thiết kế hệ thống cung cấp điện cho nhà máy sản xuất máy kéo, chương 12

Chia sẻ: Minh Anh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
96
lượt xem
20
download

thiết kế hệ thống cung cấp điện cho nhà máy sản xuất máy kéo, chương 12

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Trên cơ sở đã chọn được công suất các MBA ở trên ta có bảng kết quả chọn MBA cho các TBA phân xưởng do nhà máy chế tạo thiết bị điện Đông Anh sản xuất Kết quả chọn máy biến áp cho trong bảng 2.14 Bảng 2.14 - Kết quả lựa chọn MBA trong các TBA của phương án 4 Tên TBA B1 Sđm UC/U -P0 (kV (k H A) (KV) W) -P (k W) 12. 6 18

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: thiết kế hệ thống cung cấp điện cho nhà máy sản xuất máy kéo, chương 12

  1. Chương 12:Chän MBA ph©n x-ëng vµ x¸c ®Þnh tæn thÊt ®iÖn n¨ng A trong c¸c TBA Trªn c¬ së ®· chän ®-îc c«ng suÊt c¸c MBA ë trªn ta cã b¶ng kÕt qu¶ chän MBA cho c¸c TBA ph©n x-ëng do nhµ m¸y chÕ t¹o thiÕt bÞ ®iÖn §«ng Anh s¶n xuÊt KÕt qu¶ chän m¸y biÕn ¸p cho trong b¶ng 2.14 B¶ng 2.14 - KÕt qu¶ lùa chän MBA trong c¸c TBA cña ph-¬ng ¸n 4 Tªn S®m UC/U P0 P UN I0 Sè §¬n Thµnh TBA (kV H (k N (%) (% m¸ gi¸ tiÒn A) (KV) W) (k ) y (106) (106) W) B1 1000 22/0. 2.1 12. 6.5 1.5 2 121.8 243.6 4 6 B2 1600 22/0. 2.8 18 6.5 1.4 2 202.5 405 4 B3 1800 22/0. 3.1 20 6.5 1.4 2 223 446 4 B4 1000 22/0. 2.1 12. 6.5 1.5 2 121.8 243.6 4 6 B5 1800 22/0. 3.1 20 6.5 1.4 2 223 446 4 Tæng vèn ®Çu t- cho tr¹m biÕn ¸p: KB = 1784200 (103 ®) X¸c ®Þnh tæn thÊt ®iÖn n¨ng trong c¸c tr¹m biÕn ¸p Tæn thÊt ®iÖn n¨ng A trong c¸c tr¹m biÕn ¸p ®-îc tÝnh theo c«ng thøc: 2 1  S  A  n.P0 .t  .Pn . tt S  .  kWh n  dmB  KÕt qu¶ cho d-íi b¶ng 2.7
  2. B¶ng 2.7 - KÕt qu¶ tÝnh to¸n tæn thÊt ®iÖn n¨ng trong c¸c TBA cña ph-¬ng ¸n 2 Tªn TBA Sè Stt(kV S®m(kV P0(k PN(kW A(kWh) l-îng A) A) W) ) B1 2 1726.6 1000 2.1 12.6 98772.929 4 B2 2 3197.9 1600 2.8 18 167701.610 2 B3 2 3336.7 1800 3.1 20 167709.441 B4 2 1911.1 1000 2.1 12.6 112730.536 9 B5 2 3440.1 1800 3.1 20 174847.816 2 Tæn thÊt ®iÖn n¨ng trong c¸c TBA: AB = 721762.332 kWh 2. Chän d©y dÉn vµ x¸c ®Þnh tæn thÊt c«ng suÊt , tæn thÊt ®iÖn n¨ng trong m¹ng ®iÖn a.Chän c¸p cao ¸p tõ TPPTT vÒ tr¹m biÕn ¸p ph©n x-ëng T-¬ng tù nh- ph-¬ng ¸n 1, tõ TPPTT ®Õn c¸c tr¹m biÕn ¸p ph©n x-ëng c¸p cao ¸p ®-îc chän theo mËt ®é kinh tÕ cña dßng ®iÖn jkt . Sö dông c¸p lâi ®ång víi Tmax= 4500h ta cã jkt = 3.1 A/mm2 I TiÕt diÖn kinh tÕ cña c¸p : Fkt  max j kt C¸p tõ c¸c TBATG vÒ c¸c tr¹m biÕn ¸p ph©n x-ëng ®Òu lµ c¸p lé kÐp nªn: S ttpx I max  2 3U dm Chän c¸p ®ång 3 lâi 22 kV c¸ch ®iÖn XPLE, ®ai thÐp, vá PVC do h·ng FURUKAWA chÕ t¹o KiÓm tra tiÕt diÖn c¸p ®· chän theo ®iÒu kiÖn ph¸t nãng : k hc I cp  I sc víi khc = 0.93
  3. V× chiÒu dµi c¸p tõ TPPTT ®Õn tr¹m biÕn ¸p ph©n x-ëng ng¾n nªn tæn thÊt ®iÖn ¸p nhá, cã thÓ bá qua kh«ng cÇn kiÓm tra theo ®iÒu kiÖn tæn thÊt ®iÖn ¸p b. Chän c¸p h¹ ¸p tõ tr¹m biÕn ¸p ph©n x-ëng ®Õn c¸c ph©n x-ëng T-¬ng tù nh- ph-¬ng ¸n 1 c¸p h¹ ¸p ®-îc chän theo ®iÒu kiÖn ph¸t nãng cho phÐp. C¸c ®-êng c¸p ®Òu rÊt ng¾n, tæn thÊt ®iÖn ¸p trªn c¸p kh«ng ®¸ng kÓ nªn cã thÓ bá qua kh«ng cÇn kiÓm tra l¹i ®iÒu kiÖn Ucp. C¸p h¹ ¸p ®Òu chän lo¹i c¸p 4 lâi do h·ng LENS chÕ t¹o. §èi víi ®o¹n c¸p tõ tr¹m biÕn ¸p B2 ®Õn ph©n x-ëng LuyÖn kim mµu do cã dßng Imax lín: S ttpx 1382.61 I max    997.81 A 2 3U dm 2 3 * 0.4 Isc = 2*Imax = 2*997.81 = 1995.63 A V× dßng lín nªn mçi pha ta dïng hai c¸p ®ång h¹ ¸p mét lâi tiÕt diÖn F = 630mm2 víi dßng cho phÐp Icp = 1088A vµ mét c¸p ®ång h¹ ¸p cïng tiÕt diÖn lµm d©y trung tÝnh . Cã (3*2+1)*2 =14 c¸p cïng n»m trong mét hµo nªn ta lÊy khc = 0.83 KÕt qu¶ chän c¸p ®-îc ghi trong b¶ng 2.8 B¶ng 2.8 - KÕt qu¶ chän c¸p cao ¸p vµ h¹ ¸p cña ph-¬ng ¸n 2 §-êng c¸p F(mm) L(m) R0(Ω/ R(Ω) §¬n gi¸ Thµnh m2 ) (103§/m tiÒn ) (103§) TPPTT- 3*16 85 1.470 0.062 58 9860 B1 TPPTT- 3*16 100 1.470 0.074 58 11600 B2 TPPTT- 3*16 90 1.470 0.066 58 10440 B3 TPPTT- 3*16 35 1.470 0.026 58 4060 B4 TPPTT- 3*16 95 1.470 0.070 58 11020
  4. B5 B1->1 3*50+3 60 0.387 0.012 84 10080 5 B2->4 3*630+ 30 0.047 0.0002 726 43560 630 B3->6 3*120+ 35 0.153 0.005 205 7175 70 Tæng vèn ®Çu t- cho ®-êng d©y: KD = 107795 (103§) c. X¸c ®Þnh tæn thÊt c«ng suÊt t¸c dông trªn ®-êng d©y S 2 ttpx C«ng thøc tÝnh : P  2 R * 10 3 (kW) U dm 1 R R0 l ( n n - sè ®-êng d©y ®i song song KÕt qu¶ tÝnh to¸n tæn thÊt ®-îc cho trong b¶ng sau: B¶ng 2.17- Tæn thÊt c«ng suÊt t¸c dông trªn c¸c ®-êng d©y cña ph-¬ng ¸n 4 §-êng c¸p F(mm) L(m) R0(Ω/ R(Ω) STT(kW) P(kW) m2 ) TPPTT- 3*16 85 1.470 0.062 1726.64 0.382 B1 TPPTT- 3*16 100 1.470 0.074 3197.92 1.564 B2 TPPTT- 3*16 90 1.470 0.066 3336.7 1.518 B3 TPPTT- 3*16 35 1.470 0.026 1911.19 0.196 B4 TPPTT- 3*16 95 1.470 0.070 3440.12 1.712 B5 B1->1 3*50+35 60 0.387 0.012 106.39 0.849 B2->4 3*630+6 30 0.047 0.0002 1382.61 2.390
  5. 30 B3->6 3*120+7 35 0.153 0.005 223.35 1.559 0 Tæng tæn thÊt c«ng suÊt t¸c dông trªn d©y dÉn: ∑PD = 10.288 kW d. X¸c ®Þnh tæn thÊt ®iÖn n¨ng trªn c¸c ®-êng d©y : Tæn thÊt ®iÖn n¨ng trªn c¸c ®-êng d©y ®-îc tÝnh theo c«ng thøc : AD   PD [kWh] AD  10.288 * 3300  33950.4 [kWh] 3. Chi phÝ tÝnh to¸n cña ph-¬ng ¸n 4 Vèn ®Çu t- : K4 = KB + KD =1784200. 103 + 107795. 103 = 1891.955 (x106®) Tæng tæn thÊt ®iÖn n¨ng trong c¸c tr¹m biÕn ¸p vµ ®-êng d©y: A4 = AB + AD = 721762.332 + 33950.4 = 755712.732 kWh Chi phÝ tÝnh to¸n lµ : Z4 = (avh +atc).K4+A4.C = (0.1+0.2)*1891.955*106+1000 *755712.732 = 1323.299232*106 (®) B¶ng 2.18 - Tæng kÕt chØ tiªu kinh tÕ - kü thuËt cña c¸c ph-¬ng ¸n : Ph-¬ng ¸n Vèn ®Çu t- Tæn thÊt ®iÖn Chi phÝ tÝnh (103 ®) n¨ng (kWh) to¸n (106 ®) Ph-¬ng ¸n 1 2853.430 1152782.536 2008.81153 Ph-¬ng ¸n 2 2896.555 1111156.447 1980.122947 Ph-¬ng ¸n 3 1891.63 764680.299 1332.16930 Ph-¬ng ¸n 4 1891.955 755712.732 1323.299232
  6. NhËn xÐt: Tõ c¸c kÕt qu¶ tÝnh to¸n cho thÊy ph-¬ng ¸n 3 vµ ph-¬ng ¸n 4 t-¬ng ®-¬ng nhau vÒ mÆt kinh tÕ do cã chi phÝ tÝnh to¸n chªnh nhau kh«ng ®¸ng kÓ (≤5%), vèn ®Çu t- mua m¸y biÕn ¸p vµ c¸p, tæn thÊt ®iÖn n¨ng còng xÊp xØ nhau. Ph-¬ng ¸n 4 cã sè TBA Ýt h¬n nªn sÏ thuËn lîi h¬n trong c«ng t¸c x©y l¾p, qu¶n lÝ vµ vËn hµnh do vËy ta chén ph-¬ng ¸n 4 lµm ph-¬ng ¸n thiÕt kÕ

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản