Thiết kế bộ bảo mật điện thoại, chương 10

Chia sẻ: Nguyen Van Dau | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
72
lượt xem
23
download

Thiết kế bộ bảo mật điện thoại, chương 10

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Điện thoại thuê bao A muốn truyền thông tin ở chế độ bảo mật thì dùng mạch điều chế SSB sử dụng biên tần dưới với một tần số dao động nội. Ở điện thoại thuê bao B muốn nghe được thông tin ở điện thoại thuê bao A phải có mạch giải điều chế SSB với một số dao động nội trùng với tần số dao động nội ở mạch điều chế SSB. Nếu không thì âm thanh nghe được sẽ bị méo dạng. Ngược lại khi điện thoại thuê bao B muốn truyền thông tin cho điện thoại...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thiết kế bộ bảo mật điện thoại, chương 10

  1. Chương 10: NGUYEÂN LYÙ – SÔ ÑOÀ KHOÁI MAÏCH BAÛO MAÄT ÑIEÄN THOAÏI 1. Nguyeân lyù: Ñieän thoaïi thueâ bao A muoán truyeàn thoâng tin ôû cheá ñoä baûo maät thì duøng maïch ñieàu cheá SSB söû duïng bieân taàn döôùi vôùi moät taàn soá dao ñoäng noäi. ÔÛ ñieän thoaïi thueâ bao B muoán nghe ñöôïc thoâng tin ôû ñieän thoaïi thueâ bao A phaûi coù maïch giaûi ñieàu cheá SSB vôùi moät soá dao ñoäng noäi truøng vôùi taàn soá dao ñoäng noäi ôû maïch ñieàu cheá SSB. Neáu khoâng thì aâm thanh nghe ñöôïc seõ bò meùo daïng. Ngöôïc laïi khi ñieän thoaïi thueâ bao B muoán truyeàn thoâng tin cho ñieän thoaïi thueâ bao A.
  2. 2. Sô ñoà khoái: ÑIEÀU CHEÁ ÑÔN BIEÂN (SSB) HYBRID DAO ÑOÄNG HYBRID GIAÛI ÑIEÀU CHEÁ (SSB) ÑÖÔØNG ÑIEÄN MAÏCH ÑIEÀU KHIEÅN RELAY DAÂY THOAÏI
  3. SÔ ÑOÀ KHOÁI CUÛA MAÏCH BAÛO MAÄT ÑIEÄN THOAÏI Boä baûo maät ñieän thoaïi ñöôïc maéc noái tieáp vôùi maùy ñieän thoaïi thueâ bao. Sô ñoà khoái cuûa boä baûo maät goàm: - Maïch dao ñoäng taïo taàn soá soùng mang - Maïch ñieàu khieån Relay 2 traïng thaùi: + Traïng thaùi bình thöôøng (Normal) + Traïng thaùi baûo maät (Scrambler) - Maïch Hybrid duøng ñeå thöïc hieän söï keát noái giöõa ñöôøng daây vôùi maùy ñieän thoaïi ñeå coù theå baûo maät khi goïi ñi hoaëc khi nghe goïi. - Maïch ñieàu cheá ñôn bieân duøng ñeå dôøi vaø ñaûo phoå tín hieäu ñieän thoaïi. - Maïch giaûi ñieàu cheá duøng ñeå bieán ñoåi tín hieäu SSB thaønh tín hieäu aâm taàn. Boä baûo maät ñöôïc noái vôùi ñöôøng daây ñeán töø toång ñaøi tröôùc khi vaøo maùy ñieän thoaïi neân noù phaûi ñaûm baûo raèng caùc traïng thaùi gioáng traïng thaùi cuûa maùy ñieän thoaïi ñeå toång ñaøi nhaän bieát ñöôïc traïng thaùi cuûa ñieän thoaïi thueâ bao môùi phuïc vuï hoaït ñoäng ñöôïc. Do ñoù caàn coù maïch ñieàu khieån chuyeån maïch, maïch naøy coù nhieäm vuï ñieàu khieån Relay ñeå khi thueâ bao gaùc maùy (ON-HOOK) thì toång trôû raát lôùn vaø khi thueâ bao nhaác maùy thì toång trôû khoaûng töø (500-1000) nhöng thöôøng choïn laø 600. Khi thoâng thoaïi ñöôïc thöïc hieän thì duø cho maïch laøm vieäc ôû cheá ñoä baûo maät hay bình thöôøng cuõng phaûi ñaûm baûo cho toång ñaøi nhaän bieát thueâ bao ñang laøm vieäc.  Khi thueâ bao gaùc maùy (ON-HOOK) thì boä chuyeån maïch traû veà traïng thaùi noái maïch tröïc tieáp giöõa ñoâi
  4. daây töø toång ñaøi ñöa ñeán vôùi maùy ñieän thoaïi ñeå toång ñaøi bieát ñöôïc traïng thaùi gaùc maùy cuûa thueâ bao. Khi coù cuoäc goïi ñeán thueâ bao thì maùy ñieän thoaïi vaãn ñoå chuoâng bình thöôøng.  Khi thueâ bao nhaéc maùy (OFF-HOOK) vaø quay soá thì luùc naøy baét buoäc phaûi ôû traïng thaùi bình thöôøng ñeå toång ñaøi nhaän bieát ñöôïc caùc xung quay soá. Sau khi thoâng thoaïi ta seõ coù 2 cheá ñoä: - Thueâ bao noùi chuyeän bình thöôøng. - Thueâ bao noùi chuyeän baûo maät. Neáu coù yeâu caàu baûo maät thì sau khi thoâng thoaïi ta nhaán coâng taéc Scrambler, khi ñoù maïch ñieàu khieån seõ maéc boä baûo maät vôùi maùy ñieän thoaïi. Thueâ bao ôû ñaàu kia muoán nghe phaûi nhaán coâng taéc Scrambler. ÔÛ cheá ñoä baûo maät, maïch giöõ traïng thaùi baûo maät cho ñeán khi thueâ bao gaùc maùy hoaëc nhaán coâng taéc Normal thì boä chuyeån maïch töï ñoäng ñieàu khieån Relay veà cheá ñoä bình thöôøng. Heä thoáng ñieän thoaïi laøm vieäc theo nguyeân taéc toång ñaøi caáp nguoàn ñeán thueâ bao. Khi thueâ bao nhaéc maùy, toång ñaøi caáp nguoàn – 48VDC vôùi nguoàn doøng (10  20)mA. Thoâng thöôøng khi gaùc maùy thöôøng choïn ñieän thoaïi coù ñieän trôû thuaàn laø 600 vaø doøng ñi qua laø 10mA thì aùp treân maùy ñieän thoaïi laø 600  10mA = 6V Do ñoù khi maïch chuyeån sang cheá ñoä baûo maät thì baûn thaân maïch coù nhieäm vuï cung caáp nguoàn - 6V ñeå ñieän thoaïi hoaït ñoäng, ñoàng thôøi ngoõ vaøo vaø ra cuûa boä baûo maät phaûi phoái hôïp trôû khaùng laø 600 neân caàn bieán aùp caùch ly 1:1 trôû khaùng 600 nhö sau:
  5. 600  600 - 6V 600  600 ÑÖÔØNG ÑEÁN ÑÖÔØNG TRUNG ÑIEÄN THOAÏI KEÁ VAØO  HÌNH 1
Đồng bộ tài khoản