Thiết kế bộ bảo mật điện thoại, chương 2

Chia sẻ: Nguyen Van Dau | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
85
lượt xem
37
download

Thiết kế bộ bảo mật điện thoại, chương 2

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tổng đài điện thoại là một hệ thống chuyển mạch, nó có nhiệm vụ kết nối các cuộc liên lạc từ thiết bị đầu cuối chủ gọi (Calling side) đến thiết bị cuối (Called side) II1.2. Cấu trúc mạng điện thoại: Các thành phần chính của mạng điện thoại chuyển mạch công cộng được phân cấp như hình vẽ: Trung tâm miền (lớp 1) Trung tâm vùng (lớp 2) Trung tâm cấp 1 (lớp 3) Trung tâm đường dài Trung tâm chuyển tiếp nội hạt Trung tâm đầu cuối (tổng đài nội hạt) ...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thiết kế bộ bảo mật điện thoại, chương 2

  1. CHÖÔNG 2 : GIÔÙI THIEÄU CHUNG VEÀ TOÅNG ÑAØI ÑIEÄN THOAÏI II.1 Toång ñaøi ñieän thoaïi: II.1.1 Ñònh nghóa: Toång ñaøi ñieän thoaïi laø moät heä thoáng chuyeån maïch, noù coù nhieäm vuï keát noái caùc cuoäc lieân laïc töø thieát bò ñaàu cuoái chuû goïi (Calling side) ñeán thieát bò cuoái (Called side) II.1.2 Caáu truùc maïng ñieän thoaïi: Caùc thaønh phaàn chính cuaû maïng ñieän thoaïi chuyeån maïch coâng coäng ñöôïc phaân caáp nhö hình veõ: Trung taâm mieàn (lôùp 1) Trung taâm vuøng (lôùp 2) Trung taâm caáp 1 (lôùp 3) Trung taâm ñöôøng daøi Trung taâm chuyeån tieáp noäi haït Trung taâm ñaàu cuoái (toång ñaøi noäi haït) Caùc thueâ bao
  2. H II.1 Caáu truùc maïng ñieän thoaïi Ñöôøng choïn cuoái Trung keá coù ñoä söû duïng cao Ñeå giaûi quyeát ñònh tuyeán, trong phaân lôùp chuyeån maïch tuyø theo cuoäc goïi noäi haït, lieân tænh trong nöôùc hay ngoaøi nöôùc maø ngöôøi ta qui ñònh maõ soá maùy cuûa ngöôøi söû duïng, maõ toång ñaøi ñaàu cuoái, maõ tænh hay maõ töøng nöôùc khaùc nhau theo nhöõng maõ soá khaùc nhau: Moät ngöôøi söû duïng ñaàu cuoái laø thueâ bao nhaø hoaëc coâng sôû tröïc tieáp noái ñeán toång ñaøi ñaàu cuoái (noäi haït) cuûa maïng ñieän thoaïi coøn ñöôïc goïi laø toång ñaøi lôùp 5 hoaëc trung taâm ñieän thoaïi noäi haït (C.O). Caùc ngöôøi söû duïng ñaàu cuoái thöôøng ñöôïc noái ñeán C.O qua moät ñoâi daây xoaén ñôn hoaëc ñöôïc goïi laø ñöôøng daây thueâ bao (C.O:central office) Caùc traïm caáp 4 (toång ñaøi ñöôøng daøi) coù theå ñaùp öùng 2 chöùc naêng: + Laø moät chuyeån maïch ñöôøng daøi, toång ñaøi caáp 4 laø moät phaàn cuûa maïng ñöôøng daøi, noùi caùch khaùc, moät toång ñaøi lôùp 4 coù theå hoaït ñoäng nhö moät chuyeån maïch chuyeån tieáp ñeå noái caùc toång ñaøi lôùp 5 naøy khi coù ñuû löu löôïng thoâng tin giöõa caùc toång ñaøi ñeå ñieàu chænh caùc trung theá tröïc tieáp.
  3. + Caùc chuyeån maïch cuûa toång ñaøi chuyeån tieáp noäi haït cuõng coù theå chuyeån maïch ñieàu khieån löu thoâng vöôït traøn treân caùc trung keá tröïc tieáp giöõa caùc toång ñaøi ñaàu cuoái. Söï phaân bieät giöõa caùc chuyeån maïch ñöôøng daøi vaø chuyeån maïch chuyeån tieáp trôû neân ñaëc bieät quan troïng daàn ñeán keát quaû laø phaân ly caùc nguoàn thoâng tin trong maïng Vieäc ñònh tuyeán giöõa caùc C.O phaûi luoân luoân ñaûm baûo soá toång ñaøi caøng ít caøng toát ñeå giaûm ñeán toái thieåu chi phí tuyeán daãn löu löôïng. Tuyeán thöïc ñöôïc choïn seõ phuï thuoäc vaøo caùc yeáu toá nhö khoaûng caùch giöõa 2 C.O, möùc löu löôïng cuûa maïng hieän taïi vaø vaøo thôøi gian cuûa ngaøy. Neáu hai ngöôøi söû duïng ñöôïc noái vaät lyù ñeán cuøng C.O thì cuoäc goïi chæ caàn thoâng qua moät toång ñaøi duy nhaát. ÔÛ nhöõng nôi maø hai thueâ bao ñöôïc noái ñeán caùc trung taâm ñieän thoaïi noäi haït khaùc nhau vaø hai toång ñaøi lôùp 5 ñöôïc noái ñeán moät toång ñaøi lôùp 4 thì trung taâm ñöôøng daøi ñoù coù theå thöïc hieän cuoäc noái. Khi caùc C.O ôû caùch xa nhau thì söû duïng caùc toång ñaøi khaùc, maëc duø caùc toång ñaøi lôùp 5, 4 hoaëc 3 khoâng caàn luoân luoân noái qua caáp chuyeån maïch cao hôn tieáp theo. Moät chuyeån maïch lôùn coù theå taïo ra taát caû caùc chöùc naêng chuyeån maïch lôùn thaáp hôn. Ví duï moät toång lôùp 5 coù theå ñöôïc ñaùp öùng baèng moät toång ñaøi cuûa lôùp 4, 3, 2 hoaëc 1. Hình II.1 chæ ra caáu truùc tuyeán choïn cuoái (sô caáp) ñöôïc boå sung baèng moät caáu truùc ñònh tuyeán luaân phieân. Ñeå toái thieåu hoùa caùc taûi löu löôïng lôùn ôû caùc caáp maïng cao hôn vaø söï suy giaûm tín hieäu khi tuyeán goàm nhieàu trung keá coù ñoä söû duïng cao giöõa caùc toång ñaøi lôùn baát kyø, ôû ñoù hieäu chænh moät caùch kinh teá.
  4. II.1.3 Baêng thoâng vaø ñoä roäng baêng thoâng: Tröôùc khi phaân tích yeâu caàu tuyeán daãn tieáng noùi cuûa con ngöôøi, ñaàu tieân ta phaûi xaùc ñònh ñoä roäng cuûa baêng taàn lieân quan ñöôøng thueâ bao ñieän thoaïi. Ta ñaõ bieát taàn soá cuûa moät tín hieäu töông töï laø soá caùc soùng hình Sin hoaøn chænh ñöôïc gôûi ñi trong moãi giaây vaø ñöôïc ño baèng soá chu kyø treân giaây. Baêng thoâng cuûa moät keânh laø khoaûng taàn soá coù theå truyeàn keânh ñoù. Ñoä roäng baêng taàn ñôn thuaàn laø ñoä roäng baêng thoâng. Tieáng noùi cuûa con ngöôøi coù theå taïo ra nhöõng aâm trong baêng thoâng khoaûng 50 ñeán 15.000 Hz (15 kHz) vôùi ñoä roäng baêng taàn 14,95Khz. Tai ngöôøi coù theå nghe ñöôïc caùc aâm thanh naèm trong baêng thoâng 20 Hz-20.000Hz (ñoä roäng baêng taàn laø 19,98Khz) Baêng thoâng cuûa ñöôøng thueâ bao noäi haït khoaûng töø 300Hz-3.400Hz. Ñieàu naøy coù theå laøm ngaïc nhieân neáu coi raèng tieáng noùi cuûa con ngöôøi taïo neân caùc aâm thanh giöõa 50Hz- 15.000Hz Trong thöïc teá, ñöôøng thueâ bao khoâng phaûi ñeå daønh mang choïn tín hieäu töông töï baát kyø naøo maø ñöôïc toái öu cho tieáng noùi cuûa con ngöôøi naèm trong baêng thoâng khoaûng 200Hz-350Hz. Ñaây laø khoaûng taàn soá chöùa phaàn lôùn coâng suaát, nhö vaäy baêng thoâng 300Hz-3.400Hz laø thích hôïp ñeå truyeàn tieáng noùi cuûa con ngöôøi coù chaát löôïng.
  5. Lyù do chuû yeáu ñeå maïng ñieän thoaïi söû duïng baêng taàn 3,1Khz heïp thích hôïp hôn so vôùi toaøn boä baêng taàn tieáng noùi 15Khz laø vì baêng heïp cho pheùp nhieàu cuoäc ñaøm thoaïi ñöôïc truyeàn ñi moät keânh vaät lyù duy nhaát. Ñaây laø moät vaán ñeà thöïc teá quan troïng cho caùc trung keá noái caùc toång ñaøi chuyeån maïch ñieän thoaïi. Caùc boä loïc vaø caùc cuoän daây phuï taûi trong maïng seõ caét caùc tín hieäu tieáng noùi döôùi 300Hz-3.400Hz treân cuoäc noái coøn khaû naêng truyeàn caùc taàn soá cao hôn nhieàu.
Đồng bộ tài khoản