thiết kế CONTACTOR xoay chiều, chương 8

Chia sẻ: Nguyen Van Binh Binh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:8

0
102
lượt xem
23
download

thiết kế CONTACTOR xoay chiều, chương 8

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tính và dựng đặc tính lực điện từ Theo công thức 5 - 50 (TKKCĐAP), lực hút điện từ trung bình đ-ợc tính: Fhtb = K. Error!.(Error! + Error!Error!) với ba tr-ờng hợp U = 0,85.Uđm (KU = 0,85) U = Uđm (KU = 1) U = 1,1.Uđm (KU = 1,1) trong đó K = 0,25 với F tính bằng Newton - Vì Gr không phụ thuộc vào khe hở không khí nên Error!= 0 -Uh = Error! KU . U; 4 mà Utb = 2. 44.f.W + KU = 0,85 = Utb = Error!= 4,48.10-4 (Wb)

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: thiết kế CONTACTOR xoay chiều, chương 8

  1. Chương 8 : TÝnh vµ dùng ®Æc tÝnh lùc ®iÖn tõ Theo c«ng thøc 5 - 50 (TKKC§AP), lùc hót ®iÖn tõ trung b×nh ®-îc tÝnh: Fhtb = K. Error!.(Error! + Error!Error!) víi ba tr-êng hîp U = 0,85.U®m (KU = 0,85) U = U®m (KU = 1) U = 1,1.U®m (KU = 1,1) trong ®ã K = 0,25 víi F tÝnh b»ng Newton - V× Gr kh«ng phô thuéc vµo khe hë kh«ng khÝ nªn Error!= 0 - h = Error! KU . U; 4 mµ tb = 2. 44.f.W + KU = 0,85 => tb = Error!= 4,48.10-4 (Wb) + KU = 1 => tb = Error!= 5,27.10-4 (Wb) + KU = 1,1 => tb = 5,27 .10-7.1,1 = 5,8.10-4 (Wb) KÕt qu¶ tÝnh ®-îc ta cã:  (mm) 0,5 1 2 3 4 5 6 G (.10-6) 0,829 0,429 0,230 0,163 0,130 0,111 0,098 Error!(.10-5) 96,1 24 5,97 2,64 1,47 0,93 0,63 r 1,09 1,17 1,32 1,45 1,567 1,689 1,747 KU = 0,85 4,11 3,83 3,39 3,09 2,86 2,65 2,56 th x 10 4 KU = 1 4,83 4,5 3,99 3,63 3,36 3,12 3,02 (Wb) KU = 1,1 5,32 4,96 4,39 4,00 3,70 3,43 3,32
  2. KU = 0,85 49,6 46,3 40 35,3 30,9 26,8 23,3 F®t (N) KU = 1 68,7 64 55,4 48,8 42,7 37,1 32,2 KU = 1,1 83,2 77,5 67,1 59,1 51,7 44,9 39 H×nh vÏ HÖ sè nh¶ cña nam ch©m: Knh = Error! (TL1 trang 262) t¹i ®iÓm tíi h¹n Knh = Error!= 0,76 6.2.6. KiÓm nghiÖm cuén d©y Dßng ®iÖn tiªu thô trong cuén d©y: I = Error!= Error!= 0,043 (A) §iÖn trë d©y quÊn: R = cd . Error!= cd . Error! trong ®ã ltb lµ chiÒu dµi trung b×nh cña cuén d©y H×nh vÏ bcd = 13 mm a = 16 mm b = 20 mm ChiÒu dµi trung b×nh cña cuén d©y ltb = Error! = Error! = 112,82 mm §iÖn trë suÊt cña ®ång ë nhiÖt ®é ph¸t nãng cho phÐp [] = 950C:  = [1 + ( - 20)] = 1,74.10-8[1 + 0,0043(95 - 20)] = 2,3 .10-8 (m) => Rcd = 2,3 . 10-8 .Error!= 134,18 () C«ng suÊt tiªu thô cña cuén d©y: P = I2.Rcd = 0,042.134,18 = 0,215 (W)
  3. Theo c«ng thøc Newton, ®é t¨ng nhiÖt trong cuén d©y b»ng:  = Error! R = cd . Error!= cd . Error! trong ®ã lcb lµ chiÒu dµi trung b×nh cña cuén d©y. H×nh vÏ bcd = 13 mm a = 16 mm b = 20 mm ChiÒu dµi trung b×nh cña cuén d©y ltb = Error! = Error!= 112,82 mm §iÖn trë suÊt cña ®ång ë nhiÖt ®é ph¸t nãng cho phÐp [] = 950C:  = [1 + ( - 20)] = 1,74.10-8[1 + 0,0043(95 - 20)] = 2,3 .10-8 (m) => Rcd = 2,3 . 10-8 .Error!= 141,27 () C«ng suÊt tiªu thô cña cuén d©y: P = I2.Rcd = 0,042.141,27 = 0,226 (W) Theo c«ng thøc Newton, ®é t¨ng nhiÖt trong cuén d©y b»ng:  = Error! HÖ sè táa nhiÖt KT = 9 W/m2.0C (b¶ng 6-5 TL1) DiÖn tÝch táa nhiÖt Stn = hcd.[2.(a+b)+2.(a+b) + 2..bcd]+2.a.bcd+2.b.bcd+.b2cd = 26.[2.(16+20)+2(16+20)+2..13]+2.16.13+2.12.13+.132 = 7125,3 mm2 =>  =  - mt = Error! =3,520C =>  = 40 + 3,52 = 43,52 0C < []cp = 950C
  4. 6.2.7. TÝnh to¸n vßng ng¾n m¹ch §Ó chèng rung cho tiÕp ®iÓm ®éng mµ trùc tiÕp lµ phÇn ®éng cña NC§ do lùc ®Ëp m¹ch g©y nªn, ta ®Æt vßng ng¾n m¹ch ë hai bªn trô bªn. H×nh vÏ + Sè vßng ng¾n m¹ch trong vßng ng¾n m¹ch Wnm = 1 vßng ChiÒu dµy cña vßng ng¾n m¹ch chän:  = 1,2 + DiÖn tÝch r·nh ®Æt vßng ng¾n m¹ch Snm =  . b = 1,2.20= 24 mm2 + Lùc hót ®iÖn tõ trung b×nh ë khe hë lµm viÖc khi kh«ng cã vßng ng¾n m¹ch ë tr¹ng th¸i hót cña phÇn øng. Ftbh = 19,9 . 104. Error! trong ®ã tb: Tõ th«ng trung b×nh ë khe hë lµm viÖc khi phÇn øng hót ®-îc: tb = Error!=Error! th: HÖ sè tõ dß khi phÇn øng hót ( = 0,5 mm), r = 1,09 => tb = Error!= 9,67.10-5 (Wb) Stn: DiÖn tÝch tæng trong vµ ngoµi ng¾n m¹ch Stn = SH - Snm = 12.20. - 24 = 216 mm2 Ftbh = 19,9.104.Error! = 8,61 (N) + TØ sè f1 cña lùc ®iÖn tõ bÐ nhÊt vµ trÞ trung b×nh cña lùc ®iÖn tõ khi kh«ng cã vßng ng¾n m¹ch. f1 = Error!= Error! Cã thÓ tÝnh theo tû sè diÖn tÝch gi÷a cùc tõ ngoµi vµ trong vßng ng¾n m¹ch Chän  = Error!= Error! = 0,5 => f1 = 2/3
  5. + §iÖn trë vßng ng¾n m¹ch rnm = Error!. Error!.Error! 314.4.10-7.216.10-6;0 4.0 4-0 2 = 5.10-3 . 66;(3.0,66+2)2 . 66 = 5,36.10-5 () + Gãc lÖch pha  gi÷a tõ th«ng ngoµi vµ tõ th«ng trong khi sè vßng ng¾n m¹ch Wnm = 1 lµ: tg = Error!=Error! trong ®ã: St: DiÖn tÝch cùc tõ trong vßng ng¾n m¹ch St = Error!. Stn = Error!. 216 = 144 mm2 tg = Error!= 2,12 =>  = 64,770 + Tõ th«ng trong vßng ng¾n m¹ch Chän C = Error!= Error!=1,17 Tõ th«ng trong vßng ng¾n m¹ch t = Error! = Error!= 5,27.10-5 (Wb) + Tõ th«ng ngoµi vßng ng¾n m¹ch n = C . t = 1,17 .5,27.10-5 = 6,17.10-5 Wb + Tõ c¶m ë khe hë vïng ngoµi vßng ng¾n m¹ch Bn = Error!= Error!= 0,857 T víi Sn: diÖn tÝch cùc tõ ngßai vßng ng¾n m¹ch Sn = Stn - St = 216 - 144 = 72 mm2 + Lùc ®iÖn tõ phÝa ngßai vßng ng¾n m¹ch Ftbn = 19,9.104.Error!= 19,9.104. Error!= 10,52 (N) + Lùc ®iÖn tõ phÝa trong vßng ng¾n m¹ch
  6. Ftbt = 19,9.104. Error!= 19,9.104. Error! = 3,84 (N) + Lùc ®iÖn tõ cùc ®¹i Fmax = F2tbt + F2tbn + 2.Ftbt.Ftbn.cos2 = Error! = 8,6 (N) + Lùc ®iÖn tõ trung b×nh: Ftb = Ftbt + Ftbn = 3,84 + 10,52 = 14,36 (N) + Lùc ®iÖn tõ nhá nhÊt: Fmin = Ftb - Fmax = 14,36 - 8,6 = 5,76 (N) Nh- vËy lùc ®iÖn tõ nhá nhÊt khi hót ph¶i lín h¬n lùc c¬ cña phÇn øng: 4. Fmin > Fc¬ => 4.5,76 = 24,88 (N) > Fc¬ = 34,74 (N) + Tû sè gi÷a cùc ®¹i vµ lùc bÐ nhÊt P = Error!= Error!= 2,49 + Tæn hao trong vßng ng¾n m¹ch Pnm = Error!= Error!= 4,28 (W) + HÖ sè táa nhiÖt cña c¸c vßng ng¾n m¹ch n»m trong lâi thÐp KTFe = 2,9.10-3.(1 + 0,0068mt) = 2,9.10-3(1+0,0068.200) = 6,844.10-3 W/cm2.0C + §iÖn trë suÊt cña ®ång ë nhiÖt ®é 2000C  = 1,7.10-8 [1+0,0043.(200-40)] = 3.10-8 (m) + Dßng ®iÖn trong vßng ng¾n m¹ch Pnm = I2nm. Rnm => Inm = Error!= Error! = 282,51 (A) Theo ®ã ta thÊy vßng ng¾n m¹ch chèng rung rÊt tèt vµ ®¶m b¶o c¸c vÊn ®Ò vÒ nhiÖt.
  7. Môc lôc Ch-¬ng I: Giíi thiÖu chung vÒ C«ng t¾c t¬ 2 1.1. Giíi thiÖu chung 1.2. Néi dung thiÕt kÕ 1.3. Yªu cÇu chung khi thiÕt kÕ Ch-¬ng II: CÊu t¹o - nguyªn lý ho¹t ®éng 1. CÊu t¹o 2. Nguyªn lý ho¹t ®éng Ch-¬ng III: M¹ch vßng dÉn ®iÖn 3.1. Kh¸i niÖm chung 3.2. M¹ch vßng dÉn ®iÖn chÝnh 3.2.1. Thanh dÉn 1. Thanh dÉn ®éng 2. Thanh dÉn tÜnh 3.2.2. §Çu nèi 3.2.3. TiÕp ®iÓm 1. NhiÖm vô 2. Yªu cÇu 3. VËt liÖu tiÕp ®iÓm 4. Lùc Ðp tiÕp ®iÓm 5. §iÖn trë tiÕp ®iÓm 6. §iÖn ¸p tiÕp xóc cña tiÕp ®iÓm 7. NhiÖt ®é tiÕp ®iÓm vµ tiÕp xóc 8. Dßng hµn dÝnh 9. §é rung vµ thêi gian rung 10. §é mßn tiÕp ®iÓm 11. §é lón vµ ®é më tiÕp ®iÓm 3.3. M¹ch vßng dÉn ®iÖn phô 3.3.1. Thanh dÉn ®éng 3.3.2. §Çu nèi 3.3.3. TiÕp ®iÓm
  8. Ch-¬ng 4: Buång dËp hå quang 4.1. Kh¸i niÖm chung 4.2. Hå quang xoay chiÒu 4.3. Lùa chän kÕt cÊu buång dËp hå quang 4.3.1. VËt liÖu 4.3.2. KÕt cÊu 4.3.3. TÝnh to¸n Ch-¬ng 5: §Æc tÝnh c¬ 5.1. TÝnh to¸n ®Æc tÝnh c¬ 5.1.1. LËp s¬ ®å ®éng 5.1.2. TÝnh to¸n c¸c lùc 5.1.3. §å thÞ ®Æc tÝnh c¬ 5.2. TÝnh to¸n lß xo 5.2.1. Lß xo nh¶ 5.2.2. Lß xo tiÕp ®iÓm chÝnh 5.2.3. Lß xo tiÕp ®iÓm phô Ch-¬ng 6: Nam ch©m ®iÖn 6.1. Kh¸i niÖm 6.2. TÝnh to¸n kÝch th-íc nam ch©m ®iÖn 6.2.1. Sè liÖu ban ®Çu 6.2.2. TÝnh tiÕt diÖn lâi m¹ch tõ 6.2.3. TÝnh to¸n cuén d©y 6.2.4. TÝnh to¸n kiÓm nghiÖm 6.2.5. TÝnh to¸n vµ dùng ®Æc tÝnh lùc tõ 6.2.6. KiÓm nghiÖm cuén d©y 6.2.7. TÝnh to¸n vßng ng¾n m¹ch
Đồng bộ tài khoản