Thiết kế Banner Flash

Chia sẻ: Danh Ngoc | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:25

0
362
lượt xem
133
download

Thiết kế Banner Flash

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài hướng dẫn cách thiết kế banner bằng FLASH, 1 số tính năng công cụ trong FLASH giúp thiết kế tốt hơn.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thiết kế Banner Flash

 1. Thi t k banner flash d dàng v i KoolMoves Nguy n H ng Quân THIEÁT KEÁ BANNER FLASH CHO TRANG WEB VÔÙI KOOLMOVES 4.6.5 Ñoïc tôø baùo naøy, haún baïn laø ngöôøi yeâu thích maùy tính cuõng nhö coâng ngheä thoâng tin vaø trong soá caùc baïn ñang ñoïc ñaây, coù leõ cuõng coù moät soá baïn, gioáng nhö toâi, ñang thöû töï thieát keá cho mình moät trang web caù nhaân.Laø nhöõng ngöôøi “chung chí höôùng vôùi nhau”, toâi xin chia seû vôùi caùc baïn moät tí kinh nghieäm (vaø cuõng laø ñeå kieám chuùt boài döôõng buø laïi thôøi gian maø toâi ñaõ boû ra ñeå taäp taønh thieát keá ☺ ). Nhö caùc baïn ñaõ bieát, trang web naøo maø chaúng coù banner, tröø nhöõng trang web vì tieát kieäm baêng thoâng neân giaûm bôùt hình aûnh. Toâi thì toâi thích banner flash vì noù … nhaáp nhaùy, vui maét. Banner “nhaáp nhaùy” thì nhöõng phaàn meàm chænh söûa hình aûnh nhö Photoshop, GIMP cuõng laøm ñöôïc nhöng toâi laïi chöa raønh caùch söû duïng (Toâi duøng GIMP nhöng chæ môùi bieát gheùp aûnh thoâi haø). Ñeå thieát keá banner flash, toâi duøng KoolMoves v.4.6.5. Toâi khoâng duøng Flash (cuûa Macromedia) vì maùy yeáu vôùi laïi toâi thích duøng nhöõng phaàn meàm naøo laø laï cô. KoolMoves khaù nheï (taäp tin caøi ñaët cuûa v.4.6.5 chæ 2,3 MB, cuûa v.4.7.2 coøn nheï hôn, coù ñieàu toâi chæ coù baûn ñaày ñuû cuûa v.4.6.5, anh keá cuûa v.4.7.2), ñôn giaûn maø vaãn ñuû chöùc naêng ñeå laøm phim hoaït hình, khoâng chæ laøm banner thoâi ñaâu. Chuù yù: Neáu vieäc laøm hoaït hình ñöôïc thöïc hieän treân maùy khoâng noái maïng Internet thì coù theå trình duyeät treân maùy tính bò thieáu plug-in Macromedia Flash Player (nhö maùy maø toâi ñang duøng), khi ñoù baïn seõ khoâng theå xem ñöôïc flash cuûa mình.Caùch giaûi quyeát nhö sau: Neáu baïn duøng firefox, haõy vaøo trang www.mozilla.org, nhaäp “Flash Player” vaøo oâ Search ñeå tìm Flash Player cho Firefox, taûi taäp tin caøi ñaët Flash Player veà roài cheùp sang maùy cuûa baïn vaø caøi ñaët. Coøn vôùi IE thì hôi phöùc taïp vì theo caùch thoâng thöôøng, maùy cuûa baïn phaûi vöøa noái maïng vöøa caøi ñaët. Tuy nhieân baïn coù theå duøng Google ñeå tìm ôû ñaâu ñoù taäp tin caøi ñaët offline (khoâng caàn phaûi noái maïng) hay vaøo thaúng trang hongquan.uni.cc (> Taûi phaàn meàm > Nghe nhìn) ñeå taûi veà flashplayer.rar. Trong goùi neùn naøy coù Flash Player v.7 vaø v.8 (môùi nhaát). Tröôùc tieân haõy caøi FlashPlayer 7, sau ñoù caøi FlashPlayer 8 neáu muoán. Tìm KoolMoves ôû ñaâu ? 1
 2. Thi t k banner flash d dàng v i KoolMoves Nguy n H ng Quân Ñeå coù KoolMoves (KM), baïn coù theå taûi ôû http://hongquan.uni.cc ( > Taûi phaàn meàm > Thieát keá ) hay http://www.quannho.5gigs.com/downloads/KoolMoves_v465.rar (nhôù vieát chöõ hoa ñuùng nheù, vì taäp tin naøy ñöôïc löu treân maùy duøng HÑH Llinux, coù phaân bieät chöõ hoa, chöõ thöôøng, coù ñieàu ñaùng phaøn naøn laø ñòa chæ naøy khoâng ñöôïc oån ñònh cho laém) hay göûi email cho toâi, toâi seõ göûi laïi noù cho baïn. Tröôùc khi taûi, haõy chaéc chaén laø baïn coù winrar ñeå giaûi neùn nhöõng taäp tin *.RAR. Neáu khoâng haõy taûi ôû www.rarlab.com nheù, mieãn phí maø laïi nheï nöõa. Goùi KoolMoves_v465.rar taûi veà naëng khoaûng 5MB vì ngoaøi kmsetup.exe ñeå caøi ñaët coøn coù km_libraries.exe (taäp tin neùn töï bung) laø thö vieän cho KM, baïn coù theå caøi hay khoâng cuõng ñöôïc. Khi baïn laøm vieäc baèng KM thì quaù trình laøm vieäc cuûa baïn ñöôïc löu laïi döôùi daïng taäp tin *.FUN (nghe laø thaáy vui, thaáy coù höùng roài, phaûi khoâng ☺ ). Töø taäp tin FUN naøy, baïn seõ xuaát (export) ra flash (taäp tin *.SWF), luùc ñoù môùi tröng baøy treân web ñöôïc. Haún caùc baïn ñaõ bieát vieäc chieáu phim thöïc ra laø söï trình chieáu lieân tuïc moät loaït hình aûnh vôùi toác ñoä cao (thöôøng 24 hình/ giaây). Flash cuõng gaàn nhö vaäy, noù taïo ra nhieàu khung hình (frame) ñeå trình chieáu nhöng soá khung hình ít hôn vaø coù söï öùng duïng cuûa laäp trình neân coù theå coù chuyeån ñoäng treân moät khung hình vaø ngöôøi xem coù theå taùc ñoäng vaøo söï trình chieáu. Flash coù 2 loaïi khung hình: khung choát (key frame) laø nôi baïn seõ veõ hình leân ñoù vaø caùc khung trung gian (tween frame) naèm xen giöõa. Khung trung gian ñöôïc KM xöû lyù töï ñoäng nhaèm laøm cho söï thay ñoåi giöõa 2 khung choát keá tieáp nhau nhòp nhaøng hôn, nhôø ñoù ta thaáy chuyeån ñoäng treân phim uyeån chuyeån, gioáng thaät hôn. Kyõ thuaät naøy ñöôïc goïi laø “smoothing”- “laøm trôn”, KM goïi laø “morphing”. Soá khung trung gian laø do baïn quy ñònh, neáu baèng 0 thì chaúng coù “morphing” naøo xaûy ra heát. Baây giôø chuùng ta cuøng laøm quen vôùi giao dieän cuûa KM (hôi ñôn giaûn). 2
 3. Thi t k banner flash d dàng v i KoolMoves Nguy n H ng Quân KM coù 4 kieåu giao dieän töông öùng vôùi 4 möùc kó naêng: wizards, basic, advanced, cartooning, maëc ñònh laø Advanced. Baïn coù theå choïn giao dieän töø phía phaûi cuûa thanh coâng cuï chuaån hay töø File Preferences User interface style. Thanh coâng cuï chuaån : 1): Xuaát ra flash, goàm xuaát ra chæ taäp tin SWF hay vöøa SWF vöøa HTML (duøng ñeå xem flash) 2): Goïi baûng Properties ñeå xem tính chaát cuûa hình veõ hay ñoái töôïng ñaõ choïn treân khung. 3) Hieän baûng Score/Timeline. 4) Xem baûng Movie Overview (xem moät caùch toång quaùt veà phim nhö: caùc khung choát, caùc hình veõ, caùc haønh ñoäng, aâm thanh… ). 5): Pan, duøng ñeå “xeâ xích” baûn veõ ñeán nôi mình muoán. 6): Zoom, ñeå soi lôùn/nhoû baûn veõ. 7): Xem trôï giuùp. 3
 4. Thi t k banner flash d dàng v i KoolMoves Nguy n H ng Quân 8): Choïn giao dieän. Baûng Score/Timeline: Xem caùc khung choát vaø caùc hình aûnh, ñoái töôïng cuøng caùc hieäu öùng, haønh ñoäng (taét nhaïc, chôi nhaïc, daãn ñeán moät trang web v.v…) treân ñoù. I - Score/Timeline: Xem soá khung choát (treân thöôùc 4) vaø choïn caùc ñoái töôïng treân khung (choïn baèng caùch nhaáp chuoät vaøo caùc chaám treân baûng). Copy hình ñaõ choïn vaøo khung keá tieáp. 1) Ñaåy hình ñaõ choïn sang khung keá traùi hay phaûi. 2) Taêng chieàu daøi cuûa phim. Nhöõng baûng nhö theá naøy thöôøng coù daáu tam giaùc beân döôùi nuùt Close (X), khi baïn nhaán vaøo nuùt naøy, baûng seõ thu nhoû laïi. II- Effects: Caùc hieäu öùng treân hình. Seõ xuaát hieän nuùt coù daáu + ñeå baïn theâm hieäu öùng cho hình ñaõ choïn. III- Sounds & Actions: Caùc haønh ñoäng, aâm thanh ñöôïc nhuùng vaøo phim. IV – Story Board: Xem dieãn bieán caâu chuyeän cuûa phim qua caùc khung hình choát. Baûng List of Shapes (ñöôïc goïi ra baèng View > List of Shapes) : Xem, choïn vaø chænh söûa (ñoåi teân, xoùa, sao cheùp, khoaù …) caùc ñoái töôïng trong khung. Haõy chuù yù vò trí töông ñoái giöõa caùc ñoái töôïng, nhöõng ñoái töôïng naèm treân coù theå che khuaát nhöõng ñoái töôïng naèm döôùi. Baïn coù theå giaûi quyeát vaán ñeà ñoù treân baûng naøy, baèng caùch choïn ñoái töôïng roài nhaán vaøo nuùt muõi teân treân baûng ñeå ñöa leân treân hay xuoáng döôùi sao cho hôïp lyù. 4
 5. Thi t k banner flash d dàng v i KoolMoves Nguy n H ng Quân ÔÛ ñaây, baïn coøn coù theå choïn cuøng luùc nhieàu hình (vöøa nhaán Ctrl vöøa choïn hay nhaán vaøo “Shapes” ñeå choïn toaøn boä) ñeå nhoùm caùc hình thaønh moät nhoùm (group). Nhoùm hình ñöôïc theå hieän treân baûng vôùi chöõ G ñaäm phía traùi. Vieäc khoùa (lock) hình coù taùc duïng traùnh nhöõng thay ñoåi xaûy ra moät caùch voâ tình ñoái vôùi hình ñöôïc khoaù khi ta ñang thay ñoåi treân hình khaùc. Thanh coâng cuï ñöùng: 1) Choïn/di chuyeån hình. Hình veõ treân khung ñöôïc taïo thaønh töø söï noái lieàn caùc ñieåm. Khi baïn nhaán chuoät (ñang ôû nuùt 1) leân hình thì caùc ñieåm naøy seõ hieän ra, trong ñoù caùc ñieåm vuoâng laø ñieåm noái. Ñieåm troøn naèm giöõa 2 ñieåm vuoâng thì laøm cong ñöôøng thaúng noái 2 ñieåm aáy. 2) Choïn/di chuyeån ñieåm. Baèng caùch di chuyeån ñieåm, baïn coù theå laøm hình veõ bò meùo moù, bieán daïng tuyø thích, gioáng nhö naën ñaát seùt aáy maø. 3) Cheøn hình aûnh hoaëc moät ñoaïn flash töø ngoaøi vaøo. Löu yù khi baïn cheøn flash thì treân baûn veõ baïn seõ khoâng thaáy noù maø chæ thaáy hình chöõ nhaät ñaïi dieän. Khi xuaát phim cuûa baïn ra thaønh flash thì baïn seõ thaáy thoâi. Haõy chuù yù daáu tam giaùc maøu ñen ôû goùc döôùi cuûa nuùt, noù cho bieát nuùt naøy coù phuï choïn. Nhöõng phuï choïn naøy hieän ra khi baïn nhaán vaøo daáu ta giaùc hay nhaán vaø giöõ nuùt laâu moät chuùt. 4) Theâm chöõ (text) vaøo phim. Coù 1 ñieàu toâi raát vöøa yù laø KoolMoves khoâng nhöõng hoã trôï Unicode maø caû font VNI nöõa, maø caùc baïn laïi bieát raèng font VNI 5
 6. Thi t k banner flash d dàng v i KoolMoves Nguy n H ng Quân coù raát nhieàu font ñeïp nhö Thö phaùp, VNI-Maria, VNI-Linus v.v… 5) Theâm movieclip (ñoaïn phim hoaït hình con) vaøo phim chính. 6) Theâm text vôùi hieäu öùng maãu, theâm maãu laáy töø thö vieän (neáu baïn coù caøi ☺ ). 7) Theâm nhöõng ñoái töôïng nhö thanh cuoán, danh saùch choïn, nuùt nhaán, oâ ñaùnh daáu (nhö treân caùc trang web hay coù aáy maø). Sau ñaây laø nhöõng duïng cuï veõ: 8) Veõ nhöõng hình ñôn giaûn nhö hình troøn, vuoâng, chöõ nhaät, eâlip (coù 5 phuï choïn). 9) Veõ hình theo kieåu ñieåm noái ñieåm. Sau khi choïn nuùt 9, baïn ñaùnh daáu leân khung ñeå taïo ñieåm, khi ñoù giöõa 2 ñieåm keá nhau seõ coù ñöôøng noái. Taïi ñieåm cuoái cuøng, baïn nhaáp keùp chuoät ñeå keát thuùc, ñöôøng bieân cuûa hình ñöôïc taïo thaønh. Nuùt naøy coù 2 phuï choïn: ñöôøng bieân kín hay hôû. Tính chaát kín hay hôû coù theå thay ñoåi sau khi veõ baèng caùch choïn hình roài goïi baûng Properties ra, sau ñoù choïn giaù trò Yes/No cho caâu hoûi “Is closed ?”. Treân baûng naøy baïn coøn coù theå laøm cho mieàn trong cuûa hình ñöôïc laáp ñaày hay khoâng taïi caâu hoûi “Is filled ?”. 6
 7. Thi t k banner flash d dàng v i KoolMoves Nguy n H ng Quân 10) Veõ hình/ñöôøng theo kieåu caàm buùt (2 phuï choïn). 11) Veõ ñöôøng theo kieåu ñieåm noái ñieåm, cuõng nhaáp keùp taïi ñieåm cuoái cuøng. Khi choïn caùc nuùt treân, baïn coù theå choïn theâm moät soá tính chaát nhö maøu saéc, ñoä daøy neùt cho coâng cuï veõ taïi vuøng 17) 12) Theâm ñieåm troøn vaøo giöõa 2 ñieåm vuoâng (ñeå laøm cong ñöôøng thaúng noái 2 ñieåm vuoâng). Ñieåm troøn seõ naèm ôû choã maø baïn chaám chuoät vaøo. 13)/14) Theâm/bôùt ñieåm vuoâng. 15) Nuùt naøy coù tôùi 7 phuï choïn nhö sau: 1/Thay ñoåi to nhoû. 2/Xoay theo truïc vuoâng goùc vôùi maët phaúng hình veõ. 3/Laät ngang 4/Laät leân xuoáng. 5/Ñaåy moät ñaàu trong khi ñaàu kia coá ñònh. 6/Ñeø beïp 7/Xoay theo moät truïc naèm treân maët phaúng hình veõ. 7
 8. Thi t k banner flash d dàng v i KoolMoves Nguy n H ng Quân 16)Laáp ñaày mieàn trong cuûa hình baèng maøu hay hình aûnh, toâ maøu cho chöõ. Baïn coù theå choïn hình cuøng luùc treân nhieàu khung: 2)treân taát caû caùc khung, 3)treân khung hieän taïi cuøng taát caû caùc khung tröôùc noù, 4)treân khung hieän taïi cuøng taát caû caùc khung sau noù. Duøng caùc coâng cuï cuûa KoolMoves nhö theá naøo? Sau khi ñaõ laøm quen vôùi KoolMoves, baây giôø chuùng ta haõy baét ñaàu vaøo vieäc. Toâi ñang thieát keá banner flash cho www.photojerk.com, moät host löu tröõ hình aûnh mieãn phí (toâi ñaõ duøng dòch vuï naøy ñeå löu nhöõng baøi nhaïc flash maø toâi söu taàm ñöôïc vaø raát vöøa yù veà toác ñoä taûi cuûa noù). YÙ töôûng veà banner naøy nhö sau: Toâi seõ veõ chöõ Photojerk loàng trong moät böùc aûnh moät röøng caây. Röøng caây raäm raïp bieåu töôïng cho söùc chöùa cuûa host, treân böùc aûnh aáy toâi veõ theâm moät doøng chaûy taïo thaønh töø nhöõng taám aûnh nhoû, yù noùi söï maïnh meõ cuûa host Photojerk. Baây giôø toâi seõ ñònh kích thöôùc cho banner laø 756 x 160 pixels trong Movie > Movie Width/Height. 8
 9. Thi t k banner flash d dàng v i KoolMoves Nguy n H ng Quân Ñeå caên hình cho chính xaùc, baïn neân phuû löôùi toïa ñoä leân baûn veõ baèng caùch vaøo Options > Grid. Chuùng ta neân veõ rieâng töøng thaønh phaàn nhö chöõ, phoâng neàn, sau ñoù duøng leänh File > Import ñeå nhaäp noù vaøo laøm moät. Trong quaù trình laøm, chuùng ta neân soi lôùn vaø duøng coâng cuï hình baøn tay ñeå di chuyeån baûn veõ ñeå nhìn cho roõ raøng. Tröôùc tieân toâi veõ chöõ P. Ñeå veõ chaân chöõ P, toâi veõ hình chöõ nhaät ñöùng tröôùc roài duøng caùc coâng cuï nhö theâm ñieåm, bôùt ñieåm, di chuyeån ñieåm ñeå chænh söûa laïi hình daïng nhö yù muoán. Ñoái vôùi löng chöõ P toâi cuõng laøm töông töï, nhöng baét ñaàu baèng veõ theo kieåu ñieåm noái ñieåm. Baïn ñöøng queân ñaët teân cho töøng hình ñeå deã nhaän bieát sau naøy. Sau khi veõ vaø xeáp ñaët xong, toâi keùo chuoät ñeå choïn caû 2 hình. Sau ñoù nhaán Ctrl + G ñeå nhoùm chuùng laøm moät vaø löu laïi thaønh taäp tin p.fun. ÔÛ böôùc naøy baïn coù theå toâ maøu cho chöõ P nhöng toâi seõ ñeå sau. Baây giôø baïn môû moät taäp tin môùi ñeå baét ñaàu veõ chöõ h. Chöõ h thì toâi khoâng caàn caàu kyø nhö chöõ P neân toâi seõ baét chöôùc font chöõ saün coù. Toâi duøng coâng cuï Text ñeå cheøn moät chöõ h vaøo (côõ chöõ bao nhieâu thì baïn töï tính toaùn nheù). 9
 10. Thi t k banner flash d dàng v i KoolMoves Nguy n H ng Quân Tieáp theo toâi duøng caùch veõ ñieåm noái ñieåm ñeå veõ moät chöõ h khaùc choàng leân chöõ h ñaõ cheøn (baïn neân toâ maøu chöõ h naøy nhaït moät tí cho deã nhìn khi veõ choàng leân). Coù leõ baïn seõ thaéc maéc vì sao toâi khoâng duøng luoân chöõ h (text) maø phaûi veõ laïi laøm gì cho maát coâng? AÁy laø toâi coù yù ñònh toâ maøu cho chöõ h baèng maøu doác (gradient) - baïn seõ thaáy maøu ñoù nhö theá naøo sau, ñöøng noân noùng – maø chöõ h (text) laïi khoâng cho pheùp toâ maøu kieåu naøy. Veõ xong baïn keùo chöõ h veõ sau sang moät beân, luùc naøy baïn ñaõ coù theå xoùa chöõ h cuõ ñöôïc roài. Baây giôø toâi toâ maøu cho chöõ h baèng caùch choïn noù roài nhaáp vaøo coâng cuï Shape Fill (laø coâng cuï soá 16 ñaõ noùi ôû treân). Trong hoäp thoaïi Shape Fill, toâi choïn Gradient Color ñeå toâ maøu doác. Vì trang www.photokerk.com coù 3 maøu chuû ñaïo laø naâu, vaøng, traéng neân toâi seõ choïn 3 maøu naøy ñeå toâ cho chöõ h. Haõy nhìn thanh tröôït maøu coù caùc nuùt ñònh maøu. Baïn theâm bôùt caùc nuùt naøy baèng daáu +/- keá beân. Neáu baïn muoán giöõ maøu naøy laïi ñeå toâ tieáp cho nhöõng hình sau, haõy nhaán vaøo Sample roài nhaán Add ñeå giöõ maøu ñoù laïi. 10
 11. Thi t k banner flash d dàng v i KoolMoves Nguy n H ng Quân Nhö vaäy, sau naøy muoán toâ cho hình khaùc baèng maøu naøy, baïn choïn caùc maøu ñaõ löu trong Sample roài nhaán Select > OK. Neáu baïn muoán toâ baèng maøu ñaëc thì choïn Solid Color, muoán laáp ñaày hình baèng moät hình aûnh naøo ñoù thì choïn Image (trong hoäp thoaïi keá tieáp nhaán vaøo bieåu töôïng thö muïc ñeå tìm choïn hình aûnh trong maùy maø baïn caàn, nhaán vaøo caây buùt keá beân ñeå ñöa hình aûnh vaøo moät phaàn meàm chænh söûa aûnh naøo ñoù nhö Photoshop hay Gimp, PhotoFiltre. Nhöõng phaàn meàm naøy baïn quy ñònh tröôùc trong File > Preferences > Images Editors). Xin noùi qua veà caùc nuùt trong hoäp thoaïi Shape Fill: 1) Xoay maøu, hình aûnh; 2) Ñieàu chænh kích thöôùc daûi maøu hay hình aûnh; 4) Laøm leäch maøu, hình aûnh theo höôùng ngang (horizontally) hay doïc (vertically). 11
 12. Thi t k banner flash d dàng v i KoolMoves Nguy n H ng Quân Neáu baïn cho giaù trò döông, maøu hay hình aûnh seõ leäch sang phaûi hay leân treân vaø ngöôïc laïi neáu baïn cho giaù trò aâm. Theo kinh nghieäm cuûa toâi, ñoái vôùi maøu doác baïn leân cho giaù trò trong khoaûng (0;1) coøn ñoái vôùi hình aûnh neân cho giaù trò lôùn hôn 1. 5) Ñieàu chænh caùc thuoäc tính khaùc cuûa maøu nhö RGB (Red – Green – Blue), Hue (maøu caàu voàng), Ñoä thaãm (Saturation), ñoä saùng (Lightness) baèng thanh tröôït. 6) Laáy maøu töø hình khaùc, coù ích khi maøu baïn muoán khoâng coù saün trong baûng maøu cuûa hoäp thoaïi. Ví duï maøu baïn muoán naèm trong moät hình aûnh naøo ñoù, baïn chæ caàn nhaäp (import) aûnh ñoù vaøo baûn veõ roài duøng coâng cuï naøy chaám leân choã coù maøu baïn öng yù treân hình. Khi xong vieäc baïn chæ caàn xoùa hình aûnh ñoù ñi. 7) Ñoä trong suoát cuûa hình. Neáu baïn muoán daûi maøu doác coù daïng hình troøn thì ñaùnh daáu vaøo “Radial”. Nhö vaäy laø baïn ñaõ hoaøn thaønh chöõ h, baïn seõ löu laïi thaønh taäp tin h.fun. Caùc chöõ khaùc baïn cuõng laøm töông töï. Rieâng chöõ o, baïn xem nheù: Neáu chöõ o maø baïn veõ baèng hai voøng troøn loàng vaøo nhau thì noù seõ che khuaát maát hình aûnh ñaèng sau, vì vaäy toâi phaûi veõ noù nhö hình beân, coi nhö laø chöõ o ñöôïc caùch ñieäu ☺. Baây giôø chuùng ta seõ taïo moät taäp tin môùi, ñaët teân laø photojerk.fun. Sau ñoù chuùng ta vaøo File > Insert 12
 13. Thi t k banner flash d dàng v i KoolMoves Nguy n H ng Quân KoolMoves Movie ñeå cheøn caùc chöõ ñaõ veõ vaøo . Nhaán vaøo bieåu töôïng thö muïc ñeå tìm thö muïc chöùa caùc taäp tin FUN maø baïn ñaõ löu. Ñöøng queân taïo löôùi toïa ñoä cho baûn veõ vì baây giôø baïn chuaån bò xeâ dòch caùc chöõ neân caàn coù moác ñeå caên chænh cho chính xaùc. AØ, ñeå taïo boùng cho hình, caùc baïn choïn taát caû roài nhaán Ctrl + G ñeå nhoùm laøm moät, sau ñoù vaøo Effects > Drop Shadow, choïn kieåu ñoå boùng roài nhaán OK. Cuoái cuøng nhaán Shift+Ctrl+G ñeå thoâi nhoùm hình. 13
 14. Thi t k banner flash d dàng v i KoolMoves Nguy n H ng Quân Caùc baïn haõy veõ quyõ ñaïo chuyeån ñoäng cho töøng chöõ, sau naøy ta seõ xoùa nhöõng quyõ ñaïo naøy ñi. Vì soá hình treân baûn veõ hôi nhieàu neân chuùng ta neân ñaët teân cho chuùng sao cho deã phaân bieät (ñaët teân treân baûng List of shapes hay Score/Timeline). Toâi khoâng veõ quyõ ñaïo cho chöõ j, r, k vì toâi muoán duøng noù laøm maãu ñeã giôùi thieäu caùc hieäu öùng khaùc. Baây giôø baïn haõy taïo theâm nhieàu khung choát nöõa baèng caùch copy nhieàu laàn khung choát ñaõ coù leân. Ñaây laø thao taùc raát cô baûn khi laøm phim hoaït hình ñaáy baïn. Haõy nhaán vaøo nuùt coù daáu coäng naèm phía döôùi cuøng vaø choïn Add Copy of Frame . Baïn haõy tính toaùn soá khung choát caàn theâm nheù. ÔÛ ñaây yù cuûa toâi laø cho töøng chöõ laàn löôït di chuyeån töø ngoaøi vaøo ñuùng choã cuûa noù, theo thöù töï chöõ e vaøo choã tröôùc roài ñeán chöõ o, t, o, h, P, cho neân soá khung toâi laáy laø 15, trong ñoù 12 khung cho chuyeån ñoäng, 3 khung sau cho caùc chöõ naèm yeân ñeå noù xuaát hieän tröôùc maét ngöôøi xem laâu laâu moät tí. Neáu baïn coù laáy dö khung choát cuõng chaúng sao, baïn coù theå duøng baûng Score/Timeline ñeå choïn moät khung naøo ñoù roái nhaán vaøo nuùt coù daáu tröø ñeå xoùa noù ñi. Töø baûng Score/Timeline, baïn haõy ñeán khung choát 11, cho luøi chöõ P veà moät böôùc treân quyõ ñaïo cuûa noù; ôû khung 10, cho luøi chöõ P veà 2 böôùc, chöõ h 1 böôùc; ôû 14
 15. Thi t k banner flash d dàng v i KoolMoves Nguy n H ng Quân khung 9, cho chöõ P luøi 3 böôùc, chöõ h 2 böôùc, chöõ o thöù nhaát 1 böôùc vaø cöù tieáp tuïc nhö theá. ÔÛ khung naøo maø khoâng coøn choã cho chöõ luøi nöõa thì baïn haõy xoùa noù ñi. ÔÛ ñaây yù töôûng cuûa toâi laø cho chöõ P vöøa ñi vöøa xoay vöøa thay ñoåi kích thöôùc neân toâi seõ duøng caùc phuï choïn cuûa coâng cuï soá 15 treân baûng Tool ñeå bieán ñoåi treân töøng khung choát. Ñoái vôùi chöõ j, toâi seõ theâm hieäu öùng toû daàn cho noù. Caùc baïn haõy trôû veà khung choát ñaàu tieân, choïn chöõ j roài vaøo Effect > Fade/size > Choïn Initial fade in roài nhaán vaøo baøn tay keá beân ñeå ñieàn soá khung choát maø hieäu öùng xaûy ra > OK > OK. Ñoái vôùi chöõ r vaø k, toâi theâm hieäu öùng chuyeån ñoäng nhö sau: Choïn moät trong hai chöõ r, k roài vaøo Effects > Motion Script 15
 16. Thi t k banner flash d dàng v i KoolMoves Nguy n H ng Quân Ñeå hieäu öùng laëp laïi, toâi choïn giaù trò Yes cho Loop, quy ñònh khoaûng döøng giöõa caùc laàn laëp (Pause between loops (msec)) laø 3600 (miligiaây) vaø caùc giaù trò khaùc nhö trong hình). Cuoái cuøng baïn xoùa caùc quyõ ñaïo ñi. Ñeå xem laïi ñoaïn phim ñaõ vöøa loøng chöa, baïn nhaán vaøo nuùt coù muõi teân maøu hoàng (Play). Moät menu seõ hieän leân nhö sau: Play in Web Browser: Xem trong trình duyeät. Theo maëc ñònh, KoolMoves seõ duøng Internet Explorer ñeå xem. Neáu baïn thích xem baèng Firefox, haõy choïn noù laøm trình duyeät maëc ñònh roài vaøo File > Preferences…Trong Web Browser, choïn Default Browser > OK. Play Portion of Movie: Xem moät phaàn phim hoaït hình treân nhöõng khung choát naøo ñoù (maø baïn seõ quy ñònh). Play in Stand-Alone Player: Xem baèng Flash Player ñoäc laäp (moät phaàn meàm chaïy rieâng, khoâng phaûi plug-in cuûa trình duyeät). Khi ñaõ vöøa yù vôùi ñoaïn hoaït hình vöøa roài, baïn haõy xuaát noù ra (export) thaønh photojerk.swf. Tieáp ñeán laø doøng chöõ “free image hosting” toâi chæ caàn duøng text vôùi kích thöôùc baûn veõ nhoû thoâi vaø aùp duïng hieäu öùng chuyeån ñoäng (Motion script) Sweeping Highlight roài cuõng cho laëp (loop: yes) sau ñoù toâi löu laïi thaønh freeimagehosting.fun vaø xuaát ra freeimagehosting.swf. Baây giôø toâi taïo moät taäp tin môùi teân laø banner.fun ñeå laøm ñeán khaâu cuoái cuøng. Nhö toâi ñaõ noùi, banner cuûa toâi coù daïng böùc aûnh neân toâi seõ veõ khung ngoaøi, khung trong roài cuoán goùc cho gioáng thaät. Baïn cöù maïnh daïn duøng coâng cuï veõ ñieåm noái ñieåm (nuùt 9 treân baûng Tool) ñeå veõ hình chöõ nhaät, meùo cuõng ñöôïc, roài sau ñoù ta seõ 16
 17. Thi t k banner flash d dàng v i KoolMoves Nguy n H ng Quân soi lôùn (zoom) böùc veõ leân vaø duøng coâng cuï choïn/di chuyeån ñieåm (nuùt 2),döïa vaøo löôùi toïa ñoä ñeå chænh laïi cho ngay ngaén. Baïn nhôù laø haõy laøm vaùt ñi moät goùc döôùi cuûa hình chöõ nhaät vì ta seõ theâm hình cuoán goùc vaøo. Sau khi chænh khung ngoaøi cho ngay ngaén, ta copy noù thaønh khung thöù 2 roài thay ñoåi kích thöôùc cuûa noù ñeå laøm thaønh khung trong.Baïn nhôù ñaët teân cho töøng ñoái töôïng ñaáy nheù vì chuùt nöõa baïn seõ thaáy coù nhieàu hình choàng leân nhau neân khoâng theå choïn ñoái töôïng baèng caùch baám chuoät treân baûn veõ ñöôïc maø phaûi choïn treân baûng List of Shapes (nhaán F9 ñeå goïi ra). ÔÛ hình minh hoïa, toâi choïn 3 ñoái töôïng laø khung trong, khung ngoaøi vaø goùc cuoán (treân baûng List of Shapes, baïn vöøa nhaáp choïn vöøa giöõ phím Ctrl ñeå choïn cuøng luùc nhieàu hình). Xin ñöøng thaéc maéc vì sao baïn thaáy coù veät maøu xanh (neáu treân baùo hình naøy ñöôïc in maøu), ñoù laø do toâi chuïp laïi töø caùi hoaït hình maø toâi ñaõ laøm xong tröôùc khi vieát baøi naøy. Ñeå veõ goùc cuoán, baïn veõ moät tam giaùc coù moät ñaùy truøng vôùi choã vaùt cuûa khung ngoaøi, roài theâm ñieåm troøn ñeå laøm cong caùc caïnh.Sau ñoù ta seõ toâ maøu doác (gradient color) xaùm - traéng cho goùc cuoán vôùi kieåu linear naèm ngang. Baïn thaáy daûi maøu doác naèm ngang nhö vaäy chaúng coù veû gì thaät, phaûi khoâng, baây giôø chuùng ta seõ xoay maøu laïi cho phuø hôïp nheù. Ñaàu tieân, vaãn choïn hình goùc cuoán aáy, baïn vaøo Transform > Rotate/Shift Gradient Fill, troû chuoät seõ bieán ñoåi nhö sau: Khi ñoù baïn haõy vöøa nhaán chuoät vöøa keùo ñeå xoay laïi maøu, ñeå ñöa chuoät veà laïi ban ñaàu chæ caàn nhaán vaøo nuùt 1 treân baûng Tool. AØ, baïn nhôù chænh laïi khung trong sao cho goùc cuoán naøy ñuû che khuaát choã vaùt cuûa noù nheù. 17
 18. Thi t k banner flash d dàng v i KoolMoves Nguy n H ng Quân Tieáp theo baïn veõ nhöõng böùc aûnh nhoû ñeå taïo ra moät doøng nhöõng böùc aûnh ôû beân traùi. Haõy soi lôùn baûn veõ vaø veõ moät aûnh thoâi (ñoä daøy ñöôøng bieân laáy nhoû côõ 0,25 pixels), sau ñoù copy thaønh nhieàu caùi, thay ñoåi kích thöôùc, vò trí, xoay tôùi xoay lui sao cho chuùng taïo thaønh moät doøng vaø cuoái cuøng nhoùm taát caû thaønh moät nhoùm; neáu caån thaän, khoùa laïi chuùng (nhaán vaøo oå khoùa treân baûng List of Shapes) cho chaéc aên roài ñeå ñoù, sau naøy seõ môû khoùa sau. Coøn khung trong, baïn toâ maøu doác kieåu radial xanh nhaït - traéng roài laøm leäch noù sang phía traùi moät chuùt. Nhö toâi ñaõ noùi, banner cuûa toâi coøn coù cheøn böùc aûnh moät röøng caây. Neáu toâi import aûnh theo caùch thoâng thöôøng thì hoaëc laø caùc khung seõ che khuaát aûnh hoaëc laø ngöôïc laïi, vì vaäy toâi veõ toâi phaûi veõ theâm moät khung ñeø leân khung trong vaø coù moät phaàn ñöôøng bieân naèm treân doøng caùc hình nhoû roài ñaët teân cho noù laø “nen”. Vì khung naøy ñöôïc veõ sau neân noù seõ che khuaát taát caû nhöõng caùi ñaõ veõ tröôùc, toâi duøng List of Shapes ñeå chuyeån noù xuoáng naèm döôùi hình goùc cuoán vaø treân khung trong, sau ñoù duøng coâng cuï Shape Fill ñeå laáp ñaày noù baèng hình aûnh moät röøng caây (thay vì duøng coâng cuï naøy, baïn coù theå laøm treân baûng Properties taïi “Color/Fill”. 18
 19. Thi t k banner flash d dàng v i KoolMoves Nguy n H ng Quân Phaàn vieäc tieáp theo, baïn vaøo File > Insert KoolMoves Movie ñeå cheøn freeimagehosting.fun vaøo baûn veõ, nhôù ñieàu chænh vò trí cuûa noù cho thích hôïp (gaàn veà phía goùc phaûi beân döôùi). Taïi sao chuùng ta chöa cheøn photojerk.fun vaøo baûn veõ luùc naøy? Ñoù laø vì banner cuûa chuùng ta luùc naøy môùi coù moät khung choát, trong khi photojerk.fun coù tôùi 15 khung neân ta phaûi ñôïi ñeán khi banner taêng ñeán 15 khung ñaõ. Tröôùc khi copy haøng loaït khung choát cuûa banner.fun, chuùng ta laøm coâng vieäc sau: Theâm caùc lieân keát sau vaøo banner: HOME daãn ñeán http://www.photojerk.com/index.php FORUM daãn ñeán http://www.liquidbanner.com/forums/index.php?act=SC&c=6 FAQ daãn ñeán http://www.photojerk.com/faq.php SUPPORT daãn ñeán http://www.photojerk.com/support.php Toâi muoán laøm cho nhöõng lieân keát naøy ñoåi maøu khi ñöa chuoät qua vaø khi nhaán chuoät vaøo. Toâi seõ laøm nhö sau: Choïn text HOME, môû baûng Properties ñeå xem tính chaát cuûa noù. Taïi “Is a button” toâi cho “Yes” ñeå bieán chöõ HOME naøy thaønh nuùt (vì treân banner seõ phaûi nhaán vaøo noù ñeå ñeán trang khaùc maø), sau ñoù treân baûng seõ hieän ra theâm “Has States”, toâi cho “Yes”, ñeán luùc naøy thì phía treân cuøng cuûa baûng seõ hieän ra theâm 3 nuùt “Up, Over, Down”. Xin giaûi thích: Up laø traïng thaùi ban ñaàu cuûa nuùt , Over laø traïng thaùi khi chuoät troû ñeán, Down laø traïng thaùi khi nhaán vaøo. 19
 20. Thi t k banner flash d dàng v i KoolMoves Nguy n H ng Quân Baây giôø baïn haõy nhaán vaøo Over, laäp töùc moät hoäp thoaïi hieän leân hoûi baïn muoán taïo traïng thaùi over theá naøo, baïn choïn “copy up state” roài nhaán OK. Luùc naøy treân baûn veõ, caùc ñoái töôïng khaùc ñeàu môø ñi, chæ coøn chöõ HOME noåi roõ, baïn haõy toâ moät maøu khaùc cho noù. Treân thanh coâng cuï chuaån cuõng coù thay ñoåi, noù xuaát hieän theâm caùc nuùt nhö trong hình, baïn haõy nhaán vaøo nuùt Down State , laøm töông töï nhö vöøa roài (nhöng toâ maøu khaùc), sau ñoù nhaán “Main movie” ñeå trôû laïi baûn veõ ban ñaàu. Baây giôø toâi laïi muoán coù aâm thanh phaùt ra khi toâi troû chuoät ñeán vaø khi nhaán chuoät vaøo chöõ HOME nöõa. Neáu baïn cuõng muoán theá thì haõy chuaån bò moät vaøi ñoaïn aâm thanh ngaén (coù theå laáy töø caùc trang web khaùc hay caét ra töø nhöõng taäp tin nhaïc naøo ñoù). Toâi xin pheùp ñöôïc daønh moät ñoaïn nhoû ñeå höôùng daãn caùch caét nhaïc töø moät taäp tin aâm thanh naøo ñoù. Toâi ñaõ chuaån bò ñöôïc sound004.mp3 (laáy töø moät taøi lieäu daïng HTML) vaø chime.mid (laø tieáng chuoâng ñoàng hoà laáy töø phaàn meàm Klox). Baïn haõy duøng moät phaàn meàm bieân taäp aâm thanh naøo ñoù nhö Audacity chaúng haïn, ñaây laø phaàn meàm maõ nguoàn môû, mieãn phí vaø töông ñoái nheï, coù theå tìm nôi download baèng Google.com (AØ queân, trong phaàn Help, muïc Audio Editor cuûa KoolMoves coù giôùi thieäu vaøi phaàn meàm bieân taäp aâm thanh mieãn phí ñaáy). 20
Đồng bộ tài khoản