thiết kế hệ thống điện cho phân xưởng cơ khí, chương 8

Chia sẻ: Minh Anh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:8

0
203
lượt xem
117
download

thiết kế hệ thống điện cho phân xưởng cơ khí, chương 8

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Cáp cao áp được chọn theo mật độ kinh tế của dòng điện jkt . Đối với nhà máy sản xuất máy kéo, thời gian sử dụng công suất lớn nhất Tmax = 3960h, sử dụng cáp lõi đồng, tra bảng ta tìm được jkt = 3,1 A/mm2. Tiết diện kinh tế của cáp: I Fkt = max mm2 j kt Các cáp từ TBATG về các trạm biến áp phân xưởng đều là cáp lộ kép nên: Imax = S ttpx 2. 3.U dm Dựa vào trị số Fkt tính ra được, tra bảng lựa chọn tiết diện tiêu chuẩn cáp gần nhất....

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: thiết kế hệ thống điện cho phân xưởng cơ khí, chương 8

  1. Chương 8:Chän d©y dÉn vµ x¸c ®Þnh tæn thÊt c«ng suÊt, tæn thÊt ®iÖn n¨ng trong m¹ng ®iÖn */ Chän c¸p cao ¸p tõ tr¹m biÕn ¸p trung gian vÒ c¸c tr¹m biÕn ¸p ph©n x-ëng. C¸p cao ¸p ®-îc chän theo mËt ®é kinh tÕ cña dßng ®iÖn jkt . §èi víi nhµ m¸y s¶n xuÊt m¸y kÐo, thêi gian sö dông c«ng suÊt lín nhÊt Tmax = 3960h, sö dông c¸p lâi ®ång, tra b¶ng ta t×m ®-îc jkt = 3,1 A/mm2. TiÕt diÖn kinh tÕ cña c¸p: I Fkt = max mm2 j kt C¸c c¸p tõ TBATG vÒ c¸c tr¹m biÕn ¸p ph©n x-ëng ®Òu lµ c¸p lé kÐp nªn: S ttpx Imax = 2. 3.U dm Dùa vµo trÞ sè Fkt tÝnh ra ®-îc, tra b¶ng lùa chän tiÕt diÖn tiªu chuÈn c¸p gÇn nhÊt. KiÓm tra tiÕt diÖn c¸p ®· chän theo ®iÒu kiÖn ph¸t nãng: khc.Icp ≥ Isc Trong ®ã: Isc- dßng ®iÖn x¶y ra khi sù cè ®øt 1 c¸p, Isc = 2Imax khc =k1.k2 k1- hÖ sè hiÖu chØnh theo nhiÖt ®é, lÊy k1 =1. k2 – hÖ sè hiÖu chØnh vÒ sè d©y c¸p cïng ®Æt trong mét r·nh, c¸c r·nh ®Òu ®Æt 2 c¸p, kho¶ng c¸ch gi÷a c¸c sîi c¸p lµ 300 mm. Tra phô lôc t×m ®-îc k2 = 0.93. V× chiÒu dµi c¸p tõ TBATG ®Õn c¸c TBA ng¾n nªn tæn thÊt ®iÖn ¸p nhá ta cã thÓ bá qua kh«ng cÇn kiÓm tra l¹i theo ®iÒu kiÖn ΔUcp. Chän c¸p tõ TBATG ®Õn B1. S ttpx 2262,18 Imax = = = 65,3 A. 2. 3.U dm 2. 3.10 TiÕt diÖn kinh tÕ cña c¸p:
  2. I max 65,3 Fkt = = = 21,06 mm2. J kt 3,1 Tra PL V.16.TL1 ta chän Ftc = 25 mm2, c¸p ®ång 3 lâi 10 kV c¸ch ®iÖn XLPE, ®ai thÐp, vá PVC do h·ng FURUKAWA (NhËt ) chÕ t¹o, dßng ®iÖn cho phÐp d-íi ®Êt ë 250C lµ: Icp = 140 A. KiÓm tra tiÕt diÖn c¸p ®· chän theo ®iÒu kiÖn ph¸t nãng: 0,93.Icp = 0,93.140 = 130,2 < 2.Imax = 130,6 A VËy ta ph¶i chän c¸p cã Ftc = 35 mm2, Icp = 170 A KiÓm tra tiÕt diÖn c¸p ®· chän theo ®iÒu kiÖn ph¸t nãng: 0,93.Icp = 0,93.170 = 158,1 > 2.Imax = 130,6 A Chän c¸p cã tiÕt diÖn F = 35 mm2 víi Icp = 170 A TÝnh to¸n hoµn toµn t-¬ng tù cho c¸c ®-êng c¸p cßn l¹i. KÕt qu¶ ghi trong b¶ng 3.6 */ Chän c¸p h¹ ¸p tõ TBA ph©n x-ëng ®Õn c¸c ph©n x-ëng: + Ta chØ xÐt ®Õn c¸c ®o¹n c¸p h¹ ¸p kh¸c nhau gi÷a c¸c ph-¬ng ¸n, c¸c ®o¹n gièng nhau kh«ng xÐt ®Õn trong qu¸ tr×nh so s¸nh kinh tÕ gi÷a c¸c ph-¬ng ¸n. + C¸p h¹ ¸p ®-îc chän theo ®iÒu kiÖn ph¸t nãng cho phÐp. §o¹n ®-êng c¸p ë ®©y còng ng¾n, tæn thÊt ®iÖn ¸p kh«ng ®¸ng kÓ, nªn cã thÓ bá qua kh«ng kiÓm tra l¹i ®iÒu kiÖn ΔUcp. + Cô thÓ ®èi víi ph-¬ng ¸n I, ta kh«ng cÇn tiÕn hµnh chän c¸p h¹ ¸p. Tæng hîp kÕt qu¶ chän c¸p cña ph-¬ng ¸n I ®-îc ghi trong b¶ng d-íi ®©y: §-êng c¸p F L r0 R §¬n gi¸ Thµnh (mm2) (km) (Ω/km) (Ω) (106 tiÒn ®/km) (106 ®) TBATG- 2(3x35) 0,21 0,668 0,07 178,98 75,17 B1 TBATG- 2(3x35) 0,22 0,668 0,073 178,98 78,75 B2 TBATG- 2(3x25) 0,14 1,47 0,103 154,47 43,25 B3 TBATG- 2(3x25) 0,11 0,927 0,051 154,47 34 B4
  3. TBATG- 2(3x35) 0,12 0,668 0,04 178,98 43 B5 TBATG- 2(3x50) 0,16 0,494 0,04 200,83 64,27 B6 TBATG- 2(3x25) 0,25 1,47 0,184 154,47 77,24 B7 Tæng vèn ®Çu t- cho ®-êng d©y: KD = 415,68.106 ® B¶ng 3.6. Vèn ®Çu t- cho ®-êng d©y c¸p cao ¸p ph-¬ng ¸n I */ X¸c ®Þnh tæn thÊt c«ng suÊt t¸c dông trªn ®-êng d©y. Tæn thÊt c«ng suÊt t¸c dông trªn ®-êng d©y ®-îc tÝnh theo c«ng thøc: 2 ΔP = S 2ttpx .R.10-3 (kW). U dm Trong ®ã: 1 R= .r0.l (Ω). n n: sè ®-êng d©y ®i song song Tæn thÊt ΔP trªn ®o¹n c¸p TBATG – B1 : S 2 ttpx 2 ΔP = .R.10-3 = 2262,218 .0,07.10-3=3,58 (kW) U 2 dm 10 C¸c ®-êng d©y kh¸c còng tÝnh to¸n t-¬ng tù, kÕt qu¶ cho trong b¶ng d-íi ®©y: §-êng c¸p F L r0 R Stt ΔP 2 (mm ) (km) (Ω/km) (Ω) kVA KW TBATG-B1 2(3x35) 0,21 0,668 0,07 2262,18 3,58 TBATG-B2 2(3x35) 0,22 0,668 0,073 2418,35 4,27 TBATG-B3 2(3x25) 0,14 1,47 0,103 1717,4 3,04 TBATG-B4 2(3x25) 0,11 0,927 0,051 2190,42 2,45 TBATG-B5 2(3x35) 0,12 0,668 0,04 2239,65 2,01 TBATG-B6 2(3x50) 0,16 0,494 0,04 3107,68 3,86 TBATG-B7 2(3x25) 0,25 1,47 0,184 1475,49 4,01 Tæng tæn thÊt c«ng suÊt t¸c dông ΔP = 23,22 kW B¶ng 3.7. Tæng tæn thÊt c«ng suÊt t¸c dông trªn ®-êng d©y c¸p cao ¸p ph-¬ng ¸n I
  4. */ X¸c ®Þnh tæn thÊt ®iÖn n¨ng trªn ®-êng d©y. Tæn thÊt ®iÖn n¨ng trªn ®-êng d©y ®-îc tÝnh theo c«ng thøc : ΔAD = ∑ΔP D.τ (kWh). Trong ®ã: τ- thêi gian tæn thÊt c«ng suÊt lín nhÊt, τ=2369 víi Tmax = 3960 h ΔAD = ∑ΔP D.τ = 23,22.2369 = 55008,18 (kWh). c. Vèn ®Çu t- mua m¸y c¾t ®iÖn trong m¹ng cao ¸p cña ph-¬ng ¸n I. + M¹ng cao ¸p trong ph-¬ng ¸n cã ®iÖn ¸p 10kV tõ TBATG ®Õn 7 tr¹m biÕn ¸p ph©n x-ëng. TBATG cã hai ph©n ®o¹n thanh gãp nhËn ®iÖn tõ hai m¸y biÕn ¸p trung gian vµ hai ph©n ®o¹n thanh gãp nhËn ®iÖn tõ TBA khu vùc. + Víi 7 TBA , mçi tr¹m cã hai MBA nhËn ®iÖn trùc tiÕp tõ hai ph©n ®o¹n thanh gãp qua m¸y c¾t ®iÖn ®Æt ë ®Çu ®-êng c¸p. VËy trong m¹ng cao ¸p cña ph©n x-ëng ta sö dông 14 m¸y c¾t ®iÖn cÊp ®iÖn ¸p 10kV céng thªm mét m¸y c¾t ph©n ®o¹n thanh gãp h¹ ¸p ®iÖn ¸p 10kV ë TBATG, mét m¸y c¾t ph©n ®o¹n thanh gãp cao ¸p ®iÖn ¸p 35kV vµ 2 m¸y c¾t ë phÝa h¹ ¸p hai MBA cña TBA khu vùc ®iÖn ¸p 35kV lµ 18 m¸y c¾t ®iÖn. + Vèn ®Çu t- mua m¸y c¾t ®iÖn trong ph-¬ng ¸n I: KMC = n.M n- sè l-îng m¸y c¾t trong m¹ng cÇn xÐt ®Õn. M- gi¸ m¸y c¾t, M = 12000 USD (10kV), M = 30000USD (35kV). Tû gi¸ quy ®æi t¹m thêi 1USD = 15,85.103 ® KMC = n.M = (15.12+3.30).103.15,85.103 = 4279,5.106 ®. d/ Chi phÝ tÝnh to¸n cña ph-¬ng ¸n I. +Khi tÝnh to¸n vèn ®Çu t- x©y dùng m¹ng ®iÖn ë ®©y chØ tÝnh ®Õn gi¸ thµnh c¸p, m¸y biÕn ¸p vµ m¸y c¾t ®iÖn kh¸c nhau gi÷a c¸c ph-¬ng ¸n. (K= KB +KD +KMC ), nh÷ng phÇn gièng nhau ®· ®-îc bá qua kh«ng tÝnh tíi. +Tæn thÊt ®iÖn n¨ng trong c¸c ph-¬ng ¸n bao gåm tæng tæn thÊt ®iÖn n¨ng trong c¸c tr¹m biÕn ¸p vµ ®-êng d©y: ΔA=ΔAB +ΔAD
  5. + Chi phÝ tÝnh to¸n Z cña ph-¬ng ¸n I: Vèn ®Çu t-: K1 = KB + KD + KMC = (3588,2.106 + 415,68.106 + 4279,5) = 8283,38.106 ® - Tæng tæn thÊt ®iÖn n¨ng trong c¸c tr¹m biÕn ¸p vµ ®-êng d©y: ΔA=ΔAB +ΔAD=1,25.106 + 55008,18 = 1,305.106 kWh - Chi phÝ tÝnh to¸n: Z1 =(avh + atc).K1 + c. ΔA1 = =(0,1+ 0,2). 8283,38.106 + 1000. 1,305.106 =3790,014.106 ® 2. Ph-¬ng ¸n II. Ph-¬ng ¸n sö dông TBATG nhËn ®iÖn 35kV tõ hÖ thèng vÒ, h¹ xuèng ®iÖn ¸p 10kV sau ®ã cung cÊp cho c¸c tr¹m biÕn ¸p ph©n x-ëng. C¸c tr¹m biÕn ¸p ®Òu h¹ tõ ®iÖn ¸p 10kV xuèng 0,4kV ®Ó cung cÊp cho c¸c ph©n x-ëng. a. Chän m¸y biÕn ¸p ph©n x-ëng vµ x¸c ®Þnh tæn thÊt ®iÖn n¨ng ΔA trong c¸c tr¹m biÕn ¸p. H×nh 4.2. S¬ ®å ®i d©y cao ¸p ph-¬ng ¸n II */ Chän m¸y biÕn ¸p ph©n x-ëng.
  6. Trªn c¬ së chän ®-îc s«ng suÊt MBA ë phÇn trªn ta cã kÕt qu¶ chän m¸y biÕn ¸p cho c¸c tr¹m biÕn ¸p ph©n x-ëng: TBA S®m Uc/Uh ΔP0 ΔPn Un I0 Sè §¬n Thµnh (kVA) (kV) (kW) (kW) (%) (%) m¸y gi¸ tiÒn (106 (106 ®) ®) TBATG 7500 38,5/11 24 75 7,5 3,5 2 740 1480 B1 1250 11/0,4 1,74 13,1 5 1,2 2 170 340 B2 1250 11/0,4 1,74 13,1 5 1,2 2 170 340 B3 1000 11/0,4 1,6 10 5 1,3 2 120,8 241,6 B4 1250 11/0,4 1,74 13,1 5 1,2 2 170 340 B5 2500 11/0,4 3,3 20,5 6 0,98 2 300 600 B6 1600 11/0,4 2,19 17,1 5 1 2 170 340 6 Tæng vèn ®Çu t- cho tr¹m biÕn ¸p: KB =3681,6.10 ® B¶ng 3.8. Vèn ®Çu t- m¸y biÕn ¸p trong ph-¬ng ¸n II */ X¸c ®Þnh tæn thÊt ®iÖn n¨ng ΔA trong c¸c tr¹m biÕn ¸p. Tæn thÊt ®iÖn n¨ng ΔA trong c¸c tr¹m biÕn ¸p ®-îc tÝnh theo c«ng thøc: 2 1  S  ΔA = n. ΔP0.t + . ΔPn.  tt S  .  kWh n  dm  Trong ®ã: n-sè m¸y biÕn ¸p ghÐp song song. (n = 2) t-thêi gian m¸y biÕn ¸p vËn hµnh, víi MBA vËn hµnh suèt n¨m t=8760h. τ-thêi gian tæn thÊt c«ng suÊt lín nhÊt. τ = (0,124 + 10-4.Tmax)2.8760 h. Víi Tmax = 3960 h ta tÝnh ®-îc τ = 2369 h. ΔP0, ΔPn – tæn thÊt c«ng suÊt kh«ng t¶i vµ tæn thÊt c«ng suÊt ng¾n m¹ch cña MBA Stt –c«ng suÊt tÝnh to¸n cña TBA. Sdm –c«ng suÊt ®Þnh møc cña MBA. KÕt qu¶ tÝnh to¸n tæn thÊt ®iÖn n¨ng trong c¸c tr¹m biÕn ¸p cña ph-¬ng ¸n II. Tªn Sè Stt(kVA) S®m(kVA ΔP0(kW ΔPn(kW ΔA(kWh)
  7. TBA m¸ ) ) ) y TBAT 2 12999,8 7500 24 75 687380 G 4 B1 2 2262,18 1250 1,74 13,1 81305,5 B2 2 2418,35 1250 1,74 13,1 88547,7 B3 2 1717,4 1000 1,6 10 62968,4 B4 2 2190,42 1250 1,74 13,1 78114,1 B5 2 3692,32 2500 3,3 20,5 110783,2 7 B6 2 3107,68 1600 2,19 17,1 114781,2 6 Tæng tæn thÊt ®iÖn n¨ng trong c¸c TBA: ΔAB =1,224.10 kWh B¶ng 3.9. Tæn thÊt trong c¸c tr¹m biÕn ¸p ph¬ng ¸n II b. Chän d©y dÉn vµ x¸c ®Þnh tæn thÊt c«ng suÊt, tæn thÊt ®iÖn n¨ng trong m¹ng ®iÖn. */ Chän c¸p tõ tr¹m biÕn ¸p trung gian vÒ c¸c tr¹m biÕn ¸p ph©n x-ëng. TÝnh hoµn toµn t-¬ng tù ph-¬ng ¸n I ta cã kÕt qu¶ ghi trong b¶ng sau. §-êng F L r0 R §¬n Thµnh 2 c¸p (mm ) (km) (Ω/km) (Ω) gi¸ tiÒn 6 (10 (106 ®) ®/km) TBATG- 2(3x35) 0,21 0,668 0,07 178,98 75,17 B1 TBATG- 2(3x35) 0,22 0,668 0,073 178,98 78,75 B2 TBATG- 2(3x25) 0,14 1,47 0,103 154,47 43,25 B3 TBATG- 2(3x25) 0,11 0,927 0,051 154,47 34 B4 TBATG- 2(3x50) 0,12 0,494 0,03 200,83 48,2 B5 B5-9 2(9x500+500) 0,23 0,051 0,006 1500 690 TBATG- 2(3x50) 0,16 0,494 0,04 200,83 64,27 B6
  8. Tæng vèn ®Çu t- cho ®-êng d©y: KD =1033,64.106 ® Víi ®-êng d©y B5-9 lµ lo¹i c¸p h¹ ¸p 0,4 kV. B¶ng 3.10. Chi phÝ cho c¸c ®-êng c¸p cao ¸p trong m¹ng ®iÖn ph-¬ng ¸n II

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản