thiết kế hệ thống điện cho phân xưởng cơ khí, chương 3

Chia sẻ: Minh Anh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
236
lượt xem
146
download

thiết kế hệ thống điện cho phân xưởng cơ khí, chương 3

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Pđm: CôCông suất định mức (kW) + ksd, kmax: là hệ số cực đại và hệ số sử dụng Phương pháp này có các bước tính toán tương đối phức tạp do vậy mà kết quả xác định phụ tải tính toán của phương pháp là tương đối chính xác. Từ các phương pháp xác định phụ tải tính toán đã được nêu trên ta thấy rằng các thiết bị dùng điện trong phân xưởng dùng điện là 380 V, (U

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: thiết kế hệ thống điện cho phân xưởng cơ khí, chương 3

  1. Chương 3: Ph-¬ng ph¸p x¸c ®Þnh phô t¶i tÝnh to¸n theo hÖ sè cùc ®¹i vµ c«ng suÊt trung b×nh Ph-¬ng ph¸p nµy th× phô t¶i tÝnh to¸n ®-îc x¸c ®Þnh theo c«ng thøc : Ptt = kmax. ksd.P®m (2-6) Trong ®ã ta cã: + P®m: C«ng suÊt ®Þnh møc (kW) + ksd, kmax: lµ hÖ sè cùc ®¹i vµ hÖ sè sö dông Ph-¬ng ph¸p nµy cã c¸c b-íc tÝnh to¸n t-¬ng ®èi phøc t¹p do vËy mµ kÕt qu¶ x¸c ®Þnh phô t¶i tÝnh to¸n cña ph-¬ng ph¸p lµ t-¬ng ®èi chÝnh x¸c. Tõ c¸c ph-¬ng ph¸p x¸c ®Þnh phô t¶i tÝnh to¸n ®· ®-îc nªu trªn ta thÊy r»ng c¸c thiÕt bÞ dïng ®iÖn trong ph©n x-ëng dïng ®iÖn lµ 380 V, (U< 1000V) do vËy ta chän ph-¬ng ph¸p tÝnh theo sè thiÕt bÞ hiÖu qu¶ bëi v× ph-¬ng ph¸p nµy cho kÕt qu¶ t-¬ng ®èi chÝnh x¸c. 2.2/ Néi dung chi tiÕt cña ph-¬ng ph¸p hÖ sè kmax vµ c«ng suÊt trung b×nh Ptb ®Ó tÝnh phô t¶i tÝnh to¸n cho ph©n x-ëng cho ph©n x-ëng söa ch÷a c¬ khÝ. Tõ c«ng thøc (2-6) : Ptt = kmax. ksd.P®m Trong tr-êng hîp nµy khi tÝnh to¸n cho mét nhãm thiÕt bÞ th× khi ®ã c«ng thøc (2-6) sÏ nh- sau : n Ptt  k max .k sd . Pdmi ( 2-7 ) i 1 Trong ®ã : +n : lµ sè thiÕt bÞ trong nhãm +Pđmi : c«ng suÊt ®Þnh møc cña thiÕt bÞ thø i (kW) Trong 2 c«ng thøc (2-6) vµ (2-7) ta thÊy r»ng ta cÇn ph¶i ®i x¸c ®Þnh hÖ sè kmax vµ ksd a/X¸c ®Þnh hÖ sè sö dông: ksd
  2. HÖ sè sö dông lµ tØ sè gi÷a phô t¶i t¸c dông trung b×nh víi c«ng suÊt t¸c dông ®Þnh møc cña thiÕt bÞ. Nã nãi lªn møc ®é sö dông cña thiÕt bÞ ®iÖn trong mét chu kú lµm viÖc. HÖ sè ksd ®-îc x¸c ®Þnh theo c«ng thøc: +§èi víi mét thiÕt bÞ: Ptb k sd  (2-8) Pdm + §èi víi mét nhãm cã n thiÕt bÞ: n P P tbi k sd  tb  i 1 n (2-9) Pdm  Pdmi i 1 b/ X¸c ®Þnh hÖ sè cùc ®¹i kmax P k max  tt (2-10) Ptb HÖ sè cùc ®¹i kmax lµ tØ sè ®-îc x¸c ®Þnh trong kho¶ng thêi gian ®ang xÐt vµ nã th-êng ®-îc øng víi ca lµm viÖc cã phô t¶i lín nhÊt. HÖ sè nµy phô thuéc vµo sè thiÕt bÞ hiÖu qu¶ vµ hÖ sè ksd, c¸c yÕu tè ®Æc tr-ng cho chÕ ®é lµm viÖc cña c¸c thiÕt bÞ trong nhãm. Trªn thùc tÕ ng-êi ta tÝnh kmax theo ®-êng cong kmax= f (nhq,ksd) hoÆc tra theo b¶ng PL.1.6.TL1. c/ X¸c ®Þnh hÖ sè thiÕt bÞ hiÖu qu¶ (nhq) Sè thiÕt bÞ hiÖu qu¶ nhq lµ sè thiÕt bÞ gi¶ thiÕt cã cïng c«ng suÊt vµ chÕ ®é lµm viÖc, chóng ®ßi hái phô t¶i b»ng phô t¶i tÝnh to¸n cña nhãm phô t¶i thùc tÕ (gåm c¸c thiÕt bÞ cã chÕ ®é lµm viÖc vµ c«ng suÊt kh¸c nhau ). X¸c ®Þnh hÖ sè thiÕt bÞ hiÖu qu¶ theo c«ng thøc : n (P )2 dmi 1 nhq  n (2-1) (Pdmi) 2 1 Khi n >5 th× khi ®ã ta tÝnh hÖ sè thiÕt bÞ hiÖu qu¶ theo c«ng thøc (2–1 ) lµ phøc t¹p.
  3. Do vËy thùc tÕ ng-êi ta t×m nhq theo b¶ng tra hoÆc ®-êng cong ®· cho tr-íc trong tµi liÖu tham kh¶o. TÝnh nhq theo tr×nh tù sau : n1 P1 n*  ; p*  n P nhq = n . nhq* (2-2) Trong ®ã: + n : Sè thiÕt bÞ trong nhãm + n1:Sè thiÕt bÞ cã c«ng suÊt kh«ng nhá h¬n mét nöa c«ng suÊt cña thiÕt bÞ cã c«ng suÊt lín nhÊt trong nhãm. + P , P1 : Tæng c«ng suÊt øng víi n vµ n1 thiÕt bÞ. Sau khi tÝnh ®-îc n* vµ p* ta sö dông b¶ng 3 PL.1.5.TL1 ®Ó t×m nhq*, tõ ®ã tÝnh nhq theo c«ng thøc: nhq=nhq*.n d/ X¸c ®Þnh c«ng suÊt trung b×nh: (ptb) Phô t¶i trung b×nh lµ mét ®Æc tr-ng tÝnh cña phô t¶i trong mét kho¶ng thêi gian nµo ®ã. Tæng phô t¶i trung b×nh cña c¸c thiÕt bÞ cho ta c¨n cø vµo ®ã ®Ó ®¸nh gi¸ giíi h¹n tÝnh to¸n Phô t¶i trung b×nh ®-îc x¸c ®Þnh theo c«ng thøc : P Q ptb  ; qtb  t t §èi víi mét nhãm thiÕt bÞ th×: n n Ptb   pi ; Qtb   qi i 1 i 1 Trong ®ã : + P, Q : §iÖn n¨ng tiªu thô trong mét kho¶ng thêi gian kh¶o s¸t, kW ,kVAr +t : Thêi gian kh¶o s¸t, h Phô t¶i trung b×nh lµ mét th«ng sè rÊt quan träng ®Ó x¸c ®Þnh phô t¶i tÝnh to¸n, tæn thÊt ®iÖn n¨ng. e/ C¸c l-u ý khi ¸p dông ph-¬ng ph¸p nµy ®Ó x¸c ®Þnh phô t¶i tÝnh to¸n.
  4. Trong mét sè tr-êng hîp cô thÓ ta cã thÓ dïng mét sè c«ng thøc gÇn ®óng sau : + Tr-êng hîp : n  3 vµ nhq < 4 khi ®ã phô t¶i tÝnh to¸n ®-îc x¸c ®Þnh theo c«ng thøc : n p tt   i 1 p đmi (2-13) Chó ý: NÕu trong nhãm thiÕt bÞ cã c¸c thiÕt bÞ lµm viÖc ë chÕ ®é ng¾n h¹n lÆp l¹i th× c¸c thiÕt bÞ ®ã ph¶i ®-îc tÝnh theo c«ng thøc : Pd  Pdm  % + Tr-êng hîp : n > 3 vµ nhq < 4 khi ®ã phô t¶i tÝnh to¸n ®-îc x¸c ®Þnh theo c«ng thøc : n P  kpti.P tt đmi ( 2-14 ) 1 Trong ®ã : kpt lµ hÖ sè phô t¶i tõng m¸y Ta cã thÓ lÊy nh- sau : kp t= 0,9 ®èi víi thiÕt bÞ lµm viÖc ë chÕ ®é dµi h¹n kp t = 0,75 ®èi víi thiÕt bÞ lµm viÖc ë chÕ ®é ng¾n h¹n lÆp l¹i + Tr-êng hîp : nhq > 300 vµ ksd < 0,5 th× hÖ sè kmax ®-îc lÊy øng víi nhq= 300. NÕu nhq > 300 vµ ksd  0,5 th× khi ®ã Ptt = 1,05 . ksd . Pđm (2-15 ) + Tr-êng hîp c¸c thiÕt bÞ cã ®å thÞ phô t¶i b»ng ph¼ng nh- : m¸y b¬m, qu¹t nÐn khÝ….. Ptt=Ptb=ksd . P®m (2-16) + NÕu trong m¹ng cã c¸c thiÕt bÞ mét pha th× ta ph¶i cè g¾ng ph©n bæ ®Òu c¸c thiÕt bÞ ®ã lªn 3 pha cña m¹ng vµ tÝnh phô t¶i tÝnh to¸n cho nã theo ph-¬ng ph¸p mét sè phô t¶i ®Æc biÖt. Phô t¶i ®Ønh nhän. Lµ phô t¶i xuÊt hiÖn trong kho¶ng thêi gian ng¾n tõ 1s2s nã dïng ®Ó kiÓm tra dao ®éng ®iÖn ¸p, ®iÒu kiÖn tù khëi ®éng cña ®éng c¬, ®iÒu kiÖn lµm viÖc cña cÇu ch× ….vµ chóng ®-îc x¸c ®Þnh nh- sau : + §èi víi mét m¸y :
  5. I ®n = Imm =kk® . I®m (2-17) Trong ®ã : kk® lµ hÖ sè më m¸y. §èi víi c¸c ®éng c¬ lång sãc, d©y quÊn th× : kk® = 5 ®Õn 7 §èi víi c¸c lß ®iÖn th× : kk®  3 §èi víi m¸y, ®éng c¬ mét chiÒu : k k® = 2,5 + §èi víi mét nhãm m¸y : I®n = Immmax + ( Itt - ksd . I®mmax) (2-18) Trong ®ã : Immmax : lµ dßng më m¸y lín nhÊt cña thiÕt bÞ trong nhãm I®mmax : lµ dßng ®Þnh møc cña thiÕt bÞ cã dßng më m¸y lín nhÊt. 2.3/X¸c ®Þnh phô t¶i tÝnh to¸n cho c¸c nhãm thiÕt bÞ cña ph©n x-ëng söa ch÷a c¬ khÝ. a/ TÝnh to¸n cho nhãm I C«ng suÊt Ký hiÖu ®Æt ®Þnh møc Tªn thiÕt bÞ ®iÖn trong Sè trªn STT (KW) nhãm l-îng mÆt Mét Tæng sè b»ng thiÕt bÞ thiÕt bÞ (1) (2) (3) (4) (5) (6) 1 M¸y c-a kiÓu ®ai 1 1 1 1 2 Khoan bµn 1 3 0,65 0,65 3 M¸y mµi th« 1 5 2,8 2,8 4 M¸y khoan ®øng 1 6 2,8 2,8 5 M¸y bµo ngang 1 7 4,5 4,5 6 M¸y xäc 1 8 2,8 2,8 7 M¸y mµi trßn v¹n 1 9 2,8 2,8 n¨ng B¶ng 2.2. Danh s¸ch thiÕt bÞ nhãm I Tæng sè thiÕt bÞ cña nhãm I : n =7 Tæng c«ng suÊt cña c¸c thiÕt bÞ trong nhãm: P =17,35 kW Sè thiÕt bÞ cã c«ng suÊt kh«ng nhá h¬n mét nöa c«ng suÊt cña thiÕt bÞ cã c«ng suÊt lín nhÊt : n1= 5
  6. Tæng c«ng suÊt cña n1 thiÕt bÞ lµ: P1= 15,7 kW Ta tra b¶ng 2-2 TL2 ta cã ksd lÊy chung cho toµn ph©n x-ëng lµ ksd = 0,15 vµ cosφ =0,6  tg t b=1,33. +X¸c ®Þnh : n* vµ p* n1 5 n*    0,71 n 7 P 15,7 p*  1   0,9 P 17,35 Tra b¶ng ta cã nhq*= 0,81 nªn nhq= nhq* . n = 0,81.7  6 (thiÕt bÞ) ksd=0,15 vµ nhq =6  kmax=2,64 Phô t¶i tÝnh to¸n cña nhãm I: n Pt t= kmax.ksd.  Pđm =2,64.0,15.17,35 = 6,87 kW i 1 Qtt=Ptttgtb =6,87.1,33=9,14 kVAr P 6,87 Stt = tt   11,45 kVA cos  0.6 VËy dßng ®iÖn tÝnh to¸n : Stt 1145 , Itt   17,40 A 3.Udm 3.0,38 TÝnh dßng ®Ønh nhän cña nhãm : ¸p dông c«ng thøc (2-18) I®n = 5.11,4 + 0,85.32,54 = 84,66 (A) ViÖc tÝnh to¸n víi c¸c nhãm cßn l¹i ®-îc tiÕn hµnh hoµn toµn t-¬ng tù. KÕt qu¶ ghi trong b¶ng 2.3. Nhãm Ptt kW Qtt kVAr Stt kVA Itt A I®n A I 6,87 9,14 11,45 17,40 84,66 II 31,53 41,93 52,55 79,84 395,52 III 3,73 4,96 6,22 9,45 46,64 IV 3,20 4,26 5,33 8,1 44,16 V 9,17 12,2 15,28 23,22 126,65 VI 10,03 13,34 16,72 25,4 151,35 VII 18,23 24,25 30,38 46,16 180,21 Tæng 82,76 110,08 137,93 B¶ng 2.3. Phô t¶i tÝnh to¸n cña PXSCCK

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản