Thiết Kế Chiếu Sáng Xưởng Cơ Khí

Chia sẻ: Phan Thanh Tuyen Thanh Tuyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
519
lượt xem
190
download

Thiết Kế Chiếu Sáng Xưởng Cơ Khí

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu tham khảo Thiết Kế Chiếu Sáng Xưởng Cơ Khí

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thiết Kế Chiếu Sáng Xưởng Cơ Khí

  1. Thi t k chi u sáng xư ng cơ khí c a khoa cơ khí,trương ðHSP K Thu t Vinh ð bài: ð m b o chi u sáng 2 c p -chi u sáng bình thư ng,yêu c u ñ r i E=750lux -chi u sáng tăng cư ng,yêu c u ñ r i E=1000lux H i trư ng có kích thư c abh=24*12,4*4,52 Và h s ph n x là:[ ]=[ 311] L i m ñ u: Xư ng cơ khí là nơi thư ng xuyên sv,gv th c t p và v n hành các máy móc,xư ng là nơi gia công các chi ti t máy:ti n,phay,g t..vì v y vi c thi t k ph i ñ m b o ñ sáng cho phân xư ng M c ñích c a thi t k chi u sáng là ñưa ra ñư c s phân b ánh sáng h p lý ñ m b o các ch tiêu k thu t ñ m b o ñư c các nhu c u ti n nghi và th m m trong phân xư ng Thi t k sơ b ñưa ra phương pháp chi u sáng,s lư ng b ñèn,ñưa ra t ng quang thông c n c p và ch n lo i bóng ñèn ñáp ng nhu c u ch t lư ng cùng v i lư i b trí ñèn Ki m tra thi t k : bư c này c n ph i th c hi n vi c tính toán ñ tìm ñư c các ñ r i trên tư ng,m t ph ng làm vi c m t cách chính xác. Xác ñ nh ki u công su t và c p b ñèn : V i xư ng cơ khí ta ch n ki u chi u sáng tr c ti p r ng và bán tr c ti p thư ng t o ñư c không gian có ti n nghi t t,c m t ph ng làm vi c và tư ng ñ u ñư c chi u sáng theo m t t l thích h p Ch n b ñèn tuýp Huỳnh Quang:2*85w Và c p b ñèn 0,45G +0,08T có 5300lm Ch n chi u cao treo ñèn: h:kho ng cách t b ñèn ñ n m t ph ng làm vi c h’:kho ng cách t b ñèn ñ n tr n. B trí các b ñèn và s b ñèn t i thi u B trí các b ñèn: Các b ng tra ñư c l p ra trên cơ s các b ñèn ñư c b trí theo tiêu chu n t ch c lư i ch nh t trên tr n,giá tr m,n,p,q s quy t ñ nh t i vi c ñ ng ñ u c a ánh sáng,v i m t KG có chi u cao 4,5m,kích thư c a=24m,b=12m thì sau khi ch n h và c p c a b ñèn thì có th xác ñ nh ñư c s ñi m ñ t ñèn ít nh t v n ñ m b o ñư c ñ ñ ng ñ u a/s làm vi c n T c p b ñèn ( )=1,5 h n=H-0,85=4,5-0,85=3,65 m m,n 1,5*3,65=5,475(m) vì giá tr m,n còn ph thu c vào p,q h' 0,2 =0,05 ≈0 h’=0,2 m v y J= = h + h' 3,65 + 0,2 có m,n
  2. suy ra : 1) v i Eyc =750(lux) xét theo chi u dài: a=24(m) s b ñèn X= .l y p=0,5m suy ra 2m +2p=a suy ra 2m + 2*0,5m=a v y m=8(m) thay vào ta có : p=4(m) Xét theo chi u r ng b=12(m) S b ñèn Y= .l y Y b ng 2 b ,l y q=0,5n suy ra 2n =2*0,5n=12 ,v y n=4(m) suy ra q= 2 (m) V y s b ñèn nh nh t Nmin=9 b _Tính quang thông t ng c n c p: Ksd =Ud µ d + Ui µ i V i k=2 tra b ng 104-105 ta có Ud =0,64 va Ui=0,19 Ksd= 0,45*0,64 +0,08*0,19 +0,3032 Ta có quang thông: S b ñèn c n ñ t :N= L y N=84 b ta b trí 14*6 b như hình v sau: _Theo phương a: 13m+ 2*0,5m =24 L y p=0,5m suy ra : m=1,7(m) v y p=0,85(m) _Theo phương b: v i q=0,5n tương t ta có 5n +20,5n =12 V y n=2(m) và q=1(m) 2) ki m tra ñ r i Ki m tra các ñ r i :E1 E3 ,E4 NFη ( F ' ' uRi + Si ) Ei = ab1000δ N:sô b ñèn S:quang thông t ng c a m i b ñèn F”u:quang thông tương d i riêng ph n trên m t ph ng làm vi c tra va n i suy theo b ng trang (116-117) tra theo câp c a b ñèn
  3. ab 24 * 12 ch s ñ a di m: K= = =2,19 h(a + b) 3,65(24 + 12) j=o(ñèn treo sát tư ng) 2mn 2 * 1,7 * 2 ch s lư i: Km= = =0,503 h(m + n) 3,65(1,7 + 2) a * p + b * q 24 * 0,85 + 12 * 1 ch s tư ng: Kp= = =0,25 h( a + b ) 3,65(12 + 24) Kp 0,25 α= = =0,5 Km 0,503 K ∈ [2;2,5] ;Kp= αKm = 0,5 Km
Đồng bộ tài khoản