Thiết kế mạch ghi - đọc EPROM cho Vi Điều Khiển 8951, chương 3

Chia sẻ: Nguyen Van Dau | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
172
lượt xem
84
download

Thiết kế mạch ghi - đọc EPROM cho Vi Điều Khiển 8951, chương 3

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bộ nhớ, dữ liệu ngoài là một bộ nhớ RAM được đọc hoặc ghi khi được cho phép của tín hiệu RD\ và WR. Hai tín hiệu này nằm ở chân P37. (RD) và P36. (WR). Lệnh MOVX được dùng để truy xuất bộ nhớ dữ liệu ngoài và dùng một bộ đệm dữ liệu 16 bit (DPTR), R0 hoặc R1 như là một thanh ghi địa chỉ. Các RAM có thể giao tiếp với 8951 tương tự cách thức như EPỎM ngoại trừ chân RD\ của 8951 nối với chân OE\ (Output Enable) của RAM và chân WR\ của...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thiết kế mạch ghi - đọc EPROM cho Vi Điều Khiển 8951, chương 3

  1. Chương 3:Truy xuaát boä nhôù döõ lieäu ngoaøi (Accessing External Data Memory) Boä nhôù döõ lieäu ngoaøi laø moät boä nhôù RAM ñöôïc ñoïc hoaëc ghi khi ñöôïc cho pheùp cuûa tín hieäu RD\ vaø WR. Hai tín hieäu naøy naèm ôû chaân P3.7 (RD) vaø P3.6 (WR). Leänh MOVX ñöôïc duøng ñeå truy xuaát boä nhôù döõ lieäu ngoaøi vaø duøng moät boä ñeäm döõ lieäu 16 bit (DPTR), R0 hoaëc R1 nhö laø moät thanh ghi ñòa chæ. Caùc RAM coù theå giao tieáp vôùi 8951 töông töï caùch thöùc nhö EPROM ngoaïi tröø chaân RD\ cuûa 8951 noái vôùi chaân OE\ (Output Enable) cuûa RAM vaø chaân WR\ cuûa 8951 noái vôùi chaân WE\ cuûa RAM. Söï noái caùc bus ñòa chæ vaø döõ lieäu töông töï nhö caùch noái cuûa EPROM. Port 0 D0-D7 74HC373 8051 EA A0-A7 RAM D O ALE G Port 2 A8-A15 RD OE WR WE Accessing External Data Memory (Truy xuaát boä nhôù döõ lieäu ngoaøi)
  2. Söï giaûi maõ ñòa chæ (Address Decoding): Söï giaûi maõ ñòa chæ laø moät yeâu caàu taát yeáu ñeå choïn EPROM, RAM, 8279, … Söï giaûi maõ ñòa chæ ñoái vôùi 8951 ñeå choïn caùc vuøng nhôù ngoaøi. Neáu caùc con EPROM hoaëc RAM 8K ñöôïc duøng thì caùc bus ñòa chæ phaûi ñöôïc giaûi maõ ñeå choïn caùc IC nhôù naèm trong phaïm vi giôùi haïn 8K: 0000H - 1FFFH ; 2000H - 3FFFH, … Moät caùch cuï theå, IC giaûi maõ 74HC138 ñöôïc duøng vôùi nhöõng ngoõ ra cuûa noù ñöôïc noái vôùi nhöõng ngoõ vaøo choïn Chip CS (Chip Select) treân nhöõng IC nhôù EPROM, RAM, … Hình sau ñaây cho pheùp keát noái nhieàu EPROM vaø RAM.
  3. Address Bus (A0- A15) Data Bus (D0-D7) WR RD 2764 6264 PSEN OE D0-D7 OE D0-D7 WE A0-A12 EPROM A0-A12 RAM 8KBytes 8KBytes CS text CS RAM CS CS RAM CS CS C 0 B 1 A 2 3 4 74HC138 5 Select another EPROM/RAM E 6 E 7 E Address Decoding (Giaûi maõ ñòa chæ) Söï ñeø leân nhau cuûa caùc vuøng nhôù döõ lieäu ngoaøi: Vì boä nhôù chöông trình laø EPROM, neân naûy sinh moät vaán ñeà baát tieän khi phaùt trieån phaàn meàm cho vi ñieàu khieån. Moät nhöôïc ñieåm chung cuûa 8951 laø caùc vuøng nhôù döõ lieäu ngoaøi naèm ñeø leân nhau, vì tín hieäu PSEN\ ñöôïc duøng ñeå ñoïc boä nhôù maõ
  4. ngoaøi vaø tín hieäu RD\ ñöôïc duøng ñeå ñoïc boä nhôù döõ lieäu, neân moät boä nhôù RAM coù theå chöùa caû chöông trình vaø döõ lieäu baèng caùch noái ñöôøng OE\ cuûa RAMù ñeán ngoõ ra moät coång AND coù hai ngoõ vaøo PSEN\ vaø RD\. Sô ñoà maïch nhö hình sau cho pheùp boä nhôù RAM coù hai chöùc naêng vöøa laø boä nhôù chöông trình vöøa laø boä nhôù RAM W W RD OE PSEN döõ lieäu: Overlapping the External code and data space Vaäy moät chöông trình coù theå ñöôïc load vaøo RAM baèng caùch xem noù nhö boä nhôù döõ lieäu vaø thi haønh chöông trình baèng caùch xem noù nhö boä nhôù chöông trình. Hoaït ñoäng Reset:
  5. 8951 coù ngoõ vaøo reset RST taùc ñoäng ôû möùc cao trong khoaûng thôøi gian 2 chu kyø xung maùy, sau ñoù xuoáng möùc thaáp ñeå 8951 baét ñaàu laøm vieäc. RST coù theå kích tay baèng moät phím nhaán +5V +5V 100 RESET 10uF RST 8.2KOhm thöôøng hôû, sô ñoà maïch reset nhö sau: Manual Reset (Reset baèng tay) Traïng thaùi cuûa taát caû caùc thanh ghi trong 8951 sau khi reset heâ thoáng ñöôïc toùm taét nhö sau: Thanh ghi Noäi dung Ñeám chöông trình 0000H PC 00H Thanh ghi tích 00H luõyA 00H Thanh ghi B 07H Thanh ghi thaùi 0000H PSW FFH SP XXX0 0000 DPRT B Port 0 ñeán port 3 0X0X 0000 IP B IE 00H
  6. Caùc thanh ghi 00H ñònh thôøi 00H SCON SBUF 0XXX PCON (HMOS) XXXXH PCON (CMOS) 0XXX 0000 B Thanh ghi quan troïng nhaát laø thanh ghi boä ñeám chöông trình PC ñöôïc reset taïi ñòa chæ 0000H. Khi ngoõ vaøo RST xuoáng möùc thaáp, chöông trình luoân baét ñaàu taïi ñòa chæ 0000H cuûa boä nhôù chöông trình. Noäi dung cuûa RAM treân chip khoâng bò thay ñoåi bôûi taùc ñoäng cuûa ngoõ vaøo reset. II. Toùm taét taäp leänh cuûa 8951 : Caùc chöông trình ñöôïc caáu taïo töø nhieàu leänh, chuùng ñöôïc xaây döïng logic, söï noái tieáp cuûa caùc leänh ñöôïc nghó ra moät caùch hieäu quaû vaø nhanh choùng, keát quaû cuûa chöông trình khaû thi. Taäp leänh hoï MSC-51 ñöôïc söï kieåm tra cuûa caùc mode ñònh vò vaø caùc leänh cuûa chuùng coù caùc Opcode 8 bit. Ñieàu naøy cung caáp khaû naêng 28= 256 leänh ñöôïc thi haønh vaø moät leänh khoâng ñöôïc ñònh nghóa. Vaøi leänh coù 1 hoaëc 2 byte bôûi döõ lieäu hoaëc ñòa chæ theâm vaøo Opcode. Trong toaøn boä caùc leänh coù 139 leänh 1 byte, 92 leänh 2 byte vaø 24 leänh 3 byte. 1. Caùc mode ñònh vò (Addressing Mode) : Caùc mode ñònh vò laø moät boä phaän thoáng nhaát cuûa taäp leänh. Chuùng cho pheùp ñònh roõ nguoàn hoaëc nôi gôûi tôùi cuûa döõ lieäu ôû caùc
  7. ñöôøng khaùc nhau tuøy thuoäc vaøo traïng thaùi cuûa ngöôøi laäp trình. 8951 coù 8 mode ñònh vò ñöôïc duøng nhö sau: Thanh ghi. Tröïc tieáp. Giaùn tieáp. Töùc thôøi. Töông ñoái. Tuyeät ñoái. Daøi. Ñònh vò.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản