thiết kế hệ thống điện cho xí nghiệp, chương 12

Chia sẻ: Nguyen Van Dau | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:18

0
125
lượt xem
69
download

thiết kế hệ thống điện cho xí nghiệp, chương 12

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Ta cũng tiến hành kiểm tra sụt áp khi mở máy cho tuyến đường dây trên, còn các nhánh khác sẽ làm tương tự. -Tính Umm4( Sụt áp lớn nhất khi mở máy trên đoạn đường dây từ tủ ĐL1A đến thiết bị máy làm sạch): Các số liệu để tính toán: Imm = 108.5 A; Itt = 21.7 A; Qđm = 7 kVAr ro = 1.83/ km; xo=0.08/ km; L= 10m. Thay các giá trị vào công thức (4.4), ta có: = 1.34V. A -Tính Umm3( Sụt áp lớn nhất khi mở máy trên đoạn đường dây từ tủ...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: thiết kế hệ thống điện cho xí nghiệp, chương 12

 1. Chương 12: kiểm tra Suït aùp trong ñieàu kieän môû maùy Ta cuõng tieán haønh kieåm tra suït aùp khi môû maùy cho tuyeán ñöôøng daây treân, coøn caùc nhaùnh khaùc seõ laøm töông töï. -Tính Umm4( Suït aùp lôùn nhaát khi môû maùy treân ñoaïn ñöôøng daây töø tuû ÑL1A ñeán thieát bò maùy laøm saïch): Caùc soá lieäu ñeå tính toaùn: Imm = 108.5 A; Itt = 21.7 A; Qñm = 7 kVAr ro = 1.83/ km; xo=0.08/ km; L= 10m. Thay caùc giaù trò vaøo coâng thöùc (4.4), ta coù: Umm4 = 3* 108.5*( 1.83*0.35+ 0.08*0.937)*0.01 = 1.34V. - Tính  theo coâng thöùc (2.5):  = 108.5 – 21.7 = 86.8 A -Tính Umm3( Suït aùp lôùn nhaát khi môû maùy treân ñoaïn ñöôøng daây töø tuû PP1 ñeán tuû ÑL1A): Caùc soá lieäu ñeå tính toaùn: Itt = 154 A  = 86.8 A U3= 3.27 V Thay caùc giaù trò vaøo coâng thöùc (4.6), ta ñöôïc: 154  86.8 Umm3 = * V. 154 -Tính Umm2( Suït aùp lôùn nhaát khi môû maùy treân ñoaïn ñöôøng daây töø tuû PPC ñeán tuû PP1): Caùc soá lieäu ñeå tính toaùn:
 2. Itt = 539.1A  = 86.8 A U2= 2.62 V Thay caùc giaù trò vaøo coâng thöùc (4.7), ta ñöôïc: 539.1  86.8 Umm2 = * 2.62 V. 539.1 -Tính Umm1( Suït aùp lôùn nhaát khi môû maùy treân ñoaïn ñöôøng daây töø TBA ñeán tuû PPC): Caùc soá lieäu ñeå tính toaùn: Itt = 1248 A  = 86.8 A U2= 4.26 V Thay caùc giaù trò vaøo coâng thöùc (4.8), ta ñöôïc: 1248  86.8 Umm1= * 4.26 * V. 1248  Suït aùp toång coäng töø ñaàu ñöôøng daây ñeán cuoái ñöôøng daây ( trong ñieàu kieán môû maùy): Umm=Umm1+Umm2+Umm3+Umm4=4.6+3.04+5.11+1.34 = 14.1 (V) UmmÑaït yeâu caàu Kieåm tra cho caùc nhaùnh khaùc cuõng hoaøn toaøn töông töï, vaø ta coù ñöôïc keát quaû cho trong caùc baûng 4.4 ÷4.6 . Trong phaàn kieåm tra suït aùp, neáu coù tuyeán daây daãn naøo coù suït aùp lôùn hôn giaù trò suït aùp cho pheùp thì ta seõ choïn laïi daây daãn (ñoaïn töø tuû ÑL ñeán thieát bò) coù tieát dieän lôùn hôn. Nhö vaäy sau phaàn kieåm tra suït aùp thì taát caû caùc daây daãn ñöôïc choïn ñeáu thoaõ maõn caùc ñieàu kieän phaùt noùng vaø suït aùp cho pheùp.
 3. Baûng 4.4 Kieåm tra suït aùp STT Teân Kí S Suït aùp khi laøm vieäc Suït aùp khi môû maùy nhaùnh nhoùm hieä L bình thöôøng Teân u U4 U1 U U  Töø Töø TPP Töø Töø BA Um Umm thieát bò (V) + (V) %  TÑL ñeán PPC ñeán m % U2 ñeán taûi TÑL ñeánTP TPPC (V) + U4mm U3mm P U1mm U3 (V) (V) U2mm (V) (V) (V) (4 (1) (2) (3) (5) (6) (7) (8) (9) (14) (15) ) (10) (11) (12) (13) XÖÔÛNG A Nhoùm 1 (ÑL1A). M. laøm 0.5 10.6 1 12 1 0.83 5.12 3.02 4.58 13.56 3.57 saïch 0 7 2.81 86.8 Maùy thoåi 8 1 1.6 11.7 2 3.10 65.1 2.32 4.66 2.92 4.51 14.41 3.79 Motor 6 1 2 8 Maùy thoåi 8 1 1.3 11.5 3 3.04 65.1 1.99 4.66 2.92 4.51 14.08 3.71 Motor 6 1 9 5
 4. M.neùn 7 1 1.9 12.0 4 khí 3.18 34.7 2.58 4.01 2.77 4.41 13.77 3.62 1 8 Maùy thoåi 9 1 0.9 11.1 5 Motor 6 2 1.87 6.74 3.39 4.85 16.84 4.43 7 4 2.93 65.2 0.8 11.0 6 Motor 6 2 1.68 6.74 3.39 4.85 16.65 4.38 8 4 2.91 65.2 Maùy thoåi 9 1 1.1 11.2 7 Maùy thoåi 8 1 2.97 65.1 2.24 4.66 2.92 4.51 14.33 3.77 3 9 Motor 6 1 (4 (1) (2) (3) (5) (6) (7) (8) (9) (14) (15) ) (10) (11) (12) (13) Maùy thoåi 8 1 1.6 11.7 8 3.10 65.1 2.32 4.66 2.92 4.51 14.41 3.79 Motor 6 1 2 8 M. laøm 0.8 10.9 9 12 1 1.03 5.12 3.02 4.58 13.75 3.62 saïch 1 7 2.89 86.8 10.1 Toång nhoùm: 17 6 95.5 Nhoùm 2 (ÑL2A), 1 Quaït huùt 1 1 0.9 9.00 2.37 68.4 1.33 1.63 2.93 4.52 10.41 2.74
 5. 8 1.6 2 Quaït huùt 1 1 9.65 2.22 1.63 2.93 4.52 11.30 2.97 4 2.54 68.4 Maùy haáp 2 1 1.0 3 9.07 2.39 65.1 1.41 1.60 2.92 4.51 10.44 2.75 Motor 6 1 6 1.9 4 Maùy haáp 2 2 9.96 1.84 1.37 2.77 4.40 10.38 2.73 5 2.62 33.8 0.4 264. 5 Maùy eùp 3 1 8.46 0.62 3.07 3.88 5.20 12.76 3.36 5 2.23 6 2.0 10.0 6 Maùy saáy 4 1 2.52 1.65 2.95 4.53 11.65 3.06 6 8 2.65 71.5 0.8 101. 7 Maùy saáy 5 1 8.82 1.73 1.87 3.09 4.63 11.32 2.98 1 2.32 3 284. Toång nhoùm: 9 8.01 4 Nhoùm 3 (ÑL3A). Quaït huùt 1 1 0.3 1 7.42 1.95 68.4 0.75 0.26 2.93 4.52 8.46 2.23 Maùy haáp 2 1 5 2.5 2 Maùy saáy 4 1 9.62 3.11 0.27 2.95 4.53 10.86 2.86 5 2.53 71.5
 6. 1.9 3 Maùy saáy 4 1 9.01 2.37 0.27 2.95 4.53 10.12 2.66 4 2.37 71.5 0.9 4 Maùy saáy 4 1 8.04 1.18 0.27 2.95 4.53 8.93 2.35 7 2.12 71.5 0.9 5 Maùy eùp 11 1 8.02 1.25 0.50 3.91 5.21 10.87 2.86 5 2.11 270 2.5 6 Maùy haáp 4 2 9.61 2.96 0.22 2.77 4.40 10.35 2.72 4 2.53 33.8 (4 (1) (2) (3) (5) (6) (7) (8) (9) (14) (15) ) (10) (11) (12) (13) 0.7 7 Quaït huùt 2 1 7.77 0.74 2.38 2.93 4.52 10.57 2.78 0 2.05 68.4 290. Toång nhoùm: 1 9 7.07 4 Nhoùm 4 (ÑL4A). 1.3 1 Quaït huùt 1 1 9.82 1.78 2.38 2.93 4.52 11.61 3.06 1 2.59 68.4 2.0 10.5 2 Quaït huùt 1 1 2.81 2.38 2.93 4.52 12.65 3.33 7 9 2.79 68.4 3 Maùy haáp 2 2 1.5 10.0 2.66 33.8 1.93 2.00 2.77 4.40 11.09 2.92
 7. 8 9 0.3 250. 4 Maùy xay 10 1 8.82 0.47 4.40 3.81 5.15 13.83 3.64 0 2.32 7 2.3 10.8 5 Motor 6 1 2.95 2.35 2.92 4.51 12.72 3.35 4 5 2.86 65.1 2.3 10.8 6 Maùy saáy 4 1 4.74 2.42 2.95 4.53 14.64 3.85 1 2 2.85 71.5 1.4 7 Maùy saáy 4 1 9.97 3.00 2.42 2.95 4.53 12.89 3.39 6 2.62 71.5 0.5 101. 8 Maùy saáy 5 1 9.10 0.66 2.75 3.09 4.63 11.13 2.93 9 2.40 3 282. Toång nhoùm: 9 8.51 0 10.2 Nhoùm 5(CSA) 5 XÖÔÛNG B Nhoùm 1 (ÑL1B). M. laøm 0.3 10.0 1 0.58 4.09 3.09 4.58 12.35 3.25 saïch 10 1 5 1 2.64 86.8
 8. Maùy thoåi 7 1 0.9 10.5 2 2.78 32.4 1.49 3.16 2.89 4.40 11.94 3.14 Maùy thoåi 8 2 1 7 0.8 10.5 3 1.68 3.72 3.01 4.51 12.92 3.40 Motor 5 2 8 4 2.77 65.1 1.6 11.2 4 2.05 3.83 3.03 4.53 13.45 3.54 Maùy saáy 4 1 2 8 2.97 71.5 2.0 11.6 5 2.57 3.83 3.03 4.53 13.96 3.67 Maùy saáy 4 1 3 9 3.08 71.5 (4 (1) (2) (3) (5) (6) (7) (8) (9) (14) (15) ) (10) (11) (12) (13) 0.6 10.3 6 1.31 3.72 3.01 4.51 12.55 3.30 Motor 5 2 8 4 2.72 65.1 Maùy thoåi 7 1 0.8 10.5 7 Maùy thoåi 8 1 2.77 65.1 1.68 3.72 3.01 4.51 12.92 3.40 4 1 Motor 5 1 1.6 11.2 8 2.05 3.83 3.03 4.53 13.45 3.54 Maùy saáy 4 1 2 8 2.97 71.5 M. laøm 0.6 10.2 12.7 3.3 9 1.00 4.09 3.09 saïch 10 1 0 7 2.70 86.8 4.58 6 6 Toång nhoùm: 15 9.66 95.5
 9. Nhoùm 2 (ÑL2B). M. laøm 0.5 1 10 1 9.41 0.72 2.82 3.09 4.58 11.21 2.95 saïch 7 2.48 86.8 Maùy thoåi 8 2 1.1 2 9.99 2.63 65.1 2.43 2.56 3.01 4.51 12.51 3.29 Motor 5 1 4 Maùy thoåi 7 2 0.9 3 9.74 2.56 65.1 1.68 2.56 3.01 4.51 11.76 3.10 Motor 5 1 0 2.4 11.2 4 Maùy saáy 4 1 2.96 2.64 3.03 4.53 13.16 3.46 3 7 2.97 71.5 0.6 5 Motor 5 2 9.48 1.21 2.56 3.01 4.51 11.29 2.97 3 2.49 65.1 1.2 10.0 6 Maùy saáy 4 1 1.54 2.64 3.03 4.53 11.74 3.09 2 6 2.65 71.5 1.7 10.5 7 Maùy saáy 4 1 2.16 2.64 3.03 4.53 12.36 3.25 0 5 2.78 71.5 Motor 5 1 0.7 8 M. neùn 9.61 2.53 65.1 1.78 2.56 3.01 4.51 11.85 3.12 6 1 7 khí 1.0 9 Maùy thoåi 7 2 9.91 1.63 2.17 2.89 4.40 11.09 2.92 7 2.61 32.4
 10. 95. Toång nhoùm: 16 8.84 95.5 5 Nhoùm 3 (ÑL3B) (4 (1) (2) (3) (5) (6) (7) (8) (9) (14) (15) ) (10) (11) (12) (13) 1 Quaït huùt 1 1 0.22 8.28 2.18 78.1 0.30 1.53 3.06 4.55 9.44 2.48 10.6 2 Quaït huùt 1 1 1.09 9.16 1.48 1.53 3.06 4.55 2.80 2.41 78.1 3 3 Maùy haáp 2 2 0.74 8.80 2.32 50.6 0.83 1.35 2.96 4.46 9.60 2.53 281. 12.6 4 Maùy xay 9 1 0.51 8.58 0.70 2.91 3.78 5.25 3.33 2.26 1 5 5 Maùy haáp 2 2 0.74 8.80 2.32 50.6 0.83 1.35 2.96 4.46 9.60 2.53 10.7 6 Quaït huùt 1 1 1.20 9.27 1.63 1.53 3.06 4.55 2.84 2.44 78.1 7 7 Quaït huùt 1 1 0.22 8.28 2.18 78.1 0.30 1.53 3.06 4.55 9.44 2.48 Toång nhoùm: 9 8.07 316.2 Nhoùm 4 (ÑL4B) 1 Quaït huùt 1 1 0.22 7.71 2.03 78.1 0.30 0.65 3.06 4.55 8.55 2.25 2 Maùy haáp 2 2 0.66 8.16 2.15 50.6 0.75 0.57 2.96 4.46 8.74 2.30
 11. 321. 11.3 3 Maùy eùp 3 1 0.49 7.99 0.72 3.93 5.39 2.99 2.10 7 1.32 6 4 Maùy haáp 2 2 0.74 8.23 2.17 50.6 0.83 0.57 2.96 4.46 8.82 2.32 5 Quaït huùt 1 1 1.09 8.58 2.26 78.1 1.48 0.65 3.06 4.55 9.74 2.56 6 Quaït huùt 1 1 0.22 7.71 2.03 78.1 0.30 0.65 3.06 4.55 8.55 2.25 Toång nhoùm: 8 7.49 345.9 Nhoùm 5 (ÑL5B). 321. 12.2 1 Maùy eùp 3 1 0.39 8.22 0.58 2.34 3.93 5.39 3.22 2.16 7 4 10.0 2 Maùy haáp 2 2 1.40 9.23 1.58 1.01 2.96 4.46 2.63 2.43 50.6 0 11.2 3 Quaït huùt 1 1 1.86 9.68 2.52 1.14 3.06 4.55 2.97 2.55 78.1 7 (4 (1) (2) (3) (5) (6) (7) (8) (9) (14) (15) ) (10) (11) (12) (13) Maùy haáp 2 1 4 0.63 8.46 2.23 78.1 1.12 1.14 3.06 4.55 9.88 2.60 Quaït huùt 1 1 Maùy haáp 2 1 2.4 5 0.37 8.19 2.16 78.1 0.65 1.14 3.06 4.55 9.41 Quaït huùt 1 1 8 Toång nhoùm: 8 7.82 345.9
 12. 10.2 Nhoùm 6(CSB) 4 XÖÔÛNG C Nhoùm 1(ÑL1C) Quaït loø 2 1 10.6 1 reøn 0.29 2.81 61.5 9 Maùy caét 1 2 Baøn 12.3 13.5 2 4 1 1.91 3.24 0 3.11 3.33 2.78 4.29 3.55 Tnghieäm 1 1 Maùy maøi 5 1 11.5 14.1 3 ñaù 1.17 3.04 28.0 1.75 5.17 2.88 4.38 3.73 7 8 Beå ngaâm 3 1 Maùy maøi 7 2 thoâ 10.4 16.3 4 2.74 42.6 2.91 6.13 2.93 4.43 4.31 Maùy maøi 0 9 10 1 troøn 11.0 16.5 5 Maùy phay 8 1 0.64 1.41 7.60 3.01 4.51 4.35 4 2.90 65.1 3 6 1.49 11.8 3.13 47.8 2.24 6.46 2.95 4.45 16.1 4.24 Khoan 11 1
 13. ñöùng Maùy maøi 9 0 10 1 troøn (4 (1) (2) (3) (5) (6) (7) (8) (9) (14) (15) ) (10) (11) (12) (13) Khoan 11 1 ñöùng 12.4 16.8 7 2.00 3.26 47.8 2.98 6.46 2.95 4.45 4.43 Maùy maøi 0 4 5 1 ñaù 11.0 16.5 8 Maùy phay 8 1 0.64 1.41 7.60 3.01 4.51 4.35 4 2.90 65.1 3 Khoan 11.3 18.0 9 9 3 0.96 6.16 4.71 2.85 4.36 4.76 baøn 5 2.99 21.0 8 Maùy maøi 5 1 11.4 14.1 10 ñaù 1.09 3.02 28.0 1.74 5.17 2.88 4.38 3.73 9 7 Tuû saáy 6 2 Quaït loø 2 1 10.6 16.5 11 reøn 0.29 2.81 61.5 1.69 7.36 3.00 4.50 4.35 9 5 Maùy caét 1 2 Toång nhoùm: 24 10.40 77.3
 14. Nhoùm 2 (ÑL2C). 140. 16.4 1 Maùy tieän 13 1 0.49 9.94 0.93 7.48 3.28 4.77 4.33 2.62 2 7 10.4 140. 17.4 2 Maùy tieän 13 1 1.03 1.96 7.48 3.28 4.77 4.60 8 2.76 2 9 11.7 126. 18.0 3 Maùy soïc 14 3 2.29 3.11 6.97 3.23 4.72 4.75 4 3.09 2 3 10.8 15.8 4 Maùy caïo 15 2 1.35 4.96 3.63 2.90 4.40 4.18 0 2.84 34.1 9 Loø luyeän 11.8 14.7 5 16 2 2.43 3.13 37.4 3.70 3.75 2.91 4.41 3.89 khuoân 8 8 Quaït loø 11.0 15.6 6 17 3 1.58 5.11 3.27 2.86 4.37 4.11 ñuùc 3 2.90 24.2 1 10.0 121. 15.9 7 Maùy tieän 12 1 0.59 1.21 6.80 3.21 4.70 4.19 4 2.64 6 4 Maùy caïo 15 1 13.0 8 Quaït loø 0.36 9.82 2.58 42.0 1.76 3.91 2.93 4.43 3.43 17 1 3 ñuùc Toång nhoùm: 15 9.45 164.8
 15. Baûng 4.5 Suït aùp treân caùc maïch chính (khi laøm vieäc bình thöôøng) STT Teân Ptt Qtt Choïn daây daãn Suït Suït aùp nhoù (kW (kVAr aùp phaàn m nhoù ) ) r0 L x0 U traêmU3 m (/km (m (/km % 3 ) ) ) (V) Suït aùp treân ñöôøng daây töø tuû PP1 ñeán caùc tuû ÑL ÑL1 76.9 3.2 1 65.97 0.15 73 0.08 A 5 8 0.86 ÑL2 86.6 1.1 2 48.07 0.15 25 0.08 A 2 2 0.30 ÑL3 0.1 3 90.4 43.02 0.15 4 0.08 A 8 0.05 ÑL4 85.0 1.6 4 45.9 0.15 37 0.08 A 8 3 0.43 14.5 3.3 5 CSA 15.78 1.15 71 0.08 3 6 0.88 Suït aùp treân ñöôøng daây töø tuû PP2 ñeán caùc tuû ÑL ÑL1 79.1 2.6 1 60.02 0.12 85 0.03 B 9 0 0.68 ÑL2 78.1 1.7 2 59.3 0.12 59 0.03 B 6 8 0.47 ÑL3 84.2 1.0 3 48.9 0.12 32 0.03 B 5 0 0.26 ÑL4 89.3 0.4 4 49.51 0.12 13 0.03 B 5 3 0.11 ÑL5 89.3 0.7 5 49.51 0.12 23 0.03 B 5 6 0.20 3.1 6 CSB 17 19.79 1.15 60 0.03 8 0.84 7 ÑL1 27.8 18.69 0.73 61 0.03 3.3 0.88
 16. C 3 ÑL2 2.3 8 36.3 23.54 0.52 46 0.03 C 9 0.63 Suït aùp treân ñöôøng daây töø tuû PPC ñeán caùc tuû PP xöôûng STT Teân Ptt Qtt Choïn daây daãn Suït Suït aùp nhoù nhoù (kW (kVAr aùp phaàn r0 L x0 m m ) ) U traêm (/km (m (/km 2 U2% ) ) ) (V) 302. 2.6 0.02 0.03 1 PP1 2 185.9 85 0 0.68 426. 2.7 0.02 0.03 2 PP2 2 279.9 70 8 0.73 Choïn daây töø traïm bieán aùp ñeân tuû PPC STT Ptt Qtt Choïn daây daãn Suït Suït aùp Teân nhoù (kW (kVAr aùp phaàn hoùm r0 L x0 m ) ) U traêm (/km (m (/km 1 U1% ) ) ) (V) 4.2 0.03 1 PPC 692 442.5 0.01 75 9 1.13
Đồng bộ tài khoản