thiết kế Mạch báo giờ dùng EPROM, chương 8

Chia sẻ: Nguyen Van Dau | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
142
lượt xem
30
download

thiết kế Mạch báo giờ dùng EPROM, chương 8

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Khối nguồn có nhiệm vụ cung cấp điện áp +5V cho toàn mạch hoạt động. Như chúng ta đã biết số nguồn có ảnh hưởng rất lớn đối với thiết bị điện và nhất là các linh kiện điện tử, số nguồn không đạt yêu cầu sẽ làm mất đi độ chính xác cũng như tuổi thọ của linh kiện. Do vậy, ở đây bộ nguồn phải cung cấp đủ dòng, áp cho mạch hoạt động. Các thiết bị và linh kiện tiêu thụ điện trong mạch. ...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: thiết kế Mạch báo giờ dùng EPROM, chương 8

  1. I. Chương 8: THIEÁT KEÁ KHOÁI NGUOÀN Khoái nguoàn coù nhieäm vuï cung caáp ñieän aùp +5V cho toaøn maïch hoaït ñoäng. Nhö chuùng ta ñaõ bieát soá nguoàn coù aûnh höôûng raát lôùn ñoái vôùi thieát bò ñieän vaø nhaát laø caùc linh kieän ñieän töû, soá nguoàn khoâng ñaït yeâu caàu seõ laøm maát ñi ñoä chính xaùc cuõng nhö tuoåi thoï cuûa linh kieän. Do vaäy, ôû ñaây boä nguoàn phaûi cung caáp ñuû doøng, aùp cho maïch hoaït ñoäng. Caùc thieát bò vaø linh kieän tieâu thuï ñieän trong m aïch. IC (CMOS): 0,4 mA x 11 = 4,4 mA IC (TTL): 25mA x 5 = 125 mA 2764: 100 mA x 2 = 200 mA Led 7 ñoaïn: 4 x 7 x 3,3 mA = 92m4 mA Led troøn: 9 x 10 = 90mA (Chæ tính 30 mA). Relay: 40 mA. Toång doøng ñieän qua caùc IC vaø toaøn boä led khi chuùng laøm vieäc heát coâng suaát laø: I < 500 mA. Choïn oån aùp cho maïch laø loaïi LM7805 coù Iout = 1 A. Vin = 7 - 18 V Vout = 5 V.
  2. Nguoàn 12 V chuû yeáu naïp cho accu Inaïp accu: 1/10 x 6Ah = 600 mA. Do ñoù bieán aùp ñöôïc choïn laø loaïi 110/2220 V  12V Sô ñoà maïch 12V 4A 110/220 7805 1uF 1k 2200uF DIODE 0.1uF 1000uF 10k + 1k NPN - + Accu 8V
  3. A. THI COÂNG. I. NAÏP CHÖÔNG TRÌNH CHO BOÄ NHÔÙ NGAØY - THAÙNG - GIÔØ -PHUÙT. Chöông trình ñöôïc vieát baèng maõ hexa sau ñoù dòch sang maõ maùy vaø naïp vaøo boä nhôù baèng thieát bò naïp. II. THÖÛ MAÏCH - CAÂN CHÆNH III. VEÕ MAÏCH IN IV. LAÉP LINH KIEÄN V. CHAÏY KIEÅM TRA
  4. Ñòa Döõ Ñòa Döõ Ñòa Döõ Ñòa Döõ Ñòa Döõ Ñòa Döõ Ñòa Döõ chæ lieäu chæ lieäu chæ lieäu chæ lieäu chæ lieäu chæ lieäu chæ lieäu 000 3F 002 3F 005 3F 007 3F 00A 3F 00C 3F *00 3F 0 8 0 8 0 8 F1 000 3F 002 06 005 5B 007 4F 00A 66 00C 6D 00F 3F 1 9 1 9 1 9 2 000 06 002 06 005 06 007 06 00A 06 00C 06 00F 5B 2 A 2 A 2 A 3 000 00 002 00 005 00 007 00 00A 00 00C 00 00F 00 3 B 3 B 3 B 4 000 06 002 06 005 06 007 06 00A 06 00C 06 00F 06 4 C 4 C 4 C 5 000 3F 002 06 005 5B 007 4F 00A 66 00C 6D 00F 3F 5 D 5 D 5 D 6 000 06 002 06 005 06 007 06 00A 06 00C 06 00F 5B 6 E 6 E 6 E 7 000 00 002 00 005 00 007 00 00A 00 00C 00 00F 00 7 F 7 F 7 F 8 000 5B 003 5B 005 5B 008 5B 00A 5B 00D 5B 00F 5B 8 0 8 0 8 0 9 000 3F 003 06 005 5B 008 4F 00A 66 00D 6D 00F 3F 9 1 9 1 9 1 A 000 06 003 06 005 06 008 06 00A 06 00D 06 00F 5B A 2 A 2 A 2 B 000 00 003 00 005 00 008 00 00A 00 00D 00 00F 00
  5. B 3 B 3 B 3 C 000 4F 003 4F 005 4F 008 4F 00A 4F 00D 4F 00F 4F C 4 C 4 C 4 D 000 3F 003 06 005 5B 008 4F 00A 66 00D 6D 00F 3F D 5 D 5 D 5 E 000 06 003 06 005 06 008 06 00A 06 00D 06 00F 5B E 6 E 6 E 6 F 000 00 003 00 005 00 008 00 00A 00 00D 00 010 00 F 7 F 7 F 7 0 001 66 003 66 006 66 008 66 00B 66 00D 66 010 66 0 8 0 8 0 8 1 001 3F 003 06 006 5B 008 4F 00B 66 00D 6D 010 3F 1 9 1 9 1 9 2 001 06 003 06 006 06 008 06 00B 06 00D 06 010 5B 2 A 2 A 2 A 3 001 00 003 00 006 00 008 00 00B 00 00D 00 010 00 3 B 3 B 3 B 4 001 6D 003 6D 006 6D 008 6D 00B 6D 00D 6D 010 6D 4 C 4 C 4 C 5 001 3F 003 06 006 5B 008 4F 00B 66 00D 6D 010 3F 5 D 5 D 5 E 6 001 06 003 06 006 06 008 06 00B 06 00D 06 010 5B 6 E 6 E 6 F 7 001 00 003 00 006 00 008 00 00B 00 00E 00 010 00 7 F 7 F 7 0 8 001 7D 004 7D 006 7D 009 7D 00B 7D 00E 7D 010 7D 8 0 8 0 8 1 9 001 3F 004 06 006 5B 009 4F 00B 66 00E 6D 010 3F 9 1 9 1 9 2 A 001 06 004 06 006 06 009 06 00B 06 00E 06 010 5B
  6. A 2 A 2 A 3 B 001 00 004 00 006 00 009 00 00B 00 00E 00 010 00 B 3 B 3 B 4 C 001 07 004 07 006 07 009 07 00B 07 00E 07 010 07 C 4 C 4 C 5 D 001 3F 004 06 006 5B 009 4F 00B 66 00E 6D 010 3F D 5 D 5 D 6 E 001 06 004 06 006 06 009 06 00B 06 00E 06 010 5B E 6 E 6 E 7 F
Đồng bộ tài khoản