thiết kế hệ thống truyền tải công nghệ số 7 trong NGN, Chương 18

Chia sẻ: Nguyen Van Dau | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
91
lượt xem
25
download

thiết kế hệ thống truyền tải công nghệ số 7 trong NGN, Chương 18

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

SUA hỗ trợ 4 lớp giao thức SCCP có thể một cách trong suốt. Các lớp giao thức được xác định như sau: - Giao thức lớp 0 cung cấp truyên tải không thứ tự các bản tin người sử dụng SCCP theo cơ chế không kết nối. - Giao thức lớp 1 cho phép người sử dụng SCCP lựa chọn việc phân phát tuần tự các bản tin người sử dụng SCCP theo cơ chế không kết nối. - Giao thức lớp 2 cho phép truyền tải song hướng các bản tin người sử dụng SCCP bằng cách thiết...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: thiết kế hệ thống truyền tải công nghệ số 7 trong NGN, Chương 18

  1. Chương 18: Hç trî líp giao thøc SCCP Phô thuéc vµo ng-êi sö dông SCCP ®-îc hç trî, SUA hç trî 4 líp giao thøc SCCP cã thÓ mét c¸ch trong suèt. C¸c líp giao thøc ®-îc x¸c ®Þnh nh- sau: - Giao thøc líp 0 cung cÊp truyªn t¶i kh«ng thø tù c¸c b¶n tin ng-êi sö dông SCCP theo c¬ chÕ kh«ng kÕt nèi. - Giao thøc líp 1 cho phÐp ng-êi sö dông SCCP lùa chän viÖc ph©n ph¸t tuÇn tù c¸c b¶n tin ng-êi sö dông SCCP theo c¬ chÕ kh«ng kÕt nèi. - Giao thøc líp 2 cho phÐp truyÒn t¶i song h-íng c¸c b¶n tin ng-êi sö dông SCCP b»ng c¸ch thiÕt lËp mét kÕt nèi b¸o hiÖu cè ®Þnh hay t¹m thêi. - Giao thøc líp 3 cho phÐp c¸c ®Æc tÝnh cña giao thøc líp 2 cïng víi chøc n¨ng ®iÒu khiÓn dßng vµ x¸c ®Þnh c¸c b¶n tin bÞ mÊt hay sai thø tù. Giao thøc líp 0 vµ 1 thùc hiÖn c¸c dÞch vô SCCP kh«ng kÕt nèi. Giao thøc líp 2 vµ 3 thùc hiÖn c¸c dÞch vô SCCP h-íng kÕt nèi. 4.4.3.3 C¸c chøc n¨ng qu¶n lý chñ ®éng Líp SUA cung cÊp kh¶ n¨ng ®Ó chØ thÞ lçi trong c¸c b¶n tin giao thøc SUA vµ ®Ó cung cÊp th«ng b¸o cho chøc n¨ng qu¶n lý néi bé vµ c¸c thùc thÓ ngang hµng xa nÕu cÇn thiÕt.
  2. 4.4.3.4 Phèi hîp ho¹t ®éng víi c¸c chøc n¨ng qu¶n lý m¹ng SCCP SUA sö dông c¸c b¶n tin qu¶n lý ASP s½n cã ®Ó xö lý tr¹ng th¸i ASP. Sù phèi hîp ho¹t ®éng víi c¸c b¶n tin qu¶n lý SCCP bao gåm DUNA, DAVA, DAUD, DRST, DUPU hay SCON khi nhËn ®-îc c¸c b¶n tin SSP, SSA, SST hay SSC t¹i ASP thÝch hîp. Nh÷ng hµm nguyªn thuû sau ®-îc göi gi÷a c¸c chøc n¨ng qu¶n lý SUA vµ SCCP trong SG khi cã c¸c sù kiÖn x¶y ra trong m¹ng IP vµ SS7. 4.4.3.5 Hç trî qu¶n lý gi÷a SGP vµ ASP Líp SUA cung cÊp chøc n¨ng phèi hîp ho¹t ®éng víi c¸c chøc n¨ng qu¶n lý SCCP t¹i SG ®Ó ho¹t ®éng gi÷a m¹ng chuyÓn m¹ch kªnh vµ m¹ng IP. Nã ph¶i: - Cung cÊp chØ thÞ cho ng-êi sö dông SCCP t¹i mét ASP r»ng kh«ng thÓ liªn l¹c ®-îc víi mét node / thùc thÓ ngang hµng SS7. - Cung cÊp chØ thÞ cho ng-êi sö dông SCCP t¹i mét ASP r»ng cã thÓ liªn l¹c ®-îc víi mét node / thùc thÓ ngang hµng SS7. - Cung cÊp chØ thÞ t¾c nghÏn cho ng-êi sö dông t¹i ASP. - Cung cÊp khëi t¹o kiÓm tra ®iÓm cuèi SS7 t¹i SG. 4.4.3.6 Chøc n¨ng chuyÓn tiÕp §Ó ®¹t ®-îc môc ®Ých vÒ ®é ph©n cÊp cña m¹ng, SUA cã thÓ ®-îc ph¸t triÓn víi mét chøc n¨ng chuyÓn tiÕp ®Ó x¸c ®Þnh liªn kÕt SCTP chÆng tiÕp theo tíi ®iÓm ®Ých SUA. Sù x¸c ®Þnh chÆng tiÕp theo cã thÓ ®-îc dùa trªn th«ng tin tiªu ®Ò chung (vÝ dô nh- chuÈn ®¸nh sè E.164) t-¬ng tù nh- SCCP GTT trong m¹ng SS7. Nã còng cã thÓ ®-îc dùa trªn th«ng tin tªn node
  3. chñ (Hostname), ®Þa chØ IP hay m· ®iÓm chøa trong ®Þa chØ bªn bÞ gäi. §iÒu nµy cho phÐp ®é ph©n cÊp, tin cËy vµ mÒm dÎo lín h¬n trong c¸c øng dông triÓn khai réng r·i cña SUA. Sù sö dông chøc n¨ng chuyÓn tiÕp hay kh«ng lµ phô thuéc vµo quyÕt ®Þnh triªn khai m¹ng. 4.4.4 C¸c chøc n¨ng ®-îc cung cÊp bªn trong líp SUA §Ó thùc hiÖn kh¶ n¨ng chuyÓn tiÕp vµ ®¸nh ®Þa chØ, SUA sö dông mét chøc n¨ng s¾p xÕp ®Þa chØ (AMF). AMF ®-îc yªu cÇu khi mét b¶n tin ®-îc nhËn t¹i giao diÖn ®Çu vµo. AMF chÞu tr¸ch nhiÖm ph©n tÝch ®Þa chØ ë trong b¶n tin SCCP/SUA ®Çu vµo tíi liªn kÕt SCTP tíi ®Ých trong m¹ng IP. AMF sÏ lùa chän liªn kÕt SCTP thÝch hîp dùa trªn th«ng tin Routing Context / Routing Key ®· cã. §Ých ®Õn cã thÓ lµ node SUA cuèi hay node SUA chuyªn tiÕp. Routing Key tham chiÕu ®Õn mét AS, n¬i mµ cã mét hay nhiÒu ASP xö lý l-u l-îng cho AS. §é kh¶ dông vµ tr¹ng th¸i cña ASP ®-îc xö lý bëi c¸c b¶n tin qu¶n lý SUA ASP. Th«ng tin ®Þnh tuyÕn / ®Þa chØ SS7 cã thÓ bao gåm mét Routing Key cã thÓ lµ OPC, DPC, SIO trong nh·n ®Þnh tuyÕn MTP3, sè ph©n hÖ SCCP hay ID biªn dÞch. §Þa chØ IP vµ tªn host còng cã thÓ ®-îc sö dông nh- lµ th«ng tin Routing Key. 4.4.4.1 S¾p xÕp ®Þa chØ t¹i SG Th«ng th-êng, mét hay nhiÒu ASP ®-îc kÝch ho¹t trong AS nh-ng trong nh÷ng tr-êng hîp chuyÓn tiÕp hay lçi nµo ®ã, cã thÓ kh«ng cã ASP nµo ®-îc kÝch ho¹t. SGP sÏ ®Öm c¸c b¶n tin thuéc vÒ AS nµy trong thêi gian T(r) hay cho ®Õn khi mét ASP trë l¹i kh¶
  4. dông. Khi kh«ng cã ASP nµo kh¶ dông tr-íc khi hÕt thêi gian T(r), SGP sÏ ®-a tÊt c¶ c¸c b¶n tin ra khái bé ®Öm vµ khëi t¹o c¸c thñ tôc tõ chèi hay tr¶ l¹i phï hîp. NÕu kh«ng cã s¬ ®å ®Þa chØ phï hîp cho b¶n tin ®Õn, mét c¬ chÕ xö lý mÆc ®Þnh cã thÓ ®-îc x¸c ®Þnh. C¸c gi¶i ph¸p cã thÓ lµ cung cÊp mét AS mÆc ®Þnh ®Ó ®Þnh h-íng tÊt c¶ l-u l-îng ch-a ®-îc cung cÊp vÞ trÝ cho mét tËp c¸c ASP mÆc ®Þnh hay bá b¶n tin vµ cung cÊp th«ng b¸o cho chøc n¨ng qu¶n lý. 4.4.4.2 S¾p xÕp ®Þa chØ t¹i ASP §Ó chuyÓn b¶n tin tíi m¹ng SS7, ASP cã thÓ thùc hiÖn mét sù s¾p xÕp ®Þa chØ ®Ó chän SGP thÝch hîp cho mçi b¶n tin. §iÒu nµy ®-îc thùc hiÖn b»ng c¸ch ®äc DPC vµ c¸c thµnh phÇn kh¸c trong b¶n tin ®i, tr¹ng th¸i m¹ng SS7, ®é kh¶ dông SGP, c¸c b¶ng cÊu h×nh Routing Context. Mét SG cã thÓ bao gåm mét hay nhiÒu SGP. Tuy nhiªn, kh«ng cã b¶n tin SUA nµo ®-îc sö dông ®Ó qu¶n lý tr¹ng th¸i cña mét SGP. BÊt cø khi nµo tån t¹i mét liªn kÕt SCTP tíi mét SGP, nã ®-îc coi nh- lµ kh¶ dông. Còng nh- vËy, mçi SGP cña mét SG th«ng tin víi mét ASP liªn quan ®Õn mét AS cung cÊp mét kÕt nèi SS7 ®ång nhÊt tíi ASP nµy. 4.4.4.3 Chøc n¨ng s¾p xÕp ®Þa chØ t¹i mét node chuyÓn tiÕp Chøc n¨ng chuyÓn tiÕp ®-îc thùc hiÖn khi: - §Þnh tuyÕn trªn tiªu ®Ò chung (Gloal Title). - §Þnh tuyÕn trªn tªn node (Hostname). - §Þnh tuyÕn trªn SSN vµ PC hay SSN vµ ®Þa chØ IP vµ ®Þa chØ kh«ng ph¶i lµ cña node chuyÓn tiÕp.
  5. ViÖc biªn dÞch / quyÕt ®Þnh nh÷ng th«ng tin ®Þa chØ trªn t¹o ra mét trong nh÷ng kÕt qu¶ sau: - §Þnh tuyÕn trªn SSN: ID cña liªn kÕt SCTP tíi node ®Ých, SSN vµ Routing Context vµ / hoÆc ®Þa chØ IP. - §Þnh tuyÕn trªn GT: ID liªn kÕt SCTP tíi node chuyÓn tiÕp tiÕp theo, GT míi vµ SSN vµ / hoÆc Routing Context. - §Þnh tuyÕn trªn Hostname: ID liªn kÕt SCTP tíi node chuyÓn tiÕp tiÕp theo. Hostname mãi vµ SSN vµ / hoÆc Routing Context. - Mét ng-êi sö dông SUA néi bé (node ®Çu cuèi / chuyÓn tiÕp kÕt hîp). §Ó tr¸nh viÖc lÆp vßng, mét bé ®Õm chÆng SS7 ®-îc sö dông. Node ®Çu cuèi gèc (lµ mét node IP hay SS7) lËp gi¸ trÞ cña bé ®Õm chÆng SS7 thµnh gi¸ trÞ nhá nhÊt (15 hay Ýt h¬n). Mçi lÇn chøc n¨ng chuyÓn tiÕp ®-îc thùc hiÖn trong mé node trung gian hay chuyÓn tiÕp, bé ®Õm chÆng SS7 ®-îc gi¶m xuèng 1 ®¬n vÞ. Khi gi¸ trÞ nµy ®¹t ®Õn 0, c¸c thñ tôc tr¶ l¹i hay tõ chèi ®-îc thùc hiÖn víi lý do "vi ph¹m bé ®Õm chÆng". 4.4.4.4 S¾p xÕp luång SCTP SUA hç trî c¸c luång SCTP. SG vµ AS cÇn ph¶i duy tr× mét danh s¸ch SCTP vµ nh÷ng ng-êi sö dông SUA ®Ó s¾p xÕp. Ng-êi sö dông SCCP yªu cÇu truyÒn t¶i b¶n tin tuÇn tù cÇn ®-îc göi qua mét luång víi viÖc ph©n ph¸t cã thø tù. SUA sö dông luång 0 cho c¸c b¶n tin qu¶n lý SUA. ViÖc ph©n ph¸t tuÇn tù cã thÓ ®-îc sö dông ®Ó dù phßng cho viÖc yªu cÇu ph©n phèi b¶n tin qu¶n lý. ViÖc lùa chän luång dùa trªn líp giao thøc sau:
  6. - Giao thøc líp 0: SUA cã thÓ lùa chän c¬ chÕ ph©n ph¸t kh«ng thø tù. Luång ®-îc chän ®-îc dùa trªn th«ng tin l-u l-îng kh¶ dông ®èi víi SGP vµ ASP. - Giao thøc líp 1: SUA ph¶i lùa chän c¬ chÕ ph©n ph¸t kh«ng cã thø tù. Luång ®-îc lùa chän ®-îc dùa trªn c¸c th«ng sè thø tù cung cÊp bëi líp cao h¬n th«ng qua c¸c giao diÖn nguyªn thuû vµ th«ng tin l-u l-îng kh¸c cã ë SGP hay ASP. - Giao thøc líp 2 vµ 3: SUA ph¶i lùa chän viÖc ph©n ph¸t tuÇn tù. Luång ®-îc chän ®-îc dùa trªn c¸c tham kh¶o néi bé vÒ c¸c kÕt nèi vµ th«ng tin l-u l-îng kh¸c cã ë SGP vµ ASP. 4.4.4.5 §iÒu khiÓn dßng Sù qu¶n lý néi h¹t t¹i mét ASP cã thÓ ph¶i dõng l-u l-îng qua mét liªn kÕt SCCP ®Ó t¹m thêi ®Ó liªn kÕt kh«ng phôc vô hoÆc ®Ó tiÕn hµnh kiÓm tra hay b¶o d-ìng. Chøc n¨ng nµy cã thÓ ®-îc lùa chän ®Ó ®-îc sö dông ®Ó ®iÒu khiÓn viÖc b¾t ®Çu truyÒn l-u l-îng t¹i mét liªn kÕt SCTP kh¶ dông míi.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản