thiết kế hệ thống điều khiển thang máy, chương 4

Chia sẻ: Minh Anh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
402
lượt xem
287
download

thiết kế hệ thống điều khiển thang máy, chương 4

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Kiểm tra trường hợp người gọi thang đứng ở đúng tầng mà Cabin thang máy đang dừng, nếu đúng thì sang bước 2, nếu sai thì sang bước 3. 2. Gọi chương trình mở - đóng cửa ( Call door ) rồi sang bước 7. 3. Đưa vị trí tầng người đứng gọi thang ( Key ) vào hàng đợi lên; đặt giá trị tầng nhỏ nhất trong hàng đợi lên bằng tầng được gọi; tăng số phần tử trong hàng đợi lên một giá trị; thiết lập cờ busy ( báo bận ) = 1; sang bước 4. 4....

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: thiết kế hệ thống điều khiển thang máy, chương 4

  1. Chương 4: C¸c ch−¬ng tr×nh xö lý phÝm gäi lªn 2.2.1 Cã phÝm gäi lªn khi thang ®ang dõng ( SBN_4 ). yes Call_door Key=curr? *Key_ up=1 Up_mi n=key ++Ac _up Set busy= 1 yes y Set Run=0 Set Run=1 e Key > s Curr H×nh 2-4: S¬ ®å thuËt to¸n cña ch−¬ng tr×nh bµn phÝm gäi lªn khi thang ®ang dõng ( Busy = 0 )
  2. 1. KiÓm tra tr−êng hîp ng−êi gäi thang ®øng ë ®óng tÇng mµ Cabin thang m¸y ®ang dõng, nÕu ®óng th× sang b−íc 2, nÕu sai th× sang b−íc 3. 2. Gäi ch−¬ng tr×nh më - ®ãng cöa ( Call door ) råi sang b−íc 7. 3. §−a vÞ trÝ tÇng ng−êi ®øng gäi thang ( Key ) vµo hµng ®îi lªn; ®Æt gi¸ trÞ tÇng nhá nhÊt trong hµng ®îi lªn b»ng tÇng ®−îc gäi; t¨ng sè phÇn tö trong hµng ®îi lªn mét gi¸ trÞ; thiÕt lËp cê busy ( b¸o bËn ) = 1; sang b−íc 4. 4. So s¸nh vÞ trÝ tÇng ng−êi ®øng gäi thang víi tÇng hiÖn t¹i ( Current ), nÕu lín h¬n th× sang b−íc 5, ng−îc l¹i th× sang b−íc 6. 5. ThiÕt lËp cê ch¹y lªn ( Run = 0 ), sang b−íc 7. 6. ThiÕt lËp cê ch¹y xuèng ( Run = 1 ), sang b−íc 7. 7. KÕt thóc ch−¬ng tr×nh. 2.2.2 Cã phÝm gäi lªn khi thang m¸y ®ang trong hµnh tr×nh xuèng (SBN_5 ): yes *Key_up=1? *Key_u p=1 ++W t_up yes W t_dn=1 Up_m in=key Up_m in
  3. yes H×nh 2-5 : S¬ ®å thuËt to¸n cña ch−¬ng tr×nh bµn phÝm gäi lªn khi thang ®ang ch¹y xuèng ( Run = 1 ).
  4. 1. KiÓm tra xem ®· cã sè tÇng trong hµng ®îi lªn ch−a, nÕu ®· cã th× sang b−íc 6, nÕu ch−a th× sang b−íc 2. 2. §−a vÞ trÝ tÇng ng−êi ®øng gäi thang ( Key ) vµo hµng ®îi lªn; t¨ng sè phÇn tö trong hµng ®îi lªn mét gi¸ trÞ; sang b−íc 3. 3. KiÓm tra xem cã ph¶i lµ ng−êi gäi ®Çu tiªn kh«ng, nÕu ®óng th× sang b−íc 5, ng−îc l¹i th× sang b−íc 4. 4. KiÓm tra gi¸ trÞ tÇng nhá nhÊt ( Up_min ) trong hµng ®îi so víi tÇng ®−îc gäi, nÕu Up_min >= key th× sang b−íc 6, ng−îc l¹i th× sang b−íc 5. 5. §Æt Up_min = key. 6. KÕt thóc ch−¬ng tr×nh. 2.2.3 Cã phÝm gäi lªn khi thang m¸y ®ang trong hµnh tr×nh lªn ( SBN_6. yes *Key_up=1 ? *Key_u p=1 Key>c urr? ye s ++Wt_up ++Ac_up Wt_up=1 Up_min>key ? yes yes
  5. Up_min=key H×nh 2-6 : S¬ ®å thuËt to¸n cña ch−¬ng tr×nh bµn phÝm gäi lªn khi thang ®ang ch¹y lªn ( Run = 0 ).
  6. 1. KiÓm tra xem ®· cã sè tÇng trong hµng ®îi lªn ch−a, nÕu ®· cã th× sang b−íc 9, nÕu ch−a th× sang b−íc 2. 2. §−a vÞ trÝ tÇng ng−êi ®øng gäi thang ( Key ) vµo hµng ®îi lªn; sang b−íc 3. 3. So s¸nh tÇng gäi ( key ) víi tÇng hiÖn t¹i ( current ), nÕu nhá h¬n th× sang b−íc 4, ng−îc l¹i th× sang b−íc 5. 4. T¨ng sè phÇn tö ®ang ®−îc phôc vô ( Ac_dn ) trong hµng ®îi lªn 1 gi¸ trÞ, sang b−íc 9. 5. T¨ng sè phÇn tö chê ®−îc phôc vô ( Wt_dn ) trong hµng ®îi lªn 1 gi¸ trÞ, sang b−íc 9. 6. KiÓm tra xem cã ph¶i lµ phÇn tö ®Çu tiªn ®−îc ®−a vµo hµng ®îi chê phôc vô, nÕu ®óng th× sang b−íc 8, ng−îc l¹i sang b−íc 7. 7. So s¸nh phÇn tö lín nhÊt trong hµng ®îi xuèng ( Dn_max )víi tÇng gäi ( key ), nÕu nhá h¬n th× sang b−íc 9, ng−îc l¹i sang b−íc 8. 8. §Æt gi¸ trÞ Dn_max = key. 9. KÕt thóc ch−¬ng tr×nh.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản