THIẾT KẾ HỆ THỐNG DẪN ĐỘNG XÍCH TẢI, chương 2

Chia sẻ: Nguyen Van Dau | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

2
647
lượt xem
273
download

THIẾT KẾ HỆ THỐNG DẪN ĐỘNG XÍCH TẢI, chương 2

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thiệt kế bộ truyền xích - Vận tốc quay trục động cơ n1 = 2900( vp/ ) -Tỉ số truyền của xích ĩ = 3 (chọn theo bảng tiêu chuẩn I= 3 – 5) 2. Chọn loại xích Chọn xích ống- con lăn vì giá thành rẻ hơn và thông dụng hơn, và bộ truyền không yêu cầu làm việc êm, không ồn. * Ta có tỉ số truyền xích I = 3 Theo bảng số liệu yêu cầu thiết kế ta có số răng đĩa dẫn z1= 9răng) -Số răng đĩa dẫn z2 được tính theo công thức (6-5) trang...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: THIẾT KẾ HỆ THỐNG DẪN ĐỘNG XÍCH TẢI, chương 2

  1. Chương 2: THIEÁT KEÁ BOÄ TRUYEÀN XÍCH 1.Thieát keá boä truyeàn xích - Vaän toác quay truïc ñoäng cô n1 = 2900( v/p ) -Tæ soá truyeàn cuûa xích ix = 3 (choïn theo baûng tieâu chuaån ix = 3 – 5) 2. Choïn loaïi xích Choïn xích ống- con laên vì giaù thaønh reû hôn vaø thoâng duïng hôn, vaø boä truyeàn khoâng yeâu caàu laøm vieäc eâm, khoâng oàn. * Ta coù tæ soá truyeàn xích ix = 3 Theo baûng soá lieäu yeâu caàu thieát keá ta coù soá raêng ñóa daãn z1= 9(raêng) -Soá raêng ñóa daãn z2 ñöôïc tính theo coâng thöùc (6-5) trang 105 z2= i.z1 =3 x 9=27 (raêng) theo baûng soá lieäu thieát keá ta coù böôùc xích p =110mm 3. Ñònh khoaûng caùch truïc A vaø soá maéc xích x Soá maéc xích ñöôïc tính theo coâng thöùc: Choïn sô boä A = (30÷50)p A = (30÷50)110 = 3300 ÷5500 mm Choïn A = 4500(mm) Tính soá maéc xích theo coâng thöùc (6-4) trang 102 X = Z1  Z 2  2 A  . Z 2  Z1 2 x p 2 p 2 A 2 9  27 2 x 4500  29  9  110 =    x  100 2 110  2  4500 Choïn soá maéc xích laø: X = 100 * Tính chính xaùc khoaûng caùch truïc A theo soá maéc xích theo coâng thöùc (6-3)
  2. p  2 2 Z  Z2  Z  Z2   Z  Z1  A= X  1  X  1   8 2   4  2  2   2     2 2  110  27  9  27  9   27  9   = 100   100    8   4499 (mm) 4  2  2   2     * Ñeå ñaûm baûo ñoä voõng bình thöôøng tăng một khoaûng caùch truïc moät khoaûng: A = 0,003A =0,003×4499  13,5 mm vaäy choïn A=4513( mm) 4. Tính ñöôøng kính voøng chia treân ñóa xích ñóa daãn: dc1 = p / sin( / z1 )  110 / sin( / 9)  321,6 (mm) ñóa bò daãn: dc2= p / sin( / z 2 )  110 / sin( / 27)  947,5 ( mm) 5. Ñöôøng kính voøng ñænh: dd1= dc1 + 0,7p = 321,6 + 0,7x110=398,6 (mm) dd2= dc2 + 0,7p = 947,5+ 0,7x110=1024,5 (mm) 6. Goïi A laø dieän tích cuûa baûn leà xích: A  d 0b0 Trong ñoù: ª d0 : Ñöơøng kính choát ª b0 : Chieàu roäng oáng Tính A gaàn ñuùng theo coâng thöùc: 3388 A  0, 28 p 2  0, 28 1102  3388mm2 vaäy d 0b0  3388  b0  d0 Choïn d 0  30mm 3388 b0   113mm 30 6. Tính löïc taùc duïng leân truïc laép ñóa xích theo coâng thöùc (6- 17) 6  10 7  K t  N R  Kt x P = Z 1  p  n3 Trong ñoù:
  3. Kt: heä soá xeùt ñeán taùc duïng cuûa troïng löôïng xích leân truïc choïn Kt = 1,15 6  10 7  1,15  4,8 R=  4611,2 N 9  110  72,55 Theo điều kiện làm việc không va đập mạnh và số răng đĩa dẫn và bị động
  4. Ta chọn theo tiêu chuẩn là 560 (mm). Theo bảng 4.19 [1 tr 62]. Ta tính lại tỉ số truyền :u= D2  560 4 D1 140 2/ Chọn sơ bộ khoảng cách trục A Theo bảng 4.14 [1 tr 60] ta có CT A=0,95 xD2= 0,95x560 = 532 (mm). Kiểm tra A có thỏa điều kiện 0,55(D1+D2) + h  A  2(D1+D2) Thay số 0,55(560+140) + 8  532  2(140+560) 385  532  1400. Ta thấy thỏa, vậy khoảng cách trục A là 532 (mm). 3/ Tính chiều dài đai (L) theo khoảng cách sơ bộ trục A : CT 4.4 [1 tr 54] L  2A   ( D  D1 ) 2 ( D2  D1 )  2   2 x532  560  140   560  1402  2246,5(mm) 2 4A 2 4 x532 Theo bảng tiêu chuẩn ta chọn chiều dài dây đai L=2500 (mm). (ở bảng 4.13 [1 tr 59] ) Kiểm nghiệm số lần uốn của đai trong 1 s: V 21,26 i   8,504 L 2 .5 i nhỏ hơn i max  10 . Vậy L= 2500 (mm) 4/ Xác định khoảng cách trục A theo chiều dài đai L:
  5. 2 L   ( D1  D2 )  2 L   ( D2  D1 )2  8( D2  D1 ) 2 A 8 2 x 2500   140  560  2 x 2500   560  1402  8560  1402  8  667,2 (mm) 5/ Tính góc ôm 1 : D2  D1 560  140  1  180    57  180   x57 0  144 0 A 667,2 Góc ôm đạt yêu cầu vì lớn hơn 1200 ( ở đây ta chọn đai sợi tổng hợp.(theo chú dẫn [1 tr 54]. 6/Xác định số đai cần thiết(z): z = P1Kđ / ([P0] CαC1CuCz) với P1 công suất bánh chủ động :5,03 kW [P0] công suất cho phép :tra bảng 4.19[1 tr 62] được 3.5. Kđ hệ số tải trọng động, tra bảng 4.7 [1 tr 55] được 1.35 Cα hệ số ảnh hưởng của góc ôm α1, tra bảng 4.15 [1 tr 61] và nội suy ta được α1= 0.902. Tra bảng 4.16 [1 tr 61] với l/l0 =2500/1700=1.47 ta được C1= 1.097 Cu :hệ số kể đến ảnh hưởng của tỉ số truyền, tra bảng 4.17 [1 tr 61] được 1.14 Cz :hệ số kể đến ảnh hưởng của sự phân bố không đều tải trọng cho các dây đai, tra bảng 4.18 [1 tr 61] với P1/[P]=5.03/3.5=1.43 ta được Cz = 0.97 Vậy z = 5.03x1.35/(3.5x0.902x1.097x0.97)=2.02.
  6. Chọn z = 2. Chiều rộng bánh đai: B = z  1t  2e  (2  1)15  2 x10  35(mm) Với t, e tra bảng 4.21 [1 tr 63] với kí hiệu tiết diện đai A. Đường kính ngoài bánh đai Bánh dẫn: Dn1  D1  2h = 140+ 2x 3.3= 146.6 (mm) Bánh bị dẫn: Dn 2  D2  2h = 560+2x3.3=566.6 (mm) Với h0 tra bảng 4.21 [1 tr 63]. 7/ Tính lực căng ban đầu F0 và lực tác dụng lên trục FR Tính lực căng ban đầu F0 F0 = 780P1Kđ/(v Cαz)+Fv Với P1 tính ở trên :5.03 Kđ tính ở trên 1.35 v:vận tốc vòng :21.26 (m/s) Cα tính trên :0.902 Z số đai :2 Fv :lực căng do lực li tâm sinh ra. Đối với trường hợp này bộ truyền không tự động điều chỉnh được lực căng Fv= qm v2=0.105x21.262=47.46 (N) Với qm khối lượng trên một đơn vị chiều dài đai. Tra bảng 4.22 [1 tr 64] được 0.105. Suy ra F0 = 780x5.03x1.35/(21.26x0.902x2) + 47.46= 185.6 (N) Lực tác dụng lên trục FR
  7. FR= 2F0z sin( α1/2)=2x185.6 sin(1440/2)=353 (N).

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản