Thiết kế mạch đếm sản phẩm dùng Vi Điều Khiển 8051, chương 13

Chia sẻ: Nguyen Van Dau | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:20

0
241
lượt xem
148
download

Thiết kế mạch đếm sản phẩm dùng Vi Điều Khiển 8051, chương 13

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Trong quá trình hiện nay máy tính điện tử đã góp phần không nhỏ đối với sự phát triển xã hội. Do yêu cầu của con người ngày càng cao, các thế hệ máy tính đã liên tục phát triển không ngừng. Ngay trong giai đoạn đầu các thế hệ vi xử lý 8 bit được dùng là Z80,8085, sau đó là các hệ vi xử lý 16 bit như 8086, 8088…

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thiết kế mạch đếm sản phẩm dùng Vi Điều Khiển 8051, chương 13

 1. Chương 13: CHÖÔNG TRÌNH HEÄ THOÁNG ;CHUONG TRINH DEM SAN PHAM VA DONG HOP ;-----------------KHAI BAO CAC BIEN HANG---- ----------------- CWR4 EQU 4003H ;CWR4 ROLE_BC EQU 4000H ;PORTA4 CAMBIEN EQU 4001H ;PORTB4 NGO_DP1 EQU 4002H ;PORTC4 CWR6 EQU 6003H ;CWR6 HIENTHI EQU 6000H ;PORTA6 ROLE_DH EQU 6001H ;PORTB6 CHONLED EQU 6002H ;PORTC6 LED70 EQU 70H LED71 EQU 71H LED72 EQU 72H LED73 EQU 73H LED74 EQU 74H LED75 EQU 75H LED76 EQU 76H LED77 EQU 77H LUU_SPL EQU 78H ;Luu san pham (byte thap) LUU_SPH EQU 79H ;Luu san pham (byte cao) DEM_SPL EQU 7AH ;Dem san pham (byte thap) DEM_SPH EQU 7BH ;Dem san pham (byte cao) LUUHOPL EQU 7CH LUUHOPH EQU 7DH DEMHOPL EQU 7EH DEMHOPH EQU 7FH COUNT0 EQU -10000
 2. DELAY1 EQU 50 DELAY2 EQU 20 TOCDO1 EQU 9 COUNT1 EQU -250 BLK EQU 0FH START EQU 0CH NO BIT 7DH YES BIT 7EH LUU_CY BIT 7FH ;-------------------------CHUONG TRINH CHINH----------------- ORG 00H LJMP BAT_DAU0 ORG 1BH LJMP NGAT_T1 ORG 30H BAT_DAU0: MOV R1,#LED77 MOV R2,#TOCDO1 MOV TMOD,#21H MOV TH1,#COUNT1 LCALL KD_NV SETB TR1 SETB ET1 SETB EA BAT_DAU1: MOV 2EH,#00H MOV 30H,#00H MOV 31H,#00H MOV 32H,#00H MOV 33H,#00H MOV 34H,#00H MOV 35H,#00H MOV 36H,#00H MOV 37H,#00H MOV 38H,#00H MOV 39H,#00H
 3. MOV 3AH,#00H MOV 3BH,#00H MOV 3CH,#00H MOV 3DH,#00H MOV 3EH,#00H MOV 3FH,#00H MOV 40H,#00H MOV 41H,#00H MOV 42H,#00H MOV 43H,#00H MOV 44H,#00H MOV 45H,#00H MOV 46H,#00H MOV 47H,#00H MOV 48H,#00H MOV 49H,#00H MOV 4AH,#00H MOV 4BH,#00H MOV 4CH,#00H MOV 4DH,#00H MOV 4EH,#00H MOV 4FH,#00H MOV 50H,#00H MOV 51H,#00H MOV 52H,#00H MOV 53H,#00H MOV 54H,#00H MOV 55H,#00H MOV 56H,#00H MOV 57H,#00H BAT_DAU: MOV DEMHOPL,#00H MOV DEMHOPH,#00H MOV DEM_SPL,#00H MOV DEM_SPH,#00H INC 2EH
 4. MOV 77H,2EH MOV 76H,#BLK MOV 75H,#BLK MOV 74H,#BLK MOV 73H,#BLK MOV 72H,#BLK MOV 71H,#0AH MOV 70H,#10H MOV R4,#250 LCALL DELAY MOV LED70,#0DH ;'N' MOV LED71,#0BH ;'H' MOV LED72,#0AH ;'A' MOV LED73,#0EH ;'P' LCALL NHAPHOP LCALL NHAP_SP MOV DPTR,#ROLE_BC MOV A,#0FFH ;Cho phep bang chuyen hoat dong MOVX @DPTR,A DEM: LCALL BLANK LCALL DAUDO MOV A,DEM_SPL LCALL TANG_1 MOV DEM_SPL,A JNC DU_SP? MOV A,DEM_SPH LCALL TANG_1 MOV DEM_SPH,A DU_SP?: MOV A,DEM_SPH CJNE A,LUU_SPH,DEM MOV A,DEM_SPL CJNE A,LUU_SPL,DEM LCALL BLANK MOV R4,#DELAY1
 5. LCALL DELAY MOV A,#00H MOV DPTR,#ROLE_DH MOVX @DPTR,A MOV R4,#DELAY2 LCALL DELAY MOV A,#0FFH MOVX @DPTR,A MOV DEM_SPL,#00H MOV DEM_SPH,#00H MOV A,DEMHOPL LCALL TANG_1 MOV DEMHOPL,A JNC DUHOP? MOV A,DEMHOPH LCALL TANG_1 MOV DEMHOPH,A DUHOP?: MOV A,DEMHOPH CJNE A,LUUHOPH,DEM MOV A,DEMHOPL CJNE A,LUUHOPL,DEM LCALL BLANK KETTHUC: MOV DPTR,#ROLE_BC MOV A,#00H MOVX @DPTR,A MOV A,2EH LCALL LUU L14: LCALL IN_HEX CJNE A,#0EH,L12 MOV 77H,#BLK MOV 76H,#BLK MOV 75H,#BLK MOV 74H,#BLK MOV 73H,#BLK MOV 72H,#BLK
 6. MOV 71H,#0AH MOV 70H,#10H L13: LCALL IN_HEX PUSH ACC CLR C SUBB A,#0AH POP ACC JNC L13 MOV 77H,A LCALL DELAY LCALL XEM MOV 74H,#0CH MOV DEMHOPL,LUUHOPL MOV DEMHOPH,LUUHOPH MOV DEM_SPL,LUU_SPL MOV DEM_SPH,LUU_SPH LCALL BLANK LCALL DELAY LJMP L14 L12: MOV A,2EH CJNE A,#09H,L15 LJMP BAT_DAU1 L15: LJMP BAT_DAU ;------------------KHAI BAO CHUONG TRINH CON----------------- ;CHUONG TRINH CON LUU SO HOP, SO SAN PHAM LUU: NOP L0: CJNE A,#01H,L1 MOV 30H,LUUHOPL MOV 31H,LUUHOPH MOV 32H,LUU_SPL MOV 33H,LUU_SPH LJMP L10 L1: CJNE A,#02H,L2
 7. MOV 34H,LUUHOPL MOV 35H,LUUHOPH MOV 36H,LUU_SPL MOV 37H,LUU_SPH LJMP L10 L2: CJNE A,#03H,L3 MOV 38H,LUUHOPL MOV 39H,LUUHOPH MOV 3AH,LUU_SPL MOV 3BH,LUU_SPH LJMP L10 L3: CJNE A,#04H,L4 MOV 3CH,LUUHOPL MOV 3DH,LUUHOPH MOV 3EH,LUU_SPL MOV 3FH,LUU_SPH LJMP L10 L4: CJNE A,#05H,L5 MOV 40H,LUUHOPL MOV 41H,LUUHOPH MOV 42H,LUU_SPL MOV 43H,LUU_SPH LJMP L10 L5: CJNE A,#06H,L6 MOV 44H,LUUHOPL MOV 45H,LUUHOPH MOV 46H,LUU_SPL MOV 47H,LUU_SPH LJMP L10 L6: CJNE A,#07H,L7 MOV 48H,LUUHOPL MOV 49H,LUUHOPH MOV 4AH,LUU_SPL MOV 4BH,LUU_SPH LJMP L10
 8. L7: CJNE A,#08H,L8 MOV 4CH,LUUHOPL MOV 4DH,LUUHOPH MOV 4EH,LUU_SPL MOV 4FH,LUU_SPH LJMP L10 L8: CJNE A,#09H,L10 MOV 50H,LUUHOPL MOV 51H,LUUHOPH MOV 52H,LUU_SPL MOV 53H,LUU_SPH L10: RET ;------------------------------------------- ----------------- ;CHUONG TRINH CON XEM XEM: NOP CJNE A,#00H,H0 MOV LUUHOPL,#0FFH MOV LUUHOPH,#0FFH MOV LUU_SPL,#0FFH MOV LUU_SPH,#0FFH LJMP H9 H0: CJNE A,#01H,H1 MOV LUUHOPL,30H MOV LUUHOPH,31H MOV LUU_SPL,32H MOV LUU_SPH,33H LJMP H9 H1: CJNE A,#02H,H2 MOV LUUHOPL,34H MOV LUUHOPH,35H MOV LUU_SPL,36H MOV LUU_SPH,37H LJMP H9 H2: CJNE A,#03H,H3
 9. MOV LUUHOPL,38H MOV LUUHOPH,39H MOV LUU_SPL,3AH MOV LUU_SPH,3BH LJMP H9 H3: CJNE A,#04H,H4 MOV LUUHOPL,3CH MOV LUUHOPH,3DH MOV LUU_SPL,3EH MOV LUU_SPH,3FH LJMP H9 H4: CJNE A,#05H,H5 MOV LUUHOPL,40H MOV LUUHOPH,41H MOV LUU_SPL,42H MOV LUU_SPH,43H LJMP H9 H5: CJNE A,#06H,H6 MOV LUUHOPL,44H MOV LUUHOPH,45H MOV LUU_SPL,46H MOV LUU_SPH,47H LJMP H9 H6: CJNE A,#07H,H7 MOV LUUHOPL,48H MOV LUUHOPH,49H MOV LUU_SPL,4AH MOV LUU_SPH,4BH LJMP H9 H7: CJNE A,#08H,H8 MOV LUUHOPL,4CH MOV LUUHOPH,4DH MOV LUU_SPL,4EH MOV LUU_SPH,4FH LJMP H9
 10. H8: CJNE A,#09H,H9 MOV LUUHOPL,50H MOV LUUHOPH,51H MOV LUU_SPL,52H MOV LUU_SPH,53H LJMP H9 H9: RET ;------------------------------------------- ----------------- ;CHUONG TRINH CON CHO HIEN THI NGAT_T1: MOV LUU_CY,C DJNZ R2,THOATT1 MOV R2,#TOCDO1 PUSH ACC PUSH DPH PUSH DPL MOV DPTR,#CHONLED MOV A,R1 SWAP A MOVX @DPTR,A MOV DPTR,#HIENTHI MOV A,@R1 LCALL TRABANG MOVX @DPTR,A DEC R1 POP DPL POP DPH POP ACC CJNE R1,#LED70-1,THOATT1 MOV R1,#LED77 THOATT1: MOV C,LUU_CY RETI ;------------------------------------------- ----------------- ;CHUONG TRINH CON KHOI DONG THIET BI
 11. NGOAI VI KD_NV: MOV DPTR,#CWR4 MOV A,#82H ;PORTB4:INPUT MOVX @DPTR,A MOV DPTR,#ROLE_BC MOV A,#00H ;Dung bang chuyen MOVX @DPTR,A MOV DPTR,#NGO_DP1 MOV A,#0FFH MOVX @DPTR,A MOV DPTR,#CWR6 MOV A,#80H MOVX @DPTR,A MOV A,#0FFH MOV DPTR,#HIENTHI MOVX @DPTR,A MOV DPTR,#ROLE_DH MOVX @DPTR,A MOV DPTR,#CHONLED MOVX @DPTR,A RET ;------------------------------------------- ----------------- ;------------------------------------------- ----------------- ;CHUONG TRINH CON DELAY DELAY: MOV TH0,#HIGH COUNT0 MOV TL0,#LOW COUNT0 SETB TR0 CHO: JNB TF0,CHO CLR TF0 CLR TR0 DJNZ R4,DELAY RET
 12. ;------------------------------------------- ----------------- ;CHUONG TRINH CON NHAN SO NHANSO: CLR YES CLR NO LCALL IN_HEX CJNE A,#0AH,XOASO? SETB YES CLR A LJMP THOAT0 XOASO?: CJNE A,#0BH,LOAITRU SETB NO LJMP THOAT0 LOAITRU: PUSH ACC CLR C SUBB A,#0AH POP ACC JNC NHANSO THOAT0: RET ;------------------------------------------- ----------------- ;CHUONG TRINH CON TANG 1 TANG_1: CLR AC CLR C ADD A,#1 DA A RET ;------------------------------------------- ----------------- ;CHUONG TRINH CON DAU DO DAUDO: MOV DPTR,#CAMBIEN DO1: MOV R3,#110 DO2: MOV R4,#200 DOMUC_L: MOVX A,@DPTR JB ACC.0,DO1
 13. DJNZ R4,DOMUC_L DJNZ R3,DO2 DOTIEP1: MOV R3,#34 DOTIEP2: MOV R4,#200 DOMUC_H: MOVX A,@DPTR JNB ACC.0,DOTIEP1 DJNZ R4,DOMUC_H DJNZ R3,DOTIEP2 RET ;------------------------------------------- ----------------- CHUONG TRINH CON XOA SO 0 KHONG CO NGHIA BLANK: MOV A,DEMHOPH SWAP A ANL A,#0FH MOV LED70,A MOV A,DEMHOPH ANL A,#0FH MOV LED71,A MOV A,DEMHOPL SWAP A ANL A,#0FH MOV LED72,A MOV A,DEMHOPL ANL A,#0FH MOV LED73,A MOV A,DEM_SPH ANL A,#0FH MOV LED75,A MOV A,DEM_SPL SWAP A ANL A,#0FH MOV LED76,A MOV A,DEM_SPL
 14. ANL A,#0FH MOV LED77,A MOV A,LED70 JNZ THOAT3 MOV LED70,#BLK MOV A,LED71 JNZ THOAT3 MOV LED71,#BLK MOV A,LED72 JNZ THOAT3 MOV LED72,#BLK THOAT3: MOV A,LED75 JNZ THOAT4 MOV LED75,#BLK MOV A,LED76 JNZ THOAT4 MOV LED76,#BLK THOAT4: RET ;------------------------------------------- ----------------- ;CHUONG TRINH CON NHAP HOP NHAPHOP: MOV LED74,#BLK MOV LED75,#BLK MOV LED76,#BLK MOV LED77,#00H MOV LUUHOPL,#00H MOV LUUHOPH,#00H SOHOP1: LCALL NHANSO JZ SOHOP1 JBC NO,NHAPHOP MOV LED77,A MOV LUUHOPL,A SOHOP2: LCALL NHANSO JBC YES,THOAT1 JBC NO,NHAPHOP
 15. MOV LED76,LED77 MOV LED77,A MOV A,LED76 SWAP A ORL A,LED77 MOV LUUHOPL,A SOHOP3: LCALL NHANSO JBC YES,THOAT1 JBC NO,NHAPHOP MOV LED75,LED76 MOV LED76,LED77 MOV LED77,A MOV A,LED76 SWAP A ORL A,LED77 MOV LUUHOPL,A MOV LUUHOPH,LED75 SOHOP4: LCALL NHANSO JBC YES,THOAT1 JBC NO,NHAPHOP MOV LED74,LED75 MOV LED75,LED76 MOV LED76,LED77 MOV LED77,A MOV A,LED76 SWAP A ORL A,LED77 MOV LUUHOPL,A MOV A,LED74 SWAP A ORL A,LED75 MOV LUUHOPH,A KT_NHAPHOP: LCALL IN_HEX CJNE A,#0AH,XOANHAPHOP? LJMP THOAT1
 16. XOANHAPHOP?: CJNE A,#0BH,KT_NHAPHOP LJMP NHAPHOP THOAT1: RET ;------------------------------------------- ----------------- ;CHUONG TRINH CON NHAP SAN PHAM NHAP_SP: MOV LED74,#0CH MOV LED75,#BLK MOV LED76,#BLK MOV LED77,#00H MOV LUU_SPL,#00H MOV LUU_SPH,#00H SO_SP1: LCALL NHANSO JZ SO_SP1 JBC NO,NHAP_SP MOV LED77,A MOV LUU_SPL,A SO_SP2: LCALL NHANSO JBC YES,KT_NHAP_SP JBC NO,NHAP_SP MOV LED76,LED77 MOV LED77,A MOV A,LED76 SWAP A ORL A,LED77 MOV LUU_SPL,A SO_SP3: LCALL NHANSO JBC YES,KT_NHAP_SP JBC NO,NHAP_SP MOV LED75,LED76 MOV LED76,LED77 MOV LED77,A MOV A,LED76 SWAP A ORL A,LED77
 17. MOV LUU_SPL,A MOV LUU_SPH,LED75 KT_NHAP_SP: LCALL IN_HEX CJNE A,#START,XOA_NHAP_SP? LJMP THOAT2 XOA_NHAP_SP?: CJNE A,#0BH,KT_NHAP_SP LJMP NHAP_SP THOAT2: RET ;------------------------------------------- ----------------- ;CHUONG TRINH CON KIEM TRA CO PHIM NHAN ? IN_HEX: MOV R3,#50 BACK1: LCALL GET_KEY JNC IN_HEX DJNZ R3,BACK1 PUSH ACC BACK2: MOV R3,#50 BACK3: LCALL GET_KEY JC BACK2 DJNZ R3,BACK3 POP ACC RET ;------------------------------------------- ----------------- ; CHUONG TRINH CON DO AN PHIM GET_KEY: MOV A,#0FEH MOV R6,#4 TEST_NEXT: MOV P1,A MOV R7,A MOV A,P1 ANL A,#0F0H CJNE A,#0F0H,KEY_BIT MOV A,R7 RL A
 18. DJNZ R6,TEST_NEXT CLR C SJMP EXIT KEY_BIT: MOV R7,A MOV A,#4 CLR C SUBB A,R6 MOV R6,A MOV A,R7 SWAP A MOV R5,#4 AGAIN: RRC A JNC DONE INC R6 INC R6 INC R6 INC R6 DJNZ R5,AGAIN DONE: SETB C MOV A,R6 EXIT: RET ;------------------------------------------- ----------------- CHUONG TRINH CON TRA BANG TRABANG: ADD A,#11 MOVC A,@A+PC RET DB 'DEFINEBYTE' DB 0C0H ; '0' DB 0F9H ; '1' DB 0A4H ; '2' DB 0B0H ; '3' DB 099H ; '4' DB 092H ; '5' DB 082H ; '6'
 19. DB 0F8H ; '7' DB 080H ; '8' DB 090H ; '9' DB 088H ; 'A' DB 089H ; 'H' DB 09CH ; 'o' DB 0C8H ; 'N' DB 08CH ; 'P' DB 0FFH ; 'BLANK' DB 0C6H ; 'C' ;-----------------KET THUC CHUONG TRINH----- ----------------- END
 20. LÔØI GIÔÙI THIEÄU Trong quaù trình hieän nay maùy tính ñieän töû ñaõ goùp phaàn khoâng nhoû ñoái vôùi söï phaùt trieån xaõ hoäi. Do yeâu caàu cuûa con ngöôøi ngaøy caøng cao, caùc theá heä maùy tính ñaõ lieân tuïc phaùt trieån khoâng ngöøng. Ngay trong giai ñoaïn ñaàu caùc theá heä vi xöû lyù 8 bit ñöôïc duøng laø Z80,8085, sau ñoù laø caùc heä vi xöû lyù 16 bit nhö 8086, 8088… Caùc heä vi xöû lyù naøy ñaõ goùp phaàn quan troïng trong vieäc chöông trình hoùa caùc hoaït ñoäng cuûa maùy moùc trong coâng nghieäp nhôø vaøo caùc phaàn meàm öùng duïng. Moät khi trong coâng nghieäp ñaõ öùng duïng nhieàu vaøo vi xöû lyù thì caùc nhaø cheá taïo khoâng boû lôõ cô hoäi cho ra ñôøi caùc hoï vi ñieàu khieån ngaøy caøng tieán boä hôn. Vi ñieàu khieån ñöôïc söû duïng nhieàu trong caùc thieát bò coâng nghieäp, trong maùy giaët, trong ñieàu khieån ñeøn giao thoâng, trong caùc ñoà chôi giaûi trí… Taïi Vieät nam vieäc chöông trình hoùa caùc heä thoáng ñang ñöôïc aùp duïng ngaøy caøng nhieàu trong caùc nhaø maùy coâng nghieäp. Ñeå tìm hieåu veà vi ñieàu khieån vaø tìm hieåu moät öùng duïng cuï theå cuûa noù nhoùm chuùng em xin thöïc hieän ñeà taøi goàm hai phaàn chính: PHAÀN1: Khaûo saùt vi ñieàu khieån 8051, vi maïch giao tieáp ngoaïi vi 8255, cuøng vôùi boä nhôù baùn daãn, caûm bieán. PHAÀN 2: Thieát keá vaø thi coâng maïch ñeám saûn phaåm duøng vi ñieàu khieån 8051.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản