thiết kế CONTACTOR xoay chiều, chương 1-2

Chia sẻ: Nguyen Van Binh Binh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
189
lượt xem
83
download

thiết kế CONTACTOR xoay chiều, chương 1-2

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Điện năng cung cấp cho mọi ngành, mọi lĩnh vực, mọi đối tượng. Tuy nhiên, trong quá trình sử dụng điện thì không thể tránh khỏi những sự cố, rủi ro xảy ra như hiện tượng quá điện áp, quá dòng điện, hiện t-ợng ngắn mạch … Để đảm bảo vấn đề an toàn tính mạng cho con người, bảo vệ các thiết bị điện và tránh những tổn thất kinh tế có thể xảy ra thì Khí cụ điện ngày càng được đòi hỏi nhiều hơn, chất lượng tốt hơn và luôn đổi mới công nghệ. Cùng với sự...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: thiết kế CONTACTOR xoay chiều, chương 1-2

  1. Lêi nãi ®Çu §Êt n-íc ®ang cµng ngµy cµng ph¸t triÓn, qu¸ tr×nh c«ng nghiÖp hãa, hiÖn ®¹i hãa ®ang diÔn ra m¹nh mÏ. §Ó thùc hiÖn ®-îc th× ph¶i cã c¸c nguån n¨ng l-îng, mµ ®iÖn n¨ng chiÕm mét vai trß rÊt quan träng. §iÖn n¨ng cung cÊp cho mäi ngµnh, mäi lÜnh vùc, mäi ®èi t-îng. Tuy nhiªn, trong qu¸ tr×nh sö dông ®iÖn th× kh«ng thÓ tr¸nh khái nh÷ng sù cè, rñi ro x¶y ra nh- hiÖn t-îng qu¸ ®iÖn ¸p, qu¸ dßng ®iÖn, hiÖn t-îng ng¾n m¹ch … §Ó ®¶m b¶o vÊn ®Ò an toµn tÝnh m¹ng cho con ng-êi, b¶o vÖ c¸c thiÕt bÞ ®iÖn vµ tr¸nh nh÷ng tæn thÊt kinh tÕ cã thÓ x¶y ra th× KhÝ cô ®iÖn ngµy cµng ®-îc ®ßi hái nhiÒu h¬n, chÊt l-îng tèt h¬n vµ lu«n ®æi míi c«ng nghÖ. Cïng víi sù ph¸t triÓn cña khoa häc kü thuËt th× c¸c lo¹i KhÝ cô ®iÖn hiÖn ®¹i ®-îc s¶n xuÊt ra lu«n ®¶m b¶o kh¶ n¨ng tù ®éng hãa cao, trong ®ã C«ng t¾c t¬ còng kh«ng n»m ngoµi môc ®Ých ®ã. ChÝnh v× vËy mµ nghiªn cøu, thiÕt kÕ C«ng t¾c t¬ lµ ®Æc biÖt quan träng nh»m tr¸nh nh÷ng sù cè ®¸ng tiÕc cã thÓ sÏ x¶y ra. §-îc sù gióp ®ì vµ h-íng dÉn cña c¸c thÇy c« trong nhãm KhÝ cô ®iÖn thuéc bé m«n ThiÕt bÞ ®iÖn - §iÖn tö, khoa §iÖn. §Æc biÖt lµ sù h-íng dÉn, gióp ®ì vµ ®ãng gãp cña thÇy Ph¹m V¨n Chíi, trong thêi gian lµm ®å ¸n m«n häc, em ®· hoµn thµnh ®-îc ®å ¸n m«n häc víi ®Ò tµi: “ThiÕt kÕ C«ng t¾c t¬ xoay chiÒu 3 pha”. MÆc dï ®· cã nhiÒu cè g¾ng song do hiÓu biÕt kiÕn thøc cßn cã nhiÒu h¹n chÕ, thêi gian cã h¹n vµ kinh nghiÖm thùc tÕ cßn Ýt, nªn trong qu¸ tr×nh thiÕt kÕ ®å ¸n em cßn m¾c nh÷ng sai sãt nhÊt ®Þnh. V× vËy em rÊt mong cã ®-îc sù chØ b¶o vµ ®ãng gãp ý kiÕn cña c¸c thÇy c« vµ c¸c b¹n sinh viªn. Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n bé m«n ThiÕt bÞ ®iÖn - §iÖn tö vµ thÇy Ph¹m V¨n Chíi ®· gióp em hoµn thµnh ®å ¸n m«n häc nµy.
  2. Ch-¬ng I Giíi thiÖu chung vÒ c«ng t¾c t¬ 1.1. Giíi thiÖu chung KhÝ cô ®iÖn lµ nh÷ng thiÕt bÞ ®iÖn dïng ®Ó ®iÒu khiÓn c¸c qu¸ tr×nh s¶n xuÊt, biÕn ®æi, truyÒn t¶i, ph©n phèi n¨ng l-îng ®iÖn vµ c¸c d¹ng n¨ng l-îng kh¸c. Theo lÜnh vùc sö dông, c¸c khÝ cô ®iÖn ®-îc chia thµnh 5 nhãm, trong mçi nhãm cã nhiÒu chñng lo¹i kh¸c nhau. C«ng t¾c t¬ lµ lo¹i khÝ cô ®iÖn h¹ ¸p, dïng ®Ó ®ãng ng¾t trùc tiÕp dßng ®iÖn t¶i th-êng xuyªn ®-îc ®iÒu khiÓn b»ng tÝn hiÖu ®iÖn. C«ng t¾c t¬ (CTT) thuéc nhãm khÝ cô ®iÖn ®iÒu khiÓn. 1.2. Néi dung thiÕt kÕ 1. Chän kÕt cÊu 2. TÝnh m¹ch vßng dÉn ®iÖn 3. Chän buång dËp hå quang 4. TÝnh vµ dùng ®Æc tÝnh c¬ 5. TÝnh nam ch©m ®iÖn B¶n vÏ l¾p r¸p tæng hîp A1 Víi c¸c sè liÖu ban ®Çu - TiÕp ®iÓm chÝnh: 3 th-êng më: I®m = 30A, U®m = 400V - TiÕp ®iÓm phô: 2 th-êng ®ãng, 2 th-êng më: I®m = 5A, U®m = 250V - §iÖn ¸p ®iÒu khiÓn: U®k = 250V, 50Hz
  3. - Tuæi thä: N® = 1,5*106 1.3. Yªu cÇu chung khi thiÕt kÕ C¸c lo¹i khÝ cô ®iÖn nãi chung vµ C«ng t¾c xoay chiÒu 3 pha ph¶i tháa m·n hµng lo¹t c¸c yªu cÇu cña mét s¶n phÈm c«ng nghiÖp hiÖn ®¹i. §ã lµ c¸c yªu cÇu vÒ kü thuËt, vÒ vËn hµnh, vÒ kinh tÕ, vÒ c«ng nghÖ vµ vÒ x· héi chóng ®-îc biÓu hiÖn qua c¸c quy chuÈn, ®Þnh møc, tiªu chuÈn chÊt l-îng cña nhµ n-íc hoÆc cña ngµnh vµ chóng n»m trong nhiÖm vô thiÕt kÕ kü thuËt. 1. C¸c yªu cÇu vÒ kü thuËt: Yªu cÇu kü thuËt lµ mét yªu cÇu quan träng vµ quyÕt ®Þnh nhÊt ®èi víi qu¸ tr×nh thiÕt kÕ cña KhÝ cô ®iÖn. Nã bao gåm c¸c yªu cÇu vÒ: - §é bÒn nhiÖt cña c¸c chi tiÕt, bé phËn cña khÝ cô ®iÖn khi lµm viÖc ë chÕ ®é ®Þnh møc vµ chÕ ®é sù cè. Do khi lµm viÖc c¸c chi tiÕt, c¸c bé phËn dÉn dßng cã tæn hao sÏ sinh ra nhiÖt, ®Æc biÖt lµ khi ng¾n m¹ch hay qu¸ t¶i nhiÖt ®é t¨ng rÊt nhanh. V× vËy cÇn ®¶m b¶o ®é bÒn nhiÖt cña c¸c chi tiÕt, bé phËn ph¶i nhá h¬n nhiÖt ®é cho phÐp ®Ó kh«ng lµm gi¶m c¬ tÝnh, gi¶m tuæi thä … - §é bÒn c¸ch ®iÖn cña c¸c chi tiÕt bé phËn c¸ch ®iÖn vµ kho¶ng c¸ch c¸ch ®iÖn khi lµm viÖc víi ®iÖn ¸p lín nhÊt ®Ó kh«ng x¶y ra phãng ®iÖn, trong ®iÒu kiÖn m«i tr-êng xung quanh (nh- m-a, Èm, bôi, tuyÕt …) còng nh- khÝ cã qu¸ ®iÖn ¸p néi bé hoÆc qu¸ ®iÖn ¸p do khÝ quyÓn g©y ra. - §é bÒn c¬ vµ tÝnh chÞu mßn cña c¸c bé phËn khÝ cô ®iÖn trong giíi h¹n sè lÇn thao t¸c ®· thiÕt kÕ, thêi h¹n lµm viÖc ë chÕ ®é ®Þnh møc vµ chÕ ®é sù cè. - Kh¶ n¨ng ®ãng c¾t ë chÕ ®é ®Þnh møc vµ chÕ ®é sù cè, ®é bÒn ®iÖn th«ng qua c¸c chi tiÕt, bé phËn. - TÝnh n¨ng kü thuËt, c«ng nghÖ tiªn tiÕn, kÕt cÊu ®¬n gi¶n, khèi l-îng vµ kÝch th-íc bÐ.
  4. 2. C¸c yªu cÇu vÒ vËn hµnh. Khi vËn hµnh, sö dông cÇn chó ý c¸c yªu cÇu sau: - ¶nh h-ëng cña m«i tr-êng xung quanh: ®é Èm, ®é cao, nhiÖt ®é .. do ®ã cÇn ph¶i tr¸nh c¸c t¸c ®éng cã h¹i cña m«i tr-êng lªn thiÕt bÞ ®iÖn. - Cã ®é tin cËy ®èi víi ng-êi sö dông, vËn hµnh, thao t¸c. - Tuæi thä lín, thêi gian sö dông l©u dµi - §¬n gi¶n, dÔ thao t¸c, dÔ söa ch÷a, thay thÕ. - Chi phÝ vËn hµnh Ýt, tiªu tèn n¨ng l-îng Ýt. 3. C¸c yªu cÇu vÒ kinh tÕ x· héi §©y lµ mét trong c¸c yªu cÇu quyÕt ®Þnh tíi vÞ trÝ cña s¶n phÈm, hiÖu qu¶ kinh tÕ cña s¶n phÈm. V× vËy chóng t«i ®ßi hái mét sè yªu cÇu sau: Khi thiÕt kÕ mét s¶n phÈm nãi chung vµ mét thiÕt bÞ ®iÖn nãi riªng ®Çu tiªn nhµ thiÕt kÕ ph¶i chó ý ®Õn thÞ tr-êng, lµm thÕ nµo ®Ó khi ®-a ra thÞ tr-êng mÆt hµng cña m×nh cã thÓ chiÕm ®-îc -u thÕ h¬n h¼n so víi c¸c s¶n phÈm kh¸c cïng chñng lo¹i, cïng cã chÊt l-îng kü thuËt th× thiÕt bÞ ®iÖn ®ã ph¶i cã gi¸ thµnh h¹, cã tÝnh thÈm mü cña kÕt cÊu, vèn ®Çu t- khi chÕ t¹o vµ l¾p r¸p lµ nhá nhÊt. 4. C¸c yªu cÇu vÒ c«ng nghÖ chÕ t¹o - TÝnh c«ng nghÖ cña kÕt cÊu: dïng c¸c chi tiÕt, côm quy chuÈn, tÝnh l¾p dÉn… - L-u ý ®Õn kh¶ n¨ng chÕ t¹o: mÆt b»ng s¶n xuÊt, ®Æc ®iÓm tæ chøc s¶n xuÊt, kh¶ n¨ng cña thiÕt bÞ. - L-u ý ®Õn kh¶ n¨ng ph¸t triÓn chÕ t¹o, sù l¾p ghÐp vµo c¸c tæ hîp kh¸c, chÕ t¹o d·y … Ch-¬ng II CÊu t¹o - nguyªn lý ho¹t ®éng 1. CÊu t¹o:
  5. C«ng t¾c t¬ xoay chiÒu 3 pha lµ khÝ cô ®iÖn dïng ®Ó ®ãng ng¾t m¹ch ®iÖn xoay chiÒu, víi dßng ®iÖn 30A. C«ng t¾c t¬ gåm c¸c bé phËn chÝnh sau: - HÖ thèng tiÕp ®iÓm gåm cã tiÕp ®iÓm ®éng vµ tiÕp ®iÓm tÜnh, tiÕp ®iÓm phô th-êng ®ãng vµ tiÕp ®iÓm phô th-êng më. - HÖ thèng thanh dÉn: thanh dÉn ®éng vµ thanh dÉn tÜnh. - Nam ch©m ®iÖn xoay chiÒu - Cuén d©y nam ch©m ®iÖn xoay chiÒu - HÖ thèng lß xo: lß xo nh¶, lß xo tiÕp ®iÓm, lß xo gi¶m chÊn rung … - C¸c vÝt ®Çu mèi - Buång dËp hå quang 2. Nguyªn lý ho¹t ®éng Khi cho ®iÖn vµo cuén d©y, luång tõ th«ng sÏ ®-îc sinh ra trong nam ch©m ®iÖn. Luång tõ th«ng nµy sÏ sinh ra mét lùc ®iÖn tõ. Khi Lùc ®iÖn tõ lín h¬n Lùc c¬ th× n¾p m¹ch tõ ®-îc hót vÒ phÝa m¹ch tõ tÜnh, trªn m¹ch tõ tÜnh cã g¾n vßng ng¾n m¹ch ®Ó chèng rung, lµm cho tiÕp ®iÓm ®éng tiÕp xóc víi tiÕp ®iÓm tÜnh. TiÕp ®iÓm tÜnh ®-îc g¾n trªn thanh dÉn, ®Çu kia cña thanh dÉn cã vÝt b¾t d©y ®iÖn ra, vµo. C¸c lß xo tiÕp ®iÓm cã t¸c dông duy tr× mét lùc Ðp tiÕp ®iÓm cÇn thiÕt lªn tiÕp ®iÓm. §ång thêi tiÕp ®iÓm phô còng ®-îc ®ãng vµo ®èi víi tiÕp ®iÓm phô th-êng më vµ më ra ®èi víi tiÕp ®iÓm th-êng ®ãng. Lß xo nh¶ bÞ nÐn l¹i. Khi ng¾t ®iÖn vµo cuén d©y, luång th«ng sÏ gi¶m xuèng vÒ kh«ng, ®ång thêi lùc ®iÖn tõ do nã sinh ra còng gi¶m vÒ kh«ng. Khi ®ã lß xo nh¶ sÏ ®Èy tßan bé phÇn ®éng cña c«ng t¾c t¬ lªn vµ c¾t dßng ®iÖn t¶i ra. Khi tiÕp ®iÓm ®éng t¸ch khái tiÕp ®iÓm tÜnh cña m¹ch tõ chÝnh th× hå quang sÏ xuÊt hiÖn gi÷a hai tiÕp ®iÓm. Nhê c¸c v¸ch ng¨n trong buång dËp hå quang, hå quang sÏ ®-îc dËp t¾t.
Đồng bộ tài khoản