thiết kế hệ thống điều khiển thang máy, chương 5

Chia sẻ: Minh Anh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:9

0
249
lượt xem
177
download

thiết kế hệ thống điều khiển thang máy, chương 5

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Kiểm tra phím mở cửa nhanh, nếu có thì chuyển sang bước 7, ngược lại thì chuyển sang bước 2. 2. Phát hiện xem phím bấm có nằm trong khoảng 0

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: thiết kế hệ thống điều khiển thang máy, chương 5

  1. Chương 5: Xö lý phÝm gäi tÇng 2.3.1 Cã phÝm gäi tÇng khi thang m¸y ®ang dõng ( SBN_7 ). St art Key=62 ? Yes 0
  2. 1. KiÓm tra phÝm më cöa nhanh, nÕu cã th× chuyÓn sang b−íc 7, ng−îc l¹i th× chuyÓn sang b−íc 2. 2. Ph¸t hiÖn xem phÝm bÊm cã n»m trong kho¶ng 0 < key < 61 kh«ng, nÕu ®óng th× sang b−íc 3, ng−îc l¹i sang b−íc 8. Trong tr−êng hîp nµy, chØ cho phÐp tÝn hiÖu gäi tÇng vµ tÝn hiÖu më cöa nhanh, cÊm phÝm dõng khÈn cÊp vµ phÝm ®ãng cöa nhanh. 3. So s¸nh tÇng ®−îc gäi xem cã nhá h¬n tÇng hiÖn t¹i kh«ng, nÕu ®óng th× sang b−íc 6, ng−îc l¹i th× sang b−íc 4. 4. KiÓm tra xem phÝm bÊm cã l¬n h¬n tÇng hiÖn t¹i kh«ng, nÕu ®óng th× sang b−íc 5, ng−îc l¹i sang b−íc 8. 5. §−a tÇng ®−îc gäi vµo hµng ®îi lªn; g¸n gi¸ trÞ nhá nhÊt trong hµng ®îi lªn = tÇng ®−îc gäi; t¨ng gi¸ trÞ sè phÇn tö trong hµng ®îi lªn mét gi¸ trÞ; thiÕt lËp cê busy = 1; bËt cê run = 0 ( ch¹y lªn ), sang b−íc 8 . 6. §−a tÇng ®−îc gäi vµo hµng ®îi xuèng; g¸n gi¸ trÞ lín nhÊt trong hµng ®îi xuèng = tÇng ®−îc gäi; t¨ng gi¸ trÞ sè phÇn tö trong hµng ®îi xuèng lªn mét gi¸ trÞ; thiÕt lËp cê busy = 1; bËt cê run = 1 ( ch¹y xuèng ), sang b−íc 8 . 7. Gäi ch−¬ng tr×nh më - ®ãng cöa ( door ), sang b−íc 8. 8. KÕt thóc ch−¬ng tr×nh.
  3. 2.3.2 Cã phÝm gäi tÇng khi thang m¸y ®ang ch¹y xuèng ( SBN_8 ). Start Key=63 ? Temp=cur r Yes Key= Tem Yes 61 ? p=1 ? Yes Key= *Temp_dn 62 ? =1 ? Yes Yes Runni Y Runni Y *Key_d Y Key< *Temp ng=1 es ng=1 es n=1 ? es =curr _dn=1 ++Ac ? ? ? _dn Close-fast=1 Open- ++Ac_dn *Key_u Yes fast=1 *Key_dn=1 p=1 ? *Key_up=1 ++Wt_up No *Up_min
  4. sang b−íc 16, ng−îc l¹i chuyÓn sang b−íc 2. 2. KiÓm tra phÝm ®ãng cöa nhanh cã m· ( Scan code ) = 61, nÕu cã th× chuyÓn sang b−íc 3, ng−îc l¹i th× chuyÓn sang b−íc 5. 3. KiÓm tra cê ®ang ch¹y running, nÕu ®−îc bËt th× chuyÓn sang b−íc 20, kh«ng th× sang b−íc 4. 4. ThiÕt lËp cê ®ãng cöa nhanh, sang b−íc 20. 5. KiÓm tra phÝm më cöa nhanh cã m· ( Scan code ) = 62, nÕu cã th× chuyÓn sang b−íc 6, ng−îc l¹i th× chuyÓn sang b−íc 8. 6. KiÓm tra cê ®ang ch¹y running, nÕu ®−îc bËt th× chuyÓn sang b−íc 20, kh«ng th× sang b−íc 7. 7. ThiÕt lËp cê më cöa nhanh, sang b−íc 20.
  5. 8. So s¸nh tÇng ®−îc gäi víi gi¸ trÞ tÇng hiÖn t¹i, nÕu lín h¬n th× chuyÓn sang b−íc 9, ng−îc l¹i sang b−íc 11. 9. KiÓm tra xem gi¸ trÞ tÇng ®−îc gäi ®· cã trong hµng ®îi lªn hay ch−a, nÕu cã th× vÒ b−íc 20, ng−îc l¹i sang b−íc 10. 10. §−a gi¸ trÞ tÇng ®−îc gäi vµo hµng ®îi lªn; t¨ng gi¸ trÞ cña phÇn tö cã trong hµng ®îi lªn ( Ac_up ) mét gi¸ trÞ, sang b−íc 20. 11. KiÓm tra xem gi¸ trÞ tÇng ®−îc gäi ®· cã trong hµng ®îi xuèng hay ch−a, nÕu cã th× vÒ b−íc 20, ng−îc l¹i sang b−íc 12. 12. §−a gi¸ trÞ tÇng ®−îc gäi vµo hµng ®îi xuèng; t¨ng gi¸ trÞ cña phÇn tö cã trong hµng ®îi xuèng ( Wt_dn ) lªn mét gi¸ trÞ, sang b−íc 13. 13. KiÓm tra xem tÇng ®−îc gäi cã ph¶i lµ phÇn tö ®Çu tiªn trong hµng ®îi xuèng kh«ng, nÕu ®óng sang b−íc 15, ng−îc l¹i sang b−íc 14. 14. KiÓm tra xem tÇng ®−îc gäi cã lín h¬n gi¸ trÞ lín nhÊt trong hµng ®îi xuèng hay kh«ng, nÕu ®óng th× sang b−íc 15, ng−îc l¹i sang b−íc 20. 15. G¸n gi¸ trÞ Dn_max = gi¸ trÞ tÇng ®−îc gäi, sang b−íc 20. 16. §−a gi¸ trÞ tÇng hiÖn t¹i céng 1 vµo « nhí t¹m Temp, sang b−íc 17. 17. So s¸nh gi¸ trÞ « nhí Temp víi 60, nÕu b»ng vÒ b−íc 20, ng−îc l¹i sang b−íc 18. 18. KiÓm tra gi¸ trÞ « nhí Temp cã trong hµng ®îi hay ch−a, cã th× chuyÓn sang b−íc 20, ch−a sang b−íc 19. 19. G¸n gi¸ trÞ « nhí Temp vµo hµng ®îi lªn, t¨ng gi¸ trÞ sè phÇn tö cã trong hµng ®îi lªn lªn mét gi¸ trÞ, sang b−íc 20. 20. KÕt thóc ch−¬ng tr×nh.
  6. 2.3.3 Cã phÝm gäi tÇng khi thang m¸y ®ang ch¹y lªn ( SBN_9 ). Start Key=63 ? Temp=curr+ 1 Yes Key= Temp=60 ? 61 ? Yes Yes Key= Yes *Temp 62 ? _up=1 ? Yes Yes Runn Y *Key_ Y Key> *Temp es Running= ing=1 1? up=1 ? es curr ? _up=1 ++Ac ? _up Close- Open- *Key_ *Key_ Yes fast=1 fast=1 up=1 dn=1 ? ++Ac _up *Key_dn=1 ++Wt_dn Dn_max
  7. sang b−íc 16, ng−îc l¹i chuyÓn sang b−íc 2. 2. KiÓm tra phÝm ®ãng cöa nhanh cã m· ( Scan code ) = 61, nÕu cã th× chuyÓn sang b−íc 3, ng−îc l¹i th× chuyÓn sang b−íc 5. 3. KiÓm tra cê ®ang ch¹y running, nÕu ®−îc bËt th× chuyÓn sang b−íc 20, kh«ng th× sang b−íc 4. 4. ThiÕt lËp cê ®ãng cöa nhanh, sang b−íc 20. 5. KiÓm tra phÝm më cöa nhanh cã m· ( Scan code ) = 62, nÕu cã th× chuyÓn sang b−íc 6, ng−îc l¹i th× chuyÓn sang b−íc 8. 6. KiÓm tra cê ®ang ch¹y running, nÕu ®−îc bËt th× chuyÓn sang b−íc 20, kh«ng th× sang b−íc 7. 7. ThiÕt lËp cê më cöa nhanh, sang b−íc 20.
  8. 8. So s¸nh tÇng ®−îc gäi víi gi¸ trÞ tÇng hiÖn t¹i, nÕu nhá h¬n hoÆc b»ng th× chuyÓn sang b−íc 9, ng−îc l¹i sang b−íc 11. 9. KiÓm tra xem gi¸ trÞ tÇng ®−îc gäi ®· cã trong hµng ®îi xuèng hay ch−a, nÕu cã th× vÒ b−íc 20, ng−îc l¹i sang b−íc 10. 10. §−a gi¸ trÞ tÇng ®−îc gäi vµo hµng ®îi xuèng; t¨ng gi¸ trÞ cña phÇn tö cã trong hµng ®îi xuèng ( Ac_dn ) lªn mét gi¸ trÞ, sang b−íc 20. 11. KiÓm tra xem gi¸ trÞ tÇng ®−îc gäi ®· cã trong hµng ®îi lªn hay ch−a, nÕu cã th× vÒ b−íc 20, ng−îc l¹i sang b−íc 12. 12. §−a gi¸ trÞ tÇng ®−îc gäi vµo hµng ®îi lªn; t¨ng gi¸ trÞ cña phÇn tö cã trong hµng ®îi xuèng ( Wt_up ) lªn mét gi¸ trÞ, sang b−íc 13. 13. KiÓm tra xem tÇng ®−îc gäi cã ph¶i lµ phÇn tö ®Çu tiªn trong hµng ®îi lªn kh«ng, nÕu ®óng sang b−íc 15, ng−îc l¹i sang b−íc 14. 14. KiÓm tra xem tÇng ®−îc gäi cã nhá h¬n gi¸ trÞ nhá nhÊt ( Up_min ) trong hµng ®îi lªn hay kh«ng, nÕu ®óng th× sang b−íc 15, ng−îc l¹i sang b−íc 20. 15. G¸n gi¸ trÞ Up_min = gi¸ trÞ tÇng ®−îc gäi, sang b−íc 20. 16. §−a gi¸ trÞ tÇng hiÖn t¹i vµo « nhí t¹m Temp, sang b−íc 17. 17. So s¸nh gi¸ trÞ « nhí Temp víi 1, nÕu b»ng vÒ b−íc 20, ng−îc l¹i sang b−íc 18. 18. KiÓm tra gi¸ trÞ « nhí Temp cã trong hµng ®îi hay ch−a, cã th× chuyÓn sang b−íc 20, ch−a sang b−íc
  9. 19. 19. G¸n gi¸ trÞ « nhí Temp vµo hµng ®îi xuèng, t¨ng gi¸ trÞ sè phÇn tö cã trong hµng ®îi xuèng lªn mét gi¸ trÞ, sang b−íc 20. 20. KÕt thóc ch−¬ng tr×nh.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản