thiết kế hệ thống điện cho phân xưởng cơ khí, chương 4

Chia sẻ: Minh Anh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
271
lượt xem
146
download

thiết kế hệ thống điện cho phân xưởng cơ khí, chương 4

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công suất chiếu sáng được xác định theo công thức: Pttcs =p0.F (2-22) Trong đó : p0: Suất chiếu sáng. Tra theo bảng PL1.2.TL1 F: là diện tích phân xưởng Trong phân xưởng xửa chữa cơ khí hệ thống chiếu sáng sử dụng đèn sợi đốt, tra tài liệu với phân xưởng sửa chữa cơ khí ta có p0=150020W/m2 , Pttcs =p0.F =15.1100 = 16,5 kW Qttcs =Pttcs.tgφcs=0 (đèn sợi đốt cosφcs=1)

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: thiết kế hệ thống điện cho phân xưởng cơ khí, chương 4

  1. Chương 4: TÝnh to¸n c«ng suÊt chiÕu s¸ng cña ph©n x-ëng söa ch÷a c¬ khÝ C«ng suÊt chiÕu s¸ng ®-îc x¸c ®Þnh theo c«ng thøc: Pttcs =p0.F (2-22) Trong ®ã : p0: SuÊt chiÕu s¸ng. Tra theo b¶ng PL1.2.TL1 F: lµ diÖn tÝch ph©n x-ëng Trong ph©n x-ëng xöa ch÷a c¬ khÝ hÖ thèng chiÕu s¸ng sö dông ®Ìn sîi ®èt, tra tµi liÖu víi ph©n x-ëng söa ch÷a c¬ khÝ ta cã p0=150020W/m2  Pttcs =p0.F =15.1100 = 16,5 kW Qttcs =Pttcs.tgφcs=0 (®Ìn sîi ®èt cosφcs=1) 2.5/ X¸c ®Þnh phô t¶i tÝnh to¸n cña toµn ph©n x-ëng. Phô t¶i t¸c dông cña ph©n x-ëng: 6 Pt t®lpx = kđt  Pttni (2-20) 1 = 1. 82,76 = 82,76 Phô t¶i ph¶n kh¸ng cña ph©n x-ëng: 6 Qtt®lpx= k®t Qttni (2-21) 1 =1.110,08 = 110,08 kVA Phô t¶i tÝnh toµn phÇn cña toµn ph©n x-ëng kÓ c¶ chiÕu s¸ng. Stt = ( Ppx  Pcs ) 2  Q 2 px  (82,76  16,5) 2  110,082 = 148,22 kVA II. X¸c ®Þnh phô t¶i tÝnh to¸n cho toµn nhµ m¸y 1/TÝnh phô t¶i tÝnh to¸n cña c¸c ph©n x-ëng trong nhµ m¸y. V× khi thiÕt kÕ c¸c ph©n x-ëng cßn l¹i cña nhµ m¸y kh«ng cã nh÷ng sè liÖu chi tiÕt, cô thÓ nªn phô t¶i ®éng lùc cña c¸c ph©n x-ëng nµy ®-îc x¸c ®Þnh theo ph-¬ng ph¸p hÖ sè nhu cÇu. ë ph-¬ng ph¸p nµy cã -u ®iÓm: tÝnh to¸n ®¬n gi¶n, thuËn tiÖn nh-ng tr¸i l¹i nã l¹i kh«ng ®¹t ®é chÝnh x¸c cao. ¸p dông ph-¬ng ph¸p nh- sau : C«ng thøc tÝnh to¸n phô t¶i t¸c dông ®éng lùc: Pttdlpx=knc.P® (2-23) Qttdlpx =Pttdlpx.tgt b (2-24) Trong ®ã : +Pttdlpx: c«ng suÊt t¸c dông ®éng lùc cña ph©n x-ëng
  2. +Qttdlpx: c«ng suÊt ph¶n kh¸ng ®éng lùc cña ph©n x-ëng +knc: hÖ sè nhu cÇu(trong tµi liÖu) +P®: c«ng suÊt ®Æt cña c¸c ph©n x-ëng +tgt b: ®-îc x¸c ®Þnh tõ costb mµ costb ®-îc x¸c ®Þnh cïng víi knc. C«ng suÊt biÓu kiÕn ®-îc x¸c ®Þnh theo c«ng thøc : Pttđtđl S ttpx  Pttdlpx  Qttdlpx  2 2 (2-25) cos  tb dßng ®iÖn tÝnh to¸n ®-îc x¸c ®Þnh theo c«ng thøc : Sttpx I tt  (2-26) U dm . 3 a/ Ta tÝnh phô t¶i tÝnh to¸n ®éng lùc cho ban qu¶n lý vµ phßng thiÕt kÕ C«ng suÊt ®Æt: 80 kW DiÖn tÝch: 1255 m2 Tra b¶ng PL 1.3.TL1 ta cã: knc= 0,7; cost b= 0,7  tgt b= 1,02 Tra b¶ng ta t×m ®-îc suÊt chiÕu s¸ng p0 = 20 W/m2, ë ®©y ta sö dông ®Ìn huúnh quang cã cosφcs=0,95, tgφcs=0,33 C«ng suÊt tÝnh to¸n ®éng lùc: P®l=knc.P®=0,7. 80 = 56 kW Qdl= P®l.tgφcs= 1,02 . 56 = 57,12 kW C«ng suÊt tÝnh to¸n chiÕu s¸ng: Pcs= p0.F=20.1255 = 25,1 kW Qcs = Pcs.tg φcs =25,1.0,33 = 8,28 kVAr C«ng suÊt tÝnh to¸n t¸c dông cña ph©n x-ëng: Ptt=P®l+ Pcs= 56+ 25,1 = 81,1 kW C«ng suÊt tÝnh to¸n ph¶n kh¸ng cña ph©n x-ëng: Qtt = Q®l + Qcs= 57,12 + 8,28 = 65,4 kVAr C«ng suÊt tÝnh to¸n toµn phÇn cña ph©n x-ëng: Stt  Ptt2  Qtt  81,12  65,42  104,18 kVA 2 104,18 Itt =  158,29 A 3.0,38 b/ C¸c ph©n x-ëng cßn l¹i ®-îc tÝnh hoµn toµn t-¬ng tù, kÕt qu¶ ghi trong b¶ng.
  3. K/hiÖu Tªn DiÖn P® knc Cosφ p0 cosφcs C«nsuÊt CS C«ng suÊt Pttpx Qttpx Sttpx Itt 2 trªn ph©n tÝch kW W/m §L kW kVAr kVA A 2 Pcs Qcs P®l Q®l MB x-ëng m kW kVAr kW kVAr 1 bql 1255 80 0,7 0,7 20 0,95 25,1 8,28 56 57,12 81,1 65,4 104,18 158,29 vµptk 2 PXCK 2175 3600 0,4 0,6 15 1 36,63 0 1440 1915, 1476,63 1915,2 2418,3 3674,3 sè 1 2 5 0 3 PXCK 3150 3200 0,4 0,6 15 1 47,25 0 1280 1702, 1327,25 1702,4 2158,6 3279,7 sè 2 4 5 3 4 PX 2500 1800 0,6 0,7 15 1 37,5 0 1080 1101, 1117,5 1101,6 1569,1 2384,1 luyÖn 6 8 2 5 PX 4500 2500 0,6 0,7 15 1 67,5 0 1500 1530 1567,5 1530 2190,4 3327,9 luyÖn 2 9 6 PSSCCK 1100 - - 0,6 15 1 16,5 0 82,76 110,0 99,26 110,8 148,22 225,2 8 7 PX rÌn 3200 2100 0,6 0,6 15 1 48 0 1260 1675, 1308 1675,8 2125,8 3229,8 8 3 6 8 PX nhiÖt 3750 3500 0,7 0,8 15 1 56,25 0 2450 1837, 2506,25 1837,5 3107,6 4721,6 luyÖn 5 8 3 9 Bé phËn 1750 1700 0,6 0,7 15 1 26,25 0 1020 1040, 1046,25 1040,4 1475,4 2241,7 nÐn khÝ 4 9 8 10 Kho vËt 3850 60 0,8 0,9 15 0,95 57,75 19,06 48 23,04 105,75 42,1 113,82 172,93 liÖu Tæng 27230 418,7 27,34 10216 10635,49 10990, ,76 10993,14 48 B¶ng 2.4. Phô t¶i tÝnh to¸n cña c¸c ph©n x-ëng trong nhµ m¸y.
  4. 2. Phô t¶i tÝnh to¸n cña toµn nhµ m¸y. Phô t¶i tÝnh to¸n cña toµn nhµ m¸y ®-îc x¸c ®Þnh theo c«ng thøc : S ttnm  Pttnm  Qttnm 2 2 (2-28) Víi: 10 P ttnm =k®t.  Ptti i 1 10 Q ttnm =k®t.  Qtti i 1 Trong ®ã : +k®t: lµ hÖ sè ®ång thêi. Trong tr-êng hîp nµy ta lÊy k®t=0,85 +Ptti:tæng phô t¶i t¸c dông tÝnh to¸n cña c¸c ph©n x-ëng trong nhµ m¸y. + Qtti tæng c«ng suÊt ph¶n kh¸ng cña c¸c ph©n x-ëng trong nhµ m¸y. Tõ ®ã ta cã: P ttnm =0,85. 10635,49 = 9040,17 kW Q ttnm =0,85. 10990,48 =9341,91 kVAr  Sttnm = (9040,17) 2  9341,91  12999,84 kVA 2 S ttnm 12999,84 Ittnm =   214,44 A 3.U nm 3.35 HÖ sè c«ng suÊt cosφ cña toµn nhµ m¸y: Cosφnm = Pttnm  9040,17 =0,7 S ttnm 12999,84

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản