thiết kế hệ thống dán thùng tự động, chương 9

Chia sẻ: Dang Cay | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:8

0
79
lượt xem
29
download

thiết kế hệ thống dán thùng tự động, chương 9

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tính kiểm nghiệm độ bền then - Với các tiết diện dùng mối ghép then cần kiểm nghiệm mối ghép về độ bền dập và độ cắt. - Kiểm nghiệm độ bền dập theo công thức (9.1[3]): d = 2T/[dlt(h – t1)] - Kiểm nghiệm độ bền cắt theo công thức (9.2[3]): +Theo bảng 9.5[3] với tải trọng tĩnh =60 MPa d (mm) 6 12 8,1 16,2 2x2 4x4 1,2 2,5

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: thiết kế hệ thống dán thùng tự động, chương 9

  1. Chương 9: Tính kieåm nghieäm ñoä beàn then - Vôùi caùc tieát dieän duøng moái gheùp then caàn kieåm nghieäm moái gheùp veà ñoä beàn daäp vaø ñoä caét. - Kieåm nghieäm ñoä beàn daäp theo coâng thöùc (9.1[3]): d = 2T/[dlt(h – t1)]  [d] - Kieåm nghieäm ñoä beàn caét theo coâng thöùc (9.2[3]): c = 2T/(dltb)  [c + lti =1,35di +Theo baûng 9.5[3] vôùi taûi troïng tónh [d] =150 Mpa ;[c] =60 MPa d lt (mm) bh t1(mm) T(Nmm) d(MPa) c(MPa) (mm) 6 8,1 2x2 1,2 401,96 20,67 4,14 12 16,2 4x4 2,5 1676,59 11,5 2,15
  2. 12 16,2 4x4 2,5 1676,59 11,5 2,15 15 20,25 5x5 3 4494,51 14,8 2,96 9 12,15 5x5 3 4494,51 41,1 16,4 Vaäy taác caû caùc moái gheùp then ñeàu ñaûm baûo ñoä beàn daäp vaø ñoä beàn caét . 2) Choïn Khôùp noái : - Ñeå truyeàn ñoäng töø ñoäng cô vaøo hoäp giaûm toác ta duøng noái truïc voøng ñaøn hoài vôùi moment xoaén treân truïc I laø T1=401,96 (Nmm) - Kích thöôùc cô baûn cuûa noái truïc voøng ñaøn hoài : T,Nm d D dm L l d1 D0 z nmax B B1 l1 D3 l2 6,3 6 67 20 51 24 22 45 3 8800 3 20 16 17 12 - Kích thöôùc cô baûn cuûa voøng ñaøn hoài : T,Nm dc d1 D2 l l1 l2 l3 h 6,3 8 6 12 28 14 8 10 1 - Ñieàu kieän söùc beàn daäp cuûa voøng ñaøn hoài : d = 2kT = 2.1.6300 =1,16 (Mpa) ZDo d c l 3 3.45.8.10
  3. +k = 1: heä soá cheá ñoä taûi troïng. - Ñieàu kieän söùc beàn cuûa choát : F= kTlc = 1.6300.163 = 14,58 (Mpa) 0,1ZDo d c3 0,1.3.45.8 +[d] = 2÷4 MPa, ta coù : d  [d] +[F] = 60÷80 MPa, ta coù : F  [F] Vaäy taát caû ñeàu thoûa ñieàu kieän beàn. 3) Tính toaùn choïn oå laên : a) Truïc I : - Do treân truïc I khoâng coù löïc doïc truïc neân ta choïn oå bi ñôõ moät daõy cho caùc oå 0 vaø 1 treân truïc I. - Ta choïn oå ñôõ côõ sieâu nheï, vöøa 1000099 coù caùc thoâng soá : d=9 mm; D=20 mm; C=2,1 kN; C0=1,07 kN - Tính toaùn kieåm nghieäm khaû naêng taûi ñoäng cuûa oå : +Do truïc I chòu löïc höôùng taâm cuûa khôùp noái voøng ñaøn hoài neân löïc höôùng taâm taùc duïng leân oå ñöôïc tính laïi nhö sau : +Caùc löïc taùc duïng leân oå laên : Rx01 =26,13 N
  4. Ry01 =11,43 N Rx11 =17,57 N Ry11 =5,77 N +Löïc höôùng taâm taùc duïng leân oå 0 vaø 1 laø : Fr 01  R x201  R y 01 2 = 26,132  11,432 =28,5 (N) Fr11  R x211  R y11 2 = 17,57 2  5,77 2 =18,5 (N) +Tính kieåm nghieäm khaû naêng taûi cuûa oå : ta tieán haønh cho oå 0 vì oå naøy chòu taûi lôùn hôn. +Theo coâng thöôùc 11.3[3] vôùi Fa=0, taûi troïng qui öôùc : Q=XVFrKtKñ=1.1.28,5.1.1=28,5 (N) +Khaû naêng taûi ñoäng cuûa oå Cd : Cd = Q m L Trong ñoù : m=3 - ñoái vôùi oå bi. n1=1378 voøng/phuùt. L - tuoåi thoï tính baèng trieäu voøng quay. L = 60.n1 Lh/106 =60.1378.24000/106=1984,32 (trieäu voøng quay)
  5. Cd = Q m L =28,5 3 1984,32 =358,1 (N)=0,358 (kN)< C=2,1 (kN) Vaäy oå bi ñôõ côõ sieâu nheï, vöøa 1000099 thoûa maõn ñieàu kieän khaû naêng taûi ñoäng. b) Truïc II : - Do treân truïc II khoâng coù löïc doïc truïc neân ta choïn oå bi ñôõ moät daõy cho caùc oå 0 vaø 1 treân truïc II. - Ta choïn oå ñôõ côõ sieâu nheï, vöøa 1000099 coù caùc thoâng soá : d=9 mm; D=20 mm; C=2,1 kN; C0=1,07 kN - Tính toaùn kieåm nghieäm khaû naêng taûi ñoäng cuûa oå : +Caùc löïc taùc duïng leân oå laên : Rx02 =81,62 N Ry02 =6,84 N Rx12 =89,88 N Ry12 =21,16 N +Löïc höôùng taâm taùc duïng leân oå 0 vaø 1 laø : Fr 02  Rx202  R y 02 2 = 81,62 2  6,84 2 =81,9 (N) Fr12  Rx212  R y12 2 = 89,88 2  21,16 2 =92,34 (N)
  6. +Tính kieåm nghieäm khaû naêng taûi cuûa oå : ta tieán haønh cho oå 1 vì oå naøy chòu taûi lôùn hôn. +Theo coâng thöôùc 11.3[3] vôùi Fa=0, taûi troïng qui öôùc : Q=XVFrKtKñ=1.1.92,34.1.1=92,34 (N) +Khaû naêng taûi ñoäng cuûa oå Cd : Cd = Q m L Trong ñoù : +m=3 - ñoái vôùi oå bi +n2=318,98 voøng/phuùt +L - tuoåi thoï tính baèng trieäu voøng quay L = 60.n2 Lh/106 =60.318,98.24000/106=459,33 (trieäu voøng quay) Cd = Q m L = 92,343 459,33 =712,2 (N)=0,71 (kN)< C=2,1 (kN) Vaäy oå bi ñôõ côõ sieâu nheï, vöøa 1000099 thoûa maõn ñieàu kieän khaû naêng taûi ñoäng. c) Truïc III :
  7. - Do treân truïc III khoâng coù löïc doïc truïc neân ta choïn oå bi ñôõ moät daõy cho caùc oå 0 vaø 1 treân truïc III. - Ta choïn oå ñôõ côõ sieâu nheï, vöøa 1000901 coù caùc thoâng soá : d=12 mm; D=24 mm; C=2,66 kN; C0=1,36 kN - Tính toaùn kieåm nghieäm khaû naêng taûi ñoäng cuûa oå : +Caùc löïc taùc duïng leân oå laên : Rx03 =50,2 N Ry03 =127,3 N Rx13 =74 N Ry13 =456 N +Löïc höôùng taâm taùc duïng leân oå 0 vaø 1 laø : Fr 03  Rx 03  R y 03 2 2 = 50,2 2  127,32 =136,8 (N) Fr13  Rx213  R y13 2 = 74 2  456 2 =461,9 (N) +Tính kieåm nghieäm khaû naêng taûi cuûa oå : ta tieán haønh cho oå 1 vì oå naøy chòu taûi lôùn hôn. +Theo coâng thöôùc 11.3[3] vôùi Fa=0, taûi troïng qui öôùc : Q=XVFrKtKñ=1.1.461,9.1.1=461,9 (N) +Khaû naêng taûi ñoäng cuûa oå Cd :
  8. Cd = Q m L Trong ñoù : +m=3 - ñoái vôùi oå bi +n3=114,74 voøng/phuùt +L - tuoåi thoï tính baèng trieäu voøng quay L = 60.n3 Lh/106 =60.114,74.24000/106=165,23 (trieäu voøng quay) Cd = Q m L = 461,93 165,23 =2534,6 (N)=2,5 (kN)< C=2,66 (kN) Vaäy oå bi ñôõ côõ sieâu nheï, vöøa 1000901 thoûa maõn ñieàu kieän khaû naêng taûi ñoäng.
Đồng bộ tài khoản