thiết kế hệ thống cung cấp điện cho nhà máy chế tạo máy bơm nông nghiệp, chương 10

Chia sẻ: Van Teo | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:12

0
426
lượt xem
56
download

thiết kế hệ thống cung cấp điện cho nhà máy chế tạo máy bơm nông nghiệp, chương 10

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chọn máy biến áp của TBATT , máy biến áp phân xưởng và xác định tổn thất điện năng A trong các trạm biến áp. - Chọn máy biến áp cho TBATT: TBATT đặt 2 máy biến áp: n.khc.SđmB SđmB Chọn máy biến áp tiêu chuẩn Sđm = 3200 kVA Kiểm tra lại dung lượng máy biến áp theo điều kiện quá tải sự cố: Sttsc lúc này chính là công suất tính toán của nhà máy sau khi cắt bớt một số phụ tải không quan trọng trong nhà máy: ( n-1 ). Kqt. ...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: thiết kế hệ thống cung cấp điện cho nhà máy chế tạo máy bơm nông nghiệp, chương 10

 1. Chương 10: Chän m¸y biÕn ¸p cña TBATT , m¸y biÕn ¸p ph©n x-ëng vµ x¸c ®Þnh tæn thÊt ®iÖn n¨ng  A trong c¸c tr¹m biÕn ¸p. - Chän m¸y biÕn ¸p cho TBATT: TBATT ®Æt 2 m¸y biÕn ¸p: n.khc.S®mB  Sttnm S®mB  S ttnm  5412,8  2706, 4  kVA  2 2 Chän m¸y biÕn ¸p tiªu chuÈn S®m = 3200  kVA  KiÓm tra l¹i dung l-îng m¸y biÕn ¸p theo ®iÒu kiÖn qu¸ t¶i sù cè: Sttsc lóc nµy chÝnh lµ c«ng suÊt tÝnh to¸n cña nhµ m¸y sau khi c¾t bít mét sè phô t¶i kh«ng quan träng trong nhµ m¸y: ( n-1 ). Kqt. S®mB  Sttsc = 0,7. Sttnm S®mB  0,7.5412,8  2706, 4  kVA  1, 4 VËy TBATT ®Æt 2 m¸y biÕn ¸p cã S®m = 3200  kVA  - Chän m¸y biÕn ¸p ph©n x-ëng: Trªn c¬ së ®· chän ®-îc c«ng suÊt cña c¸c m¸y biÕn ¸p ë phÇn trªn (3.2.2.) ta cã b¶ng kÕt qu¶ chän m¸y biÕn ¸p cho c¸c TBAPX
 2. do ABB chÕ t¹o: B¶ng 3.6 – KÕt qu¶ lùa chän m¸y biÕn ¸p trong c¸c tr¹m biÕn ¸p cña ph-¬ng ¸n II Tªn S®m Uc/Uh  P0  PN UN Sè ®¬n Thµnh TBA (kVA) (kV) (kW) (kW) (%) m¸y gi¸ tiÒn (10 ®) (106®) 6 TBATT 3200 35/10 11,5 37 7 2 400 800 B1 800 10/0,4 1,4 10,5 5,5 2 100 200 B2 800 10/0,4 1,4 10,5 5,5 2 100 200 B3 800 10/0,4 1,4 10,5 5,5 2 100 200 B4 630 10/0,4 1,2 8,2 4,5 2 90 180 B5 630 10/0,4 1,2 8,2 4,5 2 90 180 6 Tæng vèn ®Çu t- cho tr¹m biÕn ¸p: KB = 1760. 10 ® - X¸c ®Þnh tæn thÊt ®iÖn n¨ng A trong c¸c tr¹m biÕn ¸p: Tæn thÊt ®iÖn n¨ng trong c¸c tr¹m biÕn ¸p ®-îc tÝnh theo c«ng thøc: 2 1  S   A  n.P0 .t  .PN  tt  .  kWh  n  S dmB  KÕt qu¶ tÝnh to¸n ghi trong b¶ng 3.7 B¶ng 3.7 – kÕt qu¶ tÝnh to¸n tæn thÊt ®iÖn n¨ng trong c¸c tr¹m biÕn ¸p cña ph-¬ng ¸n II. Tªn Sè m¸y Stt Sdm  P0  PN A tr¹m (kVA) (kVA) (kW) (kW) (kWh) TBATT 2 5412,8 3200 11,5 37 354241 B1 2 1555,74 800 1,4 10,5 81827,3
 3. B2 2 1428 800 1,4 10,5 72804 B3 2 1484,7 800 1,4 10,5 76714 B4 2 1108,92 630 1,2 8,2 56785 B5 2 1251,64 630 1,2 8,2 67728,4 Tæn thÊt ®iÖn n¨ng trong tr¹m biÕn ¸p: AB = 710999,7 kWh 2. Chän d©y dÉn vµ x¸c ®Þnh tæn thÊt c«ng suÊt, tæn thÊt ®iÖn n¨ng trong m¹ng ®iÖn. - Chän c¸p cao ¸p tõ TBATT vÒ c¸c TBAPX: C¸p cao ¸p ®-îc chän theo mËt ®é kinh tÕ cña dßng ®iÖn jkt . §èi víi nhµ m¸y chÕ t¹o m¸y b¬m n«ng nghiÖp lµm viÖc 2 ca, thêi gian sö dông c«ng suÊt lín nhÊt Tmax = 4500 h, sö dông c¸p lâi ®ång, tra b¶ng 5 (trang 294,TL1), t×m ®-îc jkt = 3,1 A/mm2. TiÕt diÖn kinh tÕ cña c¸p: Fkt = I max  mm 2    j kt C¸c c¸p tõ TBATT vÒ TBAPX ®Òu lµ c¸p lé kÐp nªn: S ttpx Imax = 2. 3.U dm Dùa vµo trÞ sè Fkt tÝnh ra ®-îc, tra b¶ng lùa chän tiÕt diÖn tiªu chuÈn c¸p gÇn nhÊt. KiÓm tra tiÕt diÖn c¸p ®· chän theo ®iÒu kiÖn ph¸t nãng: khc. Icp  Isc Isc – dßng ®iÖn khi x¶y ra sù cè ®øt mét c¸p, Isc = 2. Imax khc = k1.k2 k1 - hÖ sè hiÖu chØnh theo nhiÖt ®é, k1 = 1
 4. k2 – hÖ sè hiÖu chØnh vÒ sè d©y c¸p ®Æt trong mét r·nh, c¸c r·nh ®Òu ®Æt 2 c¸p, kho¶ng c¸ch gi÷a c¸c sîi c¸p lµ 300 mm. Theo PL 4.22 (TL1) cã k2 = 0,93. V× chiÒu dµi tõ TBATT ®Õn TBAPX ng¾n nªn tæn thÊt ®iÖn ¸p nhá ta cã thÓ bá qua kh«ng cÇn kiÓm tra l¹i theo ®iÒu kiÖn U cp . + Chän c¸p tõ TBATT ®Õn B1: S ttpx 1555, 74 Imax =   44,9  A  2. 3.U dm 2. 3.10 TiÕt diÖn kinh tÕ cña c¸p: Fkt = I max  44,9  14,5  mm 2    j kt 3,1 Tra PL 4.34 (TL1), lùa chän tiÕt diÖn tiªu chuÈn c¸p gÇn nhÊt F = 16 mm2, c¸p ®ång 3 lâi 10 kV c¸ch ®iÖn XPLE ®ai thÐp, vá PVC do h·ng FURUKAWA (NhËt) chÕ t¹o cã Icp =110 A. KiÓm tra tiÕt diÖn c¸p ®· chän theo ®iÒu kiÖn ph¸t nãng: 0,93.Icp = 0,93.110 = 102,3 A < Isc = 2.44,9 = 89,8 A VËy chän c¸p XPLE cña FURUKAWA  2XPLE ( 3  16 ) + Chän c¸p tõ TBATT ®Õn B2: S ttpx 1428 Imax =   41, 2  A  2. 3.U dm 2. 3.10 TiÕt diÖn kinh tÕ cña c¸p: Fkt = I max  41, 2  13,3  mm 2    j kt 3,1
 5. Tra PL 4.34 (TL1), lùa chän tiÕt diÖn tiªu chuÈn c¸p gÇn nhÊt F = 16 mm2, c¸p ®ång 3 lâi 10 kV c¸ch ®iÖn XPLE ®ai thÐp, vá PVC do h·ng FURUKAWA (NhËt) chÕ t¹o cã Icp =110 A KiÓm tra tiÕt diÖn c¸p ®· chän theo ®iÒu kiÖn ph¸t nãng: 0,93.Icp = 0,93.110 = 102,3 A > Isc = 2.41,2 = 82,4 A VËy chän c¸p XPLE cña FURUKAWA  2XPLE ( 3  16 ) + Chän c¸p tõ TBATT ®Õn B2: S ttpx 1484,7 Imax =   43  A  2. 3.U dm 2. 3.10 TiÕt diÖn kinh tÕ cña c¸p: Fkt = I max  43  14  mm 2    j kt 3,1 Tra PL 4.34 (TL1), lùa chän tiÕt diÖn tiªu chuÈn c¸p gÇn nhÊt F = 16 mm2, c¸p ®ång 3 lâi 10 kV c¸ch ®iÖn XPLE ®ai thÐp, vá PVC do h·ng FURUKAWA (NhËt) chÕ t¹o cã Icp = 110 A KiÓm tra tiÕt diÖn c¸p ®· chän theo ®iÒu kiÖn ph¸t nãng: 0,93.Icp = 0,93.110 = 102,3 A > Isc = 2.43 = 86 A VËy chän c¸p XPLE cña FURUKAWA  2XPLE ( 3  16 ) + Chän c¸p tõ TBATT ®Õn B3: S ttpx 1108, 92 Imax =   32 A 2. 3.U dm 2. 3.10 TiÕt diÖn kinh tÕ cña c¸p: Fkt = I max  32  10,3  mm 2    j kt 3,1
 6. Tra PL 4.34 (TL1), lùa chän tiÕt diÖn tiªu chuÈn c¸p gÇn nhÊt F = 16 mm2, c¸p ®ång 3 lâi 10 kV c¸ch ®iÖn XPLE ®ai thÐp, vá PVC do h·ng FURUKAWA (NhËt) chÕ t¹o cã Icp = 110 A. KiÓm tra tiÕt diÖn c¸p ®· chän theo ®iÒu kiÖn ph¸t nãng: 0,93.Icp = 0,93.110 = 102,3 A > Isc = 2.32 = 64 A VËy chän c¸p XPLE cña FURUKAWA  2XPLE ( 3  16 ) + Chän c¸p tõ TBATT ®Õn B4: S ttpx 1108, 92 Imax =   32 A 2. 3.U dm 2. 3.10 TiÕt diÖn kinh tÕ cña c¸p: Fkt = I max  32  10,3  mm 2    j kt 3,1 Tra PL 4.34 (TL1), lùa chän tiÕt diÖn tiªu chuÈn c¸p gÇn nhÊt F = 16 mm2, c¸p ®ång 3 lâi 10 kV c¸ch ®iÖn XPLE ®ai thÐp, vá PVC do h·ng FURUKAWA (NhËt) chÕ t¹o cã Icp = 110 A. KiÓm tra tiÕt diÖn c¸p ®· chän theo ®iÒu kiÖn ph¸t nãng: 0,93.Icp = 0,93.110 = 102,3 A > Isc = 2.32 = 64 A VËy chän c¸p XPLE cña FURUKAWA  2XPLE ( 3  16 ) + Chän c¸p tõ TBATT ®Õn B5: S ttpx 1251, 64 Imax =   36,1  A  2. 3.U dm 2. 3.10 TiÕt diÖn kinh tÕ cña c¸p: Fkt = I max  36,1  11, 7  mm 2    j kt 3,1
 7. Tra PL 4.34 (TL1), lùa chän tiÕt diÖn tiªu chuÈn c¸p gÇn nhÊt F = 16 mm2, c¸p ®ång 3 lâi 10 kV c¸ch ®iÖn XPLE ®ai thÐp, vá PVC do h·ng FURUKAWA (NhËt) chÕ t¹o cã Icp = 110 A. KiÓm tra tiÕt diÖn c¸p ®· chän theo ®iÒu kiÖn ph¸t nãng: 0,93.Icp = 0,93.110 = 102,3 A > Isc = 2.36,1 = 72,2 A VËy chän c¸p XPLE cña FURUKAWA  2XPLE ( 3  16 ) - Chän c¸p h¹ ¸p tõ TBAPX ®Õn c¸c ph©n x-ëng: Ta chØ xÐt ®Õn c¸c ®o¹n c¸p kh¸c nhau gi÷a c¸c ph-¬ng ¸n, c¸c ®o¹n gièng nhau bá qua, kh«ng xÐt tíi trong qu¸ tr×nh so s¸nh kinh tÕ gi÷a c¸c ph-¬ng ¸n. Cô thÓ víi ph-¬ng ¸n II, ta chi cÇn chän c¸p tõ tr¹m biÕn ¸p B1 ®Õn ph©n x-ëng nÐn khÝ vµ ®o¹n c¸p tõ tr¹m biÕn ¸p B5 ®Õn bé phËn hµnh chÝnh vµ x-ëng thiÕt kÕ. C¸p h¹ ¸p ®-îc chän theo ®iÒu kiÖn ph¸t nãng cho phÐp. §o¹n ®-êng c¸p ë ®©y còng rÊt ng¾n, tæn thÊt ®iÖn ¸p kh«ng ®¸ng kÓ nªn cã thÓ bá qua, kh«ng cÇn kiÓm tra l¹i theo ®iÒu kiÖn U cp . + Chän c¸p tõ tr¹m biÕn ¸p B1 ®Õn ph©n x-ëng nÐn khÝ: Ph©n x-ëng nÐn khÝ ®-îc xÕp vµo hé tiªu thô lo¹i I nªn dïng c¸p lé kÐp ®Ó cung cÊp ®iÖn: S ttpx 610,85 Imax = =  464 A 2. 3.U dm 2. 3.0,38 Trong r·nh cã 2 c¸p nªn k2 = 0,93 §iÒu kiÖn chän c¸p: 0,93.Icp  Isc = 2.Imax = 2.464 = 928  A  Chän c¸p ®ång h¹ ¸p 4 lâi c¸ch ®iÖn PVC do h·ng LENS chÕ t¹o cã tiÕt diÖn (1  630) mm2 víi Icp = 1088 A
 8.  0,93.1088 = 1011,84 A > 928 A + Chän c¸p tõ tr¹m biÕn ¸p B5 ®Õn bé phËn hµnh chÝnh vµ x-ëng thiÕt kÕ: Bé phËn hµnh chÝnh vµ x-ëng thiÕt kÕ ®-îc xÕp vµo hé tiªu thô lo¹i III nªn chØ cÇn dïng c¸p ®¬n ®Ó cung cÊp ®iÖn cho ph©n x-ëng: S ttpx 75, 08 Imax = =  114  A  3.U dm 3.0,38 Trong r·nh ®Æt 1 c¸p nªn k2 = 1 §iÒu kiÖn chän c¸p: Icp  Imax Chän c¸p ®ång h¹ ¸p 4 lâi c¸ch ®iÖn PVC do h·ng LENS chÕ t¹o cã tiÕt diÖn (3  35 + 25) mm2 víi Icp = 158 A Tæng hîp kÕt qu¶ chän c¸p cña ph-¬ng ¸n II ®-îc ghi trong b¶ng: B¶ng 3.8 – KÕt qu¶ chän c¸p cao ¸p vµ h¹ ¸p cña ph-¬ng ¸n II: ®-êng c¸p F l r0 R ®¬n gi¸ Thµnh (mm2) () (m) (  /km) lé ®¬n tiÒn (10 ®/m) (103 ®) 3 TBATG-B1 3  16 80 1,15 0,046 48 7680 TBATG-B2 3  16 50 1,15 0,06 48 4800 TBATG-B3 3  16 35 1,15 0,02 48 3360 TBATG-B4 3  16 210 1,15 0,12 48 20160 TBATG-B5 3  16 170 1,15 0,1 48 16320 B1 - 4 3  630 100 0,0283 0,001 560 112000 B6 - 9 3  35+25 115 0,524 0,06 56 6440 3 Tæng vèn ®Çu t- cho ®-êng d©y: KD = 170760.10 ® - X¸c ®Þnh tæn thÊt c«ng suÊt t¸c dông trªn c¸c ®-êng d©y:
 9. Tæn thÊt c«ng suÊt t¸c dông trªn c¸c ®-êng d©y ®-îc tÝnh theo c«ng thøc: S 2 ttpx P  U 2 .R.10 3  kW  dm Trong ®ã: 1 R- §iÖn trë ®-êng d©y R .r0 .l  n n – sè ®-êng d©y ®i song song. KÕt qu¶ tÝnh to¸n ®-îc ghi trong b¶ng 3.9. B¶ng 3.9 – Tæn thÊt c«ng suÊt t¸c dông trªn c¸c ®-êng d©y cña ph-¬ng ¸n II. ®-êng c¸p F l r0 R Stt P 2 (mm ) (m) (  /km) (  ) (kVA) (kW) TBATT-B1 3  16 80 1,15 0,046 1555,74 1,11 TBATT-B2 3  16 50 1,15 0,03 1428 0,61 TBATT-B3 3  16 35 1,15 0,02 1484,7 0,44 TBATT-B4 3  16 210 1,15 0,12 1108,92 1,5 TBATT-B5 3  16 170 1,15 0,1 1251,64 1,6 B1 - 4 3  240+95 100 0,0283 0,001 610,85 3,05 B5 - 9 3  35+25 115 0,524 0,06 75,08 2,1 Tæng tæn thÊt c«ng suÊt t¸c dông trªn d©y dÉn  P D = 9,91 kW X¸c ®Þnh tæn thÊt ®iÖn n¨ng trªn c¸c ®-êng d©y: A D   PD .  kWh  Trong ®ã:  - thêi gian tæn thÊt c«ng suÊt lín nhÊt,  = 2886 h A D = 9,91. 2886 = 28600,26  kWh  3. Vèn ®Çu t- mua m¸y c¾t ®iÖn trong m¹ng cao ¸p cña ph-¬ng ¸n II
 10. §Çu vµo TBATT sö dông 2 m¸y c¾t ®iÖn cÊp 35 kV, TBATT h¹ ®iÖn ¸p tõ 35 kV xuèng 10 kV. §Çu ra cña TBATT ®Æt 2 m¸y c¾t ®iÖn cÊp 10 kV vµ 1 m¸y c¾t ph©n ®o¹n thanh gãp 10 kV. TBATT cung cÊp ®iÖn cho 5 TBAPX, víi mçi tr¹m cã 2 m¸y biÕn ¸p nhËn ®iÖn trùc tiÕp tõ 2 ph©n ®o¹n thanh gãp qua m¸y c¾t ®iÖn cÊp 10 kV ë ®Çu ®-êng c¸p. VËy trong m¹ng cao ¸p cña nhµ m¸y ta sö dông tÊt c¶ 2 m¸y c¾t ®iÖn cÊp 35 kV vµ 13 m¸y c¾t ®iÖn cÊp 10 kV Vèn ®Çu t- mua m¸y c¾t ®iÖn trong m¹ng cao ¸p cña ph-¬ng ¸n II: KMC2 = 2.KMC35 + 13.KMC10 = 2.160.106 + 13.120.106 = 1880.106 (®) 4. Chi phÝ tÝnh to¸n cña ph-¬ng ¸n II: Vèn ®Çu t-: K2= KB+KD+KMC2 = (1760 + 170,76 + 1880).106 = 3810,76.106 ® Tæng tæn thÊt ®iÖn n¨ng trong c¸c TBA vµ ®-êng d©y: A2 = AB + AD = 710999,7 + 28600,26 = 739599,96  kWh  Chi phÝ tÝnh to¸n: Z2 = (avh+atc).K2+c. A2 trong ®ã avh =0,1 , atc = 1/Ttc =1/5 =0,2 = ( 0,1 +0,2). 3810,76.106 + 1000 . 739599,96 = 1882,828.106 ®ång 3.3.3. Ph-¬ng ¸n III:
 11. Ph-¬ng ¸n sö dông tr¹m ph©n phèi trung t©m ( TPPTT ) nhËn ®iÖn tõ hÖ thèng vÒ cÊp ®iÖn cho tr¹m biÕn ¸p ph©n x-ëng ( TBAPX ). C¸c tr¹m biÕn ¸p B1, B2, B3, B4, B5, B6 h¹ ®iÖn ¸p tõ 35 kV xuèng 0,4 kV ®Ó cung cÊp ®iÖn cho c¸c ph©n x-ëng. H×nh 3.4 – S¬ ®å ph-¬ng ¸n III

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản