THIẾT KẾ HỆ THỐNG DẪN ĐỘNG XÍCH TẢI, chương 2

Chia sẻ: kentit

Thiệt kế bộ truyền xích - Vận tốc quay trục động cơ n1 = 2900( vp/ ) -Tỉ số truyền của xích ĩ = 3 (chọn theo bảng tiêu chuẩn I= 3 – 5) 2. Chọn loại xích Chọn xích ống- con lăn vì giá thành rẻ hơn và thông dụng hơn, và bộ truyền không yêu cầu làm việc êm, không ồn. * Ta có tỉ số truyền xích I = 3 Theo bảng số liệu yêu cầu thiết kế ta có số răng đĩa dẫn z1= 9răng) -Số răng đĩa dẫn z2 được tính theo công thức (6-5) trang...

Nội dung Text: THIẾT KẾ HỆ THỐNG DẪN ĐỘNG XÍCH TẢI, chương 2

Chương 2: THIEÁT KEÁ BOÄ TRUYEÀN
XÍCH
1.Thieát keá boä truyeàn xích
- Vaän toác quay truïc ñoäng cô n1 = 2900( v/p )
-Tæ soá truyeàn cuûa xích ix = 3 (choïn theo baûng tieâu chuaån ix = 3 –
5)
2. Choïn loaïi xích
Choïn xích ống- con laên vì giaù thaønh reû hôn vaø thoâng duïng
hôn, vaø boä truyeàn khoâng yeâu caàu laøm vieäc eâm, khoâng oàn.
* Ta coù tæ soá truyeàn xích ix = 3
Theo baûng soá lieäu yeâu caàu thieát keá ta coù soá raêng ñóa daãn z1=
9(raêng)
-Soá raêng ñóa daãn z2 ñöôïc tính theo coâng thöùc (6-5) trang 105
z2= i.z1 =3 x 9=27 (raêng)
theo baûng soá lieäu thieát keá ta coù böôùc xích p =110mm
3. Ñònh khoaûng caùch truïc A vaø soá maéc xích x
Soá maéc xích ñöôïc tính theo coâng thöùc:
Choïn sô boä A = (30÷50)p
A = (30÷50)110 = 3300 ÷5500 mm
Choïn A = 4500(mm)
Tính soá maéc xích theo coâng thöùc (6-4) trang 102
X = Z1  Z 2  2 A  . Z 2  Z1 2 x p
2 p 2 A
2
9  27 2 x 4500  29  9  110
=    x  100
2 110  2  4500
Choïn soá maéc xích laø: X = 100
* Tính chính xaùc khoaûng caùch truïc A theo soá maéc xích theo coâng
thöùc (6-3)
p 
2 2
Z  Z2  Z  Z2   Z  Z1 
A= X  1  X  1   8 2  
4

2  2   2  

 2
2

110  27  9  27  9   27  9  
= 100   100    8   4499 (mm)
4  2  2   2  
 
* Ñeå ñaûm baûo ñoä voõng bình thöôøng tăng một khoaûng caùch truïc
moät khoaûng:
A = 0,003A =0,003×4499  13,5 mm
vaäy choïn A=4513( mm)
4. Tính ñöôøng kính voøng chia treân ñóa xích
ñóa daãn: dc1 = p / sin( / z1 )  110 / sin( / 9)  321,6 (mm)
ñóa bò daãn: dc2= p / sin( / z 2 )  110 / sin( / 27)  947,5 ( mm)
5. Ñöôøng kính voøng ñænh:
dd1= dc1 + 0,7p = 321,6 + 0,7x110=398,6 (mm)
dd2= dc2 + 0,7p = 947,5+ 0,7x110=1024,5 (mm)
6. Goïi A laø dieän tích cuûa baûn leà xích:
A  d 0b0
Trong ñoù: ª d0 : Ñöơøng kính choát
ª b0 : Chieàu roäng oáng
Tính A gaàn ñuùng theo coâng thöùc:
3388
A  0, 28 p 2  0, 28 1102  3388mm2 vaäy d 0b0  3388  b0 
d0
Choïn d 0  30mm
3388
b0   113mm
30
6. Tính löïc taùc duïng leân truïc laép ñóa xích theo coâng thöùc (6-
17)
6  10 7  K t  N
R  Kt x P =
Z 1  p  n3
Trong ñoù:
Kt: heä soá xeùt ñeán taùc duïng cuûa troïng löôïng xích leân
truïc choïn Kt = 1,15
6  10 7  1,15  4,8
R=  4611,2 N
9  110  72,55
Theo điều kiện làm việc không va đập mạnh và số răng đĩa dẫn và
bị động
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản