Thiết kế bộ bảo mật điện thoại, chương 4

Chia sẻ: Nguyen Van Dau | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
84
lượt xem
33
download

Thiết kế bộ bảo mật điện thoại, chương 4

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Trung kế là đường dây liên lạc giữa hai tổng đài Tổng Đài A A Tổng Đài B .Các loại trung kế: Trung kế CO-Line (Cental? Ofice Line) Tổng Đài A Tổng Đài B - Kết nối hai dây cáp. - Sử dụng đường dây thuê bao của tổng đài khác làm trung kế của tổng đài mình. - Có chức năng như máy điện thoại (nhận khung quay số).  Trung kế tự động 2 chiều E & M (Ẻa And Mouth Trunk) Tổng Đài A E Tổng Đài B M H II4. Kết nối dây trên bốn dây Cable. Hai dây để thu tín hiệu...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thiết kế bộ bảo mật điện thoại, chương 4

  1. Chương 4 Trung keá: 1 Ñònh nghóa: Trung keá laø ñöôøng daây lieân laïc giöõa hai toång ñaøi Toång Ñaøi A Toång Ñaøi B A H II.2 2 .Caùc loaïi trung keá:  Trung keá CO-Line (Central Office Line) Toång Ñaøi A Toång Ñaøi B H II.3 - Keát noái hai daây caùp. - Söû duïng ñöôøng daây thueâ bao cuûa toång ñaøi khaùc laøm trung keá cuaû toång ñaøi mình. - Coù chöùc naêng nhö maùy ñieän thoaïi (nhaän khung quay soá).  Trung keá töï ñoäng 2 chieàu E & M (Ear And Mouth Trunk) E Toång Ñaøi A Toång Ñaøi B M H II.4 - Keát noái daây treân boán daây Cable. - Hai daây ñeå thu tín hieäu thoaïi. - Moät daây ñeå thu tín hieäu trao ñoåi. - Moät daây ñeå phaùt tín hieäu trao ñoåi. - Caùc tín hieäu trao ñoài goàm: chieám, quay soá, xaùc nhaäp, thieát laäp cuoäc goïi, tính cöôùc.
  2. 3 Voøng noäi boä – Caùc aâm hieäu cuûa toång ñaøi: 3.1 Voøng noäi boä:
  3. T CO 48 VDC R Ring Tip (geen) (red) H II.5 Ñöôøng Tip vaø Ring cuûa vuøng noäi boä Voøng noäi boä cuûa thueâ bao laø moät ñöôøng hai daây caân baèng noái vôùi ñaát vôùi ñaøi cuoái, moät nguoàn chung cuûa ñaøi cuoái cung caáp 48VDC cho moãi voøng thueâ bao. Hai daây daãn ñöôïc noái vôùi Tip vaø Ring (thuaät ngöõ duøng ñeå moâ taû Jack ñieän thoaïi). Ñöôøng Ring coù ñieän theá –48VDC ñoái vôùi Tip, Tip ñöôïc noái ñaát (chæ ñoái vôùi DC) ôû ñaøi cuoái. 3.2 Nguyeân lyù laøm vieäc cuûa toång ñaøi: Khi thueâ bao nhaác maùy (off-hook): laøm ñoùng tieáp ñieåm chuyeån maïch taïo neân moät doøng ñieän khoaûng (20-80)mA chaïy trong voøng thueâ bao. ÔÛ cheá ñoä off-hook, ñieän theá DC rôi treân ñöôøng daây giöõa Tip vaø Ring khoaûng 4VDC ôû thieát bò ñaàu cuoái thueâ bao.  Toång ñaøi nhaän bieát thueâ bao nhaác maùy thoâng qua söï thay ñoåi ñieän trôû maïch voøng. Bình thöôøng khi thueâ bao ôû vò trí gaùc maùy, ñieän trôû cuûa thueâ bao raát lôùn (hôû maïch), khi thueâ bao nhaác maùy, ñieän trôû DC cuûa maïch voøng giaûm xuoáng coøn khoaûng 150-1500 (thöôøng laø 600)  Khi ñaøi cuoái phaùt hieän off-hook, caáp aâm hieäu môøi quay soá (Dial Tone) ñöôïc caáp cho thueâ bao ñoàng thôøi nhaän caùc soá cuûa voøng thueâ ñöôïc goïi. AÂm hieäu Dial-Tone laø tín hieäu hình sin lieân tuïc coù taàn soá f=42525Hz  Khi thueâ bao nhaän bieát ñöôïc tín hieäu dial tone ngöôøi goïi seõ hieåu ñöôïc: ñöôïc pheùp quay soá. Ngöôøi goïi baét ñaàu quay soá hoaëc aán phím choïn soá (ñoái vôùi maùy ñieän thoaïi aán phím loaïi phaùt xung) 62ms >500ms
  4. toång ñaøi nhaän bieát caùc soá ñöôïc quay nhôø vaøo caùc chuoãi xung quay soá ñöôïc phaùt ra töø thueâ bao cuûa ngöôøi goïi. H II.6 Chuoãi xung quay soá Khi quay soá baèng DTMF, caùc soá choïn bôûi caùc chuyeån maïch baèng nuùt baám vaø moät taàn soá rieâng ñöôïc phaùt ñoàng thôøi vôùi moãi soá. 679Hz 1 2 3 A 770Hz 4 5 6 B 825Hz 7 8 9 C 914Hz * 0 # D 1209Hz 1336Hz 1447Hz 1633Hz H II.7 Caùc caëp taàn soá DTMP  Neáu caùc ñöôøng keát noái thoâng thoaïi (link) ñeàu bò baän thì toång ñaøi seõ caáp aâm hieäu baùo baän (busy tone) cho thueâ bao. AÂm hieäu naøy coù taàn soá f = 425  25. Ngaét nhòp 0,5s coù vaø 0,5s khoâng. 0,5s 0,5s 0,5s
  5. H II.8 Tín hieäu busy tone (tín hieäu baùo baän). Toång ñaøi nhaän bieát caùc soá do thueâ bao goïi gôûi ñeán vaø nhaän xeùt:neáu soá ñaàu naèm trong taäp thueâ bao cuûa toång ñaøi, thì toång ñaøi seõ phuïc vuï nhö moät cuoäc noäi ñaøi. Neáu soá ñaàu khoâng phuï thuoäc khoâng naèm trong taäp thueâ bao cuûa toång ñaøi thì toång ñaøi phuïc vuï nhö moät cuoäc lieân ñaøi, qua trung keá vaø gôûi toaøn boä ñònh vò quay soá sang toång ñaøi ñoái phöông ñaõ giaûi maõ – neáu soá ñaàu laø caùc giaûi maõ ñaëc bieät, toång ñaøi seõ thöïc hieän caùc chöùc naêng ñoù ñeå phuïc vuï yeâu caàu cuûa thueâ bao. Thoâng thöôøng ñoái vôùi caùc loaïi toång ñaøi noäi boä coù dung löôïng nhoû töø vaøi chuïc ñeán vaøi traêm soá, coù theâm nhieàu chöùc naêng ñaëc bieät laøm cho chöông trình phuïc vuï cho caùc thueâ bao theâm phong phuù, tieän lôïi cho ngöôøi söû duïng, laøm taêng khaû naêng khai thaùc vaø söû duïng toång ñaøi.  Neáu thueâ bao khoâng baän thì toång ñaøi seõ caáp chuoâng cho thueâ bao vôùi ñieän aùp AC töù 70-110V; vôùi taàn soá f = 16 - 25Hz vaø chu kyø nhòp vôùi 3s coù vaø 4s khoâng.
  6. 4s 3s H II.8 Tín hieäu chuoâng 90VAC/25Hz  Khi thueâ bao bò nhaác goïi maùy toång ñaøi nhaän bieát traïng thaùi nhaác maùy naøy, tieán haønh caét doøng chuoâng cho thueâ bao bò goïi moät caùch kòp thôøi ñeå traùnh hö hoûng cho thueâ bao. Ñoàng thôøi toång ñaøi cuõng caét aâm hieäu Ring back tone cho thueâ bao goïi vaø tieán haønh noái keát thoâng thoaïi cho hai thueâ bao.  Khi hai thueâ bao ñang thoâng thoaïi maø coù moät thueâ bao gaùc maùy, toång ñaøi nhaän bieát traïng thaùi gaùc maùy naøy caét thoâng thoaïi cho caû hai thueâ bao, caáp aâm hieäu busy tone cho thueâ bao coøn laïi, giaûi toûa link cho caùc cuoäc ñaøm thoaïi khaùc. Khi thueâ bao coøn laïi gaùc maùy toång ñaøi caét aâm hieäu baùo baän cho thueâ bao, xaùc nhaän traïng thaùi gaùc maùy, keát thuùc chöông trình phuïc vuï cho thueâ bao. 4s 3s H II.9 Tín hieäu Ring back tone Nhö chuùng ta ñaõ bieát, taát caû moïi hoaït ñoäng neâu treân cuûa toång ñaøi ñieän töû ñeàu ñöôïc thöïc hieän moät caùch hoaøn toaøn töï ñoäng. Nhôø vaøo caùc maïch ñieàu khieån ñieän töû, ngoaøi ra ñieän thoaïi vieân coù theå tröïc tieáp theo doõi toaøn boä hoaït ñoäng cuûa toång ñaøi ôû moïi ñieåm nhôø vaøo caùc boä chæ baùo, chæ thò (hieäu thò) vaø ñieän thoaïi vieân coù theå tröïc tieáp ñieàu khieån toång ñaøi thoâng qua caùc thao taùc treân baøn phím, heä thoáng coâng taéc… Caùc hoaït ñoäng
  7. ñieàu khieån coù theå goàm coù nghe xen vaøo caùc cuoäc ñaøm thoaïi, hoäi nghò ñieän thoaïi… Toång ñaøi ñieän töû cuõng coù theå ñöôïc ñieàu khieån bôûi moät maùy ñieän toaùn neáu nhö toång ñaøi ñöôïc thieát keá lieân keát vôùi maùy ñieän toaùn. Chính ñieàu naøy giuùp laøm taêng khaû naêng khai thaùc vaø söû duïng heä thoáng ñieän thoaïi leân raát nhieàu.
Đồng bộ tài khoản