thiết kế hệ thống dán thùng tự động, chương 1

Chia sẻ: Dang Cay | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:10

0
123
lượt xem
59
download

thiết kế hệ thống dán thùng tự động, chương 1

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thùng được thực hiện trong hệ thống này là thùng giấy (thùng carton). - Năng suất 2400 (thùng/giờ). - Thực hiện dán băng keo cả mặt trên và mặt dưới của thùng một cách đồng thời. - Dễ dàng và nhanh chóng thay đổi kích thước của thùng. - Miệng thùng giấy sau khi dán phải kín, đường băng keo phẳng, không có bọng khí. - Dán được những thùng có kích thước sau

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: thiết kế hệ thống dán thùng tự động, chương 1

  1. Chương 1 : CHOÏN SÔ ÑOÀ ÑOÄNG 1.1 - Yeâu caàu kyõ thuaät : - Thuøng ñöôïc thöïc hieän trong heä thoáng naøy laø thuøng giaáy (thuøng carton). - Naêng suaát 2400 (thuøng/giôø). - Thöïc hieän daùn baêng keo caû maët treân vaø maët döôùi cuûa thuøng moät caùch ñoàng thôøi. - Deã daøng vaø nhanh choùng thay ñoåi kích thöôùc cuûa thuøng. - Mieäng thuøng giaáy sau khi daùn phaûi kín, ñöôøng baêng keo phaúng, khoâng coù boïng khí. - Daùn ñöôïc nhöõng thuøng coù kích thöôùc sau : Thoâng soá Min Max Chieàu daøi a (mm) 150 600 Chieàu cao b (mm) 150 600 Chieàu roäng c (mm) 150 500
  2. Khoái löôïng (kg) 1 20 1.2 - Caùc phöông aùn daùn baêng keo : 1.2.1 - Caùc phöông aùn thieát keá : 1) Phöông aùn 1: 1 - Thuøng giaáy 12 - Khaâu 12 23 - Cuoän baêng keo 2 - Con laên daùn baêng keo 13 - Loø xo keùo 24 - Daây baêng keo
  3. 3 - Con laên daùn baêng keo 14 - Khaâu 14 25 - Con laên 4 - Loø xo keùo 15 - Con laên daùn baêng keo26 - Khaâu 26 5 - Khaâu 5 16 - Con laên daùn baêng keo27- Loø xo keùo 6 - Con laên 17 - Khaâu 17 28 - Baêng taûi 7 - Daây baêng keo 18 - Loø xo keùo 29 - Boä truyeàn xích 8 - Cuoän baêng keo 19 - Khaâu 19 30 - Hoäp truyeàn ñoäng 9 - Con laên 20 - Khaâu 20 31 - Khôùp noái 10 - Dao caét baêng keo 21 - Dao caét baêng keo 32 - Ñoäng cô 11- Khaâu 11 22 - Con laên a) Nguyeân lyù hoaït ñoäng : - Baêng taûi (28) goàm 2 baêng taûi ñöôïc ñaët song song vôùi nhau, caùch moät khoaûng cho tröôùc ñeå laép cuïm daùn baêng keo döôùi vaø chuyeån ñoäng nhôø moät ñoäng cô (32) qua khôùp noái (31) ñeán hoäp truyeàn ñoäng (30) vaø boä truyeàn xích (29). - Daây baêng keo (7),(24) ñöôïc keùo ra töø cuoän baêng keo (8),(23) voøng qua caùc con laên (6),(9) vaø con laên(22),(18) coù taùc duïng laøm caêng baêng keo vaø ñeán vò trí con laên daùn baêng keo (2),(3). - Thuøng giaáy (1) ñöôïc baêng taûi (28) ñöa vaøo cuïm daùn baêng keo treân vaø döôùi ñeå tieán haønh daùn. Khi thuøng giaáy di chuyeån ñeán vò trí con laên daùn baêng keo (2),(3), taùc ñoäng laøm cho con laên daùn baêng keo (2),(3) ñöôïc ñaåy leân, ñoàng
  4. thôøi khaâu (5),(26) ñöôïc naâng leân, taùc ñoäng qua khaâu (12),(19) roài ñeán khaâu (14),(17) laøm hai con laên daùn baêng keo (15),(16) ñöôïc naâng leân. Daây baêng keo baét ñaàu ñöôïc daùn khi thuøng giaáy chaïm vaøo con laên daùn baêng keo (2),(3). Thuøng giaáy di chuyeån gaàn tôùi vò trí dao caét (10),(21) thì taùc ñoäng vaøo khaâu (11),(20) laøm dao caét ñöôïc naâng leân. Khi thuøng di chuyeån ra khoûi khaâu (11),(20) khoâng coøn taùc ñoäng vaøo khaâu naøy thì khaâu naøy ñöôïc haï xuoáng nhôø loø xo keùo (4),(27). Do dao caét baêng keo (10),(21) ñöôïc gaén treân khaâu (11),(20) neân khi khaâu naøy haï xuoáng thì hai dao caét (10),(21) cuõng ñöôïc haï xuoáng vaø caét daây baêng keo. Quaù trình daùn baêng keo leân thuøng giaáy ñöôïc keát thuùc khi thuøng di chuyeån ra khoûi con laên daùn baêng keo (15),(16), khi ñoù caùc con laên daùn baêng keo (2),(3),(15),(16) ñoàng thôøi ñöôïc haï xuoáng nhôø caùc loø xo keùo (13),(18). Con laên daùn baêng keo (15),(16) coù taùc duïng eùp chaët laïi daây baêng keo leân thuøng giaáy. Thuøng ñaàu tieân ñöôïc daùn xong thì thuøng thöù hai ñöôïc ñöa vaøo vaø quaù trình cöù dieãn ra lieân tuïc. - Vieäc ñieàu chænh maùy theo chieàu cao cuûa thuøng giaáy nhôø truïc vis. Truïc vis seõ di chuyeån toaøn boä cuïm daùn baêng keo treân leân hoaëc xuoáng sao cho phuø hôïp vôùi chieàu cao cuûa thuøng. - Ñeå phuø hôïp vôùi chieàu roäng cuûa thuøng giaáy, ta ñieàu chænh khoaûng caùch giöõa hai thang daãn höôùng ñaët phía treân baêng taûi (28). b) Öu ñieåm : - Naêng suaát cao. - Keát caáu ñôn giaûn. - Thöïc hieän daùn baêng keo maët treân vaø maët döôùi cuûa thuøng. - Deã daøng vaø nhanh choùng thay ñoåi kích thöôùc cuûa thuøng.
  5. - Laép raùp vaän haønh ñôn giaûn. c) Nhöôïc ñieåm : - Maët treân cuûa thuøng khoâng ñöôïc neùn chaët. - Khoâng thöïc hieän ñöôïc ñoái vôùi thuøng coù chieàu roäng quaù nhoû. - Nhieàu boïng khí. 2) Phöông aùn 2 : 38 - Baêng taûi 40- Hoäp truyeàn ñoäng 42 - Ñoäng cô
  6. 39 - Boä truyeàn xích 41 - Khôùp noái a) Nguyeân lyù hoaït ñoäng : - Cô caáu daùn baêng keo vaø quaù trình daùn töông töï phöông aùn 1 nhöng khaùc ôû choå laø thuøng giaáy ñöôïc vaän chuyeån nhôø hai baêng taûi (38) rieâng bieät, moãi baêng taûi naøy chuyeån ñoäng nhôø moät ñoäng cô (42) qua khôùp noái (41) ñeán hoäp truyeàn ñoäng (40) vaø boä truyeàn xích (39). Hai baêng taûi rieâng bieät naøy aùp saùt hai maët beân cuûa thuøng giaáy vaø di chuyeån loâi thuøng ñi. - Vieäc ñieàu chænh maùy theo chieàu cao thuøng giaáy töông töï phöông aùn 1. - Ñeå phuø hôïp vôùi chieàu roäng cuûa thuøng, ta ñieàu chænh khoaûng caùch giöõa hai baêng taûi (38). b) Öu ñieåm : - Naêng suaát cao. - Thöïc hieän daùn baêng keo maët treân vaø maët döôùi cuûa thuøng. - Deã daøng vaø nhanh choùng thay ñoåi kích thöôùc cuûa thuøng. - Laép raùp vaän haønh ñôn giaûn. - Thöïc hieän ñöôïc vôùi thuøng coù chieàu roäng nhoû. c) Nhöôïc ñieåm : - Keát caáu phöùc taïp. - Thuøng di chuyeån khoâng ñoàng boä, ñöôøng baêng keo daùn khoâng phaúng. - Coù hieän töôïng tröôït giöõa baêng taûi vaø hai maët beân cuûa thuøng, laøm thuøng bò traày xöôùc, giaûm tuoåi thoï baêng taûi. - Maët treân cuûa thuøng khoâng ñöôïc neùn chaët.
  7. - Nhieàu boïng khí. 3) Phöông aùn 3: 33 - Baêng taûi 35- Hoäp truyeàn ñoäng 37 - Ñoäng cô 34 - Boä truyeàn xích 36 - Khôùp noái a) Nguyeân lyù hoaït ñoäng : - Cô caáu daùn baêng keo vaø quaù trình daùn töông töï phöông aùn 1. - Vieäc ñieàu chænh maùy sao cho phuø hôïp vôùi chieàu cao vaø chieàu roäng cuûa thuøng giaáy töông töï phöông aùn 1. - Khaùc vôùi phöông aùn 1 laø coù theâm baêng taûi (33) laép taïi vò trí cuïm daùn baêng keo treân, coù taùc duïng laø neùn chaët vaø hoã trôï di chuyeån thuøng giaáy. Baêng taûi
  8. (33) bao goàm hai baêng taûi ñaët song song vôùi nhau vaø caùch nhau moät khoaûng cho tröôùc ñeå laép cuïm daùn baêng keo treân, cuøng chuyeån ñoäng nhôø moät ñoäng cô (37) qua khôùp noái (36) ñeán hoäp truyeàn ñoäng (35) vaø boä truyeàn xích (34). b) Öu ñieåm : - Naêng suaát cao. - Keát caáu ñôn giaûn. - Thöïc hieän daùn baêng keo maët treân vaø maët döôùi cuûa thuøng. - Deã daøng vaø nhanh choùng thay ñoåi kích thöôùc cuûa thuøng. - Laép raùp vaän haønh ñôn giaûn. - Maët treân cuûa thuøng ñöôïc neùn chaët. - Thuøng di chuyeån nheï nhaøng, oån ñònh, ñöôøng baêng keo phaúng, ít boïng khí. c) Nhöôïc ñieåm : - Khoâng thöïc hieän ñöôïc ñoái vôùi thuøng coù chieàu roäng quaù nhoû. 4) Phöông aùn 4 :
  9. 33 - Baêng taûi 35 - Hoäp truyeàn ñoäng 37 - Ñoäng cô 34 - Boä truyeàn xích 36 - Khôùp noái a) Nguyeân lyù hoaït ñoäng : - Cô caáu daùn baêng keo vaø quaù trình daùn töông töï phöông aùn 2. - Vieäc ñieàu chænh maùy sao cho phuø hôïp vôùi chieàu cao vaø chieàu roäng cuûa thuøng giaáy töông töï phöông aùn 2. - Khaùc vôùi phöông aùn 2 laø coù theâm baêng taûi (33) laép taïi vò trí cuïm daùn baêng keo treân, coù taùc duïng laø neùn chaët vaø hoã trôï di chuyeån thuøng giaáy. b) Öu ñieåm : - Naêng suaát cao. - Thöïc hieän daùn baêng keo maët treân vaø maët döôùi cuûa thuøng. - Deã daøng vaø nhanh choùng thay ñoåi kích thöôùc cuûa thuøng. - Laép raùp vaän haønh ñôn giaûn. - Thöïc hieän ñöôïc vôùi thuøng coù chieàu roäng nhoû.
  10. - Maët treân cuûa thuøng ñöôïc neùn chaët. - Thuøng di chuyeån töông ñoái oån ñònh, nheï nhaøng, ít boïng khí. c) Nhöôïc ñieåm : - Keát caáu phöùc taïp. - Thuøng di chuyeån khoâng ñoàng boä. - Coù hieän töôïng tröôït giöõa baêng taûi vaø hai maët beân cuûa thuøng, laøm thuøng bò traày xöôùc, giaûm tuoåi thoï baêng taûi. 1.2.2 - Choïn phöông aùn thieát keá: - Döïa vaøo yeâu caàu kyõ thuaät cuûa heä thoáng, nguyeân lyù laøm vieäc, caùc öu ñieåm vaø nhöôïc ñieåm cuûa töøng
Đồng bộ tài khoản