thiết kế hệ thống cung cấp điện cho nhà máy chế tạo máy bơm nông nghiệp, chương 20

Chia sẻ: Van Teo | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
336
lượt xem
60
download

thiết kế hệ thống cung cấp điện cho nhà máy chế tạo máy bơm nông nghiệp, chương 20

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Trong các nhà máy, xí nghiệp công nghiệp hệ thống chiếu sáng có vai trò quan trọng trong việc đảm bảo chất lượng sản phẩm, nâng cao năng suất lao động, an toàn trong sản xuất và sức khoẻ của người lao động. Nếu ánh sáng không đủ, người lao động sẽ phải làm việc trong trạng thái căng thẳng, hại mắt và ảnh hưởng nhiều đến sức khoẻ, kết quả là hàng loạt sản phẩm không đạt tiêu chuẩn kỹ thuật và năng suất lao động thấp, thậm chí còn gây tai nạn trong khi làm việc. Trong thiết...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: thiết kế hệ thống cung cấp điện cho nhà máy chế tạo máy bơm nông nghiệp, chương 20

  1. Chương 20: thiÕt kÕ hÖ thèng chiÕu s¸ng cho ph©n x-ëng söa ch÷a c¬ khÝ §5.1. §Æt vÊn ®Ò: Trong c¸c nhµ m¸y, xÝ nghiÖp c«ng nghiÖp hÖ thèng chiÕu s¸ng cã vai trß quan träng trong viÖc ®¶m b¶o chÊt l-îng s¶n phÈm, n©ng cao n¨ng suÊt lao ®éng, an toµn trong s¶n xuÊt vµ søc khoÎ cña ng-êi lao ®éng. NÕu ¸nh s¸ng kh«ng ®ñ, ng-êi lao ®éng sÏ ph¶i lµm viÖc trong tr¹ng th¸i c¨ng th¼ng, h¹i m¾t vµ ¶nh h-ëng nhiÒu ®Õn søc khoÎ, kÕt qu¶ lµ hµng lo¹t s¶n phÈm kh«ng ®¹t tiªu chuÈn kü thuËt vµ n¨ng suÊt lao ®éng thÊp, thËm chÝ cßn g©y tai n¹n trong khi lµm viÖc. Trong thiÕt kÕ chiÕu s¸ng vÊn ®Ò quan träng nhÊt ph¶i quan t©m lµ ®¸p øng yªu cÇu vÒ ®é räi vµ hiÖu qu¶ chiÕu s¸ng ®èi víi thÞ gi¸c. Ngoµi ®é räi, hiÖu qu¶ cña chiÕu s¸ng cßn phô thuéc quang th«ng, mµu s¾c ¸nh s¸ng, sù lùa chän hîp lý c¸c chao chôp ®Ìn, sù bè trÝ chiÕu s¸ng võa ®¶m b¶o tÝnh kinh tÕ kü thuËt vµ mü quan hoµn c¶nh. V× vËy hÖ thèng chiÕu s¸ng ph¶i ®¶m b¶o c¸c yªu cÇu sau: * Kh«ng bÞ lo¸ m¾t. * Kh«ng bÞ lo¸ do ph¶n x¹. * Kh«ng t¹o ra nh÷ng kho¶ng tèi bëi nh÷ng vËt bÞ che khuÊt. * Ph¶i cã ®é räi ®ång ®Òu. * Ph¶i t¹o ®-îc ¸nh s¸ng cµng gÇn ¸nh s¸ng tù nhiªn cµng tèt.
  2. 5.1.1. Bè trÝ ®Ìn. ChiÕu s¸ng côc bé kh¸ ®¬n gi¶n vµ ph¶i c¨n cø vµo hoµn c¶nh cô thÓ ®Ó quyÕt ®Þnh. Sau ®©y sÏ tr×nh bµy c¸ch bè trÝ ®Ìn cho chiÕu s¸ng chung. ChiÕu s¸ng chung sÏ ph¶i dïng nhiÒu ®Ìn. VÊn ®Ò ®Æt ra lµ ph¶i x¸c ®Þnh ®-îc vÞ trÝ hîp lý cña c¸c ®Ìn vµ kho¶ng c¸ch gi÷a ®Ìn víi trÇn nhµ vµ mÆt c«ng t¸c. H×nh 5.1 giíi thiÖu 2 c¸ch bè trÝ ®Ìn trong chiÕu s¸ng chung hay sö dông. H×nh 5.1 – C¸ch bè trÝ ®Ìn: H×nh 5.2 – S¬ ®å ®Ó tÝnh to¸n chiÕu s¸ng a) Bè trÝ ®Ìn theo h×nh ch÷ nhËt; b) Bè trÝ ®Ìn theo h×nh thoi. Ph-¬ng ¸n 1: §Ìn ®Æt ë 4 gãc cña h×nh vu«ng (h×nh 5-1 a). NÕu bè trÝ ®Ìn nh- ph-¬ng ¸n nµy mµ ®é räi ®¹t yªu cÇu c«ng nghÖ th× c«ng suÊt chiÕu s¸ng sÏ lµ nhá nhÊt.
  3. Ph-¬ng ¸n 2: C¸c ®Ìn ®-îc ®Æt theo h×nh thoi (h×nh 5-1 b). Trong thùc tÕ, viÖc bè trÝ ®Ìn cßn phô thuéc vµo c¸c xµ ngang cña x-ëng, ®-êng di chuyÓn cña cÇn trôc trong ph©n x-ëng (nÕu cã). Quan hÖ vµ ®é treo cao cña ®Ìn so víi mÆt c«ng t¸c cã mÊy sè liÖu gîi ý sau (h×nh 5-2): - Gäi kho¶ng c¸ch tõ ®Ìn ®Õn mÆt c«ng t¸c lµ H - Gäi kho¶ng c¸ch tõ ®Ìn ®Õn trÇn nhµ lµ hc - §é cao cña mÆt c«ng t¸c so víi nÒn nhµ lµ hlv - Kho¶ng c¸ch nhá nhÊt gi÷a c¸c ®Ìn lµ L L Ng-êi ta ®· chøng minh ®-îc r»ng: tû sè kh«ng ®-îc v-ît hc qua 5 hoÆc 6. L L TrÞ sè tèt nhÊt lµ = 1,4  1,6. TrÞ sè phô thuéc vµo c¸c hc H L L lo¹i ®Ìn vµ chao ®Ìn, tham kh¶o ë c¸c sæ tay. Chó ý: khi  hc H sÏ cã ®é räi kh«ng ®Òu trªn trÇn nhµ, nh- vËy sÏ kh«ng sö dông hÕt ®-îc c¸c tia khuyÕch t¸n tõ trÇn nhµ xuèng. Kho¶ng c¸ch l tõ t-êng ®Õn ®Ìn nªn lÊy trong ph¹m vi: l = ( 0,3  0,5 )L. 5.1.2.Lùa chän sè l-îng, c«ng suÊt bãng ®Ìn. a) TÝnh to¸n theo ph-¬ng ph¸p hÖ sè sö dông. Ph-¬ng ph¸p nµy dïng ®Ó tÝnh to¸n chiÕu s¸ng chung, kh«ng chó ý ®Õn hÖ sè ph¶n x¹ cña t-êng vµ cña trÇn vµ vËt c¶n. Ph-¬ng
  4. ph¸p nµy th-êng dïng ®Ó tÝnh chiÕu s¸ng cho c¸c ph©n x-ëng cã diÖn tÝch lín hîn 10 m2, kh«ng thÝch dông ®Ó tÝnh chiÕu s¸ng côc bé vµ chiÕu s¸ng ngoµi trêi. Tr×nh tù tÝnh to¸n theo ph-¬ng ph¸p nµy nh- sau X¸c ®Þnh ®é cao treo ®Ìn: H = h – hc – hlv ( 5-1) Trong ®ã: h - ®é cao cña nhµ, x-ëng. hc th-êng lÊy gi¸ trÞ: hc = 0,5  0,7 m; hlv = 0,7  0,9 m; Tõ b¶ng 5.1 (TL2) tra ®-îc tû sè L/H, x¸c ®Þnh ®-îc kho¶ng c¸ch gi÷a 2 ®Ìn kÒ nhau L, m C¨n cø vµo bè trÝ ®Ìn trªn mÆt b»ng mÆt c¾t x¸c ®Þnh hÖ sè ph¶n x¹ cña t-êng, trÇn tu , tr , % X¸c ®Þnh chØ sè cña phßng kÝch th-íc a.b a.b  (5-2) H(a  b) Tõ tu , tr vµ  tra b¶ng t×m ra hÖ sè sö dông ksd X¸c ®Þnh quang th«ng cña ®Ìn: F = kESZ , lumen (5-3) nk sd Trong ®ã: k – hÖ sè dù tr÷, tra b¶ng 5.2 (TL2) t×m ®-îc; E - ®é räi (lx) (tra b¶ng 5.3- TL2) S – diÖn tÝch nhµ, x-ëng , m2 Z – hÖ sè tÝnh to¸n, th-êng Z = 0,8  1,4; n – sè bãng ®Ìn, x¸c ®Þnh sau khi bè trÝ ®Ìn trªn mÆt b»ng. Tõ ®©y, tra b¶ng t×m c«ng suÊt bãng ®Ðn cã F t-¬ng øng.
  5. b) Th«ng sè kü thuËt cña bãng ®Ìn. Th-êng dïng 2 lo¹i bãng ®Ìn: bãng ®Ìn sîi ®èt ( cßn gäi lµ ®Ìn nung nãng, ®Ìn d©y tãc ) vµ ®Ìn tuýp ( cßn gäi lµ ®Ìn huúnh quang ), ë c¸c x-ëng s¶n xuÊt Ýt dïng ®Ìn tuýp, th-êng dïng ®Ìn sîi ®èt, v× ®Ìn tuýp nh¹y víi ®iÖn ¸p ( khi U < 180 V ®Ìn t¾t ) vµ ¸nh s¸ng kh«ng thËt. ë nh÷ng khu vùc cÇn ¸nh s¸ng thËt ®Ó ph©n biÖt mµu s¾c ( nh- cÇn xem ph¶n øng ho¸ häc chuyÓn hãa mµu s¾c, ®é kÕt tña v.v…) th× chØ nªn dïng ®Ìn sîi ®èt. §Ìn tuýp Ýt ph¸t nhiÖt, kh«ng g©y nãng bøc, t¹o c¶m gi¸c m¸t mÎ sang träng th-êng dïng trong sinh ho¹t, v¨n phßng. Hai lo¹i bãng ®Ìn cã nguyªn lý lµm viÖc kh¸c nhau nªn c¸c th«ng sè kü thuËt còng kh¸c nhau. ( B¶ng 5.4 vµ 5.5 – TL2)

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản