thiết kế hệ thống cung cấp điện cho nhà máy chế tạo máy bơm nông nghiệp, chương 15

Chia sẻ: Van Teo | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:10

0
397
lượt xem
44
download

thiết kế hệ thống cung cấp điện cho nhà máy chế tạo máy bơm nông nghiệp, chương 15

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Các máy cắt tại trạm PPTT gồm có 2 máy cắt nối đường dây trên không cấp điện cho trạm và hai phân đoạn thanh góp. Trên mỗi phân đoạn có 5 máy cắt nối thanh góp với các tuyến cáp cấp điện cho 5 trạm biến áp phân xưởng. Một máy cắt nối giữa hai phân đoạn thanh góp. Các máy cắt có nhiệm vụ đóng cắt mạch điện cao áp, đồng thời cắt dòng điện phụ tải phục vụ cho công tác vận hành, máy cắt còn có chức năng cắt dòng ngắn mạch để bảo vệ các...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: thiết kế hệ thống cung cấp điện cho nhà máy chế tạo máy bơm nông nghiệp, chương 15

  1. Chương 15: Lùa chän vµ kiÓm tra c¸c thiÕt bÞ ®iÖn a. Lùa chän vµ kiÓm tra m¸y c¾t, thanh dÉn cña TPPT: C¸c m¸y c¾t t¹i tr¹m PPTT gåm cã 2 m¸y c¾t nèi ®-êng d©y trªn kh«ng cÊp ®iÖn cho tr¹m vµ hai ph©n ®o¹n thanh gãp. Trªn mçi ph©n ®o¹n cã 5 m¸y c¾t nèi thanh gãp víi c¸c tuyÕn c¸p cÊp ®iÖn cho 5 tr¹m biÕn ¸p ph©n x-ëng. Mét m¸y c¾t nèi gi÷a hai ph©n ®o¹n thanh gãp. C¸c m¸y c¾t cã nhiÖm vô ®ãng c¾t m¹ch ®iÖn cao ¸p, ®ång thêi c¾t dßng ®iÖn phô t¶i phôc vô cho c«ng t¸c vËn hµnh, m¸y c¾t cßn cã chøc n¨ng c¾t dßng ng¾n m¹ch ®Ó b¶o vÖ c¸c phÇn tö cña hÖ th«ng ®iÖn. C¨n cø vµo c¸c sè liÖu kü thuËt ®· tÝnh to¸n ®-îc cña nhµ m¸y, ta chän c¸c tñ hîp bé cña Siemens cã c¸c th«ng sè ghi trong b¶ng 3.20 * M¸y c¾t 8DC11 ®-îc chän theo c¸c ®iÒu kiÖn sau: - §iÖn ¸p ®Þnh møc: U®m.MC = 36 kV  U®m.m = 35 kV - Dßng ®iÖn ®Þnh møc: I®m.MC = 1250 A  Ilvmax = 2. Ittnm = 89,28  A  - Dßng ®iÖn c¾t ®Þnh møc: I®m.c¨t = 25 kA  IN = 3,093 kA - Dßng ®iÖn æn ®Þnh ®éng cho phÐp: i®m.® = 63 kA  ixk = 7,873 kA
  2. * Thanh dÉn chän v-ît cÊp nªn kh«ng cÇn kiÓm tra æn ®Þnh ®éng. b. Lùa chän vµ kiÓm tra m¸y biÕn ®iÖn ¸p BU: BU®-îc chän theo ®iÒu kiÖn: §iÖn ¸p ®Þnh møc: U®m.BU  U®m.m = 35 kV Chän lo¹i BU 3 pha 5 trô 4MS36, kiÓu h×nh trô do h·ng Siemens chÕ t¹o. B¶ng 3.24 – Th«ng sè kü thuËt cña BU lo¹i 4MS36. Th«ng sè kü thuËt 4MS36 U®m ( kV) 36 U chÞu ®ùng tÇn sè c«ng nghiÖp 1’ 70 (kV) U chÞu ®ùng xung 1,2/50  s ( kV) 170 U1®m ( kV) 35/ 3 U2®m ( kV) 120/ 3 T¶i ®Þnh møc ( VA ) 400 c. Lùa chän vµ kiÓm tra m¸y biÕn dßng BI: BI ®-îc chän theo c¸c ®iÒu kiÖn sau: - §iÖn ¸p ®Þnh møc: U®m.BI  U®m.m = 35 kV - Dßng ®iÖn s¬ cÊp ®Þnh møc: I max S qtbt .S dmBA 1,3.800 I®m.BI     14,3  A  1, 2 1, 2. 3.35 1,2. 3.35 Chän BI lo¹i 4ME16, kiÓu h×nh trô do h·ng Siemens chÕ t¹o. B¶ng 3.25 – Th«ng sè kü thuËt cña BI lo¹i 4ME16. Th«ng sè kü thuËt 4ME16 U®m ( kV) 36 U chÞu ®ùng tÇn sè c«ng nghiÖp 1’ 70
  3. (kV) U chÞu ®ùng xung 1,2/50  s ( kV) 170 I1®m ( A) 5 – 1200 I2®m ( A) 1 hoÆc 5 I«®nhiªt 1s ( kA) 80 I«® ®éng ( kA) 120 d. Lùa chän chèng sÐt van. Chèng sÐt van ®-îc chän theo cÊp ®iÖn ¸p, U®m.m = 35 kV Chän lo¹i chèng sÐt van do h·ng COOPER chÕ t¹o cã U®m = 36 kV lo¹i gi¸ ®ì khung AZLP501B36. 3. Lùa chän vµ kiÓm tra dao c¸ch ly cao ¸p: Dao c¸ch ly cã nhiÖm vô chñ yªu lµ c¸ch ly phÇn mang ®iÖn vµ kh«ng mang ®iÖn, t¹o ra kho¶ng c¸ch an toµn tr«ng thÊy, phôc vô cho c«ng t¸c söa ch÷a, kiÓm tra vµ b¶o d-ìng l-íi ®iÖn. Dao c¸ch ly còng cã thÓ c¾t dßng kh«ng t¶i cña m¸y biÕn ¸p nÕu c«ng suÊt m¸y kh«ng lín l¾m. Dao c¸ch ly ®-îc chÕ t¹o ë mäi cÊp ®iÖn ¸p. Ta dïng chung dao c¸ch ly cho tÊt c¶ c¸c tr¹m biÕn ¸p ®Ó dÔ dµng cho viÖc mua s¾m, l¾p ®Æt vµ thay thÕ. Dao c¸ch ly ®-îc chän theo c¸c ®iÒu kiÖn sau: - §iÖn ¸p ®Þnh møc : U®m.CL  U®m.m = 35kV - Dßng ®iÖn ®Þnh møc : I®m.CL  2.Ittnm = 2.Ittnm = 89,28 A - Dßng ®iÖn æn ®Þnh ®éng cho phÐp : I®m.®  ixk = 7,828 Chän lo¹i dao c¾t 3DC do Siemens chÕ t¹o. B¶ng 3.26 - Th«ng sè kü thuËt cña dao c¸ch ly: Lo¹i DC U§M, kV I®m, A INt , kA INmax, kA
  4. 3DC 36 630 20 - 31,5 50 - 80 4 . Lùa chän vµ kiÓm tra cÇu ch× cao ¸p: CÇu ch× lµ thiÕt bÞ b¶o vÖ cã nhiÖm vô c¾t ®øt m¹ch ®iÖn khi cã dßng ®iÖn lín qu¸ trÞ sè cho phÐp ®i qua. V× thÕ chøc n¨ng cña cÇu ch× lµ b¶o vÖ qu¸ t¶i vµ ng¾n m¹ch. Trong l-íi ®iÖn cao ¸p ( > 1000 V ) cÇu ch× th-êng dïng ë c¸c vÞ trÝ sau: - B¶o vÖ m¸y biÕn ¸p ®o l-êng ë c¸c cÊp ®iÖn ¸p. - KÕt hîp víi cÇu dao phô t¶i thµnh bé m¸y c¾t phô t¶i ®Ó b¶o vÖ c¸c ®-êng d©y trung ¸p. - §Æt phÝa cao ¸p cña c¸c tr¹m biÕn ¸p ph©n phèi ®Ó b¶o vÖ ng¾n m¹ch cho m¸y biÕn ¸p. CÇu ch× ®-îc chÕ t¹o nhiÒu kiÓu, ë nhiÒu cÊp ®iÖn ¸p kh¸c nhau. ë cÊp ®iÖn ¸p trung ¸p vµ cao ¸p , th-êng dïng lo¹i cÇu ch× èng . Ta dïng chung cÇu ch× cho tÊt c¶ c¸c tr¹m biÕn ¸p ®Ó dÔ dµng cho viÖc mua s¾m, l¾p ®Æt vµ thay thÕ. CÇu ch× ®-îc chän theo c¸c ®iÒu kiÖn sau: - §iÖn ¸p ®Þnh møc : U®m.cc  U®m.m = 35 kV - Dßng ®iÖn s¬ cÊp ®Þnh møc : I®m.cc  k qtbt .S dmBA 1,3.800 Imax=   17, 2  A  3.U dm.m 35. 3 - Dßng ®iÖn c¾t ®Þnh møc : I®m.c¾t  INmax = IN3 = 3,073 kA B3 cã dßng ng¾n m¹ch trªn thanh c¸i lµ lín nhÊt
  5. Chän lo¹i cÇu ch× 3GD1 604-5B do h·ng Siemens chÕ t¹o. B¶ng 3.27 – Th«ng sè kü thuËt cña cÇu ch× lo¹i 3GD1 604- 5B. Lo¹i CC Ic¾tNmin, U®m, kV I®m, A Ic¾tN,kA kA 3GD1 604- 36 20 120 31,5 5B 5. Lùa chän vµ kiÓm tra ¸p t« m¸t (MCCB – Miniable Circle Circuit Breaker) Ta dïng chung MCCB ph©n ®o¹n vµ MCCB nh¸nh ®Òu chän dïng c¸c MCCB do h·ng Merlin Gerin chÕ t¹o ®Ó dÔ dµng cho viÖc mua s¾m, l¾p ®Æt vµ thay thÕ. §èi víi MCCB tæng ®-îc chän theo c¸c ®iÒu kiÖn sau: - §iÖn ¸p ®Þnh møc : U®m.A  U®m.m = 0,38 kV k qtbt .S dmBA - Dßng ®iÖn ®Þnh møc : I®m.A  Ilvmax víi I lvmax  A 3.U dm.m Cô thÓ chän c¸c ¸pt«m¸t nh- sau: + Tr¹m biÕn ¸p B1, B2, B3: S®mBA = 800 kVA. 1,3.800 Ilvmax =  1580,12  A  3.0,38 + Tr¹m biÕn ¸p B4, B5: S®mBA = 630 kVA. 1,3.630 Ilvmax =  1244,34  A  3.0,38
  6. B¶ng 3.28 – KÕt qu¶ chän MCCB tæng vµ MCCB ph©n ®o¹n. Tªn Lo¹i Sè U®m I®m Ic¾t N (kA) Sè cùc tr¹m l-îng (V) (A) B1, B2, CM1600N 3 690 1600 50 4 B3 B4, B5 CM1250N 3 690 1250 50 4 §èi víi MCCB nh¸nh: - §iÖn ¸p ®Þnh møc: U®m.A  U®m.m = 0,38 kV S ttpx - Dßng ®iÖn ®Þnh møc: I®m.A  Itt víi I tt  A n. 3.0,38 Trong ®ã: n – Sè MCCB nh¸nh ®-a ®iÖn vÒ ph©n x-ëng. KÕt qu¶ lùa chän c¸c MCCB nh¸nh ®-îc ghi trong b¶ng 3.29. B¶ng 3.29 – KÕt qu¶ lùa chän MCCB nh¸nh, lo¹i 4 cùc cña Merlin Gerin Tªn ph©n Stt Itt(A) Lo¹i SL U®m I®m Ic¾t N x-ëng (kVA) (V) (A) (kA) p/x kÕt cÊu 1484 1084,81 C1251N 2 690 1250 25 kim lo¹i p/x l¾p r¸p 944,89 717,81 C801N 2 690 800 25 c¬ khÝ p/x ®óc 1062,6 807,23 C1001N 2 690 1000 25 p/x nÐn khÝ 610,85 464,05 NS600E 2 500 600 15 p/x rÌn 1344 1021 C1251N 2 690 1250 25 Tr¹m b¬m 427 324,38 NS400E 2 500 400 15 p/x söa ch÷a 140,7 213,77 NS250E 1 500 250 15 c¬ khÝ p/x gia c«ng 277,56 210,85 NS250E 2 500 250 15 gç
  7. BphËn hµnh 75,08 114,07 NC125H 1 415 125 10 chÝnh vµ x-ëng thiÕt kÕ BphËn KCS 472 717,13 C801N 1 690 800 25 vµ kho thµnh phÈm Khu nhµ xe 46,32 70,38 NS100L 1 690 100 50 Lùa chän thanh gãp Thanh gãp lµ n¬i nhËn ®iÖn n¨ng tõ nguån cung cÊp ®Õn vµ ph©n phèi ®iÖn n¨ng cho c¸c phô t¶i tiªu thô. Thanh gãp lµ phÇn tö c¬ b¶n cña thiÕt bÞ ph©n phèi. Thanh gãp cßn ®-îc gäi lµ thanh c¸i hoÆc thanh dÉn. Tuú theo dßng ph¶i t¶i mµ thanh dÉn cã cÊu t¹o kh¸c nhau. Khi dßng nhá th× dïng thanh cøng h×nh ch÷ nhËt. Khi dßng ®iÖn lín th× dïng thanh dÉn ghÐp tõ 2 hay 3 thanh h×nh ch÷ nhËt ®¬n trªn mçi pha. NÕu dßng ®iÖn qu¸ lín th× dïng thanh dÉn h×nh m¸ng ®Ó gi¶m hiÖu øng mÆt ngoµi vµ hiÖu øng gÇn, ®ång thêi t¨ng kh¶ n¨ng lµm m¸t cho chóng. C¸c thanh gãp ®-îc chän theo ®iÒu kiÖn ph¸t nãng cho phÐp: S tt 1484,7 khc.Icp  Icb =   2255, 77  A  3.U dm 3.0,38
  8. Chän thanh gãp b»ng ®ång cã kÝch th-íc ( 60  8 ) mm2, mçi pha ghÐp 3 thanh víi Icp = 2790 ( A ). KiÓm tra thanh dÉn ®· chän theo ®iÒu kiÖn æn ®Þnh nhiÖt: F  a.I  . t qd Trong ®ã: a – kho¶ng c¸ch gi÷a c¸c pha; a = 240 mm = 24 cm. I oo = IN = 3,091 kA – dßng ®iÖn ng¾n m¹ch æn ®Þnh. tqd - thêi gian quy ®æi ®-îc x¸c ®Þnh nh- tæng thêi gian t¸c ®éng cña b¶o vÖ chÝnh ®Æt t¹i m¸y c¾t ®iÖn gÇn ®iÓm sù cè víi thêi gian t¸c ®éng toµn phÇn cña m¸y c¾t ®iÖn, tqd = f (’’,t ) víi '' I β  ,ng¾n m¹ch xa nguån I (IN = I’’ = Ioo) nªn ’’ = 1. Tra ®å thÞ, ta t×m ®-îc tq® = 0,4 TiÕt diÖn æn ®Þnh nhiÖt cña thanh gãp: F  a.I  . t qd = 24.3, 091. 0, 4  46,92  mm 2    VËy thanh gãp (60  8) mm2 lµ hîp lý. 7. KiÓm tra c¸p ®· chän: §Ó ®¬n gi¶n ë ®©y chØ cÇn kiÓm tra víi tuyÕn c¸p cã dßng ng¾n m¹ch lín nhÊt IN3 = 3,091 ( kA ) KiÓm tra tiÕt diÖn c¸p ®· chän theo ®iÒu kiÖn æn ®Þnh nhiÖt:
  9. F  α.I  . t qd Trong ®ã: - hhÖ sè nhiÖt ®é, c¸p lâi ®ång  = 6 I oo – dßng ®iÖn ng¾n m¹ch æn ®Þnh. tqd - thêi gian quy ®æi ®-îc x¸c ®Þnh nh- tæng thêi gian t¸c ®éng cña b¶o vÖ chÝnh ®Æt t¹i m¸y c¾t ®iÖn gÇn ®iÓm sù cè víi thêi gian t¸c ®éng toµn phÇn cña m¸y c¾t ®iÖn, tqd = f (’’,t ) víi '' I β  ,ng¾n m¹ch xa nguån I (IN = I’’ = Ioo) nªn ’’ = 1. Tra ®å thÞ, ta t×m ®-îc tq® = 0,4 TiÕt diÖn æn ®Þnh nhiÖt cña c¸p: F  α.I  . t qd = 6.3, 091. 0, 4  11,73  mm 2    VËy c¸p 50 mm2 ®· chän cho c¸c tuyÕn lµ hîp lý 8. Kªt luËn: C¸c thiÕt bÞ ®· lùa chän cho m¹ng ®iÖn cao ¸p cña nhµ m¸y ®Òu tho¶ m·n c¸c ®iÒu kiÖn kü thuËt cÇn thiÕt.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản