Thiết kế giao tiếp máy tính với KIT 8085, chương 3

Chia sẻ: Nguyen Van Dau | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:10

0
117
lượt xem
37
download

Thiết kế giao tiếp máy tính với KIT 8085, chương 3

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

8279 là một phương pháp phần cứng để giao tiếp với bàn phím ma trận và hiển thị đa hợp. Bất lợi của phương pháp dùng phần mềm là vi xử lí bị bận trong lúc kiểm tra và làm tươi hiển thị. 8279 sẽ thay thế vi xử lí đảm trách hai nhiệm vụ này. 8279 (Hình ) là một thiết bị dạng DIP _ 40, có hai phần chính : bàn phím và hiển thị. Phần bàn phím có thể được nối với một ma trận tối đa 64 phím, sự gõ phím được giải nẩy và maphĩm...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thiết kế giao tiếp máy tính với KIT 8085, chương 3

  1. chương 3: GIAÛI MAÕ HIEÅN THÒ 8279 Caáu truùc 8279 Phaàn cöùng: 8279 laø moät phöông phaùp phaàn cöùng ñeå giao tieáp vôùi baøn phím ma traän vaø hieån thò ña hôïp. Baát lôïi cuûa phöông phaùp duøng phaàn meàm laø vi xöû lí bò baän trong luùc kieåm tra vaø laøm töôi hieån thò. 8279 seõ thay theá vi xöû lí ñaûm traùch hai nhieäm vuï naøy. 8279 (Hình ) laø moät thieát bò daïng DIP _ 40, coù hai phaàn chính : baøn phím vaø hieån thò. Phaàn baøn phím coù theå ñöôïc noái vôùi moät ma traän toái ña 64 phím, söï goõ phím ñöôïc giaûi naåy vaø maõphím ñöôïc löu tröõ vaøo boä nhôù FIFO beân trong (First _ In _ First _ Out : Vaøo tröôùc, ra tröôùc) , vaø moät tín hieäu ngaét ñöôïc phaùt ra moãi laàn goõ phím. Phaàn hieån thò coù theå cung caáp moät hieån thò coù queùt toái ña 16 Led. Phaàn naøy coù boä nhôù RAM 16 x 8, coù theå ñöôïc söû duïng ñoïc / ghi thoâng tin cho caùc muïc ñích hieån thò. Phaàn hieån thò coù theå ñöôïc khôûi taïo ôû daïng ghi phaûi (right entry) hoaëc ghi traùi (left entry).
  2. Taàn soá xung ñoàng hoà caáp cho 8279 toái ña laø 3,125MHz Hình 7: Sô ñoà chaân logic cuûa 8279 Baûng 3: Chöùc naêng caùc chaân IC 8279 Teân chaân Soá chaân Moâ taû vaø chöùc naêng DB0 – DB7 8 Bi-directional databus:Ñöôøng döõ lieäu 2 chieàu. Taát caû caùc leänh vaø döõ lieäu giöõaCPU vaø 8279 ñöôïc truyeàn treân nhöõng ñöôøng döõ lieäu naøy. CLK 1 Clock input: ngoõ
  3. vaøo xung clock. Xung clock coù taàn oá toái ña laø 3,125MHz. RESET 1 Reset in: duøng ñeå ñaët laïi traïng thaùi laøm vieäc cuûa 8279 khi ngoõ vaøo naøy ôû möùc cao. Sau khi ñöôïc reset, 8279 coù theå laøm vieäc ôû cheá ñoä:  Hieån thò 16 kyù töï loái vaøo traùi.  Laäp maõ queùt phím khoùa ngoaøi 2 phím. CS\ 1 Chip select: taùc ñoäng möùc thaáp cho pheùp 8279 thöïc hieän caùc chöùc naêng keát noái vôùi CPU ñeå truyeàn vaø nhaän döõ lieäu. A0 1 Buffer address: ñöôøng ñòa chæ naøy
  4. thöông ñöôïc keát noái vôùi ñ5a chæ A0 cuûa vi xöû lyù duøng ñeå phaân bieät leänh hay döõ lieäu.  A0=[1]: tín hieäu vaøo ra laø leänh.  A0=[0]:tín hieäu vaøo ra laø döõ lieäu. RD\, WR\ 2 Read, Write:ch pheùp ñoïc hay ghi döõ lieäu leân bus döõ lieäu, thanh ghi ñieàu khieån hay boä nhôù RAM hieån thò. IRQ 1 Interrupt Request: ñöôøng tín hieäu yeâu caàu ngaét (output). Ngoõ ra naøy seõ ôû möùc cao neá coù döõ lieäu ôû trong boä nhôù FIFO hay SensorRAM, ngoõ ra naøy seõ ôû möùc thaáp moãi khicoù söï ñoïc boä nhôù
  5. FIFO/SensorRAM vaø trôûlaïi möùc cao khi d4coù döõ lieäu chöùa trong RAM. Vss, Vcc 2 Caáp nguoàn 0Vvaø +5V cho 8279. SL0 – SL3 4 Scan lines: 4 ñöôøng scan line naøycoù theå giaûi maõ ra 16 ñöôøng hay maõ hoùa thaønh 1 ñöôøng, ñöôïc duøng ñeå queùt phím hay ma traän caûm bieán vaø hieån thò. RL0 – RL7 8 Return line: ñöôïc noái vôùi ñöôøng scan line thoâng qua caùc phím hay coâng taéc caûm bieán. ÔÛ cheá ñoä queùt phím, seõ keát hôïp vôùi caùc ñöôøng scan lines taïo thaønh maõ cuûa phím ñöôïc nhaán. SHIFT 1 Shift, Control / Strobe input Mode:
  6. CTRL/STB 1 trong cheá ñoä queùt phím, möùc logic cuûa töøng ngoõ vaøo naøy seõ ñöôïc löu tröõ vôùi vò trí cuûa phím ñeå taïo ra 1 giaù trò cuûa phím ñöôïc nhaán. OUT A0 – A3 4 Ñeây laø 2 portngoõ ra OUT B0 – B3 4 cuûa thanh ghi hieån thò 16 x 4 bit. Döõ lieäu töø nhöõng thanh ghi naøy seõ ñöôïc ñöa ra ñoàng boä keát hôïp vôùi caùc ñöôøng queùt scan lines ñeå ña hôïp thaønh soá hieån thò. Hai ngoõ ra 4 bit naøy coù theå xoùa ñoäc laäp vaø coù theå keát hôïp vôùi nhau ñeå taïo thaønh moät ngoõ ra 8 bit. BD\ 1 Blanking display: duøng ñeå xoùa hieån thò trong quaù trình
  7. chuyeån ñoåi giöõa caùc soá hay khi gaëp leänh xoùa hieån thò. Sô ñoà khoái logic (Hình 8) trình baøy boán phaàn chính cuûa 8279 : baøn phím, queùt, hieån thò vaø giao tieáp vi xöû lí. Caùc chöùc naêng cuûa caùc phaàn naøy ñöôïc mieâu taû nhö döôùi ñaây : CL RESE DB0- RD WR CS A0 IR FIFO/Sensor Data I/O Control RAM Buffer Status Internal Data Bus (8) Display 16 x 8 8x8 Keyboard Control and Debounce Address Display Timing FIFO/Sensor and Registers RAM Registers RAM Control Timing and Display Control Registers Scan Counter Return 8 OUT A0-A3 OUT BD SL0- SHIF RL0-RL7 Hình 8: Sô ñoà khoái cuûa 8279 Ñeå giao tieáp vôùi vi xöû lyù, 8279 caàn taùm ñöôøng döõ lieäu hai chieàu (BD0 _ BD7), moät ñöôøng yeâu caàu ngaét (IRQ), vaø saùu ñöôøng giao tieáp, keå caû ñöôøng ñòa chæ cuûa boä ñeäm (A0) Khi A0 ôû möùc cao, caùc tín hieäu ñöôïc hieåu nhö laø caùc töø ñieàu khieån vaø traïng thaùi. Khi A0 ôû möùc thaáp, caùc tín hieäu ñöôïc hieåu laø döõ lieäu.
  8. Ñöôøng IRQ leân möùc cao baát kì luùc naøo vieäc ghi nhaän döõ lieäu vaøo FIFO. Tín hieäu naøy ñöôïc söû duïng ñeå ngaét vi xöû lí nhaèm chæ thò tính khaû duïng cuûa döõ lieäu. I.1.1.1. Laäp trình cho 8279 Ñeå coù söû duïng 8279, caàn bieát caùc töø ñieàu khieån cuûa 8279. 8279 coù taát caû taùm töø ñieàu khieån, tuøy theo muïc ñích söû duïng maø seõ choïn töø ñieàu khieån thích hôïp.  Ñaët moát hieån thò / baøn phím MSB LS B Maõ 0 0 0 D D K K K Trong ñoù, D D laø moát hieån thò vaø K K K laø moát baøn phím DD 0 0 Hieån thò 8 kí töï 8 bit _ ghi traùi 0 1 Hieån thò 16 kí töï 8 bit _ ghi traùi 1 0 Hieån thò 8 kí töï 8 bit _ ghi phaûi 1 1 Hieån thò 16 kí töï 8 bit _ ghi phaûi KKK
  9. 0 0 0 Baøn phím queùt coù laäp maõ _ Khoùa ngoaøi 2 phím 0 0 1 Baøn phím queùt coù giaûi maõ _ Khoùa ngoaøi 2 phím 0 1 0 Baøn phím queùt coù laäp maõ _ Xoay voøng N phím 0 1 1 Baøn phím queùt coù giaûi maõ _ Xoay voøng N phím 1 0 0 Ma traän caûm bieán, queùt coù laäp maõ 1 0 1 Ma traän caûm bieán, queùt coù giaûi maõ 1 1 0 Ngoõ vaøo Strob, queùt hieån thò coù laäp maõ 1 1 0 Ngoõ vaøo Strob, queùt hieån thò coù giaûi maõ Trong suoát thôøi gian RAM hieån thò ñang bò xoaù ( 160 S), noù khoâng theå ñöôïc ghi vaøo. Bit coù troïng soá cao nhaát (MSB) cuûa töø traïng thaùi ñöôïc ñaët trong suoát thôøi gian naøy. Khi RAM hieån thò trôû neân khaû duïng trôû laïi, bit naøy töï ñoäng ñöôïc ñaët laïi.
  10.  Khôûi taïo 8279 Maëc duø 8279 coù tôùi taùm töø ñieàu khieån, nhöng khoâng phaûi luùc naøo cuõng söû duïng heát taát caû taùm töø naøy. Khi khôûi taïo moät 8279, thöù töï caùc töø ñieàu khieån sau ñaây laø caàn thieát : + Ñaët moát hieån thò / baøn phím + Laäp trình xung ñoàng hoà + Xoaù RAM hieån thò, hoaëc FIFO hoaëc caû hai Caùc töø ñieàu khieån coøn laïi coù theå ñöôïc gôûi ra thanh ghi ñieàu khieån trong luùc naøy hoaëc khi caàn.
Đồng bộ tài khoản