Thiết kế chung cư C16 - khu đô thị Trung Yên - Chương 18

Chia sẻ: mk_ngoc62

Đây là Modul dành riêng cho việc xử dụng số liệu và hiển thị các sơ đồ chất tải: Tĩnh tải, Hoạt tải 1, Hoạt tải 2, Gió Trái, Gió Phải. Sau khi hoàn thành các số liệu về sơ đồ chất tải, tao gọi các hàm và thủ tục trong modul này để ghi ra định dạng file *.s2k. Đồng thời sau khi có kết quả tính toán từ chương trình Sap2000 chúng ta lại đọc trở lại file *.s2k để lấy số liệu đầu vào. Modul chứa các hàm và thủ tục đọc và phân tích, xử lý kết quả...

Bạn đang xem 7 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản