thiết kế hệ thống cung cấp điện cho nhà máy chế tạo máy bơm nông nghiệp, chương 16

Chia sẻ: Van Teo | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
365
lượt xem
43
download

thiết kế hệ thống cung cấp điện cho nhà máy chế tạo máy bơm nông nghiệp, chương 16

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Sau khi điện áp được biến đổi từ 35 kV xuống 0,4 kV được đưa tới tủ phân phối trung tâm nằm trong phân xưởng. Tủ này cấp điện cho 6 tủ động lực nằm rải rác cạnh tường phân xưởng, mỗi tủ động lực cấp điện cho 1 nhóm phụ tải đã được chia ở chương II. Phân xưởng sửa chữa cơ khí có diện tích là 1218,75 m2, gồm 77 thiết bị được chia thành 6 nhóm. Công suất tính toán của phân xưởng là 140,7 kVA, trong đó có 15,84 kW sử dụng cho hệ thống chiếu...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: thiết kế hệ thống cung cấp điện cho nhà máy chế tạo máy bơm nông nghiệp, chương 16

  1. Chương 16: ThiÕt kÕ m¹ng ®iÖn h¹ ¸p cho ph©n x-ëng söa ch÷a c¬ khÝ Sau khi ®iÖn ¸p ®-îc biÕn ®æi tõ 35 kV xuèng 0,4 kV ®-îc ®-a tíi tñ ph©n phèi trung t©m n»m trong ph©n x-ëng. Tñ nµy cÊp ®iÖn cho 6 tñ ®éng lùc n»m r¶i r¸c c¹nh t-êng ph©n x-ëng, mçi tñ ®éng lùc cÊp ®iÖn cho 1 nhãm phô t¶i ®· ®-îc chia ë ch-¬ng II. Ph©n x-ëng söa ch÷a c¬ khÝ cã diÖn tÝch lµ 1218,75 m2, gåm 77 thiÕt bÞ ®-îc chia thµnh 6 nhãm. C«ng suÊt tÝnh to¸n cña ph©n x-ëng lµ 140,7 kVA, trong ®ã cã 15,84 kW sö dông cho hÖ thèng chiÕu s¸ng. §Ó cÊp ®iÖn cho ph©n x-ëng söa ch÷a c¬ khÝ ( SCCK ) ta sö dông s¬ ®å hçn hîp. §iÖn n¨ng tõ tr¹m biÕn ¸p B3 ®-îc ®-a vÒ tñ ph©n phèi cña ph©n x-ëng. Trong tñ ph©n phèi ®Æt 1 ¸pt«m¸t tæng vµ 7 ¸pt«m¸t nh¸nh cÊp ®iÖn cho 6 tñ ®éng lùc vµ 1 tñ chiÕu s¸ng. Tõ tñ ph©n phèi ®Õn c¸c tñ ®éng lùc vµ chiÕu s¸ng sö dông s¬ ®å h×nh tia ®Ó thuËn tiÖn cho viÖc qu¶n lý vµ vËn hµnh. Mçi tñ ®éng lùc cÊp ®iÖn cho mét nhãm phô t¶i theo s¬ ®å hçn hîp, c¸c phô t¶i cã c«ng suÊt lín vµ quan träng sÏ nhËn ®iÖn trùc tiÕp tõ thanh c¸i cña tñ, c¸c phô t¶i cã c«ng suÊt bÐ vµ Ýt quan träng h¬n ®-îc ghÐp thµnh nhãm nhá nhËn ®iÖn tõ tñ theo s¬ ®å liªn th«ng (xÝch). §Ó dÔ dµng thao t¸c vµ t¨ng thªm ®é tin cËy cung cÊp ®iÖn, t¹i c¸c ®Çu vµo vµ ra cña tñ ®Òu ®Æt c¸c ¸p t« m¸t lµm nhiÖm vô ®ãng c¾t, b¶o
  2. vÖ qu¸ t¶i vµ ng¾n m¹ch cho c¸c thiÕt bÞ trong ph©n x-ëng. Tuy nhiªn gi¸ thµnh cña tñ sÏ ®¾t h¬n khi dïng cÇu dao vµ cÇu ch×, song ®©y còng lµ xu h-íng thiÕt kÕ cung cÊp ®iÖn cho c¸c xÝ nghiÖp c«ng nghiÖp hiÖn ®¹i. §4.1. Lùa chän c¸c thiÕt bÞ cho tñ ph©n phèi: Tñ ph©n phèi ®-îc chän bao gåm 1 ®Çu vµo vµ 7 ®Çu ra trong ®ã 6 ®Çu ra cung cÊp cho 6 tñ ®éng lùc, 1 ®Çu ra cßn l¹i cung cÊp cho tñ chiÕu s¸ng.
  3. H×nh 4.2 – S¬ ®å nguyªn lý tñ ph©n phèi. Phô t¶i c¸c nhãm trong ph©n x-ëng söa ch÷a c¬ khÝ ®-îc tÝnh to¸n ë ch-¬ng II: Ittpx = 213,77 (A) Ittnh1 = 57,52 (A) Ittnh2 = 54,5 (A) Ittnh3 = 45,79 (A) Ittnh4 = 32,67 (A) Ittnh5 = 50,78 (A) Ittnh6 = 50,2 (A) §Ó cÊp ®iÖn cho toµn ph©n x-ëng dù ®Þnh ®Æt mét tñ ph©n phèi ngay liÒn kÒ t-êng ph©n x-ëng n»m trong ph©n x-ëng. Trong tñ h¹ ¸p cña tr¹m biÕn ¸p B3 ë ®Çu ®-êng d©y ®Õn tñ ph©n phèi ®· ®Æt 1
  4. ¸pt«m¸t ®Çu nguån lo¹i NS250H, cã I®m = 250 A; Ic¾t N = 20 kA; U®m = 690 V. C¨n cø vµo dßng ®iÖn tÝnh to¸n ®Çu vµo tñ PP vµ dßng ®i ra tñ PP, chän lo¹i tñ do Siemens chÕ t¹o, cã cÇu dao – cÇu ch× vµ khëi ®éng tõ cÊp cho ®éng c¬, cã kÝch th-íc dµi: 2200 m, réng: 1000 mm, s©u: 600 mm (tra PL3.16 – TL1). 4.1.1. Chän c¸p tõ tr¹m biÕn ¸p B3 vÒ tñ ph©n phèi cña ph©n x-ëng: C¸p tõ tr¹m biÕn ¸p B3 vÒ tñ ph©n phèi cña ph©n x-ëng lµ c¸p ®ång h¹ ¸p 4 ruét, c¸ch ®iÖn PVC do h·ng LENS chÕ t¹o: C¸p h¹ ¸p ®-îc chän theo ®iÒu kiÖn ph¸t nãng cho phÐp. §o¹n ®-êng c¸p ë ®©y rÊt ng¾n, tæn thÊt kh«ng ®¸ng kÓ nªn cã thÓ bá qua, kh«ng cÇn kiÓm tra l¹i theo ®iÒu kiÖn U cp . S ttpx  213, 77  A  §iÒu kiÖn chän c¸p: Icp 140, 7  I max   3.U dm 3.0,38 Chän c¸p cã tiÕt diÖn ( 3  70 + 50 ) víi Icp = 246 A. Trong r·nh ®Æt 1 c¸p nªn k2 = 1. Trong tñ h¹ ¸p cña tr¹m biÕn ¸p B3 ë ®Çu ®-êng d©y ®ªn tñ ph©n phèi ®· ®Æt 1 MCCB lo¹i NS250H do h·ng Merlin Gerin ( Ph¸p ) chÕ t¹o cã I®m = 250 A. KiÓm tra c¸p theo ®iÒu kiÖn phèi hîp víi MCCB: I kdnh 1, 25.I dm.A 1, 25.250 Icp     208,33  A  1,5 1,5 1,5 VËy tiÕt diÖn c¸p ®· chän lµ hîp lý. 4.1.2. Lùa chän MCCB cho tñ ph©n phèi:
  5. C¸c MCCB theo c¸c ®iÒu kiÖn t-¬ng tù nh- ®· tr×nh bµy ë ch-¬ng III.  Chän ¸pt«m¸t tæng (tõ B3 ®Õn tñ ph©n phèi), chän theo ®iÒu kiÖn: - U®mA  U®m.m (víi U®m.m = 0,38 kV) - I®mA  Ittpx (víi Ittpx = 213,77 A ) - I®mc¾t  IN Chän ¸pt«m¸t tæng lo¹i NS250H cña Merlin Gerin cã I®m = 250 A; U®m = 690 V.  Chän ¸pt«m¸t nh¸nh (tõ tñ PP ®Õn tñ ®éng lùc) VÝ dô chän ¸pt«m¸t tõ TPP ®Õn tñ §L1: - U®mAnh  U®m.m (víi U®m.m = 0,38 kV) - I®mAnh  Ittnh1 (víi Ittnh1 = 57,52 A ) - I®mc¾t  INnh¸nh Chän lo¹i C60L do Merlin Gerin chÕ t¹o cã I®m = 63 A, U®m = 440V, Ic¾tN = 20 kA. ¸pt«m¸t tõ TPP ®Õn c¸c T§L kh¸c còng ®-îc chän t-¬ng tù. KÕt qu¶ ®-îc ghi trong b¶ng 4.1. B¶ng 4.1 – KÕt qu¶ chän MCCB cña Merlin Gerin cho tñ ph©n phèi. TuyÕn c¸p Itt (A) Lo¹i I®m U®m(V Ic¾t N Sè cùc (A) ) (kA) TPP - §L1 57,52 C60L 63 440 20 4
  6. TPP - §L2 54,5 C60L 63 440 20 4 TPP - §L3 45,79 C60L 63 440 20 4 TPP - §L4 32,67 C60L 63 440 20 4 TPP - §L5 50,78 C60L 63 440 20 4 TPP - §L6 50,2 C60L 63 440 20 4 MCCB 208,3 NS250 250 690 20 4 tæng 3 H

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản