thiết kế hệ thống điện cho phân xưởng cơ khí, chương 12

Chia sẻ: Minh Anh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
400
lượt xem
191
download

thiết kế hệ thống điện cho phân xưởng cơ khí, chương 12

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công suất tính toán của phân xưởng là 148,22 kVA, trong đó có 16,5 kW sử dụng cho hệ thống chiếu sáng. Để cấp điện cho phân xưởng sửa chữa cơ khí ( PXSCCK) ta sử dụng sơ đồ hỗn hợp. Điện năng từ trạm biến áp B3 được đưa về tủ phân phối của phân xưởng. Trong tủ phân phối đặt một aptomat tổng và 8 aptomat nhánh cấp điện cho 7 tủ động lực và 1 tủ chiếu sáng sử dụng sơ đồ hình tia để thuận tiện cho việc vận hành và quản lý....

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: thiết kế hệ thống điện cho phân xưởng cơ khí, chương 12

  1. Ch-¬ng 12 ThiÕt kÕ m¹ng ®iÖn h¹ ¸p cho ph©n x-ëng xöa ch÷a c¬ khÝ I. Giíi thiÖu chung. 1. Ph©n bè phô t¶i cña ph©n x-ëng. Ph©n x-ëng söa ch÷a c¬ khÝ cã diÖn tÝch 1100 m2 gåm 70 thiÕt bÞ ®-îc chia lµm 7 nhãm. C«ng suÊt tÝnh to¸n cña ph©n x-ëng lµ 148,22 kVA, trong ®ã cã 16,5 kW sö dông cho hÖ thèng chiÕu s¸ng. §Ó cÊp ®iÖn cho ph©n x-ëng söa ch÷a c¬ khÝ ( PXSCCK) ta sö dông s¬ ®å hçn hîp. §iÖn n¨ng tõ tr¹m biÕn ¸p B3 ®-îc ®-a vÒ tñ ph©n phèi cña ph©n x-ëng. Trong tñ ph©n phèi ®Æt mét aptomat tæng vµ 8 aptomat nh¸nh cÊp ®iÖn cho 7 tñ ®éng lùc vµ 1 tñ chiÕu s¸ng sö dông s¬ ®å h×nh tia ®Ó thuËn tiÖn cho viÖc vËn hµnh vµ qu¶n lý. Mçi tñ ®éng lùc cÊp ®iÖn cho mét nhãm phô t¶i theo s¬ ®å hçn hîp, c¸c phô t¶i cã c«ng suÊt lín vµ quan träng sÏ nhËn ®iÖn trùc tiÕp tõ thanh c¸i cña tñ, c¸c phô t¶i cã c«ng suÊt nhá vµ Ýt quan träng h¬n ®-îc ghÐp thµnh c¸c nhãm nhá nhËn ®iÖn tõ tñ theo s¬ ®å liªn th«ng. §Ó dÔ dµng cho viÖc thao t¸c vµ t¨ng ®é tin cËy cung cÊp ®iÖn, t¹i m¹ch c¸c ®Çu vµo vµ ra cña tñ ®Òu ®Æt c¸c aptomat lµm nhiÖm vô ®ãng c¾t, b¶o vÖ qua t¶i vµ ng¾n m¹ch cho c¸c thiÕt bÞ trong ph©n x-ëng. Tuy nhiªn gi¸ thµnh cña tñ sÏ ®¾t h¬n khi dïng cÇu dao vµ cÇu ch× song ®©y còng lµ xu h-íng cÊp ®iÖn cho c¸c xÝ nghiÖp c«ng nghiÖp hiÖn ®¹i. 2. Tr×nh tù thiÕt kÕ. * Lùa chän ph-¬ng ¸n cÊp ®iÖn * Lùa chän thiÕt bÞ ®iÖn * TÝnh to¸n ng¾n m¹ch h¹ ¸p II. Lùa chän c¸c ph-¬ng ¸n cÊp ®iÖn. S¬ ®å cung cÊp ®iÖn cho c¸c thiÕt bÞ trong ph©n x-ëng phô thuéc vµo c«ng suÊt c¸c thiÕt bÞ, sè l-îng vµ sù ph©n bè cña chóng trong mÆt b»ng ph©n x-ëng. S¬ ®å cÇn ®¶m nh÷ng ®iÒu kiÖn sau: * §¶m b¶o ®é tin cËy * ThuËn tiÖn cho viÖc l¾p r¸p vËn hµnh * Cã c¸c chØ tiªu kinh tÕ kü thuËt tèi -u
  2. * Cho phÐp dïng c¸c ph-¬ng ph¸p l¾p ®Æt c«ng nghiÖp C¸c s¬ ®å sö dông trong m¹ng ®iÖn ph©n x-ëng: - S¬ ®å h×nh tia - S¬ ®å ®-êng d©y trôc chÝnh Tuú theo c¸c bé phËn s¶n xuÊt mµ ta chän c¸c s¬ ®å ®i d©y cô thÓ. III. Lùa chän c¸c thiÕt bÞ cho tñ ph©n phèi Tñ ph©n phèi dÆt t¹i t©m phô t¶i cña ph©n x-ëng cã to¹ ®é (68,68) H×nh 4.1. S¬ ®å tñ ph©n phèi
  3. 3.1. Chän c¸p tõ tr¹m biÕn ¸p ph©n x-ëng vÒ tñ ph©n phèi cña ph©n x-ëng C¸p tõ tr¹m biÕn ¸p cung cÊp cho PXSCCK vÒ tñ ph©n phèi cña ph©n x-ëng t¶i ®iÖn ¸p 400 V cÇn ph¶i chÞu ®ùng dßng ®iÖn lµ: S ttpx 148,22 Icp =  =225,2 A 3.U dm 3.0,38 Do ®ã chän c¸p ®ång h¹ ¸p 3 lâi, c¸ch ®iÖn PVC do h·ng Lens chÕ t¹o lo¹i 3G70 mm2 cã Icp = 254 A trong nhµ. V× tr¹m biÕn ¸p ®Æt t¹i vÞ trÝ cã to¹ ®é (46,65) nªn ®-êng c¸p nµy cã ®é dµi 111 m 3.2. Chän tñ ph©n phèi cho ph©n x-ëng Tñ ph©n phèi cho ph©n x-ëng ph¶i gåm 8 ®Çu ra tíi c¸c tñ ®éng lùc tõ tñ ®éng lùc sè 1 ®Õn tñ ®éng lùc sè 8. Tñ ph©n phèi ph¶i cã U®m ≥ 0,4 kV, chÞu dßng Icp ≥ 225,2 A ë ®Çu vµo vµ ®Çu ra dßng ®iÖn trong kho¶ng ≤ 100 A. 3.3. Lùa chän MCCB cho tñ ph©n phèi
  4. * PhÝa ®Çu vµ phÝa cuèi cña ®-êng c¸p tõ tr¹m biÕn ¸p B3 ®Õn tñ ph©n phèi ta ®Æt c¸c aptomat lo¹i NS250N do Merlin Gerin chÕ t¹o cã th«ng sè nh- sau: Sè cùc I®m, A U®m, V Ic¾tN, kA 3 250 690 8 B¶ng 4.1. Th«ng sè kü thuËt cña m¸y c¾t NS250N KiÓm tra c¸p theo ®iÒu kiÖn phèi hîp víi aptomat: Icp ≥ I kddt 1,25.I dmA  1,25.250  208,3 A 1,5 1,5 1,5 * C¸c aptomat tõ tñ ph©n phèi tíi tñ ®éng lùc c¸c nhãm phô t¶i cña ph©n x-ëng chän nh- sau: I®mi ≥ Icpi = S tti 3.U dm Trong ®ã Stti lµ c«ng suÊt cña nhãm i, U®m = 380 V. C¸c Icpi lÊy tõ b¶ng 2.3. Víi chiÕu s¸ng th× Pcs = 16,5 kW KÕt qu¶ tÝnh ghi trong b¶ng 4.2. TuyÕn Itt Lo¹i Sè cùc I®m, A U®m, V Ic¾tN, kA c¸p A MCCB TPP- 17,40 C60a 3 40 440 3 §L1 TPP- 79,84 NC- 3 125 415 10 §L2 125H TPP- 9,45 C60a 3 40 440 3 §L3 TPP- 8,1 C60a 3 40 440 3 §L4 TPP- 23,22 C60a 3 40 440 3 §L5 TPP- 25,4 C60a 3 40 440 3 §L6 TPP- 46,16 NC- 3 125 415 10 §L7 125H TPP- 25,07 C60a 3 40 440 3 TCS B¶ng 4.2. Th«ng sè cña c¸c MCCB dïng cho tñ ®éng lùc vµ chiÕu s¸ng
  5. 3.4. Chän c¸p tõ tñ ph©n phèi ®Õn tñ ®éng lùc C¸c ®-êng c¸p tõ tñ ph©n phèi ®Õn tñ ®éng lùc vµ chiÕu s¸ng ®-îc ®i trong r·nh c¸p n»m däc t-êng phÝa trong vµ bªn c¹nh lèi ®i l¹i cña ph©n x-ëng. C¸p ®-îc chän theo ®iÒu kiÖn ph¸t nãng cho phÐp, kiÓm tra phèi hîp víi c¸c thiÕt bÞ b¶o vÖ vµ ®iÒu kiÖn æn ®Þnh nhiÖt khi cã ng¾n m¹ch. Do chiÒu dµi c¸p kh«ng lín nªn cã thÓ bá qua kh«ng cÇn kiÓm tra theo ®iÒu kiÖn tæn thÊt ®iÖn ¸p cho phÐp. §iÒu kiÖn chän c¸p: Khc.Icp ≥ Itt Trong ®ã: Itt – Dßng ®iÖn tÝnh to¸n cña nhãm phô t¶i Icp – Dßng ®iÖn ph¸t nãng cho phÐp, t-¬ng øng víi tõng lo¹i d©y, tõng tiÕt diÖn khc – HÖ sè hiÖu chØnh, ë ®©y lÊy khc = 1. §iÒu kiÖn kiÓm tra phèi hîp víi c¸c thiÕt bÞ b¶o vÖ cña c¸p, ë ®©y lµ aptomat: Icp ≥ I kddt  1,25.I dmA 1,5 1,5 Chän c¸p tõ ph©n phèi tíi tñ ®éng lùc 1 ( §L1): Icp ≥ Itt = 17,40 A Icp ≥ 1,25.40 =33,3 A 1,5 KÕt hîp 2 ®iÒu kiÖn trªn ta chän c¸p h¹ ¸p c¸ch ®iÖn PVC 3G2,5 do h·ng LENS chÕ t¹o cã Icp = 41 A (®Æt trong nhµ) C¸c ®-êng c¸p kh¸c chän hoµn toµn t-¬ng tù, kÕt qu¶ ghi trong b¶ng 4.3. TuyÕn Itt, A I®mA Ikddt/1,5 Lo¹i c¸p Icp,A c¸p TPP-§L1 17,40 40 33,33 3G2,5 41 TPP-§L2 79,84 100 83,33 3G10 87 TPP-§L3 9,45 40 33,33 3G2,5 41
  6. TPP-§L4 8,1 40 33,33 3G2,5 41 TPP-§L5 23,22 40 33,33 3G2,5 41 TPP-§L6 25,4 40 33,33 3G2,5 41 TPP-§L7 46,16 100 83,33 3G10 87 TPP-TCS 25,07 40 33,33 3G2,5 41 B¶ng 4.3. Th«ng sè cña c¸c c¸p tõ TPP tíi c¸c tñ ®éng lùc

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản