thiết kế hệ truyền động cho xe Bus chạy điện, chương 7

Chia sẻ: mk_ngoc62

Trên sơ đồ cấu trúc, mạch điều chỉnh dòng điện là mạch vòng trong. Đây là mạch vòng cơ bản có tính chất quyết định tới chất lượng điều chỉnh của hệ thống vì nó ảnh hưởng trực tiếp tới mômen kéo của động cơ, gia tốc của động cơ và chức năng bảo vệ hệ truyền động. Hằng số thời gian điện từ của mạch phần ứng động cơ T- = 0,17(s) Mômen quán tính: J = Jdc + m/ρ2 = Jdc + M/(ω/v)2 = 20,4 + 7000/( 600/ 9.55)2=493(kgm2)16.66 Hằng số thời gian cơ học: Tc = R-.J/(K.Φ)2 =...

Bạn đang xem 7 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: thiết kế hệ truyền động cho xe Bus chạy điện, chương 7

Chương 7: Tæng hîp m¹ch vßng dßng
®iÖn.
Trªn s¬ ®å cÊu tróc, m¹ch ®iÒu chØnh dßng ®iÖn lµ m¹ch vßng
trong. §©y lµ m¹ch vßng c¬ b¶n cã tÝnh chÊt quyÕt ®Þnh tíi chÊt
l-îng ®iÒu chØnh cña hÖ thèng v× nã ¶nh h-ëng trùc tiÕp tíi m«men
kÐo cña ®éng c¬, gia tèc cña ®éng c¬ vµ chøc n¨ng b¶o vÖ hÖ
truyÒn ®éng.
H»ng sè thêi gian ®iÖn tõ cña m¹ch phÇn øng ®éng c¬
T- = 0,17(s)
M«men qu¸n tÝnh:
J = Jdc + m/ρ2 = Jdc + M/(ω/v)2 = 20,4 +
7000/( 600/ 9.55)2=493(kgm2)
16.66
H»ng sè thêi gian c¬ häc:
Tc = R-.J/(K.Φ)2 = 0,0362.493 =1,72(s)
2
(3.22)
NhËn thÊy h»ng sè thêi gian c¬ häc Tc = 1,72(s) lín h¬n rÊt
nhiÒu so víi h»ng sè thêi gian ®iÖn tõ cña phÇn øng ®éng c¬ T- =
0,17(s) nªn ta cã thÓ coi søc ®iÖn ®éng ®éng c¬ kh«ng ¶nh h-ëng
tíi qu¸ tr×nh ®iÒu chØnh cña m¹ch vßng dßng ®iÖn.
V× vËy s¬ ®å khèi cña m¹ch vßng ®iÒu chØnh dßng ®iÖn lµ: H4-4
E
1 1 dU d 1/Ru
R i
(1+pT )(1+pT )
1+p.T f dk vo d 1+p.Tu
U i Ki S i

1+p.Tu
H×nh 4-4 S¬ ®å khèi cña m¹ch vßng dßng ®iÖn

Trong ®ã:
F: m¹ch läc tÝn hiÖu
R1: bé ®iÒu chØnh dßng ®iÖn
B§: bé biÕn ®æi mét chiÒu
Si: lµ xenx¬ dßng ®iÖn
Tf ,Tdk, TV0, T-, Ti: lµ c¸c h»ng sè thêi gian cña m¹ch läc, m¹ch
®iÒu
khiÓn, sù chuyÓn m¹ch ®iÒu khiÓn, phÇn øng vµ xenx¬ dßng
®iÖn.
R-: ®iÖn trë m¹ch phÇn øng
: hÖ sè khuÕch ®¹i
* Kh©u läc tÝn hiÖu F:
Dïng läc tÝn hiÖu mét chiÒu, cã hµm truyÒn lµ kh©u tuyÕn tÝnh:
F= 1
1 Tf .p
Trong ®ã: Tf = 0,00125(s)

* Bé biÕn ®æi (B§):
Tuú theo ®èi t-îng ®iÒu chØnh mµ bé biÕn ®æi cã hµm truyÒn
kh¸c nhau. §èi víi ®éng c¬ ®iÖn mét chiÒu hµm truyÒn cña bé biÕn
®æi cã d¹ng:


Wbx W®k


1 K
FB§ = Wbx.W®k = . dk
1 Tvo . p 1  Tdk . p


Trong ®ã: Wbx, Wdk lµ hµm truyÒn cña bé b¨m xung vµ bé ®iÒu
khiÓn.
Víi f = 400 Hz lµ tÇn sè b¨m xung
Tv0 = 0,00125(s)
Kdk = Ut = 231=23,1
Udk 10
Ut : ®iÖn ¸p trung b×nh ra t¶i
Udk : ®iÖn ¸p m¹ch ®iÒu khiÓn
Tdk = 0,00125 (s)
T- = 0,17(s)
RΣ- = 0,073 (Ω)
L = 12,41 mH

23,1
VËy FB§ =
(1  0.00125 p ).(1  0,00125 p )
* Xenx¬ ®o dßng ®iÖn Si:

U dk 10
Ki =   0,0116
R s .I u . 287.3


Rs: ®iÖn trë ®o dßng, Rs = 1 (Ω)
I- : dßng ®iÖn phÇn øng ®éng c¬, I- = 287(A)
Ti = 0,00125 (s)
VËy hµm truyÒn cña sensor ®o dßng ®iÖn:

0,0116
Si =
1  0,00125 p


Tæng hîp l¹i, ®-îc hµm truyÒn cña m¹ch vßng dßng ®iÖn :
Ki
K dk .
Ru
S0i(p) =
(1  T f . p).(1  Tdk . p).(1  Tvo . p).(1  Tu . p).(1  Ti . p)


V× Tf, T®k, Tvo,Ti lµ c¸c h»ng sè thêi gian rÊt nhá so víi h»ng sè
thêi ®iÖn tõ T- nªn nÕu ®Æt:
Ts=Tf+T®k+Tvo+Ti=0,005(s)
Ta cã thÓ cã S0i(P) ë d¹ng gÇn ®óng nh- sau:
Ki
K dk .
Ru
S0i(p) = (Ts
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản