thiết kế hệ thống điện cho phân xưởng cơ khí, chương 1

Chia sẻ: Minh Anh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
385
lượt xem
201
download

thiết kế hệ thống điện cho phân xưởng cơ khí, chương 1

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Ngày nay với sự phát triển không ngừng của các nghành khoa học kỹ thuật vì vậy sự phát triển của nghành công nghiệp điện là vô cùng cần thiết và không thể thiếu được. Bất kì một quốc gia nào cũng có những tổ hợp, những khu công nghiệp, khu chế xuất mà ở đó có những nhà máy sản xuất như : nhà máy dệt, nhà máy thép, nhà máy sản xuất ô tô, máy kéo …. Các nhà máy này đòi hỏi cung cấp cho chúng một lượng điện năng rất lớn. Nhà máy sản xuất máy...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: thiết kế hệ thống điện cho phân xưởng cơ khí, chương 1

  1. Ch-¬ng I Giíi thiÖu chung vÒ nhµ m¸y I. Giíi thiÖu chung vÒ nhµ m¸y 1.1. Giíi thiÖu c¸c quy tr×nh c«ng nghÖ trong nhµ m¸y Ngµy nay víi sù ph¸t triÓn kh«ng ngõng cña c¸c nghµnh khoa häc kü thuËt v× vËy sù ph¸t triÓn cña nghµnh c«ng nghiÖp ®iÖn lµ v« cïng cÇn thiÕt vµ kh«ng thÓ thiÕu ®-îc. BÊt k× mét quèc gia nµo còng cã nh÷ng tæ hîp, nh÷ng khu c«ng nghiÖp, khu chÕ xuÊt mµ ë ®ã cã nh÷ng nhµ m¸y s¶n xuÊt nh- : nhµ m¸y dÖt, nhµ m¸y thÐp, nhµ m¸y s¶n xuÊt « t«, m¸y kÐo …. C¸c nhµ m¸y nµy ®ßi hái cung cÊp cho chóng mét l-îng ®iÖn n¨ng rÊt lín. Nhµ m¸y s¶n xuÊt m¸y kÐo lµ mét nhµ m¸y mµ nã phôc vô cho c¸c nghµnh kh¸c cña mét quèc gia nh- : giao th«ng vËn t¶i,n«ng nghiÖp….do vËy nã t-¬ng ®èi quan träng trong nÒn c«ng nghiÖp. Víi mét quy tr×nh c«ng nghÖ chñ yÕu lµ s¶n xuÊt, söa ch÷a c¸c chi tiÕt thiÕt bÞ, phô tïng cho m¸y kÐo. Do ®ã, viÖc cung cÊp ®iÖn cho nhµ m¸y ph¶i phï hîp víi víi hÖ thèng ®iÖn khu vùc vµ ph¸t triÓn dùa theo quy luËt chung cña nÒn kinh tÕ. Quy tr×nh c«ng nghÖ cña nhµ m¸y gi÷ mét vÞ trÝ t-¬ng ®èi quan träng trong nÒn c«ng nghiÖp vµ n«ng nghiÖp cña mét ®Êt n-íc. ChÝnh v× ®iÒu nµy mµ møc ®é tin cËy cung cÊp ®iÖn cho nhµ m¸y còng cã mét tÇm quan träng. Tuy nhiªn khi ngõng cung cÊp ®iÖn th× chØ dÉn ®Õn hiÖn t-îng ngõng trÖ s¶n xuÊt vµ l·ng phÝ lao ®éng vµ thiÖt h¹i ®Õn kinh tÕ vµ s¶n phÈm bÞ háng. Do ®ã nhµ m¸y thuéc hé tiªu thô lo¹i II vµ III. 1.2 Phô t¶i cña nhµ m¸y Phô t¶i cña nhµ m¸y cã nhiÒu lo¹i phô t¶i kh¸c nhau. Mçi phô t¶i cã mét ®Æc ®iÓm riªng vµ c¸c chØ tiªu x¸c ®Þnh ®iÒu kiÖn lµm viÖc kh¸c nhau , ®ßi hái khi cung cÊp ®iÖn ta ph¶i tho¶ m·n : * C«ng suÊt ®Þnh møc vµ d¶i c«ng suÊt cña toµn nhµ m¸y * §iÖn ¸p ®Þnh møc vµ d¶i tÇn sè §iÖn ¸p ®Þnh møc cña phô t¶i toµn nhµ m¸y ph¶i phï hîp víi ®iÖn ¸p cña hÖ thèng ®iÖn vµ t-¬ng tù tÇn sè cña c¸c thiÕt bÞ ®iÖn trong nhµ m¸y còng ph¶i phï hîp víi tÇn sè cña hÖ thèng ®iÖn.
  2. + §iÖn ¸p 3 pha 127/220V ; 220/380V cung cÊp cho ®¹i bé phËn c¸c thiÕt bÞ trong nhµ m¸y víi c¸c tÇn sè c«ng nghiÖp lµ 50 Hz. + §iÖn ¸p 110V 220V cung cÊp cho hÖ thèng chiÕu s¸ng gåm c¸c bãng ®Ìn 110V 220V víi tÇn sè c«ng nghiÖp 50 Hz. 1.3. Yªu cÇu vÒ cung cÊp ®iÖn liªn tôc HÇu hÕt c¸c phô t¶i tiªu thô ®iÖn trong nhµ m¸y thuéc hé lo¹i II do ®ã tuy cã tÇm quan träng t-¬ng ®èi lín nh-ng khi ngõng cung cÊp ®iÖn nã chØ dÉn ®Õn thiÖt h¹i vÒ kinh tÕ do h- háng s¶n phÈm, ngõng trÖ s¶n xuÊt vµ l·ng phÝ lao ®éng …… V× vËy nhµ m¸y cã thÓ chØ cÇn cung cÊp b»ng mét nguån ®iÖn nh-ng còng cã thÓ lµ hai nguån ®iÖn. §ång thêi cho phÐp ngõng cÊp ®iÖn khi ®ãng nguån dù tr÷ b»ng tay. Trong nhµ m¸y c¸c hé lo¹i II chiÕm 80% c¸c phô t¶i tiªu thô. §èi víi c¸c hé chiÕu s¸ng, nhµ kho, phßng lµm viÖc, thiÕt kÕ trong nhµ m¸y lµ c¸c hé tiªu thô lo¹i III do vËy møc ®é tin cËy cung cÊp ®iÖn thÊp h¬n nªn cho phÐp mÊt ®iÖn trong kho¶ng thêi gian mét ngµy ®ªm. C¸c hé nµy ®-îc thiÕt kÕ mét nguån cung cÊp vµ nã chiÕm 20 % phô t¶i cña toµn nhµ m¸y. 1.4. C¸c th«ng sè cña nhµ m¸y
  3. H×nh 1.1 S¬ ®å mÆt b»ng nhµ m¸y sè 6.
  4. Sè trªn mÆt Tªn ph©n x-ëng C«ng suÊt ®Æt b»ng 1 Ban qu¶n lý vµ phßng thiÕt 80 kÕ 2 Ph©n x-ëng c¬ khÝ sè 1 3600 3 Ph©n x-ëng c¬ khÝ sè 2 3200 4 Ph©n x-ëng luyÖn kim mµu 1800 5 Ph©n x-ëng luyÖn kim ®en 2500 6 Ph©n x-ëng söa ch÷a c¬ khÝ Theo tÝnh to¸n 7 Ph©n x-ëng rÌn 2100 8 Ph©n x-ëng nhiÖt luyÖn 3500 9 Bé phËn nÐn khÝ 1700 10 Kho vËt liÖu 60 11 ChiÕu s¸ng ph©n x-ëng Theo diÖn tÝch B¶ng 1.1. Phô t¶i cña nhµ m¸y Ký hiÖu Tªn thiÕt bÞ Sè l-îng C«ng suÊt trªn mÆt (kW) b»ng (1) (2) (3) (4) Bé phËn ®óc ®ång 1 M¸y c-a kiÓu ®ai 1 1 2 Bµn 2 3 Khoan bµn 1 0,65 4 M¸y Ðp tay 1 5 M¸y mµi th« 1 2,8 6 M¸y khoan ®øng 1 2,8 7 M¸y bµo ngang 1 4,5 8 M¸y xäc 1 2,8 9 M¸y mµi trßn v¹n n¨ng 1 2,8
  5. 10 M¸y phay r¨ng 1 4,5 11 M¸y phay v¹n n¨ng 1 7,8 12 M¸y tiÖn ren 1 8,1 13 M¸y tiÖn ren 1 10 14 M¸y tiÖn ren 1 14 15 M¸y tiÖn ren 1 4,5 16 M¸y tiÖn ren 1 10 17 M¸y tiÖn ren 1 20 Bé phËn l¾p r¸p 18 M¸y khoan ®øng 1 0,85 19 CÇu trôc 1 24,2 20 Bµn l¾p r¸p 1 21 Bµn 1 22 M¸y khoan bµn 1 0,85 (1) (2) (3) (4) 23 M¸y ®Ó c©n b»ng tÜnh 1 24 Bµn 1 25 M¸y Ðp tay 1 26 BÓ dÇu cã t¨ng nhiÖt 1 2,5 27 M¸y c¹o 1 1 28 BÓ ng©m n-íc nãng 1 29 BÓ ng©m Natri Hidroxit 1 30 M¸y mµi th« 1 2,8 Bé phËn hµn h¬i 31 M¸y nÐn c¾t liªn hîp 1 1,7 32 Bµn ®Ó hµn 1 33 M¸y mµi ph¸ 1 2,8 34 Qu¹t lß rÌn 1 1,5 35 Lß trßn 1 36 M¸y Ðp tay 1 37 Bµn 1 38 M¸y khoan ®øng 1 0,85 39 Bµn n¾n 1 40 Bµn ®¸nh dÊu 1 Bé phËn söa ch÷a ®iÖn
  6. 41 BÓ ng©m dung dÞch kiÒm 1 3 42 BÓ ng©m n-íc nãng 1 3 43 Bµn 1 44 Dao c¾t vËt liÖu c¸ch ®iÖn 1 45 M¸y Ðp tay 1 46 M¸y cuèn d©y 1 1,2 47 M¸y cuèn d©y 1 1 48 BÓ ng©m tÈm cã t¨ng nhiÖt 1 3 49 Tñ xÊy 1 3 50 M¸y khoan bµn 1 0,65 51 M¸y ®Ó c©n b»ng tÜnh 52 M¸y mµi th« 1 2,8 53 Bµn thö nghiÖm thiÕt bÞ ®iÖn 1 7 Bé phËn ®óc ®ång 54 Dao c¾t cã tay ®ßn 1 55 BÓ khö dÇu mì 1 3 56 Lß ®iÖn ®Ó luyÖn khu«n 1 5 57 Lß ®iÖn ®Ó nÊu ch¶y babit 1 10 58 Lß ®iÖn ®Ó m¹ thiÕc 1 3,5 59 §¸ l¸t ®Ó ®æ babit 1 60 Qu¹t lß ®óc ®ång 1 1,5 61 Bµn 1 62 M¸y khoan bµn 1 0,65 63 Bµn n¾n 1 (1) (2) (3) (4) 64 M¸y uèn c¸c tÊm máng 1 1,7 65 M¸y mµi ph¸ 1 2,8 66 M¸y hµn ®iÓm 1 25 kVA Buång n¹p ®iÖn 67 Tñ ®Ó n¹p acquui 1 68 Gi¸ ®ç thiÕt bÞ 1 69 ChØnh l-u Selenmium 1 0,6 70 Bµn 1 B¶ng 1.2. C¸c thiÕt bÞ ®iÖn cña ph©n x-ëng söa ch÷a c¬ khÝ

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản