Thiết kế giao tiếp máy tính với KIT 8085, chương 5

Chia sẻ: Nguyen Van Dau | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:8

0
107
lượt xem
32
download

Thiết kế giao tiếp máy tính với KIT 8085, chương 5

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Trong máy tính, trên main boảd hoặc IO-cảd, thường chế tạo sẵn các rãnh cắm (slot) cho phép mở rộng bộ nhớ, cài đặt thêm phần cứng, mở rộng phạm vi ứng dụng cho máy tính. Để sử dụng được các rãnh cắm này, cần phải có tài liệu chính xác về các thông số cần thiết, ví dụ địa chỉ của cổng là bao nhiêu, thuộc loại rãnh bao nhiêu bit, theo chuẩn nào, kich thước phần mạch in cắm vào , độ dày mạch in, rãnh nguồn, rãnh dữ liệu, rãnh dự trữ, …...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thiết kế giao tiếp máy tính với KIT 8085, chương 5

  1. Chương 5: GIAO TIEÁP MAÙY TÍNH VÔÙI KIT THÖÏC TAÄP VI XÖÛ LYÙ 8085
  2. Giao tieáp giöõa maùy tính vaø thieát bò ngoaïi vi coù theå baèng moät trong caùc caùch sau: I. GIAO TIEÁP BAÈNG SLOT-CARD: Trong maùy tính, treân main board hoaëc IO-card, thöôøng cheá taïo saün caùc raõnh caém (slot) cho pheùp môû roäng boä nhôù, caøi ñaët theâm phaàn cöùng, môû roäng phaïm vi öùng duïng cho maùy tính. Ñeå söû duïng ñöôïc caùc raõnh caém naøy, caàn phaûi coù taøi lieäu chính xaùc veà caùc thoâng soá caàn thieát, ví duï ñòa chæ cuûa coång laø bao nhieâu, thuoäc loaïi raõnh bao nhieâu bit, theo chuaån naøo, kich thöôùc phaàn maïch in caém vaøo , ñoä daøy maïch in, raõnh nguoàn, raõnh döõ lieäu, raõnh döï tröõ, … II. GIAO TIEÁP BAÈNG COÅNG MAÙY IN: Moïi maùy tính ñeàu coù coång maùy in ñaët phía sau maùy. Coång maùy in khoâng chæ ñeå keát noái vôùi maùy in maø coøn coù theå keát noái vôùi nhieáu loaïi thieát bò ngoaïi vi khaùc cho muïc ñích ño löôøng vaø ñieàu khieån,… Coång maùy in laø loaïi coång 25 chaân, döõ lieäu truyeàn song song, deã keát noái, caùc ñòa chæ cuûa coång cuûa caùc maùy tính haàu nhö gioáng nhau. Giao tieáp baèng coång maùy in goïi laø giao tieáp song song baát ñoàng boä. Trong kieåu giao tieáp naøy, nôùi phaùt tín hieäu vaø nôùi nhaän tín hieäu ñeàu coù xung baùo phaùt vaø xung baùo nhaän, taàn soá xung clock taïi nôi phaùt vaø taàn soá xung clock taïi nôi thu khoâng caàn quan taâm. III. GIAO TIEÁP BAÈNG COÅNG COM: Coång COM ñöôïc söû duïng khaù phoå bieán. Döõ lieäu truyeàn ôû coång naøy thuoäc daïng döõ lieäu noái tieáp. Tín hieäu truyeàn ôû coång naøy coù theå truyeàn ñi xa nhôø coù caáu taïo ñöôøng daây caùp ít sôïi hôn coång song song, möùc aùp tín hieäu cao.
  3. Coång COM coù loaïi 9 chaân vaø loaïi 25 chaân nhö coång song song, coù toång coäng 8 ñöôøng daãn tín hieäu khoâng keå ñöôøng noái ñaát, töø maùy tính ñi ra laø loaïi phích caém nhieàu chaân khaùc vôùi coång song song. Coång COM, coøn goïi laø coång noái tieáp theo chuaån RS-232. Chuaån RS-232 töø naêm 1969 ñöôïc chaáp nhaän chuyeân duøng cho truyeàn soá lieäu vaø caùc ñöôøng noái kieåm tra giöõa terminal vaø moderm, toác ñoä cöïc ñaïi laø 20Kbps, vôùi khoaûng caùc toái ña khoâng quaù 15m. Ñaây laø laïi giao tieáp khoâng caân baèng coù driver. Möùc aùp tín hieäu treân ñöôøng daây laø +15V/-15V. Treân ñöôøng daây, möùc logic 1 coù ñieän aùp töø 5V ñeán 15V vaø möùc logic 0 töø – 5V ñeán –15V. möùc aùp naøy khoâng töông thích TTL do ñoù thöôøng phaûi söû duïng theâm caùc IC chuyeân duïng MC1488, MC1489 ñeå thay ñoåi möùc logic cho töông thích TTL. Giao tieáp noái tieáp coøn chia ra noái tieáp baát ñoàng boä vaø noái tieáp ñoàng boä (söû duïng caùc chuaån UART duøng CMOS 6402, USART duøng ngoaïi vi 8251, chuaån ACIA duøng NMOS 6850 …). IV. CHOÏN PHÖÔNG PHAÙP GIAO TIEÁP VAØ COÅNG KEÁT NOÁI: Trong ñeà taøi naøy, vì lyù do thôøi gian coù haïn, neân ngöôøi thöïc hieän ñeà taøi chæ coù theå söû duïng moät phöông phaùp truyeàn döõ lieäu, ñoù laø truyeàn döõ lieäu song song baát ñoàng boä qua coång maùy in LPT1. Coång LPT1 laø moät coång song song, döõ lieäu ñöôïc truyeàn vôùi toác ñoä khaù cao töø maùy tính, do ñoù toác ñoä truyeàn döõ lieäu chung chæ coøn phuï thuoäc vaøo Kit.
  4. Hình daïng moät coång LPT1 ñöôïc cho trong hình sau: 13 1 25 14 Hình 11: Coång LPT (DB25). Baûng 5: Boá trí chaân ôû coång LPT ôû maùy tính: Chaâ Kyù hieäu Vaøo/Ra Moâ taû n 1 STROB Output Byte ñöôïc in E 2 D0 Output Ñöôøng döõ lieäu ñöôïc in D0 3 D1 Output Ñöôøng döõ lieäu ñöôïc in 4 D2 Output Ñöôøng döõ lieäu ñöôïc in 5 D3 Output Ñöôøng döõ lieäu ñöôïc in 6 D4 Output Ñöôøng döõ lieäu ñöôïc in 7 D5 Output Ñöôøng döõ lieäu ñöôïc in 8 D6 Output Ñöôøng döõ lieäu ñöôïc in 9 D7 Output Ñöôøng döõ lieäu ñöôïc in 10 Ack Input Acknowledge 11 Busy Input 1:maùy in baän 12 PE Input Heát giaáy 13 SCLT Input Select 14 AF Output Autofeet 15 ERROR Input Error 16 INIT Output 0: ñaët laïi maùy in 17 SLCTIN Output Select in 18 GND Noái ñaât
  5. 19 GND 20 GND 21 GND 22 GND 23 GND 24 GND 25 GND Coång maùy in LPT1 coù ñòa chæ cô baûn laø 378Hex vaø coång LPT2 coù ñòa chæ cô baûn laø 78Hex. Caùc thanh ghi trong maùy tính keát noái vôùi coång maùy in: Thanh ghi döõ lieäu (Data register, ñòa chæ = ñòa chæ cô baûn )
  6. D D D D D D D D D0 (Pin 2) D1 (Pin 3) D2 (Pin 4) D3(Pin 5) D4 Thanh ghi traïng thaùi(status register, ñòa chæ = ñòa chæ cô baûn +1) D7 D6 D5 D4 D3 0 0 0 ERROR(Pin 15) SLCT(Pin 13) PE(Pin 12) ACK(Pin 15)  BUSY(Pin 11) Thanh ghi ñieàu khieån(control register, ñòa chæ = ñòa chæ cô baûn + 2) D7 D6 D5 D4 D3 D2 D1 D0  D0 (Pin 1)  D1 (Pin 14) D2 (Pin 16)  D3(Pin 17) IRQ-Enable Hình 12: Keát noái caùc thanh ghi ôû coång maùy in cuûa maùy tính PC.
  7. Coång LPT laø coång gheùp noái song song, taát caû nhöõng ñöôøng daãn cuûa coång naøy ñeàu töông thích TTL, nghóa laø chuùng ñeàu cung caáp moät möùc aùp naèm giöõa 0 vaø 5V. Do ñoù, raát thích hôïp cho keát noái vôùi Kit. Nhìn vaøo baûng coâng duïng caùc chaân cuûa coång LPT vaø 3 thanh ghi cuûa maùy tính, ta thaáy coù theå söû duïng thanh ghi data laø thanh ghi phaùt, coù nhieäm vuï truyeàn döõ lieäu ra ngoaøi, vaø thanh ghi ñieàu khieån seõ gôûi tín hieäu ñieàu khieån cho Kit, coøn thanh ghi traïng thaùi seõ nhaän tín hieäu baùo traïng thaùi hieän taïi cuûa Kit veà maùy tính. Ñeå keát noái giöõa Kit vaø maùy tính trong tröôøng hôïp naøy, phaûi söû duïng IC giao tieáp ngoaïi vi 8255 ñeå xuaát vaø nhaän döõ lieäu. Coøn veà phía maùy tính, coù theå duøng ngoân ngöõ laäp trình C ñeå ñoïc vaø xuaát caùc thanh ghi döõ lieäu. Ñeå keát noái ñôn giaûn, coù theå khôûi taïo 8255 ôû mode 0 vôùi port A ñoïc thanh ghi data, port B xuaát traïng thaùi traû veà cho thanh ghi trang thaùi, vaø port C duøng ñeå nhaän tín hieäu ñieàu khieån töø thanh ghi ñieàu khieån cuûa maùy tính.
Đồng bộ tài khoản