thiết kế hệ thống điện cho phân xưởng cơ khí, chương 10

Chia sẻ: Minh Anh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
173
lượt xem
116
download

thiết kế hệ thống điện cho phân xưởng cơ khí, chương 10

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mạng cao áp trong phương án có điện áp 35kV từ TPPTT đến 7 trạm biến áp phân xưởng. TPPTT có hai phân đoạn thanh góp nhận điện từ hai máy biến áp trung gian. + Với 7 TBA , mỗi trạm có hai MBA nhận điện trực tiếp từ hai phân đoạn thanh góp qua máy cắt điện đặt ở đầu đường cáp. Vậy trong mạng cao áp của phân xưởng ta sử dụng 14 máy cắt điện cấp điện áp 35kV cộng thêm một máy cắt phân đoạn thanh góp điện áp 35kV ở TPPTT và 2 máy...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: thiết kế hệ thống điện cho phân xưởng cơ khí, chương 10

  1. Chương 10: X¸c ®Þnh tæn thÊt ®iÖn n¨ng trªn ®-êng d©y Tæn thÊt ®iÖn n¨ng trªn ®-êng d©y ®-îc tÝnh theo c«ng thøc : ΔAD = ∑ΔP D.τ (kWh). Trong ®ã: τ- thêi gian tæn thÊt c«ng suÊt lín nhÊt, τ=2369 víi Tmax = 3960 h ΔAD = ∑ΔP D.τ = 1,22.2369=2890,18 (kWh). c. Vèn ®Çu t- mua m¸y c¾t ®iÖn trong m¹ng cao ¸p cña ph-¬ng ¸n II. + M¹ng cao ¸p trong ph-¬ng ¸n cã ®iÖn ¸p 35kV tõ TPPTT ®Õn 7 tr¹m biÕn ¸p ph©n x-ëng. TPPTT cã hai ph©n ®o¹n thanh gãp nhËn ®iÖn tõ hai m¸y biÕn ¸p trung gian. + Víi 7 TBA , mçi tr¹m cã hai MBA nhËn ®iÖn trùc tiÕp tõ hai ph©n ®o¹n thanh gãp qua m¸y c¾t ®iÖn ®Æt ë ®Çu ®-êng c¸p. VËy trong m¹ng cao ¸p cña ph©n x-ëng ta sö dông 14 m¸y c¾t ®iÖn cÊp ®iÖn ¸p 35kV céng thªm mét m¸y c¾t ph©n ®o¹n thanh gãp ®iÖn ¸p 35kV ë TPPTT vµ 2 m¸y c¾t 35 kV ë phÝa nguån cÊp hÖ thèng tæng céng lµ 17 m¸y c¾t ®iÖn. + Vèn ®Çu t- mua m¸y c¾t ®iÖn trong ph-¬ng ¸n III: KMC = n.M = 17.30.103.15,85.103 = 8083,5 .10 6 ® d/ Chi phÝ tÝnh to¸n cña ph-¬ng ¸n III. Vèn ®Çu t-: K = KB + KD + KMC = (2259,8+ 314,6 + 8083,5) 6 .10 = 10657,9.106 ® Tæng tæn thÊt ®iÖn n¨ng trong c¸c tr¹m biÕn ¸p vµ ®-êng d©y: ΔA = ΔAB +ΔAD = 557798,91 + 2890,18 = 560689,09 kWh Chi phÝ tÝnh to¸n: Z =(avh + atc).K + c. ΔA =(0,1+ 0,2). 10657,9.106 + 1000. 560689,09 =3758,06.106 ® 4. Ph-¬ng ¸n IV.
  2. VÒ c¬ b¶n lµ gièng ph-¬ng ¸n III nh-ng ph©n x-ëng 9 ®-îc cÊp ®iÖn tõ tr¹m B3 b»ng c¸p h¹ ¸p 0,4 kV H×nh 4.4 S¬ ®å ®i d©y cao ¸p ph-¬ng ¸n IV a. Chän m¸y biÕn ¸p ph©n x-ëng vµ x¸c ®Þnh tæn thÊt ®iÖn n¨ng ΔA trong c¸c tr¹m biÕn ¸p */ Chän m¸y biÕn ¸p ph©n x-ëng. Trªn c¬ së chän ®-îc c«ng suÊt MBA ë phÇn trªn ta cã kÕt qu¶ chän m¸y biÕn ¸p cho c¸c tr¹m biÕn ¸p ph©n x-ëng: TBA S®m Uc/Uh ΔP0 ΔPn Un I0 Sè §¬n Thµnh (kVA) (kV) (kW) (kW) (%) (%) m¸y gi¸ tiÒn (106 (106 ®) ®) B1 1250 35/0,4 1,81 14,1 6 1,2 2 170 340 B2 1250 35/0,4 1,81 14,1 6 1,2 2 170 340 B3 1000 35/0,4 1,72 11 6 1,3 2 147,5 295 B4 1250 35/0,4 1,81 14,1 6 1,2 2 170 340 B5 2500 35/0,4 3,5 21,5 6,5 0,8 2 290 580 B6 1600 35/0,4 2,43 18,6 6 1 2 200 400 6 Tæng vèn ®Çu t- cho tr¹m biÕn ¸p: KB =2295.10 ®
  3. B¶ng 3.16. Vèn ®Çu t- cho tr¹m biÕn ¸p trong ph-¬ng ¸n IV */ X¸c ®Þnh tæn thÊt ®iÖn n¨ng ΔA trong c¸c tr¹m biÕn ¸p. KÕt qu¶ tÝnh to¸n tæn thÊt ®iÖn n¨ng trong c¸c tr¹m biÕn ¸p cña ph-¬ng ¸n IV. Tªn Sè Stt(kVA) S®m(kVA) ΔP0(kW) ΔPn(kW) ΔA(kWh) TBA m¸y B1 2 2262,18 1250 1,81 14,1 86411,34 B2 2 2418,35 1250 1,81 14,1 94224,51 B3 2 1717,4 1000 1,72 11 68564,43 B4 2 2190,42 1250 1,81 14,1 82996,03 B5 2 3692,32 2500 3,5 21,5 116871,04 B6 2 3107,68 1600 2,43 18,6 85365,77 Tæng tæn thÊt ®iÖn n¨ng trong c¸c TBA: ΔAB =534433,12 kWh B¶ng 3.17. Tæn thÊt ®iÖn n¨ng trong c¸c tr¹m biÕn ¸p ph-¬ng ¸n IV b. Chän d©y dÉn vµ x¸c ®Þnh tæn thÊt c«ng suÊt, tæn thÊt ®iÖn n¨ng trong m¹ng ®iÖn. */ Chän c¸p tõ tr¹m PPTT vÒ c¸c tr¹m biÕn ¸p ph©n x-ëng. §-êng F L r0 R §¬n gi¸ Thµnh c¸p (mm2) (km) (Ω/km) (Ω) (106 tiÒn ®/km) (106 ®) TPPTT- 2(3x50) 0,21 0,494 0,052 130 54,6 B1 TPPTT- 2(3x50) 0,22 0,494 0,054 130 57,2 B2 TPPTT- 2(3x50) 0,14 0,494 0,035 130 36,4 B3 TPPTT- 2(3x50) 0,11 0,494 0,027 130 28,6 B4 TPPTT- 2(3x50) 0,12 0,494 0,03 130 31,2 B5 B5-9 2(9x500+500) 0,23 0,051 0,006 1500 690 TPPTT- 2(3x50) 0,16 0,494 0,04 130 41,6 B6
  4. Tæng vèn ®Çu t- cho ®-êng d©y: KD =939,6.106 ® B¶ng 3.18.Vèn ®Çu t- x©y dùng ®-êng d©y cao ¸p ph-¬ng ¸n IV */ X¸c ®Þnh tæn thÊt c«ng suÊt t¸c dông trªn ®-êng d©y. §-êng F (mm2) L r0 R Stt ΔP c¸p (km) (Ω/km) (Ω) (kVA) (kW) TPPTT- 2(3x50) 0,21 0,494 0,052 2262,18 0,22 B1 TPPTT- 2(3x50) 0,22 0,494 0,054 2418,35 0,26 B2 TPPTT- 2(3x50) 0,14 0,494 0,035 1717,4 0,08 B3 TPPTT- 2(3x50) 0,11 0,494 0,027 2190,42 0,11 B4 TPPTT- 2(3x50) 0,12 0,494 0,03 2239,65 0,12 B5 B5-9 2(9x500+500) 0,23 0,051 0,006 1475,49 81,64 TPPTT- 2(3x50) 0,16 0,494 0,04 3107,68 0,32 B6 Tæng tæn thÊt c«ng suÊt t¸c dông trªn d©y dÉn ∑ΔPD= 82,75 kW B¶ng 3.19.Tæn thÊt c«ng suÊt t¸c dông trªn c¸c ®-êng d©y cao ¸p ph-¬ng ¸n IV */ X¸c ®Þnh tæn thÊt ®iÖn n¨ng trªn ®-êng d©y. Tæn thÊt ®iÖn n¨ng trªn ®-êng d©y ®-îc tÝnh theo c«ng thøc : ΔAD = ∑ΔP D.τ (kWh). Trong ®ã: τ- thêi gian tæn thÊt c«ng suÊt lín nhÊt, τ=2369 víi Tmax = 3960 h ΔAD = ∑ΔP D.τ 82,75.2369=196034,75 (kWh). c. Vèn ®Çu t- mua m¸y c¾t ®iÖn trong m¹ng cao ¸p cña ph-¬ng ¸n IV. + M¹ng cao ¸p trong ph-¬ng ¸n cã ®iÖn ¸p 35kV tõ TPPTT ®Õn 6 tr¹m biÕn ¸p ph©n x-ëng. TPPTT cã hai ph©n ®o¹n thanh gãp nhËn ®iÖn tõ hai m¸y biÕn ¸p trung gian.
  5. + Víi 6 TBA , mçi tr¹m cã hai MBA nhËn ®iÖn trùc tiÕp tõ hai ph©n ®o¹n thanh gãp qua m¸y c¾t ®iÖn ®Æt ë ®Çu ®-êng c¸p. VËy trong m¹ng cao ¸p cña ph©n x-ëng ta sö dông 12 m¸y c¾t ®iÖn cÊp ®iÖn ¸p 35kV céng thªm mét m¸y c¾t ph©n ®o¹n thanh gãp ®iÖn ¸p 35 kV ë TPPTT vµ 2 m¸y c¾t 35 kV ë phÝa nguån cÊp hÖ thèng tæng céng lµ 15 m¸y c¾t ®iÖn. + Vèn ®Çu t- mua m¸y c¾t ®iÖn trong ph-¬ng ¸n III: KMC = n.M = 15.30.103.15,85.103 = 7132,5 .10 6 ® d/ Chi phÝ tÝnh to¸n cña ph-¬ng ¸n IV. Vèn ®Çu t-: K = KB + KD + KMC = (2295+ 939,6+7132,5) .106 =10367,1.106 ® Tæng tæn thÊt ®iÖn n¨ng trong c¸c tr¹m biÕn ¸p vµ ®-êng d©y: ΔA=ΔAB +ΔAD=534433,12 +196034,75 = 730467,87 kWh Chi phÝ tÝnh to¸n: Z =(avh + atc).K + c. ΔA =(0,1+ 0,2). 10367,1.106 + 1000. 730467,87 =3840,6.106 ® Tæng hîp chØ tiªu kinh tÕ-kü thuËt cña c¸c ph-¬ng ¸n. Ph-¬ng ¸n Vèn ®Çu t- Tæn thÊt ®iÖn Chi phÝ tÝnh 6 (10 ®) n¨ng (kWh) to¸n (106 ®) Ph-¬ng ¸n I 8283,38 1,305.106 3790,014 6 Ph-¬ng ¸n II 8614,34 1,47.10 4054,302 Ph-¬ng ¸n III 10657,9 560689,09 3758,06 Ph-¬ng ¸n IV 10367,1 730467,87 3840,6 B¶ng 3.20. Tæng hîp chØ tiªu kinh tÕ kü thuËt cña c¸c ph-¬ng ¸n NhËn xÐt: Tõ nh÷ng kÕt qu¶ tÝnh to¸n cho thÊy, ph-¬ng ¸n III lµ ph-¬ng ¸n hiÖu qu¶ vÒ c¶ mÆt kü thuËt vµ kinh tÕ nhÊt. VËy ta chän ph-¬ng ¸n III lµm ph-¬ng ¸n thiÕt kÕ.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản