Vui lòng download xuống để xem tài liệu đầy đủ.

Thiết Kế Chiếu Sáng Xưởng Cơ Khí

Chia sẻ: | Ngày: pdf 3 p | 163

0
347
views

Tài liệu tham khảo Thiết Kế Chiếu Sáng Xưởng Cơ Khí

Thiết Kế Chiếu Sáng Xưởng Cơ Khí
Nội dung Text

  1. Thi t k chi u sáng xư ng cơ khí c a khoa cơ khí,trương ðHSP K Thu t Vinh ð bài: ð m b o chi u sáng 2 c p -chi u sáng bình thư ng,yêu c u ñ r i E=750lux -chi u sáng tăng cư ng,yêu c u ñ r i E=1000lux H i trư ng có kích thư c abh=24*12,4*4,52 Và h s ph n x là:[ ]=[ 311] L i m ñ u: Xư ng cơ khí là nơi thư ng xuyên sv,gv th c t p và v n hành các máy móc,xư ng là nơi gia công các chi ti t máy:ti n,phay,g t..vì v y vi c thi t k ph i ñ m b o ñ sáng cho phân xư ng M c ñích c a thi t k chi u sáng là ñưa ra ñư c s phân b ánh sáng h p lý ñ m b o các ch tiêu k thu t ñ m b o ñư c các nhu c u ti n nghi và th m m trong phân xư ng Thi t k sơ b ñưa ra phương pháp chi u sáng,s lư ng b ñèn,ñưa ra t ng quang thông c n c p và ch n lo i bóng ñèn ñáp ng nhu c u ch t lư ng cùng v i lư i b trí ñèn Ki m tra thi t k : bư c này c n ph i th c hi n vi c tính toán ñ tìm ñư c các ñ r i trên tư ng,m t ph ng làm vi c m t cách chính xác. Xác ñ nh ki u công su t và c p b ñèn : V i xư ng cơ khí ta ch n ki u chi u sáng tr c ti p r ng và bán tr c ti p thư ng t o ñư c không gian có ti n nghi t t,c m t ph ng làm vi c và tư ng ñ u ñư c chi u sáng theo m t t l thích h p Ch n b ñèn tuýp Huỳnh Quang:2*85w Và c p b ñèn 0,45G +0,08T có 5300lm Ch n chi u cao treo ñèn: h:kho ng cách t b ñèn ñ n m t ph ng làm vi c h’:kho ng cách t b ñèn ñ n tr n. B trí các b ñèn và s b ñèn t i thi u B trí các b ñèn: Các b ng tra ñư c l p ra trên cơ s các b ñèn ñư c b trí theo tiêu chu n t ch c lư i ch nh t trên tr n,giá tr m,n,p,q s quy t ñ nh t i vi c ñ ng ñ u c a ánh sáng,v i m t KG có chi u cao 4,5m,kích thư c a=24m,b=12m thì sau khi ch n h và c p c a b ñèn thì có th xác ñ nh ñư c s ñi m ñ t ñèn ít nh t v n ñ m b o ñư c ñ ñ ng ñ u a/s làm vi c n T c p b ñèn ( )=1,5 h n=H-0,85=4,5-0,85=3,65 m m,n 1,5*3,65=5,475(m) vì giá tr m,n còn ph thu c vào p,q h' 0,2 =0,05 ≈0 h’=0,2 m v y J= = h + h' 3,65 + 0,2 có m,n <1,5*3,65=5,475 m vì giá tr m,n còn ph thu c vào p,q
  2. suy ra : 1) v i Eyc =750(lux) xét theo chi u dài: a=24(m) s b ñèn X= .l y p=0,5m suy ra 2m +2p=a suy ra 2m + 2*0,5m=a v y m=8(m) thay vào ta có : p=4(m) Xét theo chi u r ng b=12(m) S b ñèn Y= .l y Y b ng 2 b ,l y q=0,5n suy ra 2n =2*0,5n=12 ,v y n=4(m) suy ra q= 2 (m) V y s b ñèn nh nh t Nmin=9 b _Tính quang thông t ng c n c p: Ksd =Ud µ d + Ui µ i V i k=2 tra b ng 104-105 ta có Ud =0,64 va Ui=0,19 Ksd= 0,45*0,64 +0,08*0,19 +0,3032 Ta có quang thông: S b ñèn c n ñ t :N= L y N=84 b ta b trí 14*6 b như hình v sau: _Theo phương a: 13m+ 2*0,5m =24 L y p=0,5m suy ra : m=1,7(m) v y p=0,85(m) _Theo phương b: v i q=0,5n tương t ta có 5n +20,5n =12 V y n=2(m) và q=1(m) 2) ki m tra ñ r i Ki m tra các ñ r i :E1 E3 ,E4 NFη ( F ' ' uRi + Si ) Ei = ab1000δ N:sô b ñèn S:quang thông t ng c a m i b ñèn F”u:quang thông tương d i riêng ph n trên m t ph ng làm vi c tra va n i suy theo b ng trang (116-117) tra theo câp c a b ñèn
  3. ab 24 * 12 ch s ñ a di m: K= = =2,19 h(a + b) 3,65(24 + 12) j=o(ñèn treo sát tư ng) 2mn 2 * 1,7 * 2 ch s lư i: Km= = =0,503 h(m + n) 3,65(1,7 + 2) a * p + b * q 24 * 0,85 + 12 * 1 ch s tư ng: Kp= = =0,25 h( a + b ) 3,65(12 + 24) Kp 0,25 α= = =0,5 Km 0,503 K ∈ [2;2,5] ;Kp= αKm = 0,5 Km
Đồng bộ tài khoản