thiết kế hệ thống truyền tải công nghệ số 7 trong NGN, Chương 6

Chia sẻ: Nguyen Van Dau | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
123
lượt xem
46
download

thiết kế hệ thống truyền tải công nghệ số 7 trong NGN, Chương 6

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chồng giao thức báo hiệu số 7 có 4 mức : 3 mức của phần truyền bản tin MTP – cung cấp một hệ thống truyền dẫn tin cậy cho tất cả người sử dụng ; và mức thứ tư bao gồm các người sử dụng của MTP (MTP User). Có hai MTP User : thứ nhất, là phần người sử dụng ISDN (ISDN User Part) cung cấp báo hiệu điều khiển cuộc gọi chuyển mạch kênh cơ bản và hỗ trợ các dịch vụ phụ của ISDN. MTP User thứ hai là Phần điều khiển kết nối báo hiệu...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: thiết kế hệ thống truyền tải công nghệ số 7 trong NGN, Chương 6

  1. Chương 6: Chång giao thøc b¸o hiÖu sè 7 Chång giao thøc b¸o hiÖu sè 7 cã 4 møc : 3 møc cña phÇn truyÒn b¶n tin MTP – cung cÊp mét hÖ thèng truyÒn dÉn tin cËy cho tÊt c¶ ng-êi sö dông ; vµ møc thø t- bao gåm c¸c ng-êi sö dông cña MTP (MTP User). Cã hai MTP User : thø nhÊt, lµ phÇn ng-êi sö dông ISDN (ISDN User Part) cung cÊp b¸o hiÖu ®iÒu khiÓn cuéc gäi chuyÓn m¹ch kªnh c¬ b¶n vµ hç trî c¸c dÞch vô phô cña ISDN. MTP User thø hai lµ PhÇn ®iÒu khiÓn kÕt nèi b¸o hiÖu SCCP, cung cÊp c¸c dÞch vô ®Þnh tuyÕn vµ ®¸nh ®Þa chØ m¹ng kh«ng ph¶i lµ chuyÓn m¹ch kªnh, th«ng qua giao thøc C¸c kh¶ n¨ng biªn dÞch TC tíi ng-êi sö dông cña SS7 – tøc lµ c¸c øng dông. C¸c øng dông cña SS7 yªu cÇu ph¶i truy nhËp ®Õn c¬ së d÷ liÖu xa vµ c¸c node, do ®ã yªu cÇu kh¶ n¨ng ®¸nh ®Þa chØ m¹ng. KiÕn tróc chång giao thøc b¸o hiÖu nµy ®-îc chØ ra ë h×nh sau :
  2. MÆc dï ITU – T ®Þnh nghÜa chång giao thøc SS7 tr-íc khi ISO/OSI m« t¶ m« h×nh b¶y líp, nh-ng nã còng cã thÓ ®-îc so s¸nh ®¹i thÓ víi m« h×nh OSI b¶y líp nh- ®-îc chØ ra ë h×nh sau :  Sù kÕt hîp cña MTP vµ c¸c kh¶ n¨ng ®¸nh ®Þa chØ cña SCCP t¹o nªn PhÇn dÞch vô m¹ng SS7 (SS7 Network Service Part) – cung cÊp c¸c dÞch vô ®Þnh tuyÕn vµ ®¸nh ®Þa chØ líp 3 cña m« h×nh OSI cho c¸c øng ông.  C¸c líp tõ 4 ®Õn 6 cña m« h×nh OSI øng víi PhÇn dÞch vô ng-êi sö dông cña SS7 (Application Service Part) nh-ng hiÖn thêi ch-a ®-îc ®Þnh nghÜa. §é tin cËy mµ nh÷ng giao thøc h-íng kÕt nèi trong m« h×nh OSI nµy cung cÊp ®-îc thùc hiÖn b»ng c¸c ph-¬ng thøc kh¸c trong c¸c giao thøc cña phÇn C¸c kh¶ n¨ng biªn dÞch TC.  MÆc dï ISUP th-êng ®-îc biÓu diÔn më réng tõ líp 3 ®Õn líp 7 nh-ng ®iÒu ®ã kh«ng cã nghÜa lµ tÊt c¶ c¸c líp ë gi÷a ®· ®-îc x¸c ®Þnh. Thùc tÕ, nã chØ cho thÊy lµ ISUP liªn quan ®Õn viÖc biªn dÞch c¸c tÝn hiÖu thiÕt lËp cuéc gäi ban ®Çu cña ng-êi sö dông thµnh c¸c giao thøc b¸o hiÖu thiÕt lËp cuéc gäi SS7, vµ còng t-¬ng t¸c víi c¸c giao thøc truyÒn b¶n tin møc thÊp h¬n cña MTP.
  3. 2.3.1 PhÇn truyÒn b¶n tin MTP 2.3.1.1 MTP møc 1 Møc mét trong phÇn chuyÓn b¶n tin MTP gäi lµ ®-êng sè liÖu b¸o hiÖu, nã t-¬ng ®-¬ng víi møc vËt lý trong m« h×nh OSI. §-êng sè liÖu b¸o hiÖu lµ mét ®-êng truyÒn dÉn sè liÖu hai chiÒu. Nã bao gåm hai kªnh sè liÖu ho¹t ®éng ®ång thêi trªn hai h-íng ng-îc nhau víi cïng mét tèc ®é. §-êng sè liÖu b¸o hiÖu cã thÓ lµ ®-êng tÝn hiÖu sè hoÆc t-¬ng tù . §-êng sè liÖu b¸o hiÖu sè ®-îc x©y dùng trªn kªnh truyÒn dÉn sè (64 Kb/s) vµ tæng ®µi chuyÓn m¹ch sè. §-êng sè liÖu b¸o hiÖu t-¬ng tù ®-îc x©y dùng trªn kªnh truyÒn dÉn t-¬ng tù tÇn sè tho¹i (4Khz ) vµ Modem. Giao thøc møc 1 ®Þnh nghÜa c¸c ®Æc tÝnh vËt lý, c¸c ®Æc tÝnh ®iÖn vµ c¸c ®Æc tÝnh chøc n¨ng cña c¸c ®-êng b¸o hiÖu ®Êu nèi víi
  4. c¸c thµnh phÇn CCS N07. C¸c ®Æc tÝnh nµy ®-îc m« t¶ chi tiÕt trong khuyÕn nghÞ CCITT G703, G732 vµ G734. C¸c tèc ®é cña MTP møc 1 cã thÓ lµ DS-1 (1.544Mbps), DS-0 (64kbps) vµ DS-0A (56kbps) theo chuÈn B¾c Mü hay theo c¸c giao diÖn chuÈn cña thÕ giíi nh- V.35 (64kbps). 2.3.1.2 MTP møc 2 MTP møc 2 t-¬ng ®-¬ng víi líp 2 trong m« h×nh ph©n líp OSI. Nã thùc hiÖn chøc n¨ng ®-êng b¸o hiÖu, cïng víi ®-êng sè liÖu b¸o hiÖu (MTP møc 1) cung cÊp mét ®-êng sè liÖu cho chuyÓn giao tin cËy c¸c b¶n tin b¸o hiÖu gi÷a hai ®iÓm b¸o hiÖu ®-îc ®Êu nèi trùc tiÕp . MTP møc 2 ®Þnh nghÜa c¸c giao thøc cÇn thiÕt ®Ó x¸c ®Þnh mÊt vµ huû gãi tin trªn c¸c ®-êng d÷ liÖu riªng biÖt vµ ®Ó s¾p thø tù c¸c gãi d÷ liÖu ®ù¬c ph©n ph¸t. MTP møc 2 sö dông c¸c b¶n tin FISU ®Ó x¸c ®Þnh vµ söa lçi vµ sö dông c¸c b¶n tin LSSU ®Ó ®iÒu khiÓn kh«i phôc ®-êng sè liÖu. MTP møc 2 thùc hiÖn chøc n¨ng nµy mµ kh«ng lµm ¶nh h-ëng ®Õn c¸c líp cao h¬n. 2.3.1.3 MTP møc 3 MTP møc 3 cã thÓ ®-îc coi nh- t-¬ng ®-¬ng víi líp m¹ng trong m« h×nh OSI. Nã chÞu tr¸ch nhiÖm xö lý b¶n tin vµ qu¶n trÞ m¹ng. MTP møc 3 sÏ thùc hiÖn c¸c chøc n¨ng ph©n biÖt, ®Þnh tuyÕn, vµ ph©n phèi c¸c b¶n tin qua c¸c ®-êng sè liÖu ®-îc t¹o bëi c¸c giao thøc møc 2.  Møc 3 ph©n tÝch ®Þa chØ cña c¸c b¶n tin ®Õn vµ tõ ®ã ph©n biÖt c¸c b¶n tin cã ®Þa chØ lµ ®Þa chØ node hiÖn t¹i víi c¸c b¶n tin cã ®Þa chØ lµ node kh¸c.
  5.  C¸c b¶n tin cã ®Þa chØ lµ node hiÖn t¹i ®-îc chuyÓn tíi c¸c qu¸ tr×nh tiÕp theo x¸c ®Þnh bëi tr-êng SIO trong b¶n tin.  NÕu ®Þa chØ cña b¶n tin ®Õn kh«ng ph¶i lµ ®Þa chØ node hiÖn t¹i, møc 3 sÏ chuyÓn tiÕp tõ chøc n¨ng ph©n lo¹i sang chøc n¨ng ®Þnh tuyÕn. Chøc n¨ng nµy sÏ kiÓm tra b¶ng ®Þnh tuyÕn, ®Þnh tuyÕn b¶n tin mét c¸ch thÝch hîp vµ ph©n ph¸t nã trë vÒ cho c¸c giao thøc møc 2 ®Ó truyÒn ®i. MTP møc 3 thùc hiÖn chøc n¨ng ®Þnh tuyÕn cña nã dùa trªn m· ®iÓm (Point Codes) ®-îc ghi trong ®Þa chØ b¶n tin. M· ®iÓm nµy x¸c ®Þnh duy nhÊt vÞ trÝ cña ®iÓm khëi ®Çu vµ kÕt thóc cña ®-êng sè liÖu. Tuy nhiªn MTP chØ cã thÓ ®Þnh tuyÕn theo kiÓu theo tõng ®-êng mét (link – by – link). §©y kh«ng ph¶i lµ vÊn ®Ò ®èi víi b¸o hiÖu chuyÓn m¹ch kªnh. Tuy nhiªn, víi b¸o hiÖu kh«ng ph¶i lµ chuyÓn m¹ch kªnh tíi c¸c c¬ së d÷ liÖu vµ c¸c øng dông cã thÓ ë kh¾p n¬i trªn m¹ng, MTP møc 3 t¹i c¸c tæng ®µi chuyÓn m¹ch cã thÓ kh«ng cã b¶ng ®Þnh tuyÕn yªu cÇu. Do ®ã, nã lÊp ®Çy c¸c tr-êng ch-a biÕt víi sè 0 vµ chuyÓn tiÕp nã ®Õn STP – n¬i cã b¶ng ®Þnh tuyÕn tËp trung. C¸c giao thøc líp trªn t¹i STP sÏ thùc hiÖn chøc n¨ng biªn dÞch tiªu ®Ò chung (Global Title Translation), thªm vµo d÷ liÖu ®Þnh tuyÕn cÇn thiÕt vµ tr¶ b¶n tin l¹i cho MTP møc 3 ®Ó tiÕp tôc truyÒn ®i. Bªn c¹nh chøc n¨ng ph©n biÖt, ph©n ph¸t vµ ®Þnh tuyÕn b¶n tin, MTP møc 3 còng thùc hiÖn mét sè chøc n¨ng qu¶n lý. Nã ®iÒu khiÓn viÖc sö dông LSSU cho qu¶n lý ®-êng sè liÖu møc 2. Quan s¸t tr¹ng th¸i ®-êng møc 3 bao gåm c¶ ®iÒu kiÖn cña ®iÓm cuèi, ch¼ng h¹n nh- c¸c card giao diÖn m¹ng, sao cho mét ®-êng sè liÖu cã thÓ ho¹t ®éng ë møc 2 nh-ng kh«ng cung cÊp dÞch vô møc 3.
  6. Chøc n¨ng qu¶n lý ®-êng møc 3 th-êng ®-a nh÷ng ®-êng sè liÖu lçi nµy sang tr¹ng th¸i kh«ng phôc vô, thùc hiÖn x¸c ®Þnh lçi vµ ®ång chØnh l¹i, vµ ®-a chóng trë l¹i phôc vô mµ kh«ng lµm gi¸n ®o¹n qu¸ tr×nh ho¹t ®éng. Chøc n¨ng qu¶n lý møc 3 còng khëi t¹o l-u l-îng líp cao h¬n vµ qu¶n lý ®Þnh tuyÕn b¶n tin sö dông c¸c b¶n tin MSU ®-îc x¸c ®Þnh ®Ó qu¶n lý. Khi mét node bÞ nghÏn hay kh«ng phôc vô ®-îc v× mét lý do nµo ®ã, møc 3 cã thÓ gi¶m l-u l-îng qua node hay ®Þnh tuyÕn l¹i l-u l-îng. Trong c¶ hai tr-êng hîp ®Òu th«ng b¸o cho c¸c node l©n cËn trªn m¹ng. Møc 3 còng cung cÊp th«ng tin b¶o d-ìng cho c¸c trung t©m OA&M ®Ó nhµ qu¶n lý cã thÓ can thiÖp.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản