Thiết kế mạch ghi - đọc EPROM cho Vi Điều Khiển 8951, chương 8

Chia sẻ: Nguyen Van Dau | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
96
lượt xem
40
download

Thiết kế mạch ghi - đọc EPROM cho Vi Điều Khiển 8951, chương 8

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Lệnh này có chức năng chia tần số xung clock ở ngõ vào clk ở chân số 3, các bit PPPPP dùng để xác định số chia nằm trong khoảng từ 2 đến 30, tần số hoạt động của mạch quét hiển thị và chóng dội của 8279 thường là 100 Khz, nếu tần số ở ngõ vào là 2Mhz thì phải chia cho 20 để được 100 Khz, khi đó các bit PPPPP có giá trị là 10100.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thiết kế mạch ghi - đọc EPROM cho Vi Điều Khiển 8951, chương 8

  1. Khaûo saùt vi maïch 8279 Chương 8: Caùc leänh ñieàu khieån cuûa 8279 1. Keyboard/ Display Mode Set: + Maõ: O O O D D K K K + Trong ñoù 2 bit DD duøng ñeå thieát laäp mode hieån thò, 3 bit KKK duøng ñeå thieát laäp mode queùt baøn phím. + Hai bit DD: DD=00 : hieån thò 8 kyù töï - loái vaøo traùi. DD=01 : hieån thò 16 kyù töï - loái vaøo traùi. DD=10 : hieån thò 8 kyù töï - loái vaøo phaûi. DD=11 : hieån thò 16 kyù töï - loái vaøo phaûi. + Ba bit KKK : 000 encode scan keyboard - 2 key lockout. 001 decode scan keyboard - 2 key lockout. 010 encode scan keyboard - N key rollover. 011 decode scan keyboard - N key rollover. 100 encode scan sensor matrix. 101 decode scan sensor matrix. 110 strobe input, encode display scan. 111 strobe input, decode display scan . 2. Program Clock: + Maõ O O 1 P P P P P
  2. Khaûo saùt vi maïch 8279 + Leänh naøy coù chöùc naêng chia taàn soá xung clock ôû ngoõ vaøo clk ôû chaân soá 3, caùc bit PPPPP duøng ñeå xaùc ñònh soá chia naèm trong khoaûng töø 2 ñeán 30, taàn soá hoaït ñoäng cuûa maïch queùt hieån thò vaø choùng doäi cuûa 8279 thöôøng laø 100 Khz, neáu taàn soá ôû ngoõ vaøo laø 2Mhz thì phaûi chia cho 20 ñeå ñöôïc 100 Khz, khi ñoù caùc bit PPPPP coù giaù trò laø 10100. 3. Read FIFO / sensor RAM: +Maõ O 1 1 AI X A A A 8279 coù 8 byte RAM beân trong ñeå chöùa maõ cuûa phím aán hay maõ cuûa caùc sensor, ñeå truy xuaát ñeán töøng byte döõ lieäu maõ cuûa phím aán hay cuûa sensor ta coù theå ñieàu chænh caùc bit AAA töông öùng. Boä nhôù naøy thuoäc kieåu FIFO. + Al ( automatically increment): ôû möùc 1 coù chöùc naêng laøm con troû töï ñoäng taêng leân byte keá ñeå saün saøng cho vieäc ñoïc döõ lieäu. Neáu Al= 0 con troû seõ khoâng thay ñoåi. 4. Read Display RAM: + Maõ O 1 1 Al A A A A + 8279 coù 16 byte RAM beân trong do con troû 4 bit AAAA quaûn lyù, 16 byte RAM naøy duøng ñeå chöùa döõ lieäu caàn hieån thò do vi ñieàu khieån gôûi ñeán, ñeå ñoïc döõ lieäu oâ nhôù naøo trong vuøng nhôù RAM naøy ta coù theå ñieàu chænh caùc bit AAA töông öùng. Boä nhôù hieån thò naøy thuoäc kieåu FIFO.
  3. Khaûo saùt vi maïch 8279 + Al (Automatically Increment): ôû möùc 1 chöùc naêng laøm con troû töï ñoäng taêng leân byte keá ñeå saün saøng cho vieäc ñoïc byte döõ lieäu. Neáu Al=0 con troû seõ khoâng thay ñoåi. 5. End Interrupt: + Maõ 1 1 1 E 0 0 0 0 + Bit E baèng 1 seõ xoùa ngaét IRQ veà möùc logic 0. 6. Leänh Write Display Ram: + Maõ 1 0 0 Al A A A A + 8279 coù 16 byte RAM beân trong con troû 4 bit AAAA quaûn lyù, 16 oâ nhôù RAM naøy duøng ñeå chöùa döõ lieäu caàn hieån thò do vi ñieàu khieån gôûi ñeán, ñeå gôûi döõ lieäu ñeán 8279 taïi byte Ram thöù maáy trong 16 byte RAM ta coù theå ñieàu chænh caùc bit AAAA töông öùng. + Al (automatically increment): ôû möùc moät chöùc naêng laøm con troû töï ñoäng taêng leân byte keá ñeå saün saøng nhaän döõ lieäu. Neáu Al=0 con troû seõ khoâng thay ñoåi do ñoù byte döõ lieäu sau seõ ghi ñeø leân byte döõ lieäu tröôùc ñoù. 7. Leänh Clear: + Maõ 1 1 0 CD CD CF CA + Nhöõng bit CD trong leänh naøy duøng ñeå xoùa taát caû caùc haøng cuûa Ram hieån thò ñeán moät maõ xoùa ñöôïc choïn loïc nhö sau: CD CD
  4. Khaûo saùt vi maïch 8279 0 X Taát caû laø 0 (X : khoâng quan taâm) 1 0 AB = Hex 20 (0010 0000) 1 1 Taát caû laø 1 Cho pheùp xoùa hieån thò khi =1 (hoaëc bôûi CA=1) + Trong suoát thôøi gian Ram hieån thò ñang xoùa (160 s) noù khoâng ñöôïc vieát vaøo, bit lôùn nhaát cuûa töø traïng thaùi FIFO ñöôïc ñaët leân 1 trong suoát thôøi gian naøy. Khi Ram hieån thò ñöôïc söû duïng laïi thì bit naøy ñöôïc reset veà 0. + Neáu nhö bit CF tích cöïc (CF =1), töø traïng thaùi FIFO seõ bò xoùa vaø ngoõ ra Interrupt bò reset. + Bit CA coù chöùc naêng xoùa taát caû caùc bit, noù coøn aûnh höôûng bôûi bit CD vaø CF. Noù duøng bit CD ñeå xoùa maõ treân Ram hieån thò vaø noù cuõng xoùa luoân traïng thaùi FIFO.
  5. Khaûo saùt vi maïch 8279
  6. Khaûo saùt vi maïch 8279 I. Sô ñoà khoái kit vi ñieàu khieån 8951: Caáu taïo cuûa kit vi ñieàu khieån 8951 goàm 4 phaàn chuû yeáu: Ñôn vò xöû lí trung taâm CPU. Boä nhôù (bao goàm RAM vaø EPROM) khoái I/0 vôùi ñaàu giao tieáp laø 8255. Khoái queùt baøn phím vaø hieån thò duøng IC queùt 8279. 1. Ñôn vò xöû lyù trung taâm: Phaàn töû trung taâm laø vi ñieàu khieån 8951 ñaõ ñöôïc giôùi thieäu phaàn treân goàm caùc chaân nhö sau: 16 ñöôøng ñòa chæ : A0 – A15. 8 ñöôøng döõ lieäu :D0 – D7. Caùc ñöôøng ñieàu khieån : /RD , /WR , /PSEN 4 KB EPROM noäi ñöôïc ñieàu khieån chaân /EA: /EA=1 choïn EPROM noäi. /EA = 0 choïn EPROM ngoaøi. 526 byte RAM noäi töø ñòa chæ töø 00 – FF, trong ñoù coù 216 vò trí oâ nhôù coù theå truy xuaát bit coù ñòa chæ töø 20H – 2FH. 80 byte RAM muïc ñích chung ñòa chæ töø 30H – 7FH. 2. Boä nhôù:

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản