thiết kế hệ thống chiếu sáng tín hiệu cho ô tô, chương 1

Chia sẻ: kienza51

Những vấn đề cơ bản về chiếu sáng trên ôtô -máy kéo Hệ thống chiếu sáng tín hiệu làm các nhiệm vụ chiếu sáng phần đường khi xe chuyển động trong đêm tối, báo hiệu bằng ánh sáng. Sự có mặt của xe trên đường báo kích thước khuôn khổ của xe biển số của xe, báo hiệu khi xe quay vòng và khi phanh cho các xe đang tham gia giao thông biết chiếu sáng cần thiết như: chiếu sáng phần đường, chiếu sáng động cơ, buồng lái, khoang hành khách, khoang hành lý. Dưới đây là sơ đồ...

Nội dung Text: thiết kế hệ thống chiếu sáng tín hiệu cho ô tô, chương 1

Chương 1:


hÖ thènh chiÕu s¸ng - tÝn hiÖu

a. hÖ thènh chiÕu s¸ng


7.1.Nh÷ng vÊn ®Ò c¬ b¶n vÒ chiÕu s¸ng trªn
«t« -m¸y kÐo
HÖ thèng chiÕu s¸ng tÝn hiÖu lµm c¸c nhiÖm vô chiÕu s¸ng
phÇn ®-êng khi xe chuyÓn ®éng trong ®ªm tèi, b¸o hiÖu b»ng ¸nh
s¸ng. Sù cã mÆt cña xe trªn ®-êng b¸o kÝch th-íc khu«n khæ cña
xe biÓn sè cña xe, b¸o hiÖu khi xe quay vßng vµ khi phanh cho c¸c
xe ®ang tham gia giao th«ng biÕt chiÕu s¸ng cÇn thiÕt nh-: chiÕu
s¸ng phÇn ®-êng, chiÕu s¸ng ®éng c¬, buång l¸i, khoang hµnh
kh¸ch, khoang hµnh lý. D-íi ®©y lµ s¬ ®å chung cña hÖ thèng
chiÕu s¸ng (H×nh 7.1).
H×nh 7.1: S¬ ®å chung hÖ thèng chiÕu s¸ng


1. §Ìn s-¬ng mï tr-íc 2. §Ìn dõng.
3. §Ìn xin nhan tr-íc 4. §Ìn cèt
5. §Ìn pha 6. §Ìn phanh trªn kÝnh
7.§Ìn kÝch th-íc 8. §Ìn phanh
9. §Ìn s-¬ng mï sau 10. §Ìn chiÕu hËu
11. §Ìn s-¬ng mï sau 12. §Ìn lïi
13. §Ìn soi biÓn sè
§Ó soi s¸ng mÆt ®-êng ( ®èi víi «t« ) vµ soi s¸ng diÖn tÝch
canh t¸c ( ®èi víi m¸y kÐo ) ng-êi ta dïng ®Ìn pha. C¸c ®Ìn pha
ph¶i chiÕu xa Ýt nhÊt lµ 100m kho¶ng c¸ch ®-êng phÝa tr-íc xe.
VËy ®Ó chiÕu s¸ng kho¶ng ®-êng xa ®ã th× chïm tia s¸ng cña
®Ìn pha ph¶i cã c-êng ®é chiÕu s¸ng hµng chôc ngh×n cd. Do ®ã
trong c¸c ®Ìn pha còng nh- c¸c lo¹i ®Ìn chiÕu s¸ng kh¸c ®Òu ph¶i
cã cho¸ ph¶n chiÕu ®Ó h-íng chïm tia s¸ng vµo nh÷ng kho¶ng mÆt
®-êng cÇn thiÕt nhÊt. Víi c«ng suÊt cña ®Ìn ( 50 – 60 ) W. Khi
tÝnh to¸n hÖ thèng quang häc cña ®Ìn ®óng vµ chÊt l-îng chÕ t¹o
®Ìn tèt cã thÓ ®¶m b¶o chiÕu xa ( 200 – 300 )m.
Tuy vËy nÕu ®Ìn qu¸ s¸ng sÏ lµm lo¸ m¾t l¸i xe ch¹y ng-îc
chiÒu, lµm cho hä mÊt ®Þnh h-íng vµ cã thÓ g©y ra tai n¹n. Do ®ã
c¸c ®Ìn pha trªn «t« - m¸y kÐo ph¶i tho¶ m·n hai yªu cÇu lµ:
- Cã c-êng ®é chiÕu s¸ng lín
- Kh«ng lµm lo¸ m¾t ng-êi vµ ph-¬ng tiÖn vËn t¶i ch¹y ng-îc
chiÒu
Nh÷ng ®Ìn pha tho¶ m·n ®ång thêi hai yªu cÇu trªn tõ tr-íc
®Õn nay ®Òu kh«ng ®em l¹i kÕt qu¶. Do ®ã c¸c ®Ìn pha hiÖn nay
®-îc chÕ t¹o ®Òu dùa trªn c¬ së hai nÊc ¸nh s¸ng: xa vµ gÇn hoÆc
nÊc pha vµ nÊc cèt nh- ng-êi ta quen gäi. Khi qu·ng ®-êng phÝa
tr-íc xe kh«ng v-íng g× th× xe dïng nÊc ¸nh s¸ng chiÕu xa ( nÊc
pha ), cßn khi gÆp ph-¬ng tiÖn vËn t¶i ch¹y ng-îc chiÒu hay khi
ch¹y trong thµnh phè th× dïng nÊc ¸nh s¸ng chiÕu gÇn ( nÊc cèt ).
Khi ®ã tÇm chiÕu s¸ng cña ®Ìn còng nh- c-êng ®é ¸nh s¸ng ®Òu
gi¶m, chïm ¸nh s¸ng l¹i ®i chóc xuèng nªn hÇu nh- kh«ng h¾t vµo
m¾t ng-êi l¸i vµ ph-¬ng tiÖn vËn t¶i ch¹y ng-îc chiÒu. S¬ ®å c¸c
lo¹i ®Ìn pha, cèt ®-îc giíi thiÖu trªn( h×nh 7.2)
H×nh 7.2: C¸c lo¹i §Ìn pha
a-§Ìn pha h×nh trßn b- §Ìn pha h×nh vu«ng

Khi «t« ch¹y trªn ®-êng ®-îc chiÕu s¸ng tèt (®-êng cã hµng
®Ìn ven ®-êng ) hoÆc khi «t« ®ç trªn ®-êng th× kh«ng cÇn chiÕu
s¸ng ®»ng tr-íc n÷a. Trong nh÷ng tr-êng hîp ®ã c¸c ph-¬ng tiÖn
vËn t¶i kh¸c còng ph¶i biÕt râ xe kh¸c ®ang ch¹y hoÆc ®ang ®ç trªn
®-êng. V× vËy ngoµi c¸c ®Ìn pha víi 2 nÊc ¸nh s¸ng th× trªn «t«
cßn cã c¸c ®Ìn nhá cã c«ng suÊt ( 3 – 6 ) cd. C¸c ®Ìn nµy th-êng
®-îc bè trÝ ë hai bªn tai xe, ®«i khi ®-îc bè trÝ lu«n ë trong c¸c ®Ìn
pha vµ ®-îc gäi lµ ®Ìn kÝch th-íc ( ®Ìn dõng ). C¸c ®Ìn nµy cßn cã
nhiÖm vô b¸o cho c¸c ph-¬ng tiÖn vËn t¶i ch¹y ng-îc chiÒu biÕt
to¹ ®é cña xe ®ang ch¹y hay ®ang ®ç ë phÝa tr-íc.
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản