thiết bị lập trình , chương 7

Chia sẻ: Nguyen Van Dau | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:16

0
182
lượt xem
70
download

thiết bị lập trình , chương 7

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Giới thiệu tổng quát về PLC S7 Họ PLC S7 lμ một họ PLC mạnh, tốc độ xử lý cao, khả năng quản lý bộ nhớ tốt, kết nối mạng công nghiệp. Hiện nay họ PLC S7 gồm có S7-200, S7-300, S7-400. S7-200 có mức độ điều khiển thấp nhất, tiếp theo lμ S7-300 vμ mạnh nhất lμ S7400. Đối với PLC S7, có thể thực hiện các phép toán lôgíc, đếm, định thời, các thuật toán phức tạp vμ thực hiện truyền thông với các thiết bị khác. ...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: thiết bị lập trình , chương 7

 1. 8/13/2007 M¹ng PLC ®iÓn h×nh Giíi thiÖu tæng qu¸t vÒ PLC S7 Hä PLC S7 lμ mét hä PLC m¹nh, tèc ®é xö lý cao, kh¶ n¨ng qu¶n lý bé nhí tèt, kÕt nèi m¹ng c«ng nghiÖp. HiÖn nay hä PLC S7 gåm cã S7-200, S7-300, S7-400. S7-200 cã møc ®é ®iÒu khiÓn thÊp nhÊt, tiÕp theo lμ S7-300 vμ m¹nh nhÊt lμ S7- 400. §èi víi PLC S7, cã thÓ thùc hiÖn c¸c phÐp to¸n l«gÝc, ®Õm, ®Þnh thêi, c¸c thuËt to¸n phøc t¹p vμ thùc hiÖn truyÒn th«ng víi c¸c thiÕt bÞ kh¸c. 1
 2. 8/13/2007 Mét sè th«ng sè kü thuËt cña S7-200 CPU22x CPU221 CPU222 CPU224 CPU226 CPU226XM Bé nhí ch−¬ng tr×nh 2048W 2048W 4096W 4096W 8192W Bé nhí d÷ liÖu 1024W 1024W 2560W 2560W 5120W Kh¶ n¨ng dù phßng bé nhí khi mÊt nguån 50 giê 50 giê 190 giê 190 giê 190 giê I/O ®Þa chØ 6In/4Out 8In/6Out 14In/10Out 24In/16Out 24In/16Out §ång hå thêi gian thùc Cartrige Cartrige TÝch hîp TÝch hîp TÝch hîp KÝch th−íc bé ®Öm 256 (128 bÝt, 128 bÝt) Tèc ®é thùc hiÖn lÖnh l«gic 0,37us / lÖnh §Æc tr−ng kü thuËt cña PLC S7-200 CPU 226 §Þa chØ c¸c vïng nhí cña S7-200 CPU 226 §Çu vµo (Input): I0.0→I0.7; I1.0→I1.7; I2.0→I2.7 §Çu ra (Output): Q0.0→Q0.7; Q1.0→Q1.7 Bé ®Öm ¶o ®Çu vµo: I0.0→I15.7 (128 bÝt) Bé ®Öm ¶o ®Çu ra: Q0.0→Q15.7 (128 bÝt) §Çu vµo t−¬ng tù: AIW0→AIW62 §Çu ra t−¬ng tù: AQW0→AQW62 Vïng nhí V: VB0→VB5119 Vïng nhí L (®Þa ph−¬ng) LB0→LB63 2
 3. 8/13/2007 Vïng nhí M: M0.0→M31.7 Vïng nhí SM: SM0.0→549.7 SM0.0→SM29.7 (read-only) Vïng nhí Timer: T0→T255 Vïng nhí Counter: C0→C255 Vïng nhí bé ®Õm tèc ®é cao: HC0→HC5 Vïng nhí tr¹ng th¸i (L«gÝc tuÇn tù): S0.0→S31.7 Vïng nhí thanh ghi tæng: AC0→AC3 Kh¶ n¨ng qu¶n lý Label: 0→255 Kh¶ n¨ng qu¶n lý ch−¬ng tr×nh con: 0→63 Kh¶ n¨ng më réng ch−¬ng tr×nh ng¾t: 0→127 CÊu h×nh vµo ra cña S7-200 CPU226 AC/DC/Relay CÊu h×nh vµo ra OUT IN 3
 4. 8/13/2007 C¸c module më réng cña S7-200 CPU226 Tªn m«dule më réng KiÓu M«dule sè §Çu vµo 8DI (VDC) 8DI (VAC) §Çu ra 8DO(VDC) 8DO(VAC) 8DO (Relay) KÕt hîp 4DI/4DO 8DI/8DO 16DI/16DO 4DI/4DO (Relay) 8DI/8DO (Relay) 16DI/16DO (Relay) M«dule t−¬ng tù §Çu vµo 4AI 4AI (Thermocoupler) 2AI (RTD) §Çu ra 2AO KÕt hîp 4AI/1AO M«dule th«ng minh VÞ trÝ Modem PROFIBUS-DP M«dule thu thËp d÷ liÖu hiÖn tr−êng AS-Interface Truy cËp d÷ liÖu t¹i c¸c vïng nhí cña S7-200 §Æc tr−ng vïng nhí trong S7-200 C¸ch truy cËp d÷ liÖu trùc tiÕp C¸ch truy cËp d÷ liÖu gi¸n tiÕp th«ng qua con trá. 4
 5. 8/13/2007 §Æc tr−ng vïng nhí trong S7-200 Vïng ®Öm ¶o ®Çu vµo (I; I0.0-I15.7) CPU sÏ truy cËp c¸c ®Çu vµo vËt lý t¹i ®Çu mçi chu kú quÐt vµ ghi d÷ liÖu t−¬ng øng vµo bé ®Öm ¶o. §Þnh d¹ng truy cËp: Vïng ®Öm ¶o ®Çu ra (Q; Q0.0-Q15.7) Cuèi mçi chu kú quÐt, CPU S7-200 sÏ truy cËp d÷ liÖu tõ bé ®Öm ¶o xuÊt ra c¸c ®Çu ra vËt lý. §Þnh d¹ng truy cËp: Vïng nhí biÕn (V; VB0-VB5119) Vïng nhí nµy th−êng ®Ó l−u c¸c kÕt qu¶ trung gian cña ch−¬ng tr×nh. §Þnh d¹ng truy cËp: 5
 6. 8/13/2007 Vïng nhí bÝt (M; M0.0-M31.7) Vïng nhí nµy th−êng ®Ó l−u c¸c kÕt qu¶ trung gian cña mét thao t¸c hoÆc c¸c th«ng tin ®iÒu khiÓn kh¸c. Tr¹ng th¸i nguån cung cÊp kh«ng ¶nh h−ëng tíi vïng nhí nµy §Þnh d¹ng truy cËp: Vïng nhí bé ®Õm tèc ®é cao (HC; HC0-HC5) Bé ®Õm tèc ®é cao ho¹t ®éng ®éc lËp víi chu kú quÐt cña PLC. Current value lµ mét gi¸ trÞ ®Õm 32 bit cã dÊu, lµ gi¸ trÞ chØ ®äc vµ ®−îc g¸n ®Þa chØ d−íi d¹ng double word §Þnh d¹ng truy cËp: Vïng nhí thêi gian (T; T0-T255) Vïng nhí nµy dïng cho c¸c bé thêi gian cña S7-200. §èi víi mét bé timer cã hai h×nh thøc truy cËp vïng nhí, truy cËp theo timer bit hoÆc current value. §Þnh d¹ng truy cËp: Tuú theo lÖnh sö dông trong ch−¬ng tr×nh mµ cho phÐp ta truy cËp theo timer bit hay current value 6
 7. 8/13/2007 Vïng nhí bé ®Õm (C; C0-C255) Vïng nhí nµy dïng cho c¸c bé ®Õm cña S7- 200. §èi víi mét bé counter cã hai h×nh thøc truy cËp vïng nhí, truy cËp theo counter bit hoÆc current value. §Þnh d¹ng truy cËp: Tuú theo lÖnh sö dông trong ch−¬ng tr×nh mµ cho phÐp ta truy cËp theo counter bit hay current value Vïng nhí thanh ghi tæng (AC; AC0-AC3) Thanh ghi tæng th−êng ®−îc dïng ®Ó truyÒn tham sè vµo vµ ra cho c¸c thñ tôc, l−u tr÷ c¸c kÕt qu¶ trung gian cña mét phÐp tÝnh. §Þnh d¹ng truy cËp: 7
 8. 8/13/2007 Vïng nhí ®Æc biÖt (SM) Vïng nhí nµy cung cÊp c¸c bit truyÒn th«ng gi÷a CPU vµ ch−¬ng tr×nh. C¸c bÝt nµy ®−îc dïng ®Ó lùa chän vµ ®iÒu khiÓn mét sè chøc n¨ng ®Æc biÖt cña CPU S7-200. §Þnh d¹ng truy cËp: Vïng nhí tr¹ng th¸i ®iÒu khiÓn tuÇn tù (S) Vïng nhí nµy ®−îc dïng khi cÇn lËp ch−¬ng tr×nh theo l«gic ®iÒu khiÓn tuÇn tù. §Þnh d¹ng truy cËp: Vïng nhí ®Çu vµo t−¬ng tù (AI) S7-200 chuyÓn mét gi¸ trÞ t−¬ng tù thµnh mét gi¸ trÞ sè cã ®é lín 16 bÝt. Do ®é lín d÷ liÖu truy cËp lµ mét tõ, mÆt kh¸c khi truy cËp ®Çu vµo t−¬ng tù lu«n sö dông ®Þnh d¹ng theo tõ do vËy ®Þa chØ byte cao lu«n lµ sè ch½n . VÝ dô AIW0, AIW2, AIW4. Gi¸ trÞ ®Çu vµo analog d−íi d¹ng chØ ®äc. §Þnh d¹ng truy cËp: 8
 9. 8/13/2007 Vïng nhí ®Çu ra t−¬ng tù (AQ) S7-200 chuyÓn mét gi¸ trÞ sè cã ®é lín 16 bÝt thµnh mét gi¸ trÞ t−¬ng tù d−íi d¹ng dßng ®iÖn hoÆc ®iÖn ¸p tû lÖ víi gi¸ trÞ sè ®ã. Do ®é lín d÷ liÖu chuyÓn ®æi lµ mét tõ, nªn ®Þa chØ byte cao lu«n lµ sè ch½n . VÝ dô AQW0, AQW2, AQW4. Gi¸ trÞ ®Çu ra analog d−íi d¹ng chØ ghi. §Þnh d¹ng truy cËp: C¸ch truy nhËp d÷ liÖu trùc tiÕp Truy nhËp theo bit Vïng nhí bé ®Öm ¶o ®Çu vµo (IR) §Þa chØ bit DÊu ph©n c¸ch (b¾t buéc) §Þa chØ byte Tªn vïng nhí 9
 10. 8/13/2007 Truy nhËp theo byte §Þa chØ byte KiÓu truy cËp Tªn vïng nhí Truy nhËp theo word (tõ) §Þa chØ byte cao KiÓu truy cËp Tªn vïng nhí Truy nhËp theo Double Word (Tõ kÐp) §Þa chØ byte cao KiÓu truy cËp Tªn vïng nhí 10
 11. 8/13/2007 Truy cËp gi¸n tiÕp th«ng qua con trá Con trá (pointer) lµ mét « nhí cã kÝch th−íc 1 tõ kÐp (double word) chøa ®Þa chØ cña mét « nhí kh¸c. Khi ta truy cËp vµo « nhí cña con trá cã nghÜa ta ®ang ®äc ®Þa chØ cña « nhí mong muèn. Cã 3 vïng nhí trong S7-200 cho phÐp dïng lµm con trá: V, L, AC1, AC2, AC3 S7-200 cho phÐp dïng con trá ®Ó truy cËp c¸c ®Þa chØ nhí sau: I, Q, V, M, S, T (current value), C (current value) S7-200 kh«ng cho phÐp dïng con trá ®Ó truy cËp c¸c ®Þa chØ nhí AI, AQ, HC, SM, L vµ ®Þa chØ d−íi d¹ng bit. Khi sö dông c¸ch truy cËp d÷ liÖu th«ng qua con trá, trong S7-200 sö dông hai ký tù & vµ * Ký tù &: Dïng ®Ó khëi t¹o con trá. • VÝ dô: MOVD &VB200, AC1 • ChuyÓn ®Þa chØ VB200 (kh«ng chuyÓn néi dung) vµo thanh ghi AC1. Thanh ghi AC1 trë thµnh con trá. Ký tù *: Dïng ®Ó truy cËp néi dung « nhí cã ®Þa chØ chøa trong con trá. • VÝ dô: MOVB *AC1, VB2000 • ChuyÓn néi dung « nhí cã ®Þa chØ l−u trong con trá AC1 vµo « nhí cã ®Þa chØ VB2000 11
 12. 8/13/2007 VÝ dô: Con trá AC1 cã néi dung lµ 200 (byte cao cña tõ VW200) Thanh ghi AC0 cã néi dung lµ 1234 (néi dung cña « nhí cã ®Þa chØ trong con trá AC1) §Ó truy cËp néi dung « nhí VW202 T¨ng néi dung con trá AC1 lªn 2 Thanh ghi AC0 cã néi dung lµ 5678 (néi dung cña « nhí cã ®Þa chØ trong con trá AC1) L−u ý: §Ó thay ®æi néi dung con trá: Sö dông lÖnh t¨ng +D (T¨ng tõ kÐp, do con trá lμ mét thanh ghi 32 bit) NÕu truy cËp theo byte: T¨ng néi dung con trá lªn 1 NÕu truy cËp theo word: T¨ng néi dung con trá lªn 2 NÕu truy cËp theo double word: T¨ng néi dung con trá lªn 4 12
 13. 8/13/2007 Lùa chän ng«n ng÷ lËp tr×nh Trong S7-200 cho phÐp lùa chän 3 ng«n ng÷ lËp tr×nh: Ng«n ng÷ LADDER (LAD) Ng«n ng÷ STL Ng«n ng÷ FBD 3 ng«n ng÷ nµy vÒ mÆt h×nh thøc cã thÓ chuyÓn ®æi lÉn cho nhau. ViÖc lùa chän ng«n ng÷ lËp tr×nh lµ tuú theo thãi quen, së thÝch còng nh− kinh nghiÖm cña ng−êi sö dông. Ng«n ng÷ LADDER Lµ ng«n ng÷ lËp tr×nh ®å ho¹ dùa trªn c¬ së s¬ ®å trang bÞ ®iÖn, viÖc kÕt nèi lËp tr×nh ®å ho¹ gièng víi viÖc thiÕt lËp c¸c s¬ ®å relay-contactor. Mét ch−¬ng tr×nh nguån viÕt b»ng LAD ®−îc tæ chøc thµnh c¸c network, mçi network thùc hiÖn mét c«ng viÖc nhá. S7-200 ®äc ch−¬ng tr×nh tõ trªn xuèng d−íi, tõ tr¸i qua ph¶i, sau ®ã lÆp l¹i ë vßng quÐt tiÕp theo. 13
 14. 8/13/2007 VÝ dô ng«n ng÷ LADDER Ng«n ng÷ STL Lµ ng«n ng÷ lËp tr×nh d−íi d¹ng Text gÇn gièng víi lËp tr×nh hîp ng÷ trong vi ®iÒu khiÓn vµ vi xö lý, lµ mét ng«n ng÷ m¹nh cho phÐp t¹o ra mét ch−¬ng tr×nh mµ LAD hoÆc FBD rÊt khã t¹o ra. Mét ch−¬ng tr×nh viÕt d−íi d¹ng STL ®−îc tæ chøc thµnh c¸c network, mçi network thùc hiÖn mét c«ng viÖc nhá. S7-200 ®äc ch−¬ng tr×nh tõ trªn xuèng d−íi, sau ®ã lÆp l¹i ë vßng quÐt tiÕp theo. 14
 15. 8/13/2007 VÝ dô ng«n ng÷ STL Ng«n ng÷ FBD Lµ ng«n ng÷ lËp tr×nh ®å ho¹ dùa trªn c¬ së kÕt nèi c¸c khèi hµm, sö dông c¸c ký hiÖu l«gÝc gièng víi ®¹i sè boolean. C¸c hµm to¸n häc phøc t¹p còng ®−îc thÓ hiÖn d−íi d¹ng khèi víi c¸c ®Çu vµo ®Çu ra thÝch hîp. S7-200 ®äc ch−¬ng tr×nh tõ trªn xuèng d−íi, tõ tr¸i qua ph¶i, sau ®ã lÆp l¹i ë vßng quÐt tiÕp theo. 15
 16. 8/13/2007 VÝ dô ng«n ng÷ FBD 16
Đồng bộ tài khoản