nh hư ng n năng su t làm c a h th ng; và n nh các i u ki n ư c thi t l p b o m chu trình làm vi c c a h th ng luôn t hi u su t cao. 3.3.1. 3.3.1. Công t c áp su t kép Công t c áp su t kép hay còn g i là dù áp su t (hình 3.8), ư c t trên ư ng ng d n môi ch t l nh th l ng, gi a bình s y l c v i van ti t lưu (hình 3.9). Thi t b này r t nh y c m v i s bi n i khác thư ng c a áp su t môi ch t l nh, do ph t i nhi t không n nh cùng v i t c quay c a ng cơ luôn thay i, do v y áp su t cũng bi n i lúc cao lúc th p nh hư ng r t nhi u n ch t lư ng làm vi c c a h th ng, nh t là v i máy nén. Nh ng lúc như th , công t c này s ng t i n b ly h p t , máy nén ngưng ho t ng ngăn c n nhưng s tr c tr c có th x y ra trong chu trình làm vi c c a h th ng. H.3.8. C u t o công t c áp su t kép H.3.9. V trí t công t c áp su t Công t c ng t m ch khi áp su t tăng cao: Khi áp su t trong chu trình làm vi c c a h th ng tăng cao khác thư ng, làm cho năng su t l nh thay i t ng t. Có nhi u nguyên nhân khác nhau gây ra tình tr ng này, nhưng n u h th ng ti p t c làm vi c trong tr ng thái này thí s d n n nhưng h ng hóc
  2. Giáo trình Thi t b l nh ôtô cho các thi t b khác trong h th ng. V i thi t b này, khi nó nh n ra m t s thay i khác thư ng trong h th ng, c th là áp su t b ng tăng cao, thông thư ng kho ng 32 kg/cm2 (3.14 Mpa), thì công t c s chuy n sang v trí OFF, ng t i n b ly h p t làm cho máy nén ngưng ho t ng (v i môi ch t l nh R12 thì giá tr áp su t ng t m ch kho ng 27 kg/cm2). H.2.10. Ho t ng c a công t c áp su t kép Công t c ng t m ch khi gi m áp: Trong quá trình làm vi c, khi môi ch t l nh trong h th ng vì m t lý do nào ó b thi u h t, không cho chu trình làm vi c c a h th ng và áp su t gi m xu ng còn kho ng 2.0 kg/cm2 (0.20 MPa) ho c th p hơn n a, thì công t c s chuy n sang v trí OFF. B ly h p t b ng t i n và máy nén cũng ngưng ho t ng ( i v i môi ch t l nh ng t m ch là 2.1 kg/cm2). R12 thì áp su t 3.3.2. bình giàn 3.3.2. Công t c áp su t trung bình i u khi n qu t giàn nóng Công t c áp su t trung bình (hình 2.11) ư c t trên ư ng ng d n môi ch t l nh th l ng, n i gi a phin s y l c n van ti t lưu. Thi t b này s nh n ra s thay i c a áp su t môi ch t l nh trong vi c ki m soát tr ng thái gi i nhi t c a giàn ngưng t i u khi n s ho t ng c a qu t giàn ngưng t .
  3. Giáo trình Thi t b l nh ôtô H.3.11. Công t c áp su t trung bình Khi áp su t c a môi ch t l nh tăng lên cao hơn 15.5 kg/cm2G (1.55 MPa), công t c áp su t trung bình s m ng cơ qu t giàn ngưng t ho t ng, ngư c l i khi áp su t h th p xu ng dư i 12.5 kg/cm2 thì công t c óng l i. 3.3.3. 3.3.3. Công t c áp su t ba c p Công t c áp su t ba c p (hình 3.12) là m t thi t b i u khi n áp su t ki u m i, ó là s k t h p ch t ch c a lo i công t c áp su t kép và công t c áp su t trung bình. Cũng ư c lp t trên ư ng ng d n ch t l ng n i gi a phin s y l c v i van ti t lưu. H.3.12. C u t o c a công t c áp su t ba c p V m t c u t o, công t c áp su t th p c a công t c áp su t ba c p có c u t o c a công t c áp su t trung bình, trong khi ó công t c i u khi n phía áp su t cao hơn ư c c u t o t ki u công t c áp su t kép. Ho t ng c a công t c này, v cơ b n cũng gi ng như ho t ng c a t ng lo i công t c khi chúng ư c xét riêng. Nên hi n nay trên các h th ng i u hòa không khí ôtô hi n i thư ng s d ng lo i công t c áp su t ki u này b o v an toàn cho h th ng trong quá trình ho t ng.
Đồng bộ tài khoản